Μαθήματα
 • Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΙΑΕ 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  • Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: γραπτή. Στις παραδόσεις του μαθήματος εξετάζονται τα κύρια προβλήματα της πρώιμης ιστορίας του αρχαίου ελληνικού κόσμου: ομηρικός κόσμος - η γένεση της πόλης - ο αποικιακός ελληνισμός - η πολιτική και κοινωνική κρίση (7ος-6ος αι.) - η οπλιτική «επανάσταση» - οι νομοθέτες - η τυραννία - η Σπάρτη και η Αθήνα ώς τα τέλη του 6ου αιώνα.
  • Βιβλιογραφία: M.M. Austin & P. Vidal-Naquet, Οικονομία και κοινωνία στην Αρχαία Ελλάδα. Cl. Mosse, Η Αρχαϊκή Ελλάδα. Α. Snodgrass, Archaic Greece - H. van Effenterre, La cité grecque. L.H. Jeffery, Archaic Greece. The city-state c 700-500 BC. M. I. Finley, The Bronze and Archaic Ages. J. Hall, A History of the Archaic Greek World: ca Ι200-479 BC. A.J. Graham, Colony and the mother city in the ancient Greece. G.R. Stanton, Athenian Politics, c 800-500 B.C. A Sourcebook. L.G. Mitchell & P.J. Rhodes (eds), The development of the polis in archaic Greece. M. Dillon & L. Garland, Ancient Greece: social and historical documents from archaic times to the death of Socrates. R. Lonis, La cité dans le monde grec.
 • ΙΡΩ 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  • Η. ΣΒΕΡΚΟΣ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: γραπτή. Συνοπτική παρουσίαση της δημιουργίας και εξέλιξης του ρωμαϊκού πολιτεύματος και των πολιτειακών θεσμών της Ρώμης κατά την περίοδο της βασιλείας και τη ρεπουμπλικανική εποχή. Σε επιμέρους ενότητες αναλύονται: α) τα αίτια της ανόδου της Ρώμης, β) η φύση του πολιτεύματος κατά τη ρεπουμπλικανική εποχή, γ) τα κοινωνικά προβλήματα της περιόδου, δ) η κρίση της respublica, ε) οι νέες οικονομικές και κοινωνικές δομές κατά τον Ιο π.Χ. αι., στ) η θρησκεία του ρωμαϊκού κράτους. Ιστορικός σχολιασμός επιλεγμένων πηγών.

   Βιβλιογραφία: G. Alföldy, Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας, ΜΙΕΤ (μτφ. Α. Χανιώτης), Αθήνα 2003. J. L. Ferrary, Philhellenisme et imperialisme: Aspects ideologiques de la conquete romaine du monde hellenistique, de la seconde guerre Macedoine à la guerre contre Mithridate, Ρώμη Ι988, Ε. Gruen, The Hellenistic World and the Coming of Rome, Berkeley Ι984. M. Rostovtzeff, Ρωμαϊκή Ιστορία (μτφ. Β. Κάλφογλου), Αθήνα Ι984. H. Volkmann, Grundzüge der römischen Geschichte, Darmstadt Ι969.

 • ΙΒΥ 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  • Η. ΓΙΑΡΕΝΗΣ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: Γραπτή. Το μάθημα επιδιώκει να εξετάσει κεντρικά ζητήματα της φυσιογνωμίας και της μακραίωνης ιστορικής πορείας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, και να προσφέρει μία εισαγωγή σε βασικούς όρους και έννοιες. Σκιαγραφούνται διάρκειες και τομές αυτής της διαδρομής, καθώς και φαινόμενα και γεγονότα τα οποία την προσδιόόρισαν. Μέσω σύντομης ιστορικής επισκόπησης, εξετάζονται: πολιτειακοί και πολιτικοί θεσμοί, η επίδραση του χώρου στην ιστορική πορεία, οικονομικές ενότητες και κοινωνικές ομάδες, η στρατιωτική οργάνωση, η μοναστική ζωή, καθώς και ζητήματα αυτοκρατορικής ιδεολογίας και συλλογικών ταυτοτήτων στον βυζαντινό κόσμο. Τίθενται επίσης τα ζητήματα της ονοματοδοσίας σχετικά με το «Βυζάντιο» κατά την νεώτερη και σύγχρονη περίοδο, θέματα πρόσληψής του στην Ελλάδα και στην δυτική Ευρώπη, καθώς και πτυχές της ευρύτερης ακτινοβολίας του. Στο πλαίσιο του μαθήματος, επιλεγμένες πηγές σχολιάζονται ιστορικά.

  • Βιβλιογραφία: A. Cameron, Οι Βυζαντινοί, μετάφρ. Γ. Τζήμας, επιστ. επιμέλεια Η. Γιαρένης, Αθήνα 2009. R.-J. Lilie, Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία, μετάφρ. Χ. Τσατσούλης, επιμ. Χ. Ι. Σταυράκος, Αθήνα 2011. L. James (επιμ.), Εγχειρίδιο Βυζαντινών Σπουδών, επιμ. ελλην. έδοσης Α. Ρεγκάκος – Α. Μαυρουδής, Αθήνα 2014. J. Herrin, Τι είναι το Βυζάντιο, μετάφρ. Χ. Σαμαρά, Αθήνα 2008. Ι. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος, Θεσσαλονίκη 2005. Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Βυζαντινή Ιστορία 324-1453, Κατερίνη 2007. J. Haldon, Βυζάντιο. Μια Ιστορία, μετάφρ. Σ. Σφυρόερα, Αθήνα 2006. G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, μετάφρ. Ι. Παναγόπουλος, επιστ. εποπτεία Ε. Χρυσός, Αθήνα 2001. C. Mango, Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, μετάφρ. Δ. Τσουγκαράκης, Αθήνα 1991. A. Guillou, Ο Βυζαντινός πολιτισμός, μετάφρ. P. Odorico – Σ. Τσοχανταρίδου, Αθήνα 1998.

 • ΙΜΕ 101 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι
  • Ν. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή, προφορική και συγγραφή εργασίας. Ύστερη Αρχαιότητα και πρώιμος Μεσαίωνας. Οι ιστοριογραφικές ερμηνείες. Εισαγωγή στις μεσαιωνικές πηγές και τα εργαλεία έρευνας. Η βαρβαρική Ευρώπη και τα βαρβαρικά βασίλεια. Το φραγκικό βασίλειο. Η ανάδειξη της αριστο-κρατίας και οι συγκρούσεις με τη βασιλεία. Η επικράτηση των Καρολιγγείων. Το καρολίγγειο κράτος. Οικονομία της Ευρώπης (αγροτική εκμετάλλευση, εμπόριο, οδοί του εμπορίου).

  • Βιβλιογραφία: Ζ. Τσιρπανλής, Εισαγωγή στην ιστορία της Δυτικής Μεσαιωνικής Ευρώπης, Θεσσαλονίκη 2005. Ν. Καραπιδάκης, Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης, Αθήνα Ι996.

 • ΑΕΦ 101 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
  • Α. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή και προφορική. Θουκυδίδου, Ιστοριών Α