Μαθήματα
 • Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΙΑΕ 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  • Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS
  • Περιγραφή
   Εξετάζονται τα κύρια προβλήματα της πρώιμης ιστορίας του αρχαίου ελληνικού κόσμου: ο ομηρικός κόσμος - η γένεση της πόλης - ο αποικιακός ελληνισμός - η πολιτική και κοινωνική κρίση (7ος-6ος αι.) - η οπλιτική «επανάσταση» - οι νομοθέτες - η τυραννία - η Σπάρτη και η Αθήνα ως τα τέλη του 6ου αιώνα.

  • Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
   Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών/-τριών στα προβλήματα της πρώιμης ιστορίας του αρχαίου ελληνικού κόσμου, στην εξοικείωση τους με τις βασικές οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτειακές εξελίξεις της περιόδου.
   Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο μάθημα οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις καινοτομίες που εισήγαγε η αρχαϊκή περίοδος.
   Παράλληλα το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τις μεθόδους προσέγγισης και μελέτης των αρχαίων πηγών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξοικείωση µε τις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στον επιστημονικό χώρο της ιστορίας µε στόχο την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.

  • Περιεχόμενο
   1η εβδομάδα: Βασικά προβλήματα και τάσεις της έρευνας. Πηγές και βιβλιογραφία. Ιστορική μεθοδολογία. Χρονολογικά προβλήματα.
   2η εβδομάδα: Οι «Σκοτεινοί αιώνες».
   3η εβδομάδα: Ο Ομηρικός κόσμος : οικονομία και κοινωνία, πολιτικοί θεσμοί. Η πολιτική δομή και η λειτουργία της κοινωνίας που περιγράφεται στα ομηρικά έπη.
   4η εβδομάδα: Καινοτομίες της αρχαϊκής εποχής. Η γένεση και η ανάπτυξη της «πόλης».
   5η εβδομάδα: Η επέκταση του ελληνικού κόσμου: ο αποικισμός (8ος -6ος αι. π. Χ.).
   6η εβδομάδα: Συγκρούσεις και κρίσεις της Αρχαϊκής εποχής.
   7η εβδομάδα: Οικονομικά προβλήματα - Οικονομικοί μετασχηματισμοί – Αγροτική κρίση.
   8η εβδομάδα: Εξελίξεις στον στρατιωτικό τομέα – η στρατιωτική τακτική. Η οπλιτική «επανάσταση».
   9η εβδομάδα: Τύραννοι και Νομοθέτες - Οι Τύραννοι της Πελοποννήσου: το παράδειγμα των Κυψελιδών.
   10η εβδομάδα: Αθήνα και Σπάρτη (7ο αιώνας π. Χ.) - Διακρατικές σχέσεις.
   11η εβδομάδα: Αθήνα: από τον Κύλωνα έως και τις μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα.
   12η εβδομάδα: Η τυραννίδα του Πεισιστράτου.
   13η εβδομάδα: Η πτώση των Πεισιστρατιδών - η εισβολή των Σπαρτιατών στην Αττική – η εξωτερική πολιτική της Σπάρτης.

  • Βιβλιογραφία:
   M. Austin & P. Vidal-Naquet, Οικονομία και κοινωνία στην Αρχαία Ελλάδα. Cl. Mossé, Η Αρχαϊκή Ελλάδα. J. M. Hall, Αρχαία ελληνική ιστορία. H αρχαϊκή περίοδος 1200 - 479 π. Χ. Α. Snodgrass, Archaic Greece. H. van Effenterre, La cité grecque. R. Lonis, La cité dans le monde grec. L. H. Jeffery, Archaic Greece: the city-states, c. 700-500 B.C. M. I. Finley, The Bronze and Archaic Ages. G. R. Stanton, Athenian Politics, c 800-500 B.C. A Sourcebook. M. Dillon & L. Garland, Ancient Greece: social and historical documents from archaic times to the death of Socrates. L. G. Mitchell & P. J. Rhodes (eds.), The Development of the Polis in Archaic Greece. M. H. Hansen, Polis: An Introduction to the Ancient Greek City. H. A Shapiro (ed.), The Cambridge companion to archaic Greece. K. A. Raaflaub & H. van Wees (eds.), A Companion to Archaic Greece.
  • Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
   Το μάθημα έχει τη μορφή διάλεξης, η δομή της οποίας βασίζεται συγχρόνως στο διάλογο με τους φοιτητές/-τριες, στις απορίες και τα σχόλιά τους.

   Εξετάζονται ιστορικές πηγές οι οποίες αφορούν τους θεσμούς, την πολιτική οργάνωση, τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στις ελληνικές πόλεις κατά την Αρχαϊκή Εποχή .

   Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: γραπτή εξέταση.

    
   •  
 • ΙΡΩ 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  • ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΑΛΛΗ (σε αντικατάσταση Η. Σβέρκου)
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS

   Περιγραφή:
   Συνοπτική παρουσίαση της δημιουργίας και εξέλιξης του ρωμαϊκού πολιτεύματος και των πολιτειακών θεσμών της Ρώμης κατά την περίοδο της βασιλείας και τη ρεπουμπλικανική εποχή. Σε επιμέρους ενότητες αναλύονται: α) τα αίτια της ανόδου της Ρώμης, β) η φύση του πολιτεύματος κατά τη ρεπουμπλικανική εποχή, γ) τα κοινωνικά προβλήματα της περιόδου, δ) η κρίση της Respublica, ε) οι νέες οικονομικές και κοινωνικές δομές κατά τον 1ο π.Χ. αι., στ) ο ρόλος ηγετικών ατόμων στο πολίτευμα.

   Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
   Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο μάθημα ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: να γνωρίζει με ποιους ευέλικτους μηχανισμούς οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την ‘οικουμένη’, πώς η επέκταση και οι ατομικές φιλοδοξίες οδήγησαν σε οικονομική και πολιτική κρίση και τελικά στην κατάρρευση της Respublica.   

   Περιεχόμενο:

   1η εβδομάδα: Χρονικά όρια: 753 π.Χ (κτίση Ρώμης) – 31 π.Χ. και περιοδολόγηση
   O όρος Res publica - Η σημασία της ρωμαϊκής ιστορίας -  Πηγές
   2η εβδομάδα: Ιδρυτικοί μύθοι για τη Ρώμη - Οι λαοί της Ιταλίας – οι Καρχηδόνιοι
   3η εβδομάδα: Γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής κοινωνίας
   4η εβδομάδα: Η ρωμαϊκή βασιλεία  – προοδευτική μετάβαση στη Respublica
   5η εβδομάδα: Η πολιτική οργάνωση της Respublica - Σύγκλητος (ισόβια μέλη) – 2 Ύπατοι (αιρετοί) – Συνελεύσεις (comitia)
   6η εβδομάδα: Σύγκρουση πατρικίων και πληβείων – προοδευτική κατάκτηση δικαιωμάτων από τους πληβείους (494 – 287 π.Χ. - σχετικοί νόμοι)
   7η εβδομάδα: Η ρωμαιοποίηση της Ιταλίας, από τον 4ο αι. π.Χ. έως τις αρχές 3ου π.Χ. - Η φύση του ρωμαϊκού ιμπεριαλισμού - Τα διαφορετικά νομικά καθεστώτα για τους υποτεταγμένους λαούς (ποικιλία και καινοτομία)
   8η εβδομάδα: Η ρωμαϊκή επέκταση στη Μεσόγειο (τέλη 3ου – μέσα 2ου π.Χ.):  Καρχηδονιακοί πόλεμοι (Α΄ 264-241 π.Χ. Β΄: 218-201 π.Χ.) – αίτια, συνθήκες – η σημασία τους για τη σχέση Συγκλήτου - Υπάτων
   9η εβδομάδα: Η εξέλιξη του ρωμαϊκού ιμπεριαλισμού: Οι Μακεδονικοί πόλεμοι (Α΄: 215-205 π.Χ. Β΄: 200-197 π.Χ. Γ΄: 171-168 π.Χ.). Ρώμη και Σελευκίδες. Φιλελληνισμός και σταδιακή κατάκτηση του ελληνικού κόσμου (146 π.Χ.). Καταστροφή της Καρχηδόνας (146 π.Χ.)
   10η εβδομάδα: Οι συνέπειες της ρωμαϊκής επέκτασης: αναταραχή εντός της άρχουσας τάξης – ακαμψία της ολιγαρχίας – εμφάνιση της μεγάλης ιδιοκτησίας (Latifundia). Τιβέριος και Γάιος Γράκχος (133-121 π.Χ.): προσπάθεια αποκατάστασης των ακτημόνων και αναδιοργάνωσης της διοίκησης των επαρχιών.
   11η εβδομάδα: Τέλη 2ου – αρχές 1ου π.Χ.: πολεμική έκρηξη στην Ιταλία και την Ασία – 2 εμφύλιοι πόλεμοι. Προσωποπαγής εξέλιξη της ρωμαϊκής ιστορίας: optimates και populares, συγκρούσεις φιλόδοξων ατόμων με τη Σύγκλητο αλλά και μεταξύ τους: Μάριος και Σύλλας - Πομπήιος και Ιούλιος Καίσαρ
   12η εβδομάδα: Μάρκος Αντώνιος – Οκταβιανός -  ναυμαχία στο Άκτιο (31 π.Χ.) – κατάλυση του βασιλείου της Αιγύπτου – ο Οκταβιανός μοναδικός κυρίαρχος
   13η εβδομάδα: επαναληπτικό μάθημα

   Επιλεγμένη βιβλιογραφία:
   Alföldy, G. Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας, μτφρ. Α. Χανιώτης – επιμ. Κ. Μπουραζέλης, Αθήνα 20033.
   Crawford, M. H., The Roman Republic, Λονδίνο. 19922.
   Ferrary, J.-L., Philhellénisme et impérialisme: Aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique, de la seconde guerre de Macédoine à la guerre contre Mithridate, Ρώμη 1988
   Gruen, E., The Hellenistic World and the Coming of Rome, Berkeley 1984.
   Μπουραζέλης, K., Οι τρόφιμοι της λύκαινας, Αθήνα 2017.
   Rostovtzeff, M., Ρωμαϊκή Ιστορία, μτφρ. Β. Κάλφογλου, Αθήνα 1984.
   Volkmann, H., Grundzuge der romischen Geschichte, Darmstadt 1969.

   Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
   Τα μαθήματα (3ωρα) διεξάγονται με τη μορφή διαλέξεων. Στη διάρκεια των μαθημάτων και με τη συνδρομή των φοιτητών εξετάζονται αποσπάσματα αρχαίων γραμματειακών πηγών καθώς και επιγραφών (το σχετικό αρχείο υπάρχει στο e-class). Επίσης, γίνεται χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την προβολή χαρτών, πορτραίτων ηγετικών μορφών της Respublica, καθώς και διαγραμμάτων των μαθημάτων (επίσης στο e-class).

   Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: γραπτή ή προφορική εξέταση

 • ΙΒΥ 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  • Η. ΓΙΑΡΕΝΗΣ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: Γραπτή. Το μάθημα επιδιώκει να εξετάσει κεντρικά ζητήματα της φυσιογνωμίας και της μακραίωνης ιστορικής πορείας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, και να προσφέρει μία εισαγωγή σε βασικούς όρους και έννοιες. Σκιαγραφούνται διάρκειες και τομές αυτής της διαδρομής, καθώς και φαινόμενα και γεγονότα τα οποία την προσδιόρισαν. Μέσω σύντομης ιστορικής επισκόπησης, εξετάζονται: πολιτειακοί και πολιτικοί θεσμοί, η επίδραση του χώρου στην ιστορική πορεία, οικονομικές ενότητες και κοινωνικές ομάδες, η στρατιωτική οργάνωση, η μοναστική ζωή, καθώς και ζητήματα αυτοκρατορικής ιδεολογίας και συλλογικών ταυτοτήτων στον βυζαντινό κόσμο. Τίθενται επίσης τα ζητήματα της ονοματοδοσίας σχετικά με το «Βυζάντιο» κατά την νεώτερη και σύγχρονη περίοδο, θέματα πρόσληψής του στην Ελλάδα και στην δυτική Ευρώπη, καθώς και πτυχές της ευρύτερης ακτινοβολίας του. Στο πλαίσιο του μαθήματος, επιλεγμένες πηγές σχολιάζονται ιστορικά.
  • Βιβλιογραφία: A. Cameron, Οι Βυζαντινοί, μετάφρ. Γ. Τζήμας, επιστ. επιμέλεια Η. Γιαρένης, Αθήνα 2009. R.-J. Lilie, Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία, μετάφρ. Χ. Τσατσούλης, επιμ. Χ. Ι. Σταυράκος, Αθήνα 2011. L. James (επιμ.), Εγχειρίδιο Βυζαντινών Σπουδών, επιμ. ελλην. έδοσης Α. Ρεγκάκος – Α. Μαυρουδής, Αθήνα 2014. J. Herrin, Τι είναι το Βυζάντιο, μετάφρ. Χ. Σαμαρά, Αθήνα 2008. Ι. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος, Θεσσαλονίκη 2005. Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Βυζαντινή Ιστορία 324-1453, Κατερίνη 2007. J. Haldon, Βυζάντιο. Μια Ιστορία, μετάφρ. Σ. Σφυρόερα, Αθήνα 2006. G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, μετάφρ. Ι. Παναγόπουλος, επιστ. εποπτεία Ε. Χρυσός, Αθήνα 2014. C. Mango, Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, μετάφρ. Δ. Τσουγκαράκης, Αθήνα 1991. A. Guillou, Ο Βυζαντινός πολιτισμός, μετάφρ. P. Odorico – Σ. Τσοχανταρίδου, Αθήνα 1998. .

 • ΙΜΕ 101 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι
  • Ν. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή, προφορική και συγγραφή εργασίας. Ύστερη Αρχαιότητα και πρώιμος Μεσαίωνας. Οι ιστοριογραφικές ερμηνείες. Εισαγωγή στις μεσαιωνι¬κές πηγές και τα εργαλεία έρευνας. Η βαρβαρική Ευρώπη και τα βαρβαρικά βασίλεια. Το φραγκικό βασί¬λειο. Η ανάδειξη της αριστοκρατίας και οι συγκρούσεις με τη βασιλεία. Η επικράτηση των Καρολιγγείων. Το καρολίγγειο κράτος. Οικονομία της Ευρώπης (αγροτική εκμετάλλευση, εμπόριο, οδοί του εμπορίου).
  • Βιβλιογραφία: Ζ. Τσιρπανλής, Εισαγωγή στην ιστορία της Δυτικής Μεσαιωνικής Ευρώπης, Θεσσαλονίκη, 2005. Ν. Καραπιδάκης, Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης, Αθήνα, Ι996. .

 • ΑΕΦ 101 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
  • Α. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Υποχρεωτικό, 5 ECTS
  • Περιγραφή: Θουκυδίδου, Ιστοριών Α. Το πρώτο βιβλίο της ιστορίας που συνέγραψε ο Θουκυδίδης αποτελεί το κύριο αντικείμενο διδασκαλίας του μαθήματος. Το βιβλίο αναφέρεται στα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου. Το κείμενο εξετάζεται γλωσσικά και ρητορικά, γίνεται αναφορά στην παράδοση του κειμένου και το κριτικό υπόμνημα, αναλύεται η ιστορική μέθοδος του συγγραφέα σε σχέση με το ύφος του. Επίσης επιχειρείται συγκριτική παρουσίαση ενός άλλου ιστορικού της αρχαιότητας, του Διοδώρου Δικελιώτη, από τον οποίο παρουσιάζεται το 16ο βιβλίο της Ιστορίας του με εμβαθύνσεις στη μέθοδό του και τη χρήση των πηγών. Το μάθημα εμπεριέχει και διδασκαλία αγνώστου θέματος που συνοδεύεται από ασκήσεις στη γραμματική, το συντακτικό, τη χρήση των λεξικών και των πηγών.

   Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:
   To μάθημα στοχεύει στο να προκαλέσει το ενδιαφέρον των φοιτητών για την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία, να τους παρέχει βασικές γνώσεις για τα αντικείμενα αυτά, να οξύνει την κριτική τους σκέψη και να τους παράσχει τα βασικά εφόδια για την ακαδημαϊκή τους πορεία.
   Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο μάθημα ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
   Έχει τη δυνατότητα να μιλήσει για θέματα σχετικά με την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία.
   Κατανοεί και να σχολιάζει ιστορικά κείμενα γραμμένα στην αρχαία ελληνική γλώσσα.
   Γνωρίζει τις απαρχές της ιστοριογραφίας.
   Εντοπίζει και να σχολιάζει τα βαθύτερα αίτια γεγονότων, χρησιμοποιώντας την κριτική του σκέψη.

   Περιεχόμενο:
   1η εβδομάδα: Γνωριμία με τους φοιτητές, εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας.
   2η εβδομάδα: Βασικές αρχές της αρχαίας ελληνικής ιστοριογραφίας και βιογραφία Θουκυδίδη.
   3η εβδομάδα: Ανάλυση ιστορικού υπόβαθρου του έργου του Θουκυδίδη – Πελοποννησιακός πόλεμος
   4η εβδομάδα: Μετάφραση και ανάλυση των πρώτων κεφαλαίων του πρώτου βιβλίου του Θουκυδίδη.
   5η εβδομάδα: Ανάλυση αγνώστου κειμένου με έμφαση σε διευκρίνιση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
   6η εβδομάδα: Μετάφραση και ανάλυση των επόμενων κεφαλαίων του πρώτου βιβλίου του Θουκυδίδη.
   7η εβδομάδα: Ανάλυση αγνώστου κειμένου με έμφαση σε διευκρίνιση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
   8η εβδομάδα: Βιογραφία Διοδώρου Σικελιώτη και ανάλυση ιστορικού υπόβαθρου του έργου του.
   9η εβδομάδα: Μετάφραση και ανάλυση των πρώτων κεφαλαίων του πρώτου βιβλίου του Διοδώρου Σικελιώτη.
   10η εβδομάδα: Ανάλυση αγνώστου κειμένου με έμφαση σε διευκρίνιση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
   11η εβδομάδα: Μετάφραση και ανάλυση των επόμενων κεφαλαίων του πρώτου βιβλίου του Διοδώρου Σικελιώτη.
   12η εβδομάδα: Συγκριτική μελέτη των έργων του Θουκυδίδη και του Διοδώρου Σικελιώτη.
   13η εβδομάδα: Ανακεφαλαίωση και προετοιμασία για τις εξετάσεις.

   Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: A.W. Gomme, A Historical Commentary on Thucydides, Τόμος Πρώτος. S. Hornblower, A Commentary on Thucydides, Τόμος Πρώτος. J. Finley, Θουκυδίδης. Φ. Παππάς, Θουκυδίδου Ιστορία, Τόμος Πρώτος. Α. Γεωργοπαπαδάκος, Εκλεκτά μέρη από το Θουκυδίδη. Αθαν. Αγγ. Ευσταθίου – Θεοδ. Πυλαρινός, Διοδώρου του Σικελιώτη Ιστορία, Βιβλίο 16.

   Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
   Διαλέξεις από τον διδάσκοντα
   Ερωτήσεις προς τους φοιτητές
   Ανάλυση κειμένου σε ομάδες από πλευράς φοιτητών
   Διάλογος ανάμεσα σε φοιτητές και διδάσκοντα

   Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: γραπτή και προφορική εξέταση

 • ΞΓΛ 01 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι
  • ΜΠ. ΣΤΙΑΣΤΝΑ 3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία με χρήση οπτικο-ακουστικών μέσων. Aξιολόγηση: γραπτή. Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία βασικών γνώσεων της Γαλλικής Γλώσσας. Δίνεται έμφαση στα βασικά στοιχεία της γραμματικής, του συντακτικού και του καθημερινού λεξιλογίου. Οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες μιας πρώτης επικοινωνίας στη συγκεκριμένη ξένη γλώσσα.
  • Βιβλιογραφία: Σημειώσεις της διδάσκουσας. Γαλλο-ελληνικό λεξικό. Γ. Γεωργαντάς, Νέα Γαλλική Γραμμα¬τική, Κομοτηνή 2003.
 • ΞΓΡ 01 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι
  • Α. ΑΥΓΕΡΗ 3 ECTS (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 4 ΕΞΑΜΗΝΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ)

   Περιγραφή: Σκοπός του μαθήματος είναι να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή με τη γερμανική γλώσσα και να αποκτήσουν στοιχειώδη γλωσσομάθεια. Δίνεται έμφαση σε βασικά στοιχεία γραμματικής, συντακτικού και καθημερινού λεξιλογίου μέσα από κείμενα γενικού ενδιαφέροντος. Το αρχικό επίπεδο του μαθήματος προσαρμόζεται κάθε χρόνο σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα γνώση των πρωτοετών φοιτητών.

   Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:
   Γενικά τα μαθήματα της Γερμανικής Γλώσσας αποσκοπούν α) στην ανάπτυξη πνευματικών και κοινωνιογλωσσικών δεξιοτήτων που αποβλέπουν στην εποικοδομητική επικοινωνία μέσω της συστηματικής εξάσκησης στην ανταλλαγή μηνυμάτων και β) στη συνειδητοποίηση από πλευράς των φοιτητών των πολιτισμικών και πολιτιστικών εκείνων στοιχείων που χαρακτηρίζουν τους γερμανόφωνους λαούς και τις τυχόν διαφοροποιήσεις τους, ώστε να προβούν σε συγκριτική θεώρηση. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτείται η ανάπτυξη συγκεκριμένων επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ήτοι: κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.
   Ειδικότερα, το μάθημα Γερμανικά Ι στοχεύει στη διδασκαλία / εκμάθηση βασικού καθημερινού λεξιλογίου και στη σωστή χρήση αυτού έχοντας λάβει υπόψη τόσο τη γλωσσολογική όσο και την κειμενική, στρατηγική και κοινωνικοπολιτισμική διάσταση της γερμανικής γλώσσας. Ταυτόχρονα οι φοιτητές διδάσκονται / μαθαίνουν τις πρώτες βασικές γνώσεις της γερμανικής γραμματικής και του συντακτικού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εξαμήνου οι φοιτητές θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν βασικές καθημερινές συνδιαλλαγές στην ξένη γλώσσα έχοντας αποκτήσει δεξιότητες, όπως να χαιρετούν, να συστήνονται, να παίρνουν και να δίνουν πληροφορίες για τον τόπο και τον χρόνο, να μετρούν και να χρησιμοποιούν τους αριθμούς με διάφορους τρόπους, να μιλούν για τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους.

   Περιεχόμενο:
   1η εβδομάδα: Γερμανικό αλφάβητο, βασικοί κανόνες προφοράς, προσωπική αντωνυμία, κλίση ομαλών ρημάτων στον Ενεστώτα, Οριστικό άρθρο στην Ονομαστική, χαιρετισμοί.
   2η εβδομάδα: Αόριστο, Αρνητικό και Κτητικά άρθρα στην Ονομαστική, το απαρέμφατο, το βοηθητικό ρήμα sein, η καταφατική πρόταση, οι δύο τύποι ερωτήσεων, οι αριθμοί μέχρι το 1000, η τηλεφωνική συνομιλία, απλοί καθημερινοί διάλογοι πρώτης γνωριμίας και τρόποι παρουσίασης ανθρώπων και αντικειμένων.
   3η εβδομάδα: Το βοηθητικό ρήμα haben, η χρήση της Αιτιατικής, προσωπική αντωνυμία και όλα τα είδη άρθρων σε Αιτιατική, τα μεταβατικά ρήματα, η οριστική και αόριστη αντωνυμία, οι δύο τρόποι άρνησης, αντικείμενα και έπιπλα μέσα στο σπίτι, ερώτηση και απάντηση σχετικά με προσωπικές απόψεις. Κατανόηση σύντομων κειμένων (fax, e-mail).
   4η εβδομάδα: Η σύνταξη της γερμανικής πρότασης και δυνατότητες μετακινήσεων στην πρώτη θέση, τα τροπικά ρήματα nnen, chte, τα ουσιαστικά στον Πληθυντικό, κλίση ρημάτων με ιδιαιτερότητες και κλίση ανώμαλων ρημάτων, διάλογοι / τηλεφωνικές συνομιλίες.
   5η εβδομάδα: Εξάσκηση στην κλίση ρημάτων, τα τροπικά ρήματα wollen, sollen, ssen, rfen, κλίση και σύνταξη μέσα στην πρόταση. Διατύπωση δυνατοτήτων, ικανοτήτων, απαγόρευσης / άδειας, ειδικότεροι κανόνες προφοράς (sp-, st-, -ch-). Κατανόηση και παραγωγή σύντομων κειμένων σχετικών με την προσωπική παρουσίαση ανθρώπων.
   6η εβδομάδα: Το βοηθητικό ρήμα werden, σύνθεση των Ουσιαστικών, Σύνθετα χωριζόμενα και μη ρήματα, η κλίση τους και η σύνταξη μέσα στην πρόταση. Κατανόηση κειμένων μεγαλύτερης έκτασης, επαγγέλματα.
   7η εβδομάδα: Η πτώση της Δοτικής, σχηματισμός των αντωνυμιών και όλων των άρθρων, η χρήση της με μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα. Κατανόηση κειμένου.
   8η εβδομάδα: Τοπικοί προσδιορισμοί (στάση, μετακίνηση, καταγωγή και προέλευση), προθέσεις με Δοτική, προθέσεις με Αιτιατική, δίπτωτες προθέσεις, ρήματα στάσης και μετακίνησης, Positionsverben. Περιγραφή της θέσης των αντικειμένων μέσα στον χώρο.
   9η εβδομάδα: Τα τακτικά αριθμητικά, οι χρονολογίες και ημερομηνίες, μήνες, μέρες εβδομάδας, χρονικές προθέσεις με Αιτιατική και Δοτική, κατανόηση κειμένου, προσκλήσεις, περιγραφή δρόμων.
   10η εβδομάδα: Η ώρα (όλοι οι τρόποι), κατανόηση κειμένων.
   11η εβδομάδα: Χρήση λεξικών διαφόρων τύπων, κατανόηση κειμένων.
   12η εβδομάδα: Επαναληπτικές ασκήσεις για εμπέδωση, κατανόηση κειμένων.
   13η εβδομάδα: Επαναληπτικές ασκήσεις για εμπέδωση, κατανόηση κειμένων.

   Σημ.: Ως βάση θεωρείται η μεμονωμένη διδακτική ενότητα, το αντικείμενο της οποίας είναι συνήθως ένα ή περισσότερα γραπτά ή ακουστικά κείμενα, τα οποία προσεγγίζονται με ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε μαθησιακές ανάγκες της τάξης.

   Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: Studio d A1, Deutsch als Fremdsprache, Kurs- und Übungsbuch, εκδ. Cornelsen, Magnet A1, Deutsch für junge Lerner, εκδ. Klett, Delfin, zweibändige Ausgabe, Teil 1, εκδ. Hueber, Γερμανική Γραμματική και Συντακτικό, Σπ. Κουκίδης, εκδ. Praxis, σημειώσεις της διδάσκουσας.

   Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Χρήση της επικοινωνιακής προσέγγισης και χρήση οπτικοακουστικών μέσων.

   Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή ή/και προφορική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου

 • ΠΛΗ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
  • Κ. ΜΠΕΤΤΧΕΡ 2 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Εργαστήριο. Aξιολόγηση: γραπτή και συγγραφή εργασιών. Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές δεξιότητες για την συγγραφή και παρουσίαση των εργασιών τους. Επίσης θα διδαχθούν τρόπους αναζήτησης πληροφοριών μέσω Διαδικτύου και τρόπους χρήσης των ηλεκτρονικών περιοδικών που παρέχονται δωρεάν από την βιβλιο¬θήκη του Πανεπιστημίου. Θα γίνει εκμάθηση χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Βιβλιογραφία: ECDL 4.0 - Γρήγορα και Απλά.
 • Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΙΜΕ 102 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ II
  • Ν. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή, προφορική και συγγραφή εργασίας. Ο φεουδαλισμός και οι προσωπικοί δεσμοί εξάρτησης. Οι ηγεμονικές επικράτειες. Η «Γρηγοριανή μεταρρύθμιση» και τα μοναστικά τάγματα. Η επικράτηση της βασιλείας.
  • Βιβλιογραφία: Ν. Καραπιδάκης, Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης, Αθήνα, Ι996. Στους φοιτητές διανέμε¬ται μια διεξοδική Βιβλιογραφία από την οποία καλούνται να επιλέξουν θέματα που επεξεργάζονται και παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Διανέμονται επίσης και μεταφρασμένα τεκμήρια, τα οποία καλούνται να αναλύσουν.
 • INE 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
  • Δ. ΤΖΑΚΗΣ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: γραπτή. Εξετάζεται η ιστορική διαμόρφωση του νέου ελληνισμού, ιδίως κατά τους τελευταίους αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας (17ος αι. – αρχές 19ου αι.), σε συνάρτηση με τις μεγάλης κλίμακας αλλαγές και εξελίξεις (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές) στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται η θέση των χριστιανών στο οθωμανικό κράτος και οι θεσμικές μορφές ενσωμάτωσή τους σε αυτό (π.χ. εκκλησία, κοινοτική οργάνωση, αρματολισμός), καθώς και τα ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά των «παλιών» και των «νέων» ηγετικών ομάδων (π.χ. κοινοτική και εκκλησιαστική ηγεσία, οπλαρχηγοί, φαναριώτες, έμποροι, λόγιοι). Επίσης, δίνεται έμφαση στις ιδεολογικοπολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές διεργασίες εκκοσμίκευσης και εκσυγχρονισμού (π.χ. νεοελληνικός διαφωτισμός) που συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας νέας κοσμικής ταυτότητας, η οποία αντλούσε κύρος και νομιμοποίηση σε αναφορά προς την καταγωγή από τους αρχαίους Έλληνες.
  • Βιβλιογραφία: 1) Π. Πιζάνιας, Η Ιστορία των Νέων Ελλήνων από το 1400 έως το 1820, Αθήνα, Εστία, 2014, 2) Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ΄, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1975. Η εξεταστέα ύλη συμπληρώνεται από άρθρα και κεφάλαια συλλογ. τόμων που αναρτώνται σε μορφή pdf στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (e-class).
 • ΙΣΕ 102 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  • Γ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία, Αξιολόγηση: γραπτή (ή/και προφορική μέσω προαιρετικών «προόδων»). Εξετάζει την περίοδο από τα μέσα του 19ου ως το τέλος του 20ού αιώνα με τους εξής θεματικούς άξονες: φιλελευθερισμός, συντηρητισμός, εθνικισμός, μεσαία τάξη και αστισμός, εργατική τάξη και σοσιαλισμός, επαναστάσεις του 1848-1849, ενοποίηση της Γερμανίας και της Ιταλίας, ευρωπαϊκός ιμπεριαλισμός, Α' Παγκόσμιος Πόλεμος και παρακμή της ευρωπαϊκής ηγεμονίας, Ρωσική Επανάσταση και συγκρότηση του σοβιετικού κράτους, Συνθήκη των Βερσαλλιών, Δημοκρατία της Βαϊμάρης, διεθνής οικονομική κρίση του 1929, κρίση του κοινοβουλευτισμού και η διέξοδος του αυταρχισμού, ολοκληρωτικά καθεστώτα, «Λαϊκό Μέτωπο» στην Γαλλία και Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, Ψυχρός Πόλεμος και ανταγωνισμός των Υπερδυνάμεων, διάλυση της ΕΣΣΔ και κατάλυση του διπολικού συστήματος διεθνών σχέσεων.
  • Bιβλιογραφία: Ε. J. Hobsbawm, H εποχή του κεφαλαίου 1848-1875, ΜΙΕΤ 2012. Ε. J. Hobsbawm, H εποχή των αυτοκρα¬τοριών 1875-1914, ΜΙΕΤ, 2012. Ε. Μ. Burns, Eυρωπαϊκή Ιστορία. Ο Δυτικός Πολιτισμός: Νεότεροι Χρόνοι, Επίκεντρο, 2006. S. Bernstein- P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τόμ. 2 και τ. 3, Αλεξάνδρεια, 1997. Γ. Στεφανίδης, Ο τελευταίος Ευρωπαϊκός Aιώνας. Δπλωματία και πολιτική των δυνάμεων (187Ι-1945), Προσκήνιο, 1997. J. Joll, Η Ευρώπη 1870-1970, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2006. A. Lindemann, Ιστορία της Νεότερης Ευρώπης από το 1815 μέχρι σήμερα, Αθήνα, Κριτική, 2014.
 • ΛΑΦ 101 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι
  • Β. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: γραπτή. Αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα από ποικίλα γραμματειακά είδη της περιόδου της Res Publica. Έμφαση δίνεται στα προοίμια του Σαλλούστιου. Ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας.
  • Ενδεικτική Βιβλιογραφία: E. J. Kenney – W. V. Clausen, Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας, Αθήνα Ι999. M. Von Albrecht, Ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, τόμ. Α΄, Ηράκλειο Ι997. Σοφία Παπαϊωάννου, Titi Macci Plauti, Ο Καυχησιάρης Στραιτώτης (Miles Gloriosus), Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια, Αθήνα, 2009. Λ. Τρομάρας, P. Terentii Afri Eunuchus, Θεσσαλονίκη, 2005. P.C. McGushin, Sallustius Crispi, Bellum Catilinae, Leiden, 1977. K. C. Vretska, Sallustius Crispus, De Catilinae Coniuratione, 2 vols, Heidelberg, 1976. D. C. Earl, The Political Thought of Sallust, Cambridge, 1961.
 • ΝΕΦ 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
  • Β. ΛΕΤΣΙΟΣ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: προφορική ή γραπτή εξέταση. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας (επιλογή): Η βυζαντινή κληρονομιά. Από την Άλωση έως τους νέους προσανατολισμούς. Ο αιώνας του κηρύγματος και της ποίησης. Η άνοδος των Φαναριωτών και η αδράνεια της ποίησης. Διαφωτισμός, άσματα πολεμιστήρια, αρκαδικές ουτοπίες. Από τη γραφικότητα της ηθογραφίας στην επαγγελία της λύτρωσης. Αισθητισμός, σοσιαλισμός: νέες προσδοκίες για ποιητές και πεζογράφους. Το άτολμο ξεκίνημα του μοντερνισμού. Η ποίηση στη δεκαετία του ’20 και οι πεζογράφοι.
  • Βιβλιογραφία: Mario Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (σκληρό εξώφυλλο), Αθήνα, Εκδόσεις Οδυσσέας, 2008, α’ δημ. 2003 [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 46095]. Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση και πεζογραφία, 1821-1992, Αθήνα, Εκδόσεις Νεφέλη, 1996 [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 10369]. Εξεταστέα ύλη: Οι παραδόσεις. Περίληψη από τα κεφάλαια 1-5, 10-12 από το βιβλίο του M. Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (βλ. παραπάνω). Κείμενα: 1. Κωνσταντίνος Θεοτόκης, [Κορφιάτικες ιστορίες] (1898 κ.ε.) 2. Κωνσταντίνος Χρηστομάνος, Η κερένια κούκλα (1908, 1911).
 • ΞΓΛ 02 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ
  • ΜΠ. ΣΤΙΑΣΤΝΑ 3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία με οπτικοακουστικά μέσα. Aξιολόγηση: γραπτή. Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των βασικών γραμματικών και συντακτικών στοιχείων της Γαλλικής Γλώσσας, ο εμπλουτισμός λεξιλογίου και η απόκτηση βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη γλώσσα. Έμφαση δίνεται και στο γαλλικό και στο γαλλόφωνο πολιτισμό.
  • Βιβλιογραφία: Σημειώσεις της διδάσκουσας. Γ. Γεωργαντάς, Νέα Γαλλική Γραμματική, εκδ. Γ. Γεωργαντάς, Κομοτηνή 2003. Γαλλο-ελληνικά και Ελληνο-γαλλικά λεξικά.
 • ΞΓΡ 02 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ
  • Α. ΑΥΓΕΡΗ 3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή. Στόχος του μαθήματος σε αυτό το εξάμηνο είναι να επεκταθούν οι γνώσεις των φοιτητών σε επίπεδο στοιχειώδους γλωσσομάθειας (η οποία αντιστοιχεί στο επίπεδο ΑΙ του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος των Εξετάσεων για το Κ.Π.Γ.) μέσα από κείμενα γενικού ενδιαφέροντος. Δίνεται επίσης έμφαση στη χρήση λεξικών διαφόρων τύπων, στη χρήση των περιεχομένων, των πηγών και των παντός είδους πινάκων που απαντούν συχνά στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία.
  • Βιβλιογραφία: Επιλεγμένα διδακτικά βιβλία, γραμματικές, λεξικά και σημειώσεις της διδάσκουσας.
 • ΠΛΗ 02 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ
  • Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ – Π.ΒΛΑΜΟΣ 2 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία και εργαστήριο. Aξιολόγηση: γραπτή. Το μάθημα εστιάζει στην εξοικείωση και εφαρμογή των τεχνολογιών της Επιστήμης της Πληροφορικής με τελικό στόχο την δυνατότητα χρησιμοποίησής τους από τους φοιτητές στο κύριο αντικείμενο των σπουδών τους. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση των υπολογιστικών φύλλων εργασίας και συγκεκριμένα στην εισαγωγή, τροποποίηση και επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την εξοικείωση στη χρησιμοποίηση μεθόδων εξαγωγής συμπερασμάτων στα πλαίσια μιας ακαδημαϊκής έρευνας. Στο δεύτερο μέρος που αφορά τις παρουσιάσεις, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εξοικειωθούν με το πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων, μαθαίνουν να τροποποιούν και να εμπλουτίζουν παρουσιάσεις ούτως ώστε με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος να είναι σε θέση να παρουσιάσουν και να προβάλουν αποτελεσματικά τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την εκπόνηση μιας ακαδημαϊκής έρευνας.
  • Βιβλιογραφία: Advanced Excel 2003.
 • Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΑΠΡ 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
  • Κ. ΣΜΠΟΝΙΑΣ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Υποχρεωτική γραπτή άσκηση και γραπτή αξιολόγηση. Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τους κύριους σταθμούς στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού κατά την προϊστορική και πρωτοϊστορική περίοδο και να εντάξει στο πλαίσιο αυτά τα χαρακτηριστικά των προϊστορικών πολιτισμών του Αιγαιακού χώρου. ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ. 1. Εισαγωγικά στην επιστήμη της Αρχαιολογίας και τις μεθόδους της. Ορισμός κλάδων της αρχαιολογίας, εποχών και χρονολογικών περιόδων. 2. Η Aνθρώπινη εξέλιξη. Η Παλαιολιθική Εποχή. 3. Η Μεσολιθική Εποχή και η μετάβαση στον αγροτικό τρόπο παραγωγής. 4. Η παραγωγή της τροφής. Η Νεολιθική Εποχή στην Ελλάδα. 5. Η διαμόρφωση των πρώιμων κρατών. Εξελίξεις στη Μεσοποταμία και την Ανατολική Μεσόγειο. 6. Οι πολιτισμοί της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο της 3ης χιλιετίας π.Χ. 7. Μινωικός Πολιτισμός. Η Παλαιοανακτορική και Νεοανακτορική Κρήτη. 8. Η εξάπλωση του Μινωϊκού Πολιτισμού στο Αιγαίο. 9. Η γένεση του Μυκηναϊκού πολιτισμού. 10. Το απόγειο του Μυκηναϊκού κόσμου. 11. Το τέλος της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο.
  • Βιβλιογραφία: ΑΙΚ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΠΑΠΑΝΘΙΜΟΥ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ, 2007. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Τομ Α. Προϊστορία και Πρωτοϊστορία. 1970. T. CULLEN (ED), Aegean Prehistory: A Review, 2001. DICKINSON, Ο., Αιγαίο Εποχή του Χαλκού, 2003.. FITTON, J.L., The discovery of the greek Bronze Αge , 1995. ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, Κ., Πριν από την Ιστορία: Μια εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία, 1999. TREUIL, R., P. DARQUE, J.CL. POURSAT, G. TOUCHAIS, Οι Πολιτισμοί του Αιγαίου, 1996. R. Barber, Οι Κυκλάδες στην Εποχή του Χαλκού, 1994. C. BROODBANK, An Island Archaeology of the Early Cyclades, 2000. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ, Ε., Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική, 2002. J.L. FITTON, Minoans, 2002. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΝΤ., Ο μυκηναϊκός κόσμος, 1995.
 • ΙΝΧ 101 ΠΡΩΙΜΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι, 1450-1600
  • Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: O τρόπος αξιολόγησης θα περιγραφεί αναλυτικά στην σελίδα του μαθήματος στο e-class την 1η Οκτωβρίου 2017. Στον ίδιο τόπο και χρόνο θα δοθεί και η βιβλιογραφία του μαθήματος. Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για περιορισμό του αριθμού των απαραίτητων για την λήψη του πτυχίου μαθημάτων έτσι ώστε τα θέματα να εξετάζονται με περισσότερες λεπτομέρειες και σε μεγαλύτερο βάθος, το μάθημα, ήδη από την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-16, περιορίζεται πλέον σε τέσσερις ενότητες θεμάτων: πολιτική ιστορία, ιστορία των τρόπων της σκέψης, θρησκευτική ιστορία, και ευρωπαϊκά ταξείδια εκτός Ευρώπης. Στην ενότητα της πολιτικής ιστορίας εξετάζονται η ποικιλία των πολιτικών καθεστώτων από την Πορτογαλία και Αραγώνα ως την Πολωνία-Λιθουανία και οι αλλαγές του πολιτικού χάρτη κατά την υπό μελέτη περίοδο. Στην δεύτερη ενότητα εξετάζεται ο ουμανισμός υπό δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες: ως γενέθλια στιγμή της φιλολογίας και αφετηρία μιας νέας ιστορικής συνείδησης και ως αναβίωση της κλασσικής ρητορικής. Η ενότητα κλείνει με την εξέταση του θρησκευτικού ουμανισμού. Η τρίτη ενότητα αφορά την Μεταρρύθμιση υπό τις διάφορες μορφές της και την Αντιμεταρρύθμιση, την διάδοση των μεταρρυθμιστικών ιδεών και τις συνδεδεμένες με αυτήν πολιτικές εξελίξεις. Στην τελευταία ενότητα εξετάζονται τα πρώτα ταξείδια εκτός Ευρώπης των Πορτογάλων, και ακολούθως των Καστιλιάνων. Επίσης η συμμετοχή άλλων χωρών αργότερα, τα είδη των ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων, το ζήτημα της δουλείας και του δουλεμπορίου καθώς και οι διαφορετικοί τρόποι πρόσληψης από τους Ευρωπαίους πολιτισμών με τους οποίους έρχονταν σ'επαφή για πρώτη φορά.
 • ΑΕΦ 102 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
  • Α. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή και προφορική. Το τρίωρο του μαθήματος περιλαμβάνει διδασκαλία του κειμένου του Λυσία Κατά Νικομάχου (γραμματική, συντακτική ανάλυση, λεξιλογικά, μετάφραση, σχολιασμός, πραγματολογικός και ρητορικός). Αρχίζοντας από μια σύντομη εισαγωγή για τη ρητορεία του 5ου αιώνα π.Χ. και την ένταξη του Λυσία στο πλαίσιο της παράδοσης των ρητόρων της εποχής του, στη συνέχεια εξετάζεται το εν λόγω κείμενο του Λυσία γλωσσικά, επιχειρείται η ρητορική του ανάλυση και γίνεται αναφορά στις ιδέες της εποχής καθώς και στο αττικό δίκαιο (ειδικώς στις νομικές διαδικασίες της εισαγγελείας και της ευθύνης). Η τελική εξέταση γίνεται προφορικά και γραπτά την ίδια ημέρα.
  • Βιβλιογραφία: C. Carey, Lysias. Selected Speeches. M. Edwards και S. Usher, Antiphon and Lysias. Α. Ζάκας, Λυσίου Λόγοι. Ε. Βολονάκη, Λυσίου Λόγοι, Κατά Αγοράτου (13) και Κατά Νικομάχου (30): κείμενο, εισαγωγή, μετάφραση, ερμην. υπόμνημα, Αθήνα, 2012.
 • ΛΑΦ 102 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΙ
  • Β. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή. Ιστορικά χωρία από τη λογοτεχνία της αυγούστειας περιόδου. Ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας.
  • Ενδεικτική βιβλιογραφία: E.J. Kenney - W.V. Clausen, Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας, Αθήνα, 1999. M. von Albrecht, Ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, 2 τόμοι, Ηράκλειο, 1997. Πωλ Βεν, Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, Αθήνα, 2010. Δημήτριος Ζ. Νικήτας (επ.), Laus et gratia in memoriam Κωνσταντίνου Γρόλλιου, Θεσσαλονίκη, 2012. P.G. Walsh, Livy, Cambridge, 1961. D.S. Levene, Religion in Livy, Leiden, 1993. Thomas N. Habinek, The Politics of Latin Literature, Writing, Identity, and Empire in Ancient Rome, Princeton, New Jersey, 1998. Peter Garnsey–Richard Saller, The Roman Empire, Economy, Society and Culture, Berkeley and Los Angeles, 1987. M. Lipka, Language in Vergil’s Eclogues, Oxford, 2001. M. Lipka, Roman Gods. A Conceptual Approach, Leiden–Boston, 2009.
 • ΙΣΕ 603 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, 1945-1991
  • ΓΡ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: γραπτή (μέσω εργασιών) Στόχος του σεμιναρίου αποτελεί η μελέτη κυρίως των πολιτικών αλλά και των κοινωνικών-οικονομικών εξελίξεων στα κράτη και τις χώρες της Ανατολικής και Κεντροανατολικής Ευρώπης από το 1945 έως το 1991: ΕΣΣΔ (Ρωσία, Λευκορωσία, Ουκρανία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία), Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία, Ανατολική Γερμανία. Ήττα/παράδοση της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας και Συμφωνίες Γιάλτας – Πότσνταμ – Παρισίων, κατοχική πολιτική του σοβιετικού στρατού και παραχώρηση της εξουσίας στους εγχώριους κομμουνιστές, διάλυση ή συστημική ενσωμάτωση των μη κομμουνιστικών πολιτικών δυνάμεων και εγκαθίδρυση αυταρχικών καθεστώτων σταλινικού τύπου, απόρριψη του Σχεδίου Μάρσαλ και ένταξη στο διπολικό σύστημα του Ψυχρού Πολέμου ως δορυφόρων της ΕΣΣΔ, εθνικιστικές μεταξύ τους αντιθέσεις με επαναχάραξη συνόρων και εθνοκαθαρτικές μετακινήσεις ή ανταλλαγές πληθυσμών, ίδρυση των Κομινφόρμ, Κομεκόν και Συμφώνου της Βαρσοβίας, «αποσταλινοποίηση» και δόγμα Μπρέζνιεφ, καταστολή λαϊκών εξεγέρσεων αντικομμουνιστικού ή μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα, διασπάσεις και αποχωρήσεις από το διεθνές κομμουνιστικό στρατόπεδο, αδιέξοδα της κεντρικά κατευθυνόμενης οικονομίας και ψυχροπολεμικός ανταγωνισμός των εξοπλισμών, αναίμακτες επαναστάσεις και κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων, διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και διασπάσεις μετακομμουνιστικών κρατών.
  • Βιβλιογραφία: A. Applebaum, Το Σιδηρούν Παραπέτασμα. Συνθλίβοντας την Ανατολική Ευρώπη (1944-1956). P. Calvocoressi, Η Διεθνής Πολιτική μετά το 1945, τόμ. 1. M. Dreyfus, Ο Αιώνας των Κομμουνισμών. Ζ. Ελλενστέιν, Ιστορία του Σταλινικού Φαινομένου. J. W. Young, Η Ευρώπη του Ψυχρού Πολέμου (1945-1991). T. Judt, Η Ευρώπη μετά τον Πόλεμο.
 • ΠΛΗ 04 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
  • Συμβασιούχος διδάσκων Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: Εργασίες από την επεξεργασία δεδομένων. Θα δείξουμε πώς ποσοτικά δεδομένα μπορούν να οργανωθούν σε απλούς πίνακες συμβατικών ακο-λουθιών εγγραφών και να αξιολογηθούν με χρήση υπολογιστών. Το μάθημα περιλαμβάνει την παρου-σίαση, ανάλυση και ποσοτική επεξεργασία καταλόγων και αποδελτιωμένων ιστορικών πληροφοριών καθώς και αναπαράσταση δεδομένων υπό μορφή γραφημάτων με χρήση Φύλλων Εργασίας (Excel).
  • Βιβλιογραφία: Bernhard H. R. 1995. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches, Lanham: Altamira Press.
 • ΙΣΓ 601 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
  • Δ. ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ-PELÉ – Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: γραπτή εργασία. Διδάσκονται οι βασικές αρχές του γνωστικού της αντικειμένου, με επίκεντρο την αμφίδρομη σχέση του ανθρώπου και του χώρου μέσα στη μακρά χρονική διάρκεια, δηλαδή πώς οι ανθρώπινες κοινωνίες δια¬μορφώνουν ή καθορίζουν τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και πώς ο άνθρωπος επηρεάζεται από αυτόν. Λαμβάνοντας σαν χώρο αναφοράς τη Μεσόγειο, εξετάζεται η έννοια του χώρου στην ιστορία στις παρα¬κάτω διδακτικές ενότητες: Εισαγωγή στην Ιστορική Γεωγραφία· Πηγές της Ιστορικής Γεωγραφίας· Εξέ¬λιξη της Χαρτογραφίας και των απεικονίσεων του Τοπίου· Μεσόγειος, Χώρος και Ιστορία (ο ορεινός χώρος, ο πεδινός χώρος, ο θαλάσσιος χώρος, ο νησιωτικός χώρος και ο αστικός χώρος)· Ο Χώρος της Μεσογείου και ο Άνθρωπος (ο άνθρωπος δημιουργός του περιβάλλοντος του, το τοπίο και η επίδρασή του στη ζωή των ανθρώπινων κοινωνιών)· Μεσόγειος: μία Οικονομία - Κόσμος (οι βασικοί νόμοι μιας «οικονομίας - κόσμος», ο μεσογειακός χώρος και η οικονομία 12ος-18ος αι.). Στο φροντιστήριο γίνονται αναλύσεις ιστορικών μαρτυριών σχετικών με την αμφίδρομη σχέση ανθρώ¬πινων κοινωνιών και περιβάλλοντος στις διάφορες ιστορικές περιόδους. Δίνεται έμφαση στην αντίληψη του χώρου και στην εκμετάλλευσή του από τον άνθρωπο στη διαχρονία, τόσο σε καθημερινό-πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο.
  • Βιβλιογραφία: F. Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIes., Δ. Ανωγιάτης-Pelé, Δρόμοι και διακίνηση στον Ελλαδικό χώρο κατά τον 18ο αι.
 • ΝΕΦ 202 ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ
  • Β. ΛΕΤΣΙΟΣ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: προφορική ή γραπτή εξέταση. Η Επτανησιακή Σχολή: Ιστορική διαδρομή από τους Προσολωμικούς μέχρι την παρακμή της στις αρχές του 20ού αιώνα. Εξέταση του πρωτότυπου δημιουργικού, του κριτικού-φιλολογικού και του μεταφραστικού έργου των εκπροσώπων της. Συνεξέταση της διαμόρφωσης της γλώσσας στα Επτάνησα, της συμμετοχής των λογοτεχνών στο γλωσσικό ζήτημα και της προσφοράς τους στην επικράτηση της δημοτικής.
  • Βιβλιογραφία: Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Επτανησιακά, Αθήνα, Καλλιόπη Κουτσιαύτη, 2006 [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 7103]. Ευριπίδης Γαραντούδης, Οι Επτανήσιοι και ο Σολωμός. Όψεις μιας σύνθετης σχέσης (1820-1950), Αθήνα, Καστανιώτης, 2007, α΄δημ. 2001 [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 16851]. Εξεταστέα ύλη: Οι παραδόσεις. Κείμενα: 1. Δημήτριος Γουζέλης, Ο Χάσης (1790), 2. Ανδρέας Κάλβος, “Εις θάνατον” (1824), “Αι ευχαί” (1826), 3. Αντώνιος Μάτεσης, Ο Βασιλικός (1829-30), 4. Διονύσιος Σολωμός, Διάλογος (1824), “Ο Πόρφυρας” (1849), 5. Γεράσιμος Μαρκοράς, Ο Όρκος (1875), Ιάκωβος Πολυλάς, Αμλέτος. Τραγωδία Σαικσπείρου (1889), 6. Λορέντσος Μαβίλης, “Excelsior!" (1895), “Λήθη” (1896), Κωνσταντίνος Θεοτόκης, σονέτο αρ. 12 (1914), σονέτο αρ. 36 (1916), 7. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Αθανάσης Διάκος (1867), 8. Ειρήνη Δεντρινού, Η Κερκυραϊκή σχολή (1953).
 • ΙΕΑ 201 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στη μελέτη πηγών και τεκμηρίων. Αξιολόγηση: Συγγραφή εργασίας, προφορική παρουσίαση εργασίας, γραπτή εξέταση. Παρουσίαση και μελέτη της διαμόρφωσης και των αλλαγών-μεταρρυθμίσεων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος από τις αρχές του νεοελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Εκτός από το θεωρητικό πλαίσιο για τον προσανατολισμό και τις θεματικές της Ιστοριογραφίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης, η διδασκαλία θα επικεντρωθεί στη μελέτη πηγών και τεκμηρίων, ενώ θα δοθεί έμφαση μέσα από ερευνητικές δραστηριότητες στην τοπική εκπαιδευτική ιστορία.
  • Βιβλιογραφία: Α. Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (Τεκμήρια Ιστορίας). Δημαράς, Αλέξης, Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης : Το "ανακοπτόμενο άλμα": Τάσεις και αντιστάσεις στην ελληνική εκπαίδευση 1833-2000. Δ. Αντωνίου, Οι απαρχές του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο νεοελληνικό κράτος. Χ. Νούτσος, Ιστορία της εκπαίδευσης και Ιδεολογία-όψεις του μεσοπολέμου. Ν.Τερζής, Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Κυπριανός, Παντελής. Συγκριτική ιστορία της Ελληνικής εκπαίδευσης
 • ΙΝΕ 103 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
  • Δ. ΤΖΑΚΗΣ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή. Το μάθημα πραγματεύεται την πόλεμο της ελληνικής ανεξαρτησίας με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις για το εθνικό φαινόμενο και την εμφάνιση των εθνικών κινημάτων. Υπό το πρίσμα αυτό η ελληνική επανάσταση τοποθετείται στο πλαίσιο των μεγάλων κοινωνικοπολιτικών και εθνικών επαναστάσεων που ξέσπασαν στην Ευρώπη και την Αμερική στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, και αντιμετωπίζεται ως καταλύτης κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογικών ανακατατάξεων, ρήξεων και μεγάλης κλίμακας αλλαγών που χαρακτηρίζουν τη μετάβαση της ελληνικής κοινωνίας από την Παράδοση στη Νεωτερικότητα. Αναλύονται οι σύνθετες διεργασίες συγκρότησης του ελληνικού εθνικού κινήματος και παρουσιάζεται η οργάνωση και δράση της Φιλικής Εταιρείας σε αναφορά προς τις αντίστοιχες εξελίξεις στη μεταναπολεόντεια Ευρώπη («καρμπονάροι» και «δεκεμβριστές», συνταγματικές επαναστάσεις στην ιταλική και ιβηρική χερσόνησο). Αναλύονται επίσης η θεσμική οργάνωση των επαναστατημένων περιοχών, η επίδραση του πολέμου στην αναδιάταξη των κοινωνικών ιεραρχιών και στην οργάνωση των σχέσεων εξουσίας στις επαναστατημένες περιοχές, το φιλελληνικό κίνημα και η εξέλιξη της στάσης των Μεγάλων Δυνάμεων στην επίλυση του «ελληνικού ζητήματος».
  • Βιβλιογραφία: Ν. Ροτζώκος, Επανάσταση και Εμφύλιοι στο Εικοσιένα, Αθήνα: Ηρόδοτος 2015. Πέτρος Πιζάνιας (επιμ.), Η ελληνική επανάσταση του 1821. Ένα ευρωπαϊκό γεγονός, Αθήνα: Κέδρος 2009. Η ύλη του μαθήματος συμπληρώνεται από άρθρα και κεφάλαια συλλογικών τόμων που αναρτώνται σε μορφή pdf στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (e-class).
 • ΞΓΑ 03 ΑΓΓΛΙΚΑ (ADVANCED)
  • ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: Γραπτές ή Προφορικές Εξετάσεις, Γραπτές Εργασίες/ Παρουσιάσεις. Aπόκτηση γνώσεων της μορφής, της δομής και των λειτουργιών της αγγλικής γλώσσας και ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Kαλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου με την πρόσληψη και αξιο-ποίηση πληροφοριών και γνώσεων από γραπτές ή προφορικές πηγές, και ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης και επικοινωνίας. Eξοικείωση με τους κανόνες που διέπουν τη σύνταξη διαφορετικών μορφών γραπτού κειμένου. Kαλλιέργεια διαπολιτισμικής προσέγγισης της Αγγλικής, που θα επιτρέψει στους φοιτητές να παράγουν αυθεντικό λόγο, να κατανοήσουν τις ξένες πολιτιστικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και να αξιοποιήσουν τα γόνιμα στοιχεία τους.
  • Βιβλιογραφία: Enterprise, PLUS, Grammar, Greek edition, Express Pulishing, 2012. Access 4 Grammar book, Greek edition, Express Pulishing, 2014. Revised Mastermind Use of English, Burlington Books, 2008. Dictionary of Phrasal Verbs, Collins, cobuild, Express Pulishing, 2002. English Dictionary for Advanced Learners, Collins, cobuild, Express Pulishing, 2001.
 • ΞΓΛ 03 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ
  • ΜΠ. ΣΤΙΑΣΤΝΑ 3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία/Σεμινάριο. Αξιολόγηση: γραπτή. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με ιστορικά κείμενα στα Γαλλικά, η συστημα-τική ανάλυση και μελέτη της δομής της γλώσσας και η απόκτηση της βασικής ιστορικής ορολογίας. Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο να ετοιμάσει τους φοιτητές να μπορούν στο μέλλον να διαβάζουν τη σχετική γαλλική βιβλιογραφία με το αντικείμενο τους.
  • Βιβλιογραφία: B. Stiastna, Le Français à travers l’histoire de France, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2001. Γ. Γεωργαντάς, Νέα Γαλλική Γραμματική, εκδ. Γ. Γεωργαντάς, Κομοτηνή, 2003. Διάφορα κείμενα από ιστορικές πηγές και από περιοδικά για ιστορικούς. Σημειώσεις της διδάσκουσας.
 • ΞΓΡ 03 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ
  • Α. ΑΥΓΕΡΗ 3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή ή/ και συγγραφή εργασίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μεθοδευμένη κατεύθυνση των φοιτητών σε κείμενα ιστορικού ενδιαφέρο-ντος με στόχο την ολόπλευρη και σε βάθος κατανόησή τους. Οι φοιτητές όχι μόνο θα αναπτύξουν το γενικό λεξιλογικό corpus αλλά και θα εστιάσουν στην ιστορική ορολογία. Ταυτόχρονα τελείται η συμπλήρωση των γνώσεων του φοιτητή σε επίπεδο γραμματικών και συντακτικών φαινομένων (που αντιστοιχεί σε επίπεδο Α2 του Ε.Π.Π.Ε. για το Κ.Π.Γ.).
  • Βιβλιογραφία: Επιλεγμένα διδακτικά βιβλία, γραμματικές, λεξικά, σημειώσεις, άρθρα εφημερίδων και περιοδικών ιστορικού ενδιαφέροντος αλλά και ιστορικές πηγές.
 • Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΙΑΕ 102 ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
  • Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή. Επιχειρείται μια αναλυτική επισκόπηση της πολιτικής και της κοινωνικής ιστορίας κατά την περίοδο από τους Περσικούς πολέμους ως την μάχη των Λεύκτρων. Μεταξύ των θεμάτων στα οποία δίδεται ιδιαίτερη έμφαση είναι: Αθηναϊκός «ιμπεριαλισμός», η εξωτερική πολιτική της Σπάρτης, η επιδίωξη της ηγεμονίας και η αυτονομία των πόλεων, η αναζήτηση και οι συνθήκες κοινής ειρήνης, οι εξελίξεις στην στρατηγική και την τακτική του πολέμου.
  • Βιβλιογραφία: J. B. Bury & Russell Meiggs, Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Cl. Mossé - Α. Schnapp - Gourbeillon, Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (2.000-31 π. Χ.). W. Schuller, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας. M. Finley, Οικονομία και κοινωνία στην Αρχαία Ελλάδα. Δ. Ι. Κυρτάτας & Σ. Ι. Ράγκος, Η ελληνική αρχαιότητα: πόλεμος - πολιτική – πολιτισμός. J. de Romilly, Ο Θουκυδίδης και ο αθηναϊκός ιμπεριαλισμός. S. Hornblower, Ο Ελληνικός κόσμος 479-323 π. Χ. Cl. Mossé, Οι Θεσμοί στην κλασσική Ελλάδα. R. Meiggs, The Athenian Empire. P. Garnsey - C. R. Whittaker (eds.), Imperialism in the Ancient World. L. J. Samons (ed.), Athenian Democracy & Imperialism. A. Powell, Athens and Sparta: Constructing Greek Political and Social History from 478 BC. P. Brulé et al., Le monde grec aux temps classiques. G. Cawkwell, The Greek Wars. P. J. Rhodes, A History of the Classical Greek World: 478-323 BC. R. Meiggs - D. M. Lewis, A Selection of Greek Historical Inscriptions to the end of the fifth century BC. P. J. Rhodes - R. Osborne, Greek Historical Inscriptions: 404-323 BC. Σ. Κουμανούδης - Α. Ματθαίου, Αρχαίες ελληνικές επιγραφές.
 • ΙΒΥ 103 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  • Η. ΓΙΑΡΕΝΗΣ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: γραπτή. Στο μάθημα εξετάζονται τα κύρια στοιχεία της παιδείας, πνευματικής συγκρότησης και πολιτιστικής παραγωγής στον βυζαντινό κόσμο. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται: ο ρόλος και η δράση των λογίων, τα στάδια και το περιεχόμενο της βυζαντινής εκπαίδευσης, οι πνευματικές κινήσεις, η συμβολή του Βυζαντίου στην διάσωση και διάδοση της αρχαίας ελληνικής παράδοσης, η αντιγραφική δραστηριότητα και η σχέση της με τον μοναχισμό, καθώς και η συγγραφική δραστηριότητα υπό την επίνευση ή παρότρυνση των αυτοκρατόρων, μελών του αυτοκρατορικού οίκου, ή της ανώτερης αριστοκρατίας.
  • Βιβλιογραφία: P. Lemerle, Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός. Σημειώσεις και παρατηρήσεις για την εκπαίδευση και την παιδεία στο Βυζάντιο από τις αρχές ώς τον 10ο αιώνα, μετάφρ. Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Αθήνα 2003. Κ. Ν. Κωνσταντινίδης, Η συμβολή του Βυζαντίου στη διάσωση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, Ιωάννινα 1995. Δ. Ζ. Σοφιανός, Βυζάντιο. Ρωμαϊκή και ελληνική παράδοση. Χριστιανισμός και Ορθοδοξία, Αθήνα 2006, β΄ έκδοση επαυξημένη και βελτιωμένη, Μετέωρα – Καλαμπάκα 2008. N. G. Wilson, Οι λόγιοι στο Βυζάντιο, μετάφρ. Ν. Κονομής, Αθήνα 1991. G. Cavallo, Η ανάγνωση στο Βυζάντιο, μετάφρ. P. Odorico – Σ. Τσοχανταρίδου, Αθήνα 2008. M. Mullett – R. Scott (επιμ. έκδ.), Byzantium and the Classical Tradition, Μπέρμινγχαμ 1981.
 • ΙΟΘ 101 Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Σ. ΛΑΪΟΥ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: γραπτή. Εξετάζονται οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που οδήγησαν στην ίδρυση του εμιράτου του Οσμάν και στην εδραίωση της ισχύος του σε Μικρά Ασία και Βαλκάνια. Περιγράφεται η σταδιακή μετατροπή του εμιράτου σε πολυεθνοτική αυτοκρατορία και αναλύονται καίρια ζητήματα της οθωμανικής ιστορίας όπως η κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, η δομή του οθωμανικού στρατού, το γαιοκτητικό καθεστώς και η οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας, το δικαιικό και εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και ζητήματα κουλτούρας και πολιτισμού.
  • Βιβλιογραφία: Χ. Ινάλτζικ, Η οθωμανική αυτοκρατορία. Η κλασική εποχή, 1300-1600, Αθήνα, 1995, Χ. Ινάλτζικ-Ντ. Κουάτερτ, Κοινωνική και οικονομική ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας, τ.Α-Β, Αθήνα, 2009-2011, Ντ. Κουάτερτ, Η οθωμανική αυτοκρατορία. Οι τελευταίοι αιώνες, 1700-1922, Αθήνα, 2006, S. Faroqhi, The Ottoman Empire and the World Around It, London, 2006, B. Tezcan, The Second Ottoman Empire, Cambridge, 2010.
 • ΙΣΕ 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  • Γ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: προφορική Εξετάζεται με τη συγκριτική μέθοδο που επιβάλλει η θεώρησή της υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής ιστο¬ρίας, και μέσα από θεματικές ενότητες, όπως η συγκρότηση του ελληνικού κράτους από την Οθωνική μοναρχία, η δυναστική αλλαγή και η ένταξη στο σύστημα κυριαρχίας των Μεγάλων Δυνάμεων, η πρωτοβιομηχανική οικονομική ανάπτυξη και οι κοινωνικές - πολιτικές μεταρρυθμίσεις, η δράση και ο ρόλος της ελληνικής διασποράς και μετανάστευσης, η εδαφική επέκταση του ελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα και οι συνέπειές της, το Κίνημα στο Γουδί και ο Εθνικός Διχασμός, η Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, ο διπλασιασμός της ελληνικής επικράτειας και η Β' Δημοκρατία, οι συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης του 1929, η Παλινόρθωση της Μοναρχίας και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, ο Ελληνοϊταλικός/ Ελληνογερμανικός Πόλεμος και η Κατοχή, ο Εμφύλιος, η Δικτατορία, η Γ' Ελληνική Δημοκρατία.
  • Βιβλιογραφία: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΔ', ΙΕ' και ΙΣΤ'. Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεο¬ελληνικής Ιστορίας, Αθήνα, Θεμέλιο, 2007. R. Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 2012. Κ. Σβολόπουλος, Διπλωματική Ιστορία της Eλλάδος, 1900-1941, Αθήνα, Εστία, 1996. Th. Gallant, Νεότερη Ελλάδα. Από τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας μέχρι τις μέρες μας, Αθήνα, Πεδίο, 2017. Θ. Βερέμης - Ι. Κολιόπουλος, Νεότερη Ελλάδα. Μια ιστορία από το 1821, Αθήνα, Πατάκη, 2013.
 • INE 105 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.)
  • Ν. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ Υποχρεωτικώς επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: γραπτή. Οι πολιτικές και οι κοινωνικές εξελίξεις στη Ρωμανία μετά την άλωση της πόλης από τους Φράγκους (1204). Οι φραγκικές ηγεμονίες και οι σχέσεις τους με την αυτοκρατορία έως το 1453. Οι σχέσεις τους με τα δεσποτάτα. Οι σχέσεις τους με τη Δύση. Οι βενετικές κτήσεις στην Κρήτη και τα Επτάνησα (έως το 1797).
  • Βιβλιογραφία: Χρ. Μαλτέζου (επιστ. επιμέλεια), Η Βενετοκρατούμενη Ελλάδα: προσεγγίζοντας την ιστορία της, τ. Α΄, Αθήνα-Βενετία, 2010.
 • ΚΑΝ 601 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
  • ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Υποχρεωτικώς επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας και παρουσίαση. Μέσω επιλεγμένων άρθρων που θα παρουσιάσουν οι συμμετέχοντες, θα επιχειρηθεί ο διάλογος μεταξύ των δύο παραδοσιακών εννοιών της Ανθρωπολογίας και της Ιστορίας, δηλαδή της δομής και του συμ¬βάντος. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το δρων υποκείμενο με τα συμφερόντά του, τις στρατηγικές του και τις πράξεις του. Η δράση του εξαρτάται από το πολιτισμικό πλαίσιο, δηλαδή τη δομή, και η δομή αποτελεί τη βάση νοηματοδότησης του συμβάντος. Η Ιστορία κατασκευάζεται έτσι πολιτισμικά και η Κουλτούρα ιστορικά.
  • Βιβλιογραφία: Hastrup Kirsten, Other Histories, London, Ι1992. Sahlins Marshall, Islands of History, Chicago, 1985. Παπαταξιάρχης Ευθύμιος, Συναντήσεις στον Ειρηνικό: Δομή και Συμβάν στην Ανθρωπολογική Ιστορία, Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.), Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία, Αθήνα, 1998.
 • ΛΑΦ 201 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι
  • Β. ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή και προφορική. Εισαγωγή στη ρωμαϊκή ελεγειακή ποίηση. Οβίδιος.
  • Βιβλιογραφία: E.J. Kenney – W.V. Clausen, Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας, Αθήνα, 1999. M. von Albrecht, Ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, 2 τόμοι, Ηράκλειο, 1997. Λ. Τρομάρας, Κάτουλλος. Ο νεωτερικός ποιητής της Ρώμης. Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια, Θεσσαλονίκη, 2001. T. Papanghelis, Propertius: a Hellenistic Poet on Love and Death, Cambridge, 1987. R. Maltby, Tibullus: Elegies. Text, Introduction and Commentary, Cambridge, 2002. Θεόδωρος Παπαγγελής, Από τη βουκολική ευτοπία στην πολιτική ουτοπία, Αθήνα, 1995. Θεόδωρος Παπαγγελής, Η ποιητική των Ρωμαίων «νεωτέρων», Αθήνα, 1994. A. Barchiesi, Speaking Volumes, Narrative and Intertext in Ovid and Other Latin Poets, London, 2001.
 • ΙΝΣ 607 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, 18ος-20ός ΑΙΩΝΑΣ
  • ΤΖ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μετά από προφορική και γραπτή παρουσίαση δύο εργασιών, παραλλήλως με τη συμμετοχή τους στη διεξαγωγή των σεμιναρίων. Το 2017 η ναυτιλία των Ελλήνων με κέντρο τον Πειραιά ήταν η μεγαλύτερη στον κόσμο, θέση που κρατάει εδώ και 45 χρόνια. Το μάθημα εξετάζει ένα κεντρικό ερώτημα: Γιατί μια μικρή ευρωπαϊκή χώρα σαν την Ελλάδα να έχει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του κόσμου, μεγαλύτερο από εκείνο της Γερμανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ιαπωνίας, και μάλιστα σε μία περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης της χώρας; Για να κατανοήσει κανείς την εξαιρετική επιτυχία των Ελλήνων σε αυτόν τον διεθνή κλάδο των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών μέχρι και σήμερα οφείλει να αναζητήσει την ανάπτυξη της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της ελληνόκτητης ναυτιλίας στον 18ο αιώνα. Στη διάρκεια του 18ου αιώνα οι Έλληνες, Βενετοί και Οθωμανοί υπήκοοι του Ιονίου και Αιγαίου πελάγους με βάση 40 νησιά, ανέπτυξαν εμπορικούς ποντοπόρους στόλους ιστιοφόρων και μετατράπηκαν στους κύριους μεταφορείς της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας προς την Δυτική Μεσόγειο και τις ευρωπαϊκές ακτές του Ατλαντικού. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα και μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, είτε ως Έλληνες, Βρετανοί ή Οθωμανοί υπήκοοι συνέχισαν αυτή τη δραστηριότητα, πάντα με βάση τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, αναπτύσσοντας το ελληνόκτητο στόλο σε άνευ προηγουμένου επίπεδα. Στη διάρκεια του 20ού αιώνα με στόλους ατμοπλοίων και αργότερα ντηζελοκίνητων πλοίων, με κέντρο τον Πειραιά και το Λονδίνο, και στα μέσα του 20ού αιώνα τη Νέα Υόρκη, αναπτύχθηκαν στους μεγαλύτερους εφοπλιστικούς ομίλους του κόσμου. Σήμερα, οι διεθνείς εφοπλιστικοί όμιλοι των Ελλήνων μεταφέρουν φορτία για τρίτες χώρες στους πέντε ωκεανούς και με κέντρο τον Πειραιά διευθύνουν τον μεγαλύτερο στόλο του κόσμου. Μέσα από συνολική αλλά και επιμέρους θεώρηση το μάθημα θα αναζητήσει τους λόγους ανάπτυξης της ελληνόκτητης ναυτιλίας που έχει χαρακτηρίσει την τοπική και ευρύτερη ιστορία της Ελλάδας. Οργάνωση του μαθήματος: Το σεμινάριο βασίζεται στην άμεση συνεργασία διδάσκοντα και φοιτητή. Η παρουσία των φοιτητών πρέπει να καλύπτει 2/3 των σεμιναριακών μαθημάτων. Το μάθημα βασίζεται στην άμεση συνεργασία διδάσκοντα και φοιτητή με υποχρεωτική συμμετοχή στα σεμινάρια. Η παρουσία των φοιτητών πρέπει να καλύπτει 2/3 των μαθημάτων στη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές κάνουν εισηγήσεις σε ορισμένες θεματικές. Το περιεχόμενο των εβδομαδιαίων εισηγήσεων, η θεματολογία των εργασιών και οι ημερομηνίες παρουσίασης επιλέγονται και προγραμματίζονται στην αρχή του εξαμήνου σε συνεργασία με την υπεύθυνο του μαθήματος και τους φοιτητές. Όλη η οργάνωση του μαθήματος, η βιβλιογραφία καθώς και οι ανακοινώσεις για τον προγραμματισμό των παρουσιάσεων στη διάρκεια του εξαμήνου θα είναι ανηρτημένα στο eClass του Πανεπιστημίου (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση). Οι φοιτητές οφείλουν να εγγραφούν για την παρακολούθηση του μαθήματος. Ο ιστότοπος στον οποίο πρέπει να μπουν είναι https://www.ionio.gr/central/gr/elearning.
  • Ενδεικτική Βιβλιογραφία: Τζ. Χαρλαύτη, Ιστορία της Ελληνόκτητης Ναυτιλίας, 19ος-20ός αιώνας, Αθήνα 2001. Γιάννης Θεοτοκάς και Τζελίνα Χαρλαύτη, Έλληνες εφοπλιστές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Οργάνωση, διοίκηση και στρατηγική, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2007. Τζελίνα Χαρλαύτη και Κατερίνα Παπακωνσταντίνου (επιμ.), Η ναυτιλία των Ελλήνων, 1700-1821, Κέδρος, Αθήνα 2013. Για τις εργασίες θα δίνεται επιπλέον βιβλιογραφία σε συνεργασία με τη διδάσκουσα. <
 • ΝΕΦ 601 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
  • Β. ΛΕΤΣΙΟΣ Υποχρεωτικώς επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: προφορική εξέταση, παρουσιάσεις από τους φοιτητές κατά τις παραδόσεις και ερευνητική εργασία 3000 λέξεων. Γιώργος Σεφέρης. Ο νεανικός και πρώιμος Σεφέρης: από τη Στροφή (1931) έως τη Στέρνα (1932). Ο προπο-λεμικός Σεφέρης: από το Μυθιστόρημα (1935) έως το Τετράδιο γυμνασμάτων (1940). Ο Σεφέρης στα χρόνια του πολέμου: από το Ημερολόγιο καταστρώματος (1940) έως την “Κίχλη” (1947). Ο μεταπολεμικός Σεφέρης: από το Ημερολόγιο καταστρώματος, Γ’ (1955) έως τα Τρία κρυφά ποιήματα (1966). Ο “ανεπίσημος” Σεφέρης: Τετράδιο γυμνασμάτων, Β’ (1976).
  • Βιβλιογραφία: Ευριπίδης Γαραντούδης, Τάκης Καγιαλής, επ., Ο Σεφέρης για νέους αναγνώστες, Αθήνα, Ίκαρος, 2008 [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 12286031]. Ρόντρικ Μπήτον, Γιώργος Σεφέρης. Περιμένοντας τον άγγελο, Αθήνα, Ωκεανίδα, 2003 [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 8086]. Εξεταστέα ύλη: Οι παραδόσεις. Ευριπίδης Γαραντούδης, Τάκης Καγιαλής, επ., Ο Σεφέρης για νέους αναγνώστες (βλ. παραπάνω).
 • ΙΣΕ 204 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΕΔΒΜ45 Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές μια εμπεριστατωμένη επισκόπηση των κυριότερων εξελίξεων και μεταβολών που έλαβαν χώρα στο διεθνές σύστημα κατά τη σύγχρονη εποχή. Το μάθημα θα καλύψει την περίοδο από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου και την έλευση της μεταψυχροπολεμικής εποχής στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Θα εξετασθούν γεγονότα όπως η άνοδος και πτώση των μεγάλων δυνάμεων/υπερδυνάμεων, η εκάστοτε διπλωματία και στρατηγική των κύριων διεθνών δρώντων, η συγκρότηση και διάλυση συμμαχιών αλλά και οι προκλήσεις και οι τριβές που εκδηλώνονταν εντός των συμμαχιών, τα αίτια και οι συνέπειες των Παγκόσμιων Πολέμων και του Ψυχρού Πολέμου, οι απόπειρες οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας. Επίσης, θα εξεταστεί ο ρόλος της παγκόσμιας οικονομίας (κυρίως σημαντικές μεταβολές ή αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία), καθώς και οι τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, οι ιδεολογικές διεργασίες, τα πολιτικά συστήματα των κρατών που επηρέαζαν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, στο πλαίσιο του μαθήματος και στο μέτρο του εφικτού θα αναλυθούν και άλλες μακροχρόνιες διαδικασίες, όπως η αποαποικιοποίηση και η άνοδος του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου (ή Παγκόσμιου Νότου), η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, η άνοδος του πολιτικού Ισλάμ.
 • ΞΓΑ 04 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ
  • ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: Γραπτές ή Προφορικές Εξετάσεις, Γραπτές Εργασίες / Παρου-σιάσεις. Η απόκτηση γνώσεων επεκτείνεται πέρα από τη μορφή και δομή της Αγγλικής και δίνεται έμφαση στο ειδικό λεξιλόγιο. Το μάθημα φέρνει τους φοιτητές σε επαφή με την ειδική γλώσσα και ορολογία που χρησιμο-ποιείται στο χώρο του τομέα τους, με στόχο την εξοικείωσή τους με τα ξενόγλωσσα κείμενα ιστορίας. Το μάθημα καλύπτει τη μελέτη βασικών και πιο εξειδικευμένων κειμένων, τα οποία αναλύονται τόσο ως προς το λεξιλόγιο και τη δομή, όσο και ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο γραφής τους. Η αξιοποίηση των γνώσεων από γραπτές πηγές αποσκοπεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων των φοιτητών για αυτόνομη έρευνα και εργασία σε επαγγελματικό επίπεδο με εργαλείο την αγγλική γλώσσα. Επιπρόσθετα, αναλύονται και μελετώνται τα υφολογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα ειδικά κείμενα ιστορίας. Δίνεται ακόμη έμφαση στη διδασκαλία των δεξιοτήτων γραφής, ώστε οι φοιτητές να γράφουν στην ξένη γλώσσα σε υψηλό επίπεδο, με σαφή και λειτουργικό τρόπο.
  • Βιβλιογραφία: Tσέκου, Ε., English through the language of History, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1999. Tσέκου, Ε., English for students of History and Archaeology, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2000. Clemen, G. D. B., Stagno, L., British History Seen Through Art, Black Cat, 2014. Dictionary of Phrasal Verbs, Collins, cobuild, Express Pulishing, 2002. English Dictionary for Advanced Learners, Collins, cobuild, Express Pulishing, 2001.
 • ΞΓΛ 04 ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ
  • ΜΠ. ΣΤΙΑΣΤΝΑ 3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: γραπτή. Στόχος του μαθήματος είναι η επεξεργασία διαχρονικών ιστορικών κειμένων και πηγών, ο εμπλουτισμός και η συστηματική μελέτη της ιστορικής ορολογίας και η εμβάθυνση των γνώσεων της γραμματικής και του συντακτικού.
  • Βιβλιογραφία: B. Stiastna, Le Français à travers l΄histoire de France, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 200Ι. Γ. Γεωργαντάς, Νέα Γαλλική Γραμματική, Γ. Γεωργαντάς, Εκδ. Γ. Γεωργαντάς, Κομοτηνή, 2003. Σημει¬ώσεις της διδάσκουσας. Διάφορα ιστορικά κείμενα.
 • ΞΓΡ 04 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ
  • Α. ΑΥΓΕΡΗ 3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: γραπτή. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εμβάθυνση στο λεξιλόγιο, στις γραμματικές και συντακτικές δομές και η γενικότερη βελτίωση της γλωσσομάθειας των φοιτητών (σε επίπεδο Β1 του Ε.Π.Π.Ε.) μέσα από την ενασχόληση με κείμενα αμιγώς ιστορικού χαρακτήρα και την αξιοποίηση των ιστορικών πηγών για εργασίες στο πλαίσιο των σπουδών.
  • Βιβλιογραφία: Επιλεγμένα διδακτικά βιβλία, γραμματικές, λεξικά, σημειώσεις, άρθρα εφημερίδων και περιοδικών ιστορικού ενδιαφέροντος αλλά και ιστορικές πηγές.
 • Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΑΚΛ 101 ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
  • Κ. ΣΜΠΟΝΙΑΣ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Υποχρεωτική γραπτή άσκηση και γραπτή αξιολόγηση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ. 1. Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία. 2. Η Μυκηναϊκή παράδοση. Οι μεταβολές των Σκοτεινών Αιώνων 3. Γεωμετρική Περίοδος. Κεραμεική. Ειδωλοπλαστική. Μνημειακή και οικιστική αρχιτεκτονική. 4 . Αρχαϊκή Εποχή: ο 7ος αι. Ανατολίζουσα κεραμεική. Δαιδαλική Πλαστική. Αρχιτεκτονική. 5. Αρχαϊκή Εποχή: ο 6ος αι. Πλαστική (κούροι, κόρες) . Αγγειογραφία (μελανόμορφος & ερυθρόμορφος ρυθμός). Αρχαϊκοί Ναοί. Αρχιτεκτονικά Γλυπτά. 6. Κλασική Εποχή. Πλαστική: Αυστηρός Ρυθμός (480-450 π.Χ.) 7. Ώριμοι Κλασικοί Χρόνοι (450-400/390 π.Χ.). Το πρόγραμμα του Περικλή. Η Ακρόπολη της Αθήνας 8. Αρχιτεκτονική της Αθήνας και της υπόλοιπης Αττικής. Πλαστική 450-400 π.Χ. (Φειδίας, Πολύκλειτος). 9. Πλαστική και Αγγειογραφία του 5ου αι. π.Χ. 10. Η Τέχνη του 4ου αι. π.Χ. Αρχιτεκτονική. Πλαστική. Μνημειακή Ζωγραφική. Νομίσματα. 11. Ελληνιστική Τέχνη.
  • Βιβλιογραφία: Δ. ΠΛΑΝΤΖΟΣ, Ελληνική Τέχνη και Αρχαιολογία, 2011. ΚΟΚΚΟΡΟΥ - ΑΛΕΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη ιστορία 1050-50 π.Χ., 1995. Μ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ, Α. ΓΟΥΛΑΚΗ - ΒΟΥΤΥΡΑ, Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ, 2011. Α.Μαζαράκης - Αινιάν, Όμηρος και Αρχαιολογία, 2000. R. Osborne, H γένεση της Ελλάδας 1200-479 π.Χ., 2000. Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά, Αρχαιολογία των πρώιμων ελληνικών χρόνων. Οι αιώνες της διαμόρφωσης 1050-600 π.Χ. 1997. J. Boardman, Ελληνική Πλαστική. Αρχαϊκή Περίοδος, 1982. J. Boardman, Ελληνική Πλαστική. Κλασική Περίοδος, 1993 G. Gruben, Ιερά και ναοί της αρχαίας Ελλάδας, 2000. Μ. Τιβέριου, Ελληνική Τέχνη, Αρχαία Αγγεία, Αθήνα, 1996. Π. Βαλαβάνης, Ιερά και Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα, 2004. J.J. Poliitt, H τέχνη στην ελληνιστική εποχή, 1999.
 • ΙΑΕ 103 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  • Ι. ΚΡΑΛΛΗ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: προφορική. Ο κατακερματισμός της αυτοκρατορίας του Μ. Αλεξάνδρου – Οι συγκρούσεις των Διαδόχων και ο σχηματισμός των νέων βασιλείων. Οι προσπάθειες επιβολής των βασιλέων στον ελλαδικό χώρο, τη Μ. Ασία και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Πόλεμος και πειρατεία. Η φύση της μοναρχίας. Διοικητική και οικονομική οργάνωση των βασιλείων. Έλληνες και μη Έλληνες. Οι σχέσεις βασιλέων και πόλεων. Oι ελληνικές πόλεις: οικονομία - κοινωνική διαστρωμάτωση – κοινωνική ζωή (εορτές, αγώνες, θέατρο). Θρησκεία: Νέες και παλαιές λατρείες – μυστήρια και θνητοί θεοί. Σχέσεις μεταξύ πόλεων: προξενία – πολιτεία – διαιτησία – ισοπολιτεία – η Αχαϊκή και η Αιτωλική Συμπολιτεία. Η εμφάνιση της Ρώμης και οι σχέσεις της με τα διάφορα ελληνικά κράτη: από την πολιτική του φιλελληνισμού στην ολοκληρωτική κατάκτηση.
  • Βιβλιογραφία: Austin, M. M., The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest: a Selection of Ancient Sources in Translation, Καίμπριτζ 20062. Errington, R. M., A History of the Hellenistic World, Οξφόρδη 2007. Erskine, A. (επιμ.), A Companion to the Hellenistic World, Οξφόρδη 2003. Gehrke, H.-J., Ιστορία του ελληνιστικού κόσμου, Αθήνα 2000. Lévêque, P., O ελληνιστικός κόσμος, Αθήνα 2003. Shipley, G., The Greek world after Alexander, 323-30 B.C., Λονδίνο 2000. Walbank, F. W., Ο ελληνιστικός κόσμος, Θεσσαλονίκη 1993. Will, É., Histoire politique du monde hellénistique, Nανσύ 1979/82.
 • AIT 101 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ
  • ΑΙ. ΜΑΡΤΙΝΗ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Γραπτή αξιολόγηση. Το μάθημα αυτό προσφέρει μια πρώτη γνωριμία με την ζωγραφική, την γλυπτική και την αρχιτεκτονική των νεότερων χρόνων στην Ευρώπη. Εξετάζονται έργα που συνέβαλαν στην εξέλιξη της έννοιας του ωραίου και του καλλιτεχνικά επιτυχούς από την Πρώιμη Αναγέννηση ως τα τέλη του 19ου αι. Στόχος του είναι η εξοικείωση με τους βασικούς όρους της ιστορίας της τέχνης και τις πιο συνηθισμένες μεθόδους ανάλυσης της μορφής και του ειδικού περιεχομένου των εικαστικών έργων. Επίσης επιδιώκεται η ανάπτυξη της ικανότητας σύνδεσης με τα ιστορικά γεγονότα, την επικρατούσα κοσμοθεωρία και κοινωνικο-πολιτική συγκυρία.
  • Βιβλιογραφία:: Xόνορ, Χ-Φλέμινγκ, Τ., Ιστορία της Τέχνης. Αθήνα, 1993. Gombrich, E., Το Χρονικό της Τέχνης. Αθήνα, 1994. Belting, H. et al (eds.), Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης. Θεσσαλονίκη, 1995. Toman, R. (ed.), The Art of the Italian Renaissance. Cologne, 1995. Χρήστου, Χ., Η ευρωπαϊκή ζωγραφική του 17ου αιώνα: το μπαρόκ. Θεσσαλονίκη, 1992. Χρήστου, Χ., Η ευρωπαϊκή ζωγραφική του 19ου αιώνα. Θεσσαλονίκη, 1991. Puttfarken, T., The discovery of the pictorial composition: theories of visual order in painting (1400-1800). New Haven, Conn., 2000. Λαμπράκη-Πλάκα, Μ., Ιταλική Αναγέννηση: τέχνη και κοινωνία, τέχνη και αρχαιότητα. Αθήνα, 2004.
 • ΙΝΧ 203 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
  • Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: εργασίες (βλ. παρακάτω). Το φετεινό μάθημα αποτελεί συνέχεια εκείνων των δύο προηγουμένων ετών κι είναι αφιερωμένο στον Ν. Μακιαβέλλι. Ενώ στα δύο πρώτα χρόνια μελετήθηκαν μεμονωμένα Ο Ηγεμόνας, η Φλωρεντινή Ιστορία και οι Διατριβές πάνω στα πρώτα δέκα βιβλία του Τίτου Λίβιου στο φετεινό μάθημα θα μελετηθούν θέματα που συναντά κανείς σε όλα τα βιβλία. Θα μελετηθεί επίσης η μέθοδος του Μακιαβέλλι. Για την ευχερή παρακολούθηση του μαθήματος είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς τόσο το ιστορικό όσο και το διανοητικό πλαίσιο της Φλωρεντίας και της Ιταλίας μεταξύ 15ου και 16ου αιώνα. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Το μάθημα προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της πρώιμης νεώτερης ευρωπαϊκής ιστορίας και τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία. Επομένως μπορούν να το παρακολουθήσουν α) όσοι/ες έχουν περάσει το μάθημα της “Νεώτερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας” με βαθμό 6 (έξ) ή μεγαλύτερο β) όσοι/ες έχουν πολύ καλή δυνατότητα ανάγνωσης στην αγγλική γλώσσα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Δικαιολογούνται μόνο 2 απουσίες στη διάρκεια του εξαμήνου. Αξιολόγηση: Θα γίνει με βάση τρεις εργασίες 3-4.000 λέξεων την 5η, την 7η και την 12η εβδομάδα.
  • Βιβλιογραφία πηγών: Για τα έργα του Μακιαβέλλι θα χρησιμοποιηθούν οι εξής εκδόσεις: -Ν. Machiavelli, Discourses on Livy, αγγλ.μτφ. Mansfield-Tarcov, Chicago U.P., Σικάγο και Λονδίνο, 1996 -N. Machiavelli, History of Florence and of the affairs of Italy, Walter Dunne, Νέα Υόρκη και Λονδίνο, 1901 Για τον Ηγεμόνα θα χρησιμοποιηθεί η τελευταία αγγλική μετάφραση του Τim Parks.
 • IAE 202 ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ
  • Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ Υποχρεωτικώς επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή (ή/και προφορική εξέταση). Η Μακεδονία προ του Φιλίππου Β'. Η Μακεδονία υπό τον Φίλιππο (Η άνοδος του Φιλίππου στον θρόνο της Μακεδονίας. Η αναδιοργάνωση της Μακεδονίας. Η Μακεδονική κυριαρχία. Το τέλος του κλασσικού κόσμου των πόλεων. «Η κρίση της πόλεως»). Διακρατικές σχέσεις τον 4ο αιώνα. Ο Αλέξανδρος και η κατάκτηση της Ανατολής (ο Αλέξανδρος: διάδοχος του Φιλίππου, ο Αλέξανδρος: διάδοχος του Δαρείου. Η «θεοποίηση» του Αλεξάνδρου). Το έργο του Αλεξάνδρου.
  • Βιβλιογραφία: H. J. Gehrke, Ιστορία του ελληνιστικού κόσμου. Ε. Will, Cl. Mossé & P. Goukowsky, Le monde grec et l'Orient (II). N. G. L. Hammond, G. T. Griffith, F.W. Walbank, Ιστορία της Μακεδονίας. N. G. L. Hammond, Το Μακεδονικό κράτος: γένεση, θεσμοί και ιστορία. N. G. L. Hammond, Φίλιππος ο Μακεδών. N. G. L. Hammond, Sources for Alexander the Great. M. M. Austin, The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest. Ph. Harding, From the end of the Peloponnesian War to the battle of Ipsus. P. J. Rhodes & R. Osborne, Greek Historical Inscriptions: 404 - 323 BC. N. G. L. Hammond, Alexander the Great. King, Commander, Statesman. G. T. Griffith, Alexander the Great. The Main Problems. E. N. Borza, The Impact of Alexander. R. Lane Fox, Alexander the Great. P. Green, Alexander of Macedon 356-323. A. B. Bosworth, Κατακτήσεις και αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. J. F. C. Fuller, Η ιδιοφυής στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου. R. Stoneman, Αλέξανδρος ο Μέγας. Α. R. Burn, O Μέγας Αλέξανδρος και η ελληνιστική αυτοκρατορία. P. Cartledge, Μέγας Αλέξανδρος: Η αναζήτηση ενός νέου παρελθόντος. Cl. Mossé, Αλέξανδρος. Το πεπρωμένο ενός μύθου. P. Goukowsky, Essai sur les origines du mythe d’Alexandre (336-27 av. J.-C).
 • ΛΑΦ 202 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΙ
  • Β. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή και προφορική. Οβίδιος. Η συλλογή Epistulae Heroidum.
  • Βιβλιογραφία: P. Hardie, Ovid’s Poetics of Illusion, Cambridge, 2002. P. Hardie (ed.), The Cambridge Companion to Ovid, Cambridge, 2002. S. Papaioannou, Epic Succession and Dissension: Ovid, Metamorphoses 13.623-14.582, and the Reinvention of the Aeneid, Berlin, 2005. S. Papaioannou, Redesigning Achilles: The ‘Recycling’ of the Epic Cycle in Ovid, Metamorphoses 12.1-13.620, Berlin, 2007. Θ. Παπαγγελής, Οβιδίου Η Ερωτική Τέχνη (Μετάφραση) και ένα δοκίμιο για Λατίνους εραστές, Αθήνα, 2000. Θ. Παπαγγελής, Σώματα που άλλαξαν τη θωριά τους. Διαδρομές στις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου, Αθήνα, 2009. Α. Michalopoulos, Ovid. Heroides 16 and 17. Introduction, text and commentary, Cambridge, 2006. P. Knox, Ovid, Heroides. Select Epistles, Cambridge, 1995. Α. Μιχαλόπουλος, Οβίδιος: Ηρωίδες 20-21. Ακόντιος και Κυδίππη, Αθήνα, 2014.
 • ΙΣΕ 604 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 1950-1974
  • Γ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση:γραπτή (μέσω εργασιών). Παρουσιάζονται οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις των πολιτικών εξελίξεων και των κοινωνικών φαινομένων στην Ελλάδα με την τεκμηρίωσή τους από το τέλος του Εμφυλίου πολέμου (1949) έως την πτώση της Δικτατορίας του ΄67 και την αποκατάσταση του κοινοβουλευτισμού (1974): πλημμελής λειτουργία του κράτους δικαίου, πελατειακός κοινοβουλευτισμός και πολιτικές διακρίσεις, αδυναμία συγκρότησης ισχυρού κομματικού συστήματος εξουσίας, παρεμβατισμός του στέμματος, του αμερικανικού παράγοντα και του στρατεύματος στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική, περιπλοκές του Κυπριακού ζητήματος και απαρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ελληνική ένταξη στο σύστημα του Ψυχρού Πολέμου, σύνδεση με την οικονομική ενοποίηση της Δυτικής Ευρώπης, οικονομική ανάπτυξη και ρόλος του κράτους, αστικοποίηση και κράτος πρόνοιας, αναδιανομή του πλούτου και κοινωνική κινητικότητα.
  • Βιβλιογραφία: Ηλ. Νικολακόπουλος, Η Καχεκτική Δημοκρατία. Κόμματα και Εκλογές 1946-1967 . Σ. Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον Εμφύλιο. Κοινοβουλευτισμός και Δικτατορία. Σ. Σακελλαρόπουλος, Τα αίτια του Απριλιανού Πραξικοπήματος (1949-1967). Το κοινωνικό πλαίσιο της πορείας προς τη δικτατορία. Ευ. Χατζηβασιλείου, Στα Σύνορα των Κόσμων. Η Ελλάδα και ο Ψυχρός Πόλεμος (1952-1967).
 • ΙΟΘ 601 ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
  • Σ. ΛΑΪΟΥ 5ο Εξάμηνο, Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας Το σεμινάριο αναλύει όψεις της καθημερινής ζωής στα αστικά κέντρα της οθωμανικής αυτοκρατορίας έως και το 19ο αιώνα. Η θεματική του περιλαμβάνει ζητήματα όπως η λειτουργία της αγοράς, οι διακοινοτικές σχέσεις, βία και κοινωνικό περιθώριο, η θέση των –μουσουλμάνων και μη – γυναικών, η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, φυσικές καταστροφές και επιδημίες, καταναλωτικές συνήθειες κ.ά. Η διερεύνηση των παραπάνω ζητημάτων γίνεται μέσω (μεταφρασμένου) οθωμανικού και ελληνόγλωσσου αρχειακού υλικού και με εξειδικευμένη βιβλιογραφία.
  • Βιβλιογραφία: S. Faroqhi, Κουλτούρα και καθημερινή ζωή στην οθωμανική αυτοκρατορία, Αθήνα 2000, Ρ. Μαντράν, Η καθημερινή ζωή στην Κωνσταντινούπολη τον αιώνα του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, Αθήνα 1991, E. Boyar-K. Fleet, A Social History of Ottoman Istanbul, Καίμπριτζ 2010.
 • ΙΑΜ 607 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ
  • Μ. ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: Παρουσιάσεις/σχολιασμός κειμένων και πηγών στην τάξη. Αυτό το σεμιναριακό μάθημα εστιάζει σε συγκεκριμένες ελληνικές μεταναστευτικές κοινότητες στη Βόρειο και Νότιο Αμερική (Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αργεντινή, Χιλή, Βραζιλία) δίνοντας έμφαση στα ζητήματα της εργασίας, της ταυτότητας και της κοινωνικής εμπειρίας. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν όχι μόνο με τη σχετική βιβλιογραφία αλλά και με πρωτότυπες πηγές όπως προξενικά μητρώα, καταλόγους επιβατών πλοίων, παροικιακό Τύπο, οικογενειακή αλληλο-γραφία, απομνημονεύματα καθώς και φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό.
  • Ενδεικτική Βιβλιογραφία: Ιωάννα Λαλιώτου, Διασχίζοντας τον Ατλαντικό. Η ελληνική μετανάστευση στις ΗΠΑ κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώ Αθήνα, Πόλις, 2006. Αλέξανδρος Kιτροέφ, «Η Υπερατλαντική μετανά-στευση», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922, Α΄ Τόμος, Μέρος 1ο, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2000, σ. 123-171. Μαρία Δαμηλάκου, Έλληνες μετανάστες στην Αργεντινή: διαδικασίες συγκρό-τησης και μετασχηματισμοί μιας μεταναστευτικής κοινότητας, 1900-1970, Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας, Αθήνα, 2004. Ι. Χασιώτης, Ο. Κατσιαρδή, Ε. Αμπατζή (επιμ.), Οι Έλληνες στη Διασπορά, 15ος - 21ος αι., Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων, 2006. Κωστής Καρπόζηλος, Κόκκινη Αμερική. Έλληνες μετανάστες και το όραμα ενός νέου κόσμου, 1900-1950, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2017. Έλεν Παπανικόλα, Μια ελληνική οδύσσεια στην αμερικανική δύση, Αθήνα, Εστία, 2005. Ζήσης Παπανικόλας, Αμοιρολόιτος. Ο Λούις Τίκας και η σφαγή στο Λάντλοου, Κατάρτι, Αθήνα, 2002. Θανάσης Βαλτινός, Συναξάρι Ανδρέα Κορδοπάτη, Αθήνα, Εστία, 2007.
 • ΙΝΣ 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, 19ος – 20ός ΑΙΩΝΑΣ
  • ΤΖ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μετά από προφορική και γραπτή παρουσίαση δύο εργασιών, παραλλήλως με τη συμμετοχή τους στη διεξαγωγή των σεμιναρίων. Παρόλη την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών το επίπεδο ζωής των Ελλήνων σήμερα είναι το πιο υψηλό από όλα τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας. Ποια ήταν η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας τον 19ο και 20ό αιώνα; Πώς έφτασε να γίνει μία σύγχρονη ευρωπαϊκή οικονομία που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 25 πιο προηγμένες οικονομικά χώρες, και ποια είναι τα διαρθρωτικά προβλήματα που οδήγησαν στη σημερινή κρίση; Στο μάθημα αναλύεται η πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους δύο αιώνες. Η μελέτη της οικονομικής ιστορίας του νέου Ελληνικού κράτους από το 1830 μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα, λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές συνέπειες των διαδοχικών προσαρτήσεων των νέων περιοχών στο μικρό αρχικά ελεύθερο κορμό, των μεγάλων αναγκαστικών πληθυσμιακών μετακινήσεων προς και από την Ελλάδα και τις επιδράσεις από τις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού. Εξετάζεται η αναπτυξιακή πορεία όλων των τομέων και ενδεικτικών επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας στον ηπειρωτικό χώρο και τα νησιά: στον αγροτικό τομέα (σταφίδα, λάδι, καπνός, κτηνοτροφία) τον βιομηχανικό (βιομηχανία ένδυσης, καπνοβιομηχανία, οινοποιεία, ναυπηγεία, τσιμεντοβιομηχανία, διυλιστήρια κλπ), τουριστική (περιηγητισμός, ξενοδοχειακή ανάπτυξη, θαλάσσιος τουρισμός) ναυτιλιακή (νησιά και ιστιοφόροι στόλοι, Πειραιάς και ατμόπλοια, δεξαμενόπλοια και σύγχρονος εφοπλισμός), τραπεζική (Εθνική και Ιονική Τράπεζα), κ.ο.κ. Επιπλέον εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο και η κρατική πολιτική στην πορεία των δύο αιώνων, για την ερμηνεία της οικονομίας που είχε τον υψηλότερο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης στην περίοδο 1950-1975 σε όλη την Ευρώπη. Οργάνωση του μαθήματος. Το μάθημα βασίζεται στην άμεση συνεργασία διδάσκοντα και φοιτητή με υποχρεωτική συμμετοχή στα σεμινάρια. Η παρουσία των φοιτητών πρέπει να καλύπτει 2/3 των μαθημάτων στη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές κάνουν εισηγήσεις σε ορισμένες θεματικές. Το περιεχόμενο των εβδομαδιαίων εισηγήσεων, η θεματολογία των εργασιών και οι ημερομηνίες παρουσίασης επιλέγονται και προγραμματίζονται στην αρχή του εξαμήνου σε συνεργασία με την υπεύθυνο του μαθήματος και τους φοιτητές. Όλη η οργάνωση του μαθήματος, η βιβλιογραφία καθώς και οι ανακοινώσεις για τον προγραμματισμό των παρουσιάσεων στη διάρκεια του εξαμήνου θα είναι ανηρτημένα στο eClass του Πανεπιστημίου (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση). Οι φοιτητές οφείλουν να εγγραφούν για την παρακολούθηση του μαθήματος. Ο ιστότοπος στον οποίο πρέπει να μπουν είναι https://www.ionio.gr/central/gr/elearning.
  • Ενδεικτική Βιβλιογραφία: Κ. Κωστής, Σ. Πετμεζάς (επιμ.), Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά τον 19ο αι., (1830-1914), Αλεξάνδρεια 2006· Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Όψεις πολιτικής και οικονομικής ιστορίας, 1900-1940· Χ. Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αι., Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο-Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1986·Τζ. Χαρλαύτη, Ιστορία της Ελληνόκτητης Ναυτιλίας, 19ος-20ός αι., Αθήνα 2001· M. Mazower, Η Ελλάδα και η Οικονομική Κρίση του Μεσοπόλεμου, ΜΙΕΤ 2002. Βασίλης Κρεμμυδάς, Εισαγωγή στη Νεοελληνική Οικονομική Ιστορία, Gutenberg, Αθήνα, 1999
 • ΙΒΥ 305 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ: Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
  • Η. ΓΙΑΡΕΝΗΣ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή. Εξετάζεται η διαμόρφωση, εδραίωση και ανάπτυξη της αυτοκρατορίας της Νίκαιας (1204-1261). Μεταξύ άλλων, διερευνώνται: το πολιτικό και κοινωνικό υπόβαθρο της συγκρότησης του κράτους (άλωση της Κωνσταντινούπολης, κύμα φυγής, αντιλατινική στάση), τα πρώτα βήματα θεσμικής εδραίωσης και πολιτικής σταθεροποίησης, η εδαφική επέκταση, η οικονομική και κοινωνική πολιτική του κράτους, η εξωτερική πολιτική έναντι των άλλων κρατών της περιόδου, η σχέση πολιτικής και εκκλησιαστικής εξουσίας, η πολιτική ιδεολογία και το όραμα επανόδου στην Πόλη και η κρίσιμη σκυτάλη, από την Νίκαια στην Κωνσταντινούπολη, και από τους Λασκάρεις στους Παλαιολόγους.
  • Βιβλιογραφία: M. Angold, A Byzantine Government in Exile. Government and Society under the Laskarids of Nicaea, Oxford 1975. Η. Γιαρένης, Η συγκρότηση και η εδραίωση της αυτοκρατορίας της Νίκαιας. Ο αυτοκράτορας Θεόδωρος Α΄ Κομνηνός Λάσκαρις, Αθήνα 2008 (επανέκδοση: Αθήνα 2010). C. N. Constantinides, Higher Education in Byzantium, 1204 – ca. 1320, Nicosia 1982. M. Angold, Church and Society under the Comneni 1081-1261, Cambridge 1995. M. Angold, Nicholas Mesarites: His Life and Works (in Translation), Liverpool 2017. Cl. Foss – J. Tulchin, Nicaea: A Byzantine Capital and Its Praises, Brookline 1996. D. Angelov, Imperial Ideology and Political Thought in Byzantium, 1204-1330, Cambridge 2007. A. D. Karpozilos, The Ecclesiastical Controversy between the Kingdom of Nicaea and the Principality of Epiros (1217-1233), Θεσσαλονίκη 1973. Α. Σταυρίδου- Ζαφράκα, Νίκαια και Ήπειρος τον 13ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 1990. Α. Σταυρίδου-Ζαφράκα, Βυζάντιο, 13ος αιώνας. Από την κατάρρευση στην ανασυγκρότηση. Κράτος της Ηπείρου – Αυτοκρατορία της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2016. Ν. Γ. Μοσχονάς (επιστ. επιμ.), Η Τέταρτη Σταυροφορία και ο ελληνικός κόσμος, Αθήνα 2008.
 • ΙΣΕ 203 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΕΔΒΜ45 Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Το µάθηµα αποσκοπεί στη µελέτη της ιστορίας της Αψβουργικής και Ρωσικής αυτοκρατορίας από το 15ο έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Στόχος είναι η ανάδειξη της πολιτικής εξέλιξης των δύο αυτοκρατοριών, των σηµαντικότερων χαρακτηριστικών της οικονοµικής και κοινωνικής τους διάρθρωσης, το ρόλο της θρησκείας και των εθνοτήτων που τις συναπάρτιζαν στην επίτευξη της πολιτικής και κοινωνικής συνοχής και, τέλος, των παραγόντων που οδήγησαν στη διάλυση των δύο αυτοκρατοριών.
 • ΙΜΕ 203 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΔΥΣΗ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΕΣ
  • ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΕΔΒΜ45 Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS. Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Το γνωστικό αντικείµενο αφορά την ιστορία της ∆υτικής Μεσαιωνικής Ευρώπης µε ιδιαίτερη έµφαση την άσκηση της εξουσίας και την ιστορία των θεσµών κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα - κυρίως µέσα από τη µελέτη των πρωτογενών µεσαιωνικών πηγών. Η πολιτική και θεσµική εξέλιξη της Μεσαιωνικής ∆υτικής Ευρώπης, δηλαδή, από τον 5ο µέχρι και τον 15ο αιώνα, µε επίκεντρο τους Φράγκους και των τριών διαδοχικών δυναστειών, Μεροβιγγείων, Καρολιδών και Καπέτων. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις πολιτικές και θεσµικές εξελίξεις που σηµειώνονται στον χώρο της µεσαιωνικής ∆ύσης στο πλαίσιο, πρώτα, της αποδιάρθρωσης του φραγκικού κράτους (και άρα της φεουδαρχίας) και στη συνέχεια της ανάπτυξης του «γαλλικού» βασιλείου, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που οδηγούν στην εξέλιξη του, όπως για παράδειγµα η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία, θίγοντας κατά αυτόν τον τρόπο και ζητήµατα ιδεολογίας, αλλά και οι ρήξεις µε τη µεγάλη φεουδαρχία και τα αντίπαλα πολιτικά µορφώµατα όπως αυτά των Πλανταγενέτων και της Αγίας Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι εξελίξεις που σηµειώνονται στον χώρο της ∆υτικής Ευρώπης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του «γαλλικού» κράτους σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, εξετάζονται κυρίως µέσα από την ανάλυση και ερµηνεία λατινικών κειµένων και του λεξιλογίου τους. Αντίστοιχη διδασκαλία για τα νέα πολιτικά µορφώµατα που προκύπτουν µετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους. Ο πολιτικός τους χαρακτήρας, οι συγκρούσεις τους και οι προσπάθειες σταθεροποίησής τους.
  • ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  • ΙΡΩ 102 ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
   • Ι. ΚΡΑΛΛΗ (αναπλήρωση του Η. ΣΒΕΡΚΟΥ λόγω εκπαιδευτικής άδειας) Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή. Γενική επισκόπηση της ιστορίας της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από το β' μισό του 1ου π.Χ. αι. έως τον 3ο μ.Χ. αι. Με αφετηρία τη δημιουργία του καθεστώτος του Αυγούστου (27 π.Χ.) παρουσιάζονται συνο¬πτικά: α) η πολιτική των αυτοκρατόρων των τριών πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων (έως το 285 μ.Χ.), β) η διοίκηση των επαρχιών, γ) θέματα κοινωνικής οργάνωσης, οικονομίας και πολιτισμού της αυτο¬κρατορίας. Ιστορικός σχολιασμός επιλεγμένων πηγών.
   • Βιβλιογραφία: G. Alföldy, Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας, ΜΙΕΤ (μτφ. Α. Χανιώτης), Αθήνα, 2003. Fr. Ausbuttel, Die Verwaltung des romischen Kaiserreiches. Von der Herrschaft des Augustus bis zum Niedergang des westromischen Reiches, Darmstadt, 1998. P. Garnsey - R. Saller, Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Οικονομία, κοι¬νωνία και πολιτισμός (μτφ. Β. Αναστασιάδης - επιμ. Γ. Σουρής), Ηράκλειο, 1995. Κ. Christ, Geschichte der romischen Kaiserzeit von Augustus bis zu Konstantin, Μόναχο, 2002. F. Millar, The Roman Empire and its Neighbours, Λονδίνο, 1967. Του ιδίου, The Emperor in the Roman World (31 BC-AD 337), Λονδίνο, 1977.
  • ΙΝΣ 101 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, 15ος – 20ός ΑΙΩΝΑΣ
   • ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία και σεμινάρια. Αξιολόγηση: γραπτή εξέταση και εργασία. Το μάθημα εξετάζει την πορεία της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας μέσα από την ιστορική οπτική από τον 15ο αιώνα, μέχρι τις αρχές του 21ου. Η μεθοδολογία προσέγγισης και ανάλυσης της πορείας της οικονομικής ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας εντοπίζεται στη χρήση της οικονομικής θεωρίας για την ανάλυση του ιστορικού γίγνεσθαι και της κοινωνικής μέσα από τη δημογραφική ανάπτυξη και μετανάστευση. Η πρώτη ενότητα μαθημάτων εστιάζεται στις αλλαγές που μεταμόρφωσαν σταδιακά την Ευρώπη από μια πρωτόγονη και υπανάπτυκτη περιοχή του κόσμου σε μία από τις πιο ισχυρές περιοχές του κόσμου στην προβιομηχανική οικονομίας και κοινωνίας μέχρι τον 18ο αιώνα. Η δεύτερη ενότητα εξετάζει τα αίτια και τις επιπτώσεις της βιομηχανικής επανάστασης, τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Αναλύονται τα ευρωπαϊκά οικονο-μικά συστήματα της ελεύθερης οικονομίας του 19ου αιώνα και εκείνα της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας και της μικτής οικονομίας στον 20ό αιώνα. Εντοπίζονται οι αλλεπάλληλες διακυμάνσεις των οικονομικών συστημάτων και οι αλλεπάλληλες κρίσεις. Εξετάζεται ο διαγκωνισμός των ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών για την αποικιοποίηση του κόσμου και οι επιπτώσεις στη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων κρατών του Τρίτου Κόσμου. Επισημαίνεται η σημασία των ισχυρών οικονομιών της Ασίας και αναλύεται το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης με πυρήνα της παγκόσμιας οικονομίας τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Το μάθημα διδάσκεται με διαλέξεις, και σεμινάρια που διεξάγονται με τη συμμετοχή των φοιτητών σε ώρες επιπλέον του μαθήματος, σε διδασκαλία σε μικρές ομάδες φοιτητών, για την προετοιμασία των παρου-σιάσεων και εργασιών. Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι υποχρεωτική. Όλη η οργάνωση του μαθήματος, η βιβλιογραφία καθώς και οι ανακοινώσεις για τον προγραμματισμό των παρουσιάσεων στη διάρκεια του εξαμήνου θα είναι ανηρτημένα στην πλατφόρμα eClass του Πανεπιστημίου (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση). Οι φοιτητές οφείλουν να εγγραφούν για την παρακολούθηση του μαθήματος. Ο ιστότοπος στον οποίο πρέπει να εγγραφούν είναι http://e-class.ionio.gr/. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στα σεμινάρια βαθμολογούνται ως εξής: α) Το 50% της τελικής βαθμολογίας από τη συμμετοχή στα σεμινάρια (προφορική παρουσίαση και γραπτές εργασίες) β) Το 50% της τελικής βαθμολογίας από τις γραπτές εξετάσεις. Η βαθμολογία στις γραπτές εξετάσεις άνω του 5 (πέντε) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ληφθεί υπόψη και ο βαθμός της συμμετοχής στα σεμινάρια.
   • Βιβλιογραφία: Carlo Cipolla, H Eυρώπη πριν την Βιομηχανική Επανάσταση. Κοινωνία και Οικονομία 1000-1700 μ.Χ., Θεμέλιο, Αθήνα, 1988. Ιvan T. Berend, Οικονομική Ιστορία του Ευρωπαϊκού 20ού αιώνα, Gutenberg, Αθήνα, 2009. Για τις εργασίες θα δίνεται επιπλέον βιβλιογραφία.
  • ΑΙΤ 202 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, 1800-1950
   • ΑΙ. ΜΑΡΤΙΝΗ Υποχρεωτικώς επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή. Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού θα παρουσιαστούν έργα και καλλιτέχνες που επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας στους νεώτερους χρόνους. Μέσα από την περισσότερο εξειδικευμένη μελέτη αυτών των ξεχωριστών ή χαρακτηριστικών για την εποχή περιπτώσεων, θα γίνει προσπάθεια να διερευνηθούν οι ολοένα στενότερες σχέσεις της εικαστικής έκφρασης με την σύγχρονη της ιστορία, καθώς και οι εντάσεις που ξέσπασαν με την εμφάνιση των πρώτων μοντερνιστικών κινημάτων. Ειδικά θέματα που εξετάζονται: η πρόσληψη της κλασσικής παράδοσης, τέχνη και μεταφυσική, τέχνη και ιμπεριαλισμός, τέχνη και νέα γυναικεία ταυτότητα, τέχνη και ιστορία, τέχνη και φύση, τέχνη και αστυφιλία, μοντερνισμός και τέλος εποχής, μοντερνισμός και πόλεμος, τέχνη και πολιτική στον μεσοπόλεμο, το ζενίθ και το ναδίρ της αφαίρεσης στον μεταπολεμικό αγγλόφωνο κόσμο.
   • Βιβλιογραφία: Xόνορ, Χ-Φλέμινγκ, Τ., Ιστορία της Τέχνης. Αθήνα,1993. Gombrich, E., Το Χρονικό της Τέχνης. Αθήνα, 1994. Χρήστου, Χ., Η ευρωπαϊκή ζωγραφική του 19ου αιώνα. Θεσσαλονίκη, 1991. Αργκάν, Τ. Κ., Η Μοντέρνα Τέχνη, Αθήνα 1995. Foster, H. (επιμ.), H Tέχνη από το 1900, Αθήνα 2007. Facos, M., An Introduction to Nineteenth-Century Art. Νέα Υόρκη, 2011. Rosenblum, R. Nineteenth-Century Art. Prentice Hall, 2005. Stroud, T. (επιμ.), Τhe Artistic Culture Between the Wars. Geneva, 2006. Σαραφιανός, Α.-Ιωάννου, Π. (επιμ.), Ερευνητικά Ζητήματα στην Ιστορία της Τέχνης. Αθήνα, 2016. Στάγκος, Ν. (επιμ.), Έννοιες της μοντέρνας τέχνης. Αθήνα, 2003. Χαραλαμπίδης, Α., Η Τέχνη του Εικοστού Αιώνα. Θεσσαλονίκη, 2005-2007.
  • ΙΟΘ 602 ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, 15ος– 18ος ΑΙΩΝΑΣ
   • Σ. ΛΑΪΟΥ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας Προϋπόθεση συμμετοχής η επιτυχής παρακολούθηση του υποχρεωτικού μαθήματος "Η Οθωμανική αυτοκρατορία: θεσμοί και κοινωνία". Το μάθημα αποσκοπεί στη διερεύνηση των σχέσεων του οθωμανικού κράτους με την αστική οικονομική δραστηριότητα κατά την περίοδο 15ος-18ος αιώνας. Θα αναλυθούν ζητήματα όπως η λειτουργία των συντεχνιών και ο ρόλος τους στην τροφοδοσία της Κωνσταντινούπολης και άλλων μεγάλων αστικών κέντρων, η ανάπτυξη του εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου, η δραστηριοποίηση των ξένων εμπόρων και η σχέση τους με την οθωμανική διοίκηση, η δράση των οθωμανών εμπόρων με ξένη προστασία, η εμπορική πολιτική του οθωμανικού κράτους και ο ρόλος των διομολογήσεων και, τέλος, η συσσώρευση κεφαλαίων από οθω-μανούς υπηκόους και η αντίδραση της οθωμανικής διοίκησης. Η βαθμολογία θα προκύψει από την προφορική παρουσία και την εργασία που θα κατατεθεί στο τέλος του εξαμήνου.
  • ΙΑΜ 608 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
   • Μ. ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: εργασίες και παρουσιάσεις στην τάξη. Το μάθημα επιχειρεί να προσεγγίσει τη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά του πολιτισμικού τοπίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από τον 17ο αιώνα έως σήμερα, με κύρια σημεία αναφοράς τη λογοτεχνική παραγωγή της χώρας και τον αμερικανικό κινηματογράφο. Διερευνώνται βασικά θέματα που καθόρισαν διαχρονικά τον αμερικανικό πολιτισμό στο επίπεδο των ιδεών και της ταυτότητας, όπως τα εξής: Η πουριτανική φαντασία. Η διαμόρφωση του «αμερικανικού ονείρου». Το ιδεολόγημα του «δεδηλωμένου πεπρωμένου». Η «Δύση» και η «μεθόριος» στην αμερικανική κουλτούρα. Η δουλεία και το φυλετικό ζήτημα. Η κοινωνία και ταυτότητα του αμερικανικού Νότου. Ο μετανάστης, οι αναπαραστάσεις του και οι αναγνώσεις του εθνικού εαυτού. Αστικοποίηση, εκβιομηχάνιση και μαζικοποίηση της κοινωνίας. Η Αμερική της κρίσης στη δεκαετία του 1930. Προσλήψεις της μεταπολεμικής παγκόσμιας ηγεμονίας των ΗΠΑ. Αφθονία, μαζική κουλτούρα και καταναλωτικά πρότυπα στη δεκαετία του 1950. Ο «εχθρός» στην αμερικανική κοινωνία: από τον μακαρθισμό στην επιστημονική φαντασία. Πολιτισμική ρήξη και αντι-κουλτούρα στη δεκαετία του 1960. Η αφρο-αμερικανική ταυτότητα. Πολυπολιτισμότητα και εθνοτικές ταυτότητες: το παράδειγμα της μεξικανο-αμερικανικής (τσικάνο) ταυτότητας.
   • Βιβλιογραφία: Paul Levine - Ντόρα Τσιμπούκη, Αμερικάνικες ταυτότητες. Η λογοτεχνική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών 1603-2000, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 2006. Samuel Huntington, Ποιοι είμαστε; Η αμερικάνικη ταυτότητα στην εποχή μας, Αθήνα, Λιβάνη, 2004. Γιώργος Καλογεράς, Εθνοτικές γεωγραφίες. Κοινωνικο-πολιτισμικές ταυτίσεις μιας μετανάστευσης, Αθήνα, Κατάρτι, 2007. Δοκιμιακά και λογοτεχνικά έργα: Ράλφ Έμερσον, Δοκίμια, Αθήνα, Gutemberg, 1994. Η αυτοβιογραφία του Βενιαμίν Φραγκλίνου, Αθήνα, Παπαδημητρίου, 1941. Benjamin Franklin, Ο δρόμος προς τον πλούτο, Αθήνα, Παπαδόπουλος, 2012. Αλέξης ντε Τοκβίλ, Η δημοκρατία στην Αμερική, Αθήνα, Στοχαστής, 2008. Τζέιμς Φένιμορ Κούπερ, Ο τελευταίος των Μοϊκανών, Αθήνα, Παπαδόπουλος, 2001. Χάριετ Μπίτσερ-Στόου, Η καλύβα τη μπάρμπα-Θωμά, Αθήνα, Πατάκη, 2013. Harriet Jacobs, Γεννήθηκα σκλάβα, Αθήνα, Αιώρα, 2008. Ναθάνιελ Χώθορν, Το άλικο γράμμα, Αθήνα, Ίνδικτος, 2005. John Steinbeck, Τα σταφύλια της οργής, Αθήνα, Παπαδόπουλος, 2014.
  • ΙΒΥ 306 ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
   • Η. ΓΙΑΡΕΝΗΣ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή. Στο μάθημα εξετάζεται ο ρόλος της πίστης στη διαμόρφωση κοινωνικών ρευμάτων στο Βυζάντιο, καθώς και η συμβολή κοινωνικών και πνευματικών ομάδων στις επιλογές σχετικά με την πίστη στον βυζαντινό κόσμο. Μεταξύ άλλων, διερευνώνται: η κοινωνική δυναμική των διαφόρων χριστιανικών ρευμάτων, η διαδικασία κατασκευής των αιρέσεων, η διάδραση τοπικότητας και οικουμενικότητας στην διαμόρφωση πρακτικών πίστης και απόδοσης τιμής, το ζήτημα των εικόνων και των λειψάνων, η τιμή στον Θεό, στην Θεοτόκο και στους αγίους, η εικονομαχική διαμάχη, το Σχίσμα και οι κοινωνικές διαιρέσεις, οι ενωτικές προσπάθειες και οι ανθενωτικές στάσεις, καθώς και το κίνημα του Ησυχασμού.
   • Βιβλιογραφία: H.-G. Beck, Ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 2 τόμοι, Αθήνα 2004. H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, München 1959. Leslie Brubaker, Inventing Byzantine Iconoclasm, London 2012. Mary Cunningham, Faith in the Byzantine World, Oxford 2002. Mary Cunningham, «Βυζαντινές απόψεις περί Θεού και σύμπαντος», στον τόμο Εγχειρίδιο Βυζαντινών Σπουδών. 27 Μελέτες, επιμ. Liz James, επιμ. ελλην. έκδοσης Αι. Μαυρουδής – Α. Ρεγκάκος, Αθήνα 2014, 283-299. Judith Herrin, The Formation of Christendom, Oxford 1987. Byzantine Christianity, επιμ. D. Krueger, Minneapolis 2006. A. Louth, Greek East and Latin West: the Church 681-1071, New York 2007. J. Meyendorff, Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η ορθόδοξη μυστική παράδοση, Αθήνα 1989. The Sacred Image East and West, επιμ. R. Ousterhout – Leslie Brubaker, Urbana 1995. A. Παπαδάκης – J. Meyendorff, Η χριστιανική Ανατολή και η άνοδος του παπισμού. Η Εκκλησία από το 1071 ώς το 1453, Αθήνα 2003. S. Runciman, Δύση και Ανατολή σε σχίσμα, Αθήνα 2008.
  • ΑΕΦ 60I ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ
   • Α. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS. Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας. [Αριστοτέλη], Αθηναίων Πολιτεία. Το σημαντικό κείμενο που αφορά στο πολίτευμα της Αθήνας κατά την κλασσική περίοδο διδάσκεται με τη βοήθεια των παπυρικών αποσπασμάτων στα οποία στηριχθήκαμε για να εκδώσουμε το κείμενο. Στο μάθημα γίνονται προσπάθειες να αποκαταστήσουμε φθαρμένα σημεία του παπύρου και στη συνέχεια το κείμενο σχολιάζεται φιλολογικά και ιστορικά καθώς και από την άποψη του αττικού δικαίου. Το μάθημα απαιτεί τακτική παρακολούθηση και εξετάζεται με απαλλακτική γρα¬πτή εργασία που θα στηρίζεται κυρίως σε ξενόγλωσση βιβλιογραφία.
   • Βιβλιογραφία: D. MacDowell, The Law of Athens (ελλην. μετάφρ. εκδ. Παπαδήμα). P. Rhodes, A Commentary on the Aristoteleian Athenaion Politeia.
  • ΙΑΕ 204 ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
   • Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS. Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: γραπτή (ή /και προφορική εξέταση). Στο μάθημα εξετάζεται το πολυσύνθετο φαινόμενο του πολέμου στην κλασική Ελλάδα. Μέσα από διαφορετικές πηγές, διερευνώνται ζητήματα σχετικά με τις εξελίξεις της πολεμικής τέχνης καθώς και με τις μεταβολές στα πεδία της τακτικής και της στρατηγικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις κοινωνικές και πολιτικές όψεις του πολέμου.
   • Βιβλιογραφία: M. Cl. Amouretti. & F. Ruzé, Κοινωνία και πόλεμος στην αρχαία Ελλάδα. V. D. Hanson, Ο δυτικός τρόπος πολέμου. Σταϊνχάουερ Γ., Ο πόλεμος στην αρχαία Ελλάδα. A. M. Snodgrass, Τα επιθετικά και αμυντικά όπλα των αρχαίων Ελλήνων. K. W. Pritchett, The Greek State at War, 5 Vols. H. Van Wees (ed.), War and Violence in Ancient Greece. J. K. Anderson, Military Theory and Practice in the Age of Xenophon. F. Adcock, The Greek and Macedonian Art of War. M. Sage, Warfare in Ancient Greece: A Sourcebook. J. P. Vernant (éd.), Problèmes de la guerre en Grèce ancienne. F. Prost (ed.), Armées et sociétés de la Grèce classique: Aspects sociaux et politiques de la guerre aux Ve et IVe s. av. J. C. P. Brun, Guerres et sociétés dans les mondes grecs (490-322). P. Ducrey, Guerre et guerriers en Grèce ancienne. Y. Garlan, La guerre dans l'Antiquité. A. Chaniotis, War in the Hellenistic World. M. F. Trundle, Greek mercenaries: from the Late Archaic Period to Alexander. P. Brulé - J. Ouhlen (eds.), La guerre en Grèce à l´époque classique. C. D. Hamilton - P. Krentz, Polis and Polemos: Essays on Politics, War, and History in Ancient Greece.
  • ΙΑΕ 609 ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗ
   • Ι. ΚΡΑΛΛΗ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS. Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας και γραπτή αξιολόγηση. Προϋπόθεση συμμετοχής των φοιτητών η επιτυχής εξέταση στο μάθημα της Κλασικής Ελλάδας. Η αναδιαμόρφωση του γεω-πολιτικού χάρτη στην Πελοπόννησο μετά τη μάχη στα Λεύκτρα (371 π.Χ.) – η μείωση των σπαρτιατικών εδαφών και η απώλεια της ηγεμονίας. Τα προβλήματα της γαιοκτησίας και της ‘ολιγανθρωπίας’. Ο ρόλος του Φιλίππου Β΄ της Μακεδονίας στην περαιτέρω μείωση των σπαρτιατικών εδαφών. Η βασιλεία του Αρέα. Οι κοινωνικές-οικονομικές μεταρρυθμίσεις του Άγη Δ΄ και του Κλεομένη Γ΄. Η προσπάθεια αποκατάστασης του ηγεμονικού ρόλου της Σπάρτης – οι σχέσεις της Σπάρτης με τις πόλεις της Πελοποννήσου - η σύγκρουση με την Αχαϊκή Συμπολιτεία και τη Μακεδονία. Η κατάρρευση της διπλής βασιλείας. Ο Νάβις και οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις του. Η ενσωμάτωση στην Αχαϊκή Συμπολιτεία. Σχέσεις Σπάρτης και Ρώμης.
   • Βιβλιογραφία: Cartledge, P., Spawforth, A., Hellenistic and Roman Sparta. A Tale of Two Cities, Λονδίνο/Νέα Υόρκη, 20022. Του ιδίου, Το μεγαλείο της Σπάρτης: Σπαρτιατικοί στοχασμοί, Αθήνα, 2004. Hodkinson, S., Ιδιοκτησία και πλούτος στη Σπάρτη της κλασικής εποχής, Αθήνα, 2004. Lévy, Ε., Σπάρτη: Κοινωνική και πολιτική ιστορία έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση, Αθήνα, 2008. Pomeroy, S. B., Οι γυναίκες της Σπάρτης, Αθήνα, 2011. E. Walbank, F. W., Ο ελληνιστικός κόσμος, Θεσσαλονίκη, 1993. Will, É., Histoire politique du monde hellénistique, Nανσύ, 1979/82.
  • ΙΣΤ 601 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ: ΟΥΤΟΠΙΑ - ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
   • ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS. Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας/παρουσίαση Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με την έννοια της ιστορικής φαντασίας. Κεντρικός άξονας των παραδόσεων θα είναι η μελέτη των αντιλήψεων γύρω από τον ιστορικό χρόνο κατά τη νεώτερη εποχή και οι λόγοι για τους οποίους ιστορικοί και διανοητές κατέφυγαν στον ουτοπικό στοχασμό για να περιγράψουν τις ελπίδες ή τους φόβους των κοινωνιών μπροστά στην πολιτική πραγματικότητα, τις κοινωνικές αλλαγές και την τεχνολογική πρόοδο. Απο τη μακροκοσμική πραγματεία του Thomas More (1516) και τη Νέα Ατλαντίδα του Francis Bacon (1627) μέχρι τις δυστοπίες του Τζώρτζ Όργουελ και του Άλντους Χάξλεϋ, το κεντρικό θέμα υπήρξε το όνειρο της ανθρωπότητας για ευτυχία. Γιατί όμως αυτοί οι οραματιστές άλλοτε ανακαλύπτουν χαμένους παραδείσους και άλλοτε περιγράφουν καταγγέλλοντας αυταρχικούς κόσμους; Εκκινώντας από τον 16ο αιώνα και διατρέχοντας κάποιες από τις σημαντικότερες στιγμές του στοχασμού πάνω στην ιστορία, η διδασκαλία θα αφιερωθεί κατά κύριο λόγο στο σχολιασμό της προσπάθειας των ανθρώπων να συλλάβουν και να αναπαραστήσουν το άμεσο ή απώτερο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της Αποκάλυψης θα εξεταστεί ως συνώνυμο της ολοκληρωτικής καταστροφής και του φόβου μπροστά στην ενδεχόμενη διακοπή του ιστορικού χρόνου. Η σειρά ντοκιμαντέρ Αποκάλυψη σχετικά με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η διαπραγμάτευση των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου από τη λογοτεχνία (Don Dellilo), τα κόμικς με μασκοφόρους τιμωρούς του εγκλήματος και οι κινηματογραφικές περιγραφές ενός μετα-αποκαλυτικού κόσμου (Mad Max, The Road) είναι κάποια από τα παραδείγματα που θα μας απασχολήσουν στη μελέτη της Αποκάλυψης ως σύγχρονης ιστορικής κατηγορίας.
   • Ενδεικτική Βιβλιογραφία: Τρία κείμενα για την ουτοπία. Thomas More, Ουτοπία. Francis Bacon, Νέα Ατλαντίς. Henry Neville, Η νήσος των Πάιν, μετάφραση Γρηγόρης Κονδύλης, επιστημονική επιμέλεια – εισαγωγή Στέφανος Ροζάνης, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2007. Μαρία-Λουίζα Μπερνιέρι, Περιήγηση στην Ουτοπία, μετάφραση Βασίλης Τομανάς, Αθήνα, Νησίδες, 1999. Pierre Vidal-Naquet, Πέρα απο την αρχαία ελληνική δημοκρατία, μετάφραση Θέμης Μιχαήλ, Αθήνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1999, σ.159-182. Αντώνης Λιάκος, Αποκάλυψη, ουτοπία και ιστορία. Οι μεταμορφώσεις της ιστορικής συνείδησης, Αθήνα, Πόλις, 2012. Edward Bellamy, Κοιτώντας το παρελθόν, Αθήνα, Μέδουσα, 1999. David Irving, Ο Βομβαρδισμός της Δρέσδης. Η αποκάλυψη των γεγονότων 1945, μετάφραση Παντελής Μούτουλας, Αθήνα, Ιωλκός, 2007. Η ύλη του σεμιναρίου θα συμπληρώνεται με άρθρα και κεφάλαια μελετών ή τόμων που θα αναρτώνται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (e-class).
  • ΙΒΥ 207 ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, 4ος-9ος ΑΙΩΝΑΣ
   • ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS. Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή. Μετά από μια συνοπτική επισκόπηση των γεγονότων της περιόδου (4ος – 9ος αι.), θα εστιάσουμε σε πρόσωπα που με τις αποφάσεις και τις πράξεις τους καθόρισαν τις εξελίξεις, αλλά και σε θέματα όπως η ζωή στις πόλεις και την ύπαιθρο, οι στάσεις και η αντίδραση της αυτοκρατορικής εξουσίας, η οικογένεια και η θέση των γυναικών και των παιδιών, η διάδοση του Χριστιανισμού και οι αιρέσεις, η θέση των εθνικών στην Πρώιμη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ο μοναχισμός, η υγεία, η ασθένεια κι ο θάνατος. Στόχος του μαθήματος είναι να χαρτογραφηθεί η κοινωνική πραγματικότητα και ο φαντασιακός ορίζοντας των ανθρώπων της εποχής.
   • Βιβλιογραφία: P. Brown, Ο Κόσμος της Ύστερης Αρχαιότητας, μτφρ. Ελ. Σταμπόγλη, Αθήνα 1999. Ι. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος, Αθήνα 1985. C. Mango (επιμ.), Ιστορία του Βυζαντίου, μτφρ. Ο. Καραγιώργου, Αθήνα 2006. C. Morrisson, Ο Βυζαντινός κόσμος . Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (330-641), μτφρ. Αν. Καραστάθη, Αθήνα 2007. John Julius Norwich, Σύντομη ιστορία του Βυζαντίου, Αθήνα 1999. John Julius Norwich, Σύντομη ιστορία του Βυζαντίου, Αθήνα 1999. G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τ. Α΄, μτφρ. Ι. Πανόπουλος, Αθήνα 1978-81. W. Treadgold, Βυζάντιο. Επίτομη ιστορία, Θεσσαλονίκη 2008. Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Το πολίτευμα και οι θεσμοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 324-1204, Αθήνα 2004.
  • Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  • ΙΣΔ 101 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ Ι
   • Δ. ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ-PELE - Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία και φροντιστήριο. Αξιολόγηση: γραπτή και συγγραφή εργασίας. Το μάθημα βασίζεται στην παρουσίαση των ακόλουθων βασικών αξόνων προβληματισμού για ζητήματα Ιστορικής Δημογραφίας για τη χρονική περίοδο από την Αρχαιότητα μέχρι τον 19ο αιώνα. Η Ιστορική Δημο-γραφία της προμοντέρνας περιόδου. Η Ιστορική Δημογραφία κατά τη μοντέρνα περίοδο. Οι κύριες δημογρα-φικές παράμετροι από το 1650 ώς το 1850, η δημογραφική έκρηξη του 18ου αι. Εξετάζεται επίσης η σκέψη και η θεώρηση των διαφόρων πολιτισμών πάνω στην αντιμετώπιση του πληθυσμιακού προβλήματος (Ισραήλ, Αρχαία Ελλάδα, Ρώμη, κρατικός λαϊκισμός, φυσιοκράτες, Malthus), ο 19ος αιώ¬νας και οι δημογραφικές τάσεις. Σε φροντιστηριακό επίπεδο επιχειρείται η πρακτική εξάσκηση των προ¬βλημάτων Ιστορικής Δημογρα-φίας μέσα από κερκυραϊκό δημογραφικό υλικό.
   • Βιβλιογραφία: P. Guillaume - J.P. Poussou, Démographie historique. G. Poulalion, La science de la population.
  • ΙΑΕ 101 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ Ι
   • Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία, επισκέψεις-συναντήσεις σε σχολικές μονάδες. Αξιολόγηση: γραπτή, συγγραφή, προφορική και ψηφιακή παρουσίαση εργασιών. Περιγράφονται και αναλύονται τα δομικά στοιχεία και οι λειτουργίες του σχολείου ως οργανισμού τόσο στο μακρο-επίπεδο όσο και σε μικρο-επίπεδο. Πέρα από τη συζήτηση για τη διδασκαλία ως βασική μορφή επικοινωνίας σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, γίνεται εκτενής αναφορά τόσο στην οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και στην παιδαγωγική σχέση, τη γλωσσική αλληλεπίδραση, το διδασκαλικό και το μαθητικό ρόλο.
   • Βιβλιογραφία: R. Merton, Social theory and social structure. Α. Γκότοβος, Η λογική του Υπαρκτού Σχολείου. Δ.Γράβαρης - Ν.Παπαδάκης (επιμ.), Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική. D. Blackledge - B. Hunt, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. L. Fischer, Κοινωνιολογία του Σχολείου.
  • ΙΑΜ 101 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, 15ος-20ός ΑΙΩΝΑΣ
   • Μ. ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ/Σ. ΛΑΪΟΥ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή εξέταση. Αφετηρία του μαθήματος είναι ο 15ο αιώνας και συγκεκριμένα η περίοδος των μεγάλων εξερευνήσεων που άνοιξαν τον δρόμο στην ευρωπαϊκή εξάπλωση στις άλλες ηπείρους, οι οποίες διένυαν τη δική τους ιστορική διαδρομή. Γενικά επιχειρείται, με τη βοήθεια της ιστορικής γεωγραφίας και την ανάδειξη του ιστορικού χώρου, μια συνοπτική παρουσίαση της παγκόσμιας ιστορίας (15ος – 20ός αιώνας) μέσα από τη μελέτη κομβικών ιστορικών διαδικασιών όπως: η συγκρότηση και εξέλιξη των ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών στην Αμερική, την Ασία και την Αφρική, οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ασία (Ευρασία, Μέση και Άπω Ανατολή) από τον 15ο ως τον 19ο αιώνα, η αποαποικιοποίηση και η εθνική συγκρότηση στην αμερικανική ήπειρο από τα μέσα του 18ου ως τα μέσα του 19ου αιώνα, η κρίση και διάλυση των αυτοκρατορικών συστημάτων μετά τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η παγκόσμια ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, η συγκρότηση της έννοιας του «Τρίτου Κόσμου» και η διαδικασία αποαποικιοποίησης στην Ασία και Αφρική κατά τις δεκαετίες 1940-1970.
   • Βιβλιογραφία: John Μ. Roberts, Παγκόσμια ιστορία, τ. Β΄, Αθήνα, Οδυσσέας, 2002. Richard Overy (επιμ.), Άτλας της παγκόσμιας ιστορίας, Η Καθημερινή, 2007. Λάμπρος Α. Φλιτούρης, Αποικιακές αυτοκρατορίες. Η εξάπλωση της Ευρώπης στο κόσμο, 16ος-20ός αι., Αθήνα, Ασίνη, 2015. Fernand Braudel, Η γραμματική των πολιτισμών, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2002. Geoffrey Blainey, Συνοπτική ιστορία του κόσμου, Αθήνα, Φυτράκη, 2004. Εric Hobsbawm, H εποχή των αυτοκρα¬τοριών 1875-1914, ΜΙΕΤ, 2012. Anthony Pagden, Λαοί και αυτοκρατορίες. Οι ευρωπαίοι και ο υπόλοιπος κόσμος από την αρχαιότητα ως σήμερα, Αθήνα, Πατάκη, 2008, κεφ. 3-11.
  • ΝΕΦ 201 ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
   • Β. ΛΕΤΣΙΟΣ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: Το Γλωσσικό Ζήτημα στη θεωρία: βασικές αρχές της διαμάχης. Το Γλωσσικό Ζήτημα στην πράξη: η γλώσσα της λογοτεχνίας. Πέρα από το Γλωσσικό Ζήτημα: οι λέξεις και τα πράγματα.
   • Βιβλιογραφία: Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση και πεζογραφία, 1821-1992, Αθήνα, Νεφέλη, 1996 [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 10369]. Peter Mackridge, Γλώσσα και εθνική ταυ-τότητα στην Ελλάδα, 1766-1976, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 2013 [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 32997628]. Εξεταστέα ύλη: Οι παραδόσεις. Το κεφάλαιο 6 από το βιβλίο του R. Beaton Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία (βλ. παραπάνω) (σ. 369-449). Κείμενα: 1. Κώστας Ταχτσής, Το τρίτο στεφάνι (1962). 2. Θανάσης Βαλτινός, Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60 (1989).
  • ΙΝΕ 301 ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (1833-1862)
   • Δ. ΤΖΑΚΗΣ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: γραπτή. Το μάθημα καλύπτει τις πρώτες δεκαετίες του ελληνικού βασιλείου (1833-1862) και παρουσιάζει τη διαμόρφωση και τη λειτουργία των θεσμών και των μηχανισμών σύγχρονου κράτους («δυτικού τύπου»), σε σχέση με τις κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές εξελίξεις που χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία στα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα. Στο πλαίσιο του μαθήματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση: • στη θεσμική οργάνωση του κράτους (στρατός, επαρχιακή και εκκλησιαστική διοίκηση, εκπαίδευση κ.ά.), καθώς και στις ομοιότητες/διαφορές σε σύγκριση με τις προσπάθειες θεσμικού εκσυγχρονισμού της επαναστατικής περιόδου. • στις μορφές αντίδρασης στις διεργασίες θεσμικού εκσυγχρονισμού (τοπικές και στρατιωτικές εξεγέρσεις, ληστεία, συνωμοτικές εταιρείες κ.ά.), καθώς και στους κοινωνικούς φορείς αυτών των αντιδράσεων. • στη μετάβαση από την απολυταρχία στη συνταγματική μοναρχία (συνταγματικό κίνημα, Εθνοσυνέλευση 1843-1844), καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία του κοινοβουλευτικού βίου και ευρύτερα του πολιτικού πεδίου (συνταγματικό κίνημα, κόμματα, εκλογές, δίκτυα πατρωνίας-πελατείας, Τύπος κ.ά.) • στις κυρίαρχες ιδεολογικές διεργασίες και τάσεις της περιόδου (Μεγάλη Ιδέα και αλυτρωτισμός, ρομαντικός ιστορισμός και Βυζάντιο).
   • Βιβλιογραφία: Στεφ. Παπαγεωργίου, Από το Γένος στο Έθνος. Η θεμελίωση του ελληνικού κράτους 1821-1862, Αθήνα: Παπαζήσης 2005. Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ. ΙΓ΄, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών 2000. Η ύλη του μαθήματος συμπληρώνεται από άρθρα και κεφάλαια συλλογικών τόμων που αναρτώνται σε μορφή pdf στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (e-class).
  • ΑΙΤ 203 ΤΕΧΝΗ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 19ος-20ός ΑΙΩΝΑΣ
   • ΑΙ. ΜΑΡΤΙΝΗ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή. Το μάθημα αυτό στοχεύει στην εξοικείωση με την ιστορική-κοινωνική ιστορία της τέχνης, το σκεπτικό και την μεθοδολογία της, όπως αναπτύχθηκαν από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και μετά, πρωτίστως στις γερμανόφωνες και αγγλόφωνες χώρες. Αρχικά η προσέγγιση αυτή αφορούσε την καταγραφή και μελέτη των οικονομικών συνθηκών και κοινωνικοπολιτικών αναγκών πίσω από τις παραγγελίες, αγορές και βραβεύσεις συγκεκριμένων εικαστικών έργων, που συχνά φανέρωναν εύκολα τον άμεσα ή έμμεσα διδακτικό-προπαγανδιστικό τους χαρακτήρα. Σταδιακά, ωστόσο, οι αναθεωρήσεις της Μαρξιστικής θεωρίας, από την οποία εκπορεύεται, οδήγησαν την κοινωνική ιστορία της τέχνης σε ανοίγματα προς τους χώρους της σημειωτικής, της ατομικής και συλλογικής ψυχολογίας και έφεραν στο προσκήνιο επίσης νεότερες μορφές έκφρασης, όπως η φωτογραφία, το βίντεο και οι εφαρμοσμένες τέχνες. Σε κάποιες περιπτώσεις, έκπληξη προκαλεί η ανακάλυψη μιας διαφορετικής πλευράς σε έργα αφηρημένης τέχνης που είχαμε συνηθίσει να θεωρούμε απομακρυσμένα από την πολιτική σφαίρα, καθώς και η ύπαρξη παράλληλων μηνυμάτων σε θρησκευτικά ή μυθολογικά έργα. Σαφώς τίθεται το ερώτημα κατά πόσο ένα έργο τέχνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ιστορική μαρτυρία, με ποια κριτήρια και με ποιο τρόπο. Όμως στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε αρκετά και με τον τρόπο δόμησης και αποδόμησης των παραδοσιακών ταυτοτήτων (εθνικών, πολιτικών, θρησκευτικών, φυλετικών) μέσω της εικαστικής δημιουργίας, προσφέροντας στο νέο μελετητή της ιστορίας την δυνατότητα να αναθεωρήσει την σχέση του με την ως τώρα «ελιτίστικη» τέχνη.
   • Βιβλιογραφία: Burke, P., Αυτοψία. Η χρήση των εικόνων ως ιστορικών πηγών. Αθήνα, 2003, Bourke, J., Dismembering the Male. Men’s Bodies, Britain and the Great War. Λονδίνο, 1996. Clark, T.J., The Absolute Bourgeois: Artists and Politics in France, 1848–1851. Berkeley: University of California Press, 1978. Clark. T.J., The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and his Followers. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985. Eisenmann, S., The Temptation of Saint Redon. Biography, Ideology and Style in the Noirs of Odilon Redon. Σικάγο, 1992. Ηauser, A., Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης, τ.3-4. Αθήνα, 1984. Hadjinicolaou, N., Art History and Class Struggle. London, 1978. Χατζηνικολάου, Ν., Νοήματα της Εικόνας: Μελέτες Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. Ρέθυμνο, 1994.
  • ΝΕΦ 204 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΑΞΗ)
   • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΕΔΒΜ45 Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Το μάθημα θα καλύψει όσο το δυνατόν πιο σφαιρικά και ευσύνοπτα την ιστορία του θεάτρου με ενδεικτικές αναφορές σε κύριους εκπροσώπους, εμβληματικά έργα, στην εξέλιξη της υποκριτικής, της αρχιτεκτονικής και της σκηνογραφίας. Εστίαση στο θέατρο του 20ού αιώνα με αναφορά στην εξέλιξη της σκηνοθεσίας καθώς και σε εμβληματικές παραστάσεις-σταθμούς στην Ελλάδα και τον κόσμο, σε συνάρτηση με τις εκάστοτε επικρατούσες ιστορικο-κοινωνικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, εξετάζονται: α. η ιστορική διάσταση στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζονται οι θεατρικές εξελίξεις στους επιμέρους τομείς που προαναφέρθηκαν (εκπρόσωποι, έργα, ηθοποιοί, αρχιτεκτονική και σκηνογραφία, απαρχές και εξέλιξη της σκηνοθεσίας), β. η δραματολογική πτυχή, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά θεατρικά έργα (αναλύονται αποσπάσματα και κατανοούνται οι ειδολογικοί και μεθοδολογικοί κώδικες αντιπροσωπευτικών θεατρικών κειμένων) από διάφορες περιόδους, ώστε να γίνουν πιο κατανοητές οι παρατηρούμενες εξελίξεις, και γ. Η θεατρική πράξη, στο πλαίσιο της οποίας με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού αναλύονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά μιας παράστασης.
  • ΙΒΥ 208 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΥΣΤΕΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
   • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΕΔΒΜ45 Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εξέταση της κοινωνίας στο Ύστερο Βυζάντιο (1204-1453). Το μάθημα καλύπτει: την κοινωνική συγκρότηση των κρατών που διαμορφώθηκαν μετά την άλωση του 1204 (Νίκαια, Ήπειρος, Τραπεζούντα), καθώς και την κοινωνία της πρωτεύουσας, των μεγάλων πόλεων (Θεσσαλονίκη, Μυστράς κ.λ.π.), και των επαρχιών κατά την Παλαιολόγεια περίοδο (1261-1453). Μεταξύ άλλων μελετώνται: τα πληθυσμιακά δεδομένα, η κοινωνική διαστρωμάτωση και κινητικότητα, η οικονομία (αγροτικός τομέας, διεξαγωγή εμπορίου, τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων, εμπλοκή ιταλικών ναυτικών δημοκρατιών κ.λπ.), και οι καθημερινές συνήθειες (γεύση και τροφή, δημόσιες συναθροίσεις, πανηγύρεις, αυτοκρατορικές τελετές, χώροι οργάνωσης του δημόσιου βίου, κοινωνικοί κανόνες και περιθωριακότητα). Επίσης εξετάζονται οι αντιλήψεις, η «εικόνα του άλλου», το θρησκευτικό συναίσθημα του πληθυσμού και οι εκδηλώσεις του, οι ενοποιητικές και χωριστικές τάσεις, καθώς και η κοινωνική στάση και αντίδραση έναντι του ολοένα οξυνόμενου οθωμανικού κινδύνου.
  • Η' ΕΞΑΜΗΝΟ
  • ΙΕΑ 102 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
   • Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία, πραγματοποίηση δειγματικής διδασκαλίας σε σχολική τάξη. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασιών, προφορική παρουσίαση εργασιών, γραπτή εξέταση. Κριτική παρουσίαση βασικών εννοιών από το χώρο της Διδακτικής, όπως αναλυτικό πρόγραμμα, σκοποί, στόχοι της διδασκαλίας, οργάνωση της διδασκαλίας, σχέδιο μαθήματος, μαθησιακό αποτέλεσμα, αξιολόγηση της διδακτικής δραστηριότητας, διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό). Οι φοιτητές καλούνται να εκτιμήσουν τις παραμέτρους αυτές μέσα από: Ι. τις νέες τάσεις στη διδακτική της γλώσσας και της ιστορίας στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. 2. την πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία οδηγεί στην οργάνωση και διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης αλλά και καινοτόμου διδασκαλίας.
   • Βιβλιογραφία: Ι. Βρεττός - Α. Καψάλης, Αναλυτικά Προγράμματα. L. Stenhouse, An Introduction to Curriculum Research and Development. M. Kalantzis, Νέα μάθηση: Βασικές αρχές για την επιστήμη της εκπαίδευσης. Α. Moniot, Διδακτική της Ιστορίας. M. Α. Κ. Halliday, Spoken and Written Language.
  • ΙΦΙ 101 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
   • Φ. ΒΑΚΗ – Δ. ΤΖΑΚΗΣ Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή. Κάθε θεωρία που υποστηρίζει το «τέλος» της ιστορίας, το σκοπό που τείνει να πραγματοποιήσει η ανθρω-πότητα κατά την ιστορία της αποτελεί «φιλοσοφία της ιστορίας». Ο σκοπός αυτός αποτελεί συχνά και την ηθική δικαίωση της ιστορίας. Στις ποικίλες φιλοσοφίες της ιστορίας ανήκουν και αντιλήψεις για τις φάσεις της ιστορίας της ανθρωπότητας, η διαδοχή των οποίων επιτρέπει την πραγμάτωση του ηθικού σκοπού της. Έννοιες όπως, «ακμή και παρακμή ενός πολιτισμού», «αναγκαιότητα» ή «τυχαιότητα» θεωρούνται αιτίες μετάβασης από τη μια φάση στην άλλη. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και κριτική προσέγγιση διαφόρων θεωριών φιλοσοφίας της ιστορίας από την αρχαιότητα ώς τις μέρες μας. Θα ξεκινήσουμε από την κυκλική θεωρία της ιστορίας κατά την αρχαιότητα και την αναβίωσή της από τους Machiavelli (αρχές 16ου αιώνα) και Vico (17ος αι.). Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την θεωρία της ιστορίας του Γαλλικού Διαφω-τισμού, κυρίως όπως εγγράφεται στο έργο του Βολταίρου, του Codorcet και του Τurgot, όπως επίσης και με την φιλοσοφία της ιστορίας στον γερμανικό ιδεαλισμό, που εκφράζεται κυρίως στο δοκίμιο του Kant με τίτλο «Ιδέα μιας γενικής ιστορίας με πρίσμα κοσμοπολίτικο» και στο έργο του Hegel. Θα αναφερθούμε επίσης στην θεωρία της ιστορίας στο έργο του Μarx, ιδιαίτερα στην «Γερμανική ιδεολογία». Τέλος, θα εξετασθούν σύγ-χρονες θεωρίες του «τέλους της ιστορίας», με κυριότερο εκπρόσωπο τον Φράνσις Φουκουγιάμα.
   • Βιβλιογραφία: Ε. Χ. Καρ, Τι είναι Ιστορία;, μετάφρ. Α. Παππάς, Αθήνα, Γνώση, 1999. Καρλ Λέβιτ, Το νόημα της ιστορίας. μετάφρ. Μ. Μαρκίδης και Γ. Λυκιαρδόπουλος, Αθήνα, Γνώση, 1985. Walsh, W. H., Εισαγωγή στη φιλοσοφία της ιστορίας, μετάφρ. Φ. Κ. Βώρος. - 3η έκδ. - Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1994. Αυγουστος Μπαγιόνας, Η θεωρία της ιστορίας από τον Θουκυδίδη στον Σαρτρ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1980. Αλέξανδρος Α. Χρύσης, Φιλοσοφία της Ιστορίας: Εισαγωγικές προσεγγίσεις. Από τους Αρχαίους στον Marx. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2004.
  • ΙΕΑ 601 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΙΙ
   • Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο - Εργαστήριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας και (προφορική και ηλεκτρονική) παρουσίαση. Τελική αξιολόγηση βάσει ολοκληρωμένου έντυπου και ηλεκτρονικού φακέλου (portfolio) εργασιών και δραστηριοτήτων. Θα αναλυθεί ο ρόλος των οπτικοακουστικών μέσων και των νέων τεχνολογιών στην ανανέωση της διδασκαλίας μέσα από την κριτική αξιολόγηση των τεράστιων δυνατοτήτων τους, αλλά και την αποφυγή της μυθοποί-ησής τους. Στη συνέχεια θα μελετηθούν και θα παρουσιαστούν (με τη συνεργασία του εργαστηρίου Πληροφορικής) τρόποι αξιοποίησης στη διδακτική πράξη τόσο των «παραδοσιακών» οπτικοακουστικών μέσων (διαφάνειες, σλάϊντς κ.τ.λ.) όσο και των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, δηλαδή της (ψηφιακής) φωτογραφίας, του εκπαιδευτικού Video, του εκπαιδευτικού λογισμικού (CD-ROM, DVD κ.τ.λ.), του διαδικτύου κ.τ.λ.
   • Βιβλιογραφία: S. Mills (επιμ.), Turning Away from Technology: A New Vision for the 21st Century. A. Agalianos & P. Cope, Information technology and knowledge: the non-neutrality of content-specific educational software. M. Apple, The new technology: Is it part of the solution or part of the problem in education?. G. Heba, Hyper-Rhetoric: Multimedia, literacy, and the future of composition. Χ. Σολομωνίδου, Σύγχρονη εκπαιδευτική Τεχνο-λογία. Α. Δημητρακοπούλου, Πολυμέσα στην Εκπαίδευση. Χ. Κυνηγός - Ε. Δημαράκη, Νοητικά Εργαλεία και Πληρο¬φοριακά Μέσα. Παιδαγωγική αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρα¬κτικής.
  • ΙΝΕ 602 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
   • Δ. ΤΖΑΚΗΣ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: Παρουσίαση/εργασία. Το σεμινάριο έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις σύγχρονες θεωρίες για το έθνος και το εθνικό φαινόμενο (E. Gellenr, B. Anderson, A. Smith, κ.ά.), έτσι ώστε να είναι σε θέση να πραγματεύονται τον εθνικισμό ως τη σύγχρονη πολιτική ιδεολογία που: α) άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες κατανοούν το παρελθόν, και β) επηρέασε καθοριστικά τους προσανατολισμούς και τα ενδιαφέροντα της επιστήμης της Ιστορίας. Ιδιαίτερη βάρος δίνεται στο «παράδειγμα» της ελληνικής ιστοριογραφίας κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα και παρουσιάζονται κριτικά τα κυρίαρχα ερμηνευτικά σχήματα για την ελληνική εθνική ιστορία, όπως του Κ. Παπαρρηγόπουλου και του Ν. Σβορώνου.
   • Βιβλιογραφία: Π. Λέκκας, Η εθνικιστική ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία, Αθήνα, Πατάκης 2011. Μπ. Άντερσον, Φαντασιακές κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισμού, Αθήνα, Νεφέλη 1997. Η ύλη του σεμιναρίου συμπληρώνεται από άρθρα και κεφάλαια συλλογικών τόμων που αναρτώνται σε μορφή pdf στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (e-class).
  • ΑΙΤ 601 Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
   • ΑΙ. ΜΑΡΤΙΝΗ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας. Το μάθημα αυτό θα εξετάσει την εξέλιξη πρωταρχικού κλάδου της ιστορικής ζωγραφικής σ’ έναν αιώνα ραγδαίων στην αισθητική και πολιτιστική θεωρία, την αγορά της τέχνης, τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες των ζωγράφων και την σχέση με τους παραδοσιακούς προστάτες τους (κράτος, εκκλησία, ακαδημία). Θα ληφθούν επίσης υπόψη διάφορες απόψεις σχετικά με τον μύθο που αναπτύχθηκαν τον 19ο αιώνα, σε συνάρτηση με την εδραίωση νέων επιστημονικών κλάδων (εθνολογία, γλωσσολογία, αρχαιολογία) και αντιλήψεων σχετικά με την θρησκεία και την τέχνη (μυστικισμός, Βαγκνερισμός). Τα έργα που θα μελετηθούν εκπροσωπούν τα περισσότερα κινήματα της περιόδου από το 1800 ως το 1900 (Νεοκλασικισμός, Ρομαντισμός, Αισθητισμός, Συμβολισμός). Θα φανεί επίσης ότι εκείνα που εξωτερικά δείχνουν να απέρριψαν την αρχαιότροπη θεματογραφία (ρεαλισμός, ιμπρεσιονισμός) οικειοποιήθηκαν, σε άλλη μορφή, αρκετά στοιχεία από την κλασική παράδοση και δημιούργησαν εναλλακτικές μυθολογίες.
   • Βιβλιογραφία: Χρήστου, Χ., Η ζωγραφική του 19ου αιώνα. Θεσσαλονίκη, 1991. Peillex, G., Η ζωγραφική στον 19ο αιώνα (μτφ. Α. Χαραλαμπίδης). Αθήνα, 1984. Άνταλ, Φ., Μελέτες Ιστορίας της Τέχνης (Κλασικισμός-Ρομαντισμός) (μτφ. Α. Παπάς). Ρέθυμνο, 1999. Crow, T., Emulation. New Haven, 2006. Ehrhard, I. (επιμ.), Kingdom of the Soul. Symbolist Art in Germany, 1870-1920. Κολωνία, 2000. Eisenmann, S., Nineteenth-century art: a critical history. Λονδίνο, 2002. Gibson, M., Symbolism. Κολωνία, 1995. Johnson, D., David to Delacroix. The Rise of Romantic Mythology. B. Καρολίνα, 2011. Κarnes. K., A Kingdom Not of This World. Wagner, the Arts and Utopian Vision in Fin-de-Siècle Vienna. Oξφόρδη, 2013. Loyrette, H. et al., Nineteenth Century French Art. Παρίσι, 2002. Prettejohn, E., Art for Art’s Sake. Aestheticism in Victorian Painting. New Haven, 2008. Prettejohn, E. (επιμ.), After the Pre-Raphaelites. Art and Aestheticism in Victorian England. Μάντσεστερ, 1999. Rose, A., The Pre-Raphaelites. Οξφόρδη, 1981. Staley, A., The New Painting of the 1860s. Between the Pre-Raphaelites and the Aesthetic Movement. Λος Άντζελες, 2011. Vaughan, W., Romantic Art., Λονδίνο, 1991.
  • ΙΜΕ 603 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ: ΦΕΟΥΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   • Ν. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 4 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας. Εξετάζεται η προσωπογραφία μιας κοινωνικής ομάδας: αυτή των «φεουδαρχών» της Κέρκυρας κατά τον 19ο αιώνα.
  • ΙΑΜ 206 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, 20ός -21ος ΑΙΩΝΑΣ
   • Μ. ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: Προφορική εξέταση. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται τα χαρακτηριστικά, οι δομές, τα προβλήματα και η δυναμική των λατινοαμερικανικών κοινωνιών όπως αυτά διαμορφώθηκαν και εξελίχθηκαν από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα. Προσεγγίζονται κυρίως τα εξής θέματα: Ο οικονομικός και κοινωνικός εκσυγχρονισμός της Λατινικής Αμερικής από τα τέλη του 19ου αιώνα. Το λεγόμενο «κοινωνικό ζήτημα» των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα: τα προβλήματα από την απότομη αστικοποίηση, η οργάνωση της εργατικής διαμαρτυρίας και η διείσδυση στα λαϊκά στρώματα ιδεολογιών όπως ο αναρχισμός και ο σοσιαλισμός. Το ζήτημα των ιθαγενών. Οι αγροτικές δομές των χωρών της Λατινικής Αμερικής, το πρόβλημα των ακτημόνων και οι απόπειρες αγρο-τικών μεταρρυθμίσεων. Η κοινωνική εμπειρία του λαϊκισμού και οι συνέπειές του στη λαϊκή και εργατική ταυτότητα. Η ριζοσπαστικοποίηση των λατινοαμερικανικών κοινωνιών κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970. Η εμπειρία της κρατικής τρομοκρατίας κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980. Η φτώχεια, η ανισότητα και τα διαφορετικά πρόσωπα του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο δυϊσμός του αστικού τοπίου: παραγκουπόλεις και κλειστές ιδιωτικές συνοικίες. Η σύγχρονη κοινωνική διαμαρτυρία και τα νέα κοινωνικά κινήματα του 21ου αιώνα.
   • Βιβλιογραφία: Μαρία Δαμηλάκου, Ιστορία της Λατινικής Αμερικής από το τέλος της αποικιοκρατίας μέχρι σήμερα, Αθήνα, Αιώρα, 2014. Χοσέ Κάρλος Μαριάτεγκι, Επτά δοκίμια για την ερμηνεία της περουβιανής πραγματικότητας, Αθήνα, Άγρα, 2008. Εντουάρντο Γκαλεάνο, Οι ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής, μτφρ. Φώντας Κονδύλης, Αθήνα, Κουκκίδα, 2008.
  • ΙΣΔ 601 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ
   • Δ. ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ-PELÉ - Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας. Αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Ιστορική Δημογραφία Ι και ως εκ τούτου η παρακολούθησή του προ¬ϋποθέτει την αφομοίωση των βασικών αξόνων προβληματισμού που αναπτύχθηκαν στο μάθημα Ιστορική Δημογραφία Ι. Έχει ως κύριο στόχο την άσκηση των φοιτητών πάνω σε συγκεκριμένα αρχειακά δεδομένα (απογραφές πληθυσμών κ.λπ.) και την εφαρμογή βασικών αρχών της επιστήμης της Δημογραφίας.
   • Βιβλιογραφία: P. Guillaume - J.P. Poussou, Démographie historique. G. Poulalion, La science de la population.
  • ΑΕΦ 202 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
   • ΑΘ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS. Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: προφορική και γραπτή. Διδάσκονται η ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας από τον Όμηρο μέχρι την αρχή της Ρωμαϊ-κής περιόδου. Παράλληλα με την ανάλυση που αφορά στα λογοτεχνικά είδη καθώς και στους συγγρα-φείς ανα-λύονται γλωσσικά αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα κειμένων των σημαντικότερων συγγρα-φέων. Γίνεται αναφορά στις φάσεις της ελληνικής γλώσσας με ιδιαίτερη ανάλυση των διαλέκτων της ελληνικής. Επίσης, η διδασκαλία στηρίζεται σε παρουσιάσεις φοιτητών που αφορούν σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη και εκπροσώπους. Η εξέταση είναι προφορική ως προς την Ιστορία της Λογοτεχνίας και γραπτή την ίδια ημέρα για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα.
   • Βιβλιογραφία: Α. Lesky, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας. P. Easterling και B. Knox, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας. J. de Romily, Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία. S. Said, M. Trede και Α. le Boulluec, Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας (Τόμος Α). Κ. Dover and others, Ancient Greek Literature. Ιστο¬ρία της Ελληνικής Γλώσσας, από τις αρχές ώς την Ύστερη Αρχαιότητα (έκδ. του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας/ επιστημ. επιμέλεια Α.-Φ. Χρηστίδης).
  • ΙΣΤ 204 ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
   • ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΔ.407/80 Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση / προαιρετική εργασία Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές μια συνοπτική επισκόπηση της σκέψης των ιστορικών γύρω από το αντικείμενο και της πρακτική τους, δηλαδή το παρελθόν και την καταγραφή του. Υπό αυτό το πρίσμα, ως «Ιστοριογραφία» δε θα θεωρηθεί απλώς η συγγραφή ενός μεθοδολογικά έγκυρου κειμένου αλλά ευρύτερα η ιστορία της ιστορικής επιστήμης. Τί είναι λοιπόν η ιστορία και πώς πρέπει να γράφεται; Και ποιά είναι η προσφορότερη μέθοδος για να προσεγγίσουμε το παρελθόν; Οι απαντήσεις που κατά καιρούς δόθηκαν σε αυτά ερωτήματα, φυσικά, ποικίλουν. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα όμως ο πυρήνας του προβληματισμού παραμένει σχεδόν αναλλοίωτος. Εκκινώντας από το παραπάνω δεδομένο η διδασκαλία θα επικεντρωθεί στο να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι ιστορικοί αντιμετώπισαν κεντρικά ζητήματα όπως η δυνατότητα πραγματικής γνώσης των γεγονότων του παρελθόντος, η αντικειμενικότητα της μεθόδου τους και οι στόχοι της ιστορικής επιστήμης. Για να υπογραμμιστεί αυτή η ενότητα, η διδακτική ύλη θα διαιρεθεί σε τέσσερις μεγάλες χρονολογικές περιόδους: ελληνορωμαΐκή αρχαιότητα, νεώτερη εποχή (15ος-18ος αιώνας), εποχή του ιστορισμού και των εθνικισμών (19ος) και 20ος αιώνας θα εξεταστούν διαδοχικά εμβαθύνοντας κατά περίπτωση σε ειδικότερα θέματα. Μεταξύ αυτών αναφέρονται ενδεικτικά η γέννηση και οι μετασχηματισμοί που υπέστησαν οι ιδέες της αρχαιότητας, του αρχείου, του μάρτυρα και της βιογραφίας, ο ανταγωνισμός μεταξύ ιστορίας και μνήμης και η, όχι πάντα εύκολη, συμβίωση του ιστορικού λόγου με τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία και τη λογοτεχνία.
   • Βιβλιογραφία: Ch. Samaran (διεύθυνση), Ιστορία και μέθοδοί της, τ. Γ΄, Διατήρηση και παρουσίαση των μαρτυριών, μτφρ. Π. Αναστόπουλος, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1987. N. Offenstadt, Gr. Dufaud, H.Mazurel (διευθ.), Οι λέξεις του ιστορικού. Έννοιες κλειδιά στη μελέτη της Ιστορίας, μτφρ. Κ. Γκότσινας, Αθήνα, Κέδρος, 2007. Αντ. Λιάκος, Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία;, Αθήνα, Πόλις, 2007. Αντ. Λιάκος,Πώς στοχάστηκαν το έθνος αυτοί που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο;, Αθήνα, Πόλις, 2005. R. Koselleck, H.-U. Wehler, W. Küttler, J. Kocka, R. van Dülmen, M. Mitterauer, Αναζητήσεις της νεότερης γερμανόφωνης ιστοριογραφίας, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 2004. R. Chartier, D. La Capra, H. White, Διανοητική ιστορία. Όψεις μιας σύγχρονης συζήτησης, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 1996. R. Romano, Που οδεύει η ιστορία; Αναζητήσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 1988. J. Haldon, Μαρξισμός και ιστοριογραφία. Πρόσφατες εξελίξεις και σύγχρονες συζητήσεις στη Βρετανία, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 1992. Br. G. Tigger, Μια ιστορία της αρχαιολογικής σκέψης, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2005. Θεοδ. Νικολαΐδης (επιμ.), Ο Μισέλ Φουκώ και οι ιστορικοί, Αθήνα, Νήσος, 2008. Ιστορία των εννοιών. Διαδρομές της ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 2006. Σύγχρονη ισπανική ιστοριογραφία. Τομές της φρανκικής και μεταφρανικής εποχής, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 2001. G. Iggers, Q. E. Wang, Παγκόσμια ιστορία της σύγχρονης ιστοριογραφίας, Αθήνα, Νεφέλη, 2015. .
Νέα
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-2019
Δημοσίευση: 10-05-2018 12:56
15ο Συνέδριο της HEIRNET (History Educators Research Network)
Δημοσίευση: 17-01-2018 12:04
Συνημμένα αρχεία
    HEIRNET 2018 Circular
Mέγεθος: 658.94 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    HEIRNET 2018 Flyer
Mέγεθος: 581.25 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ICA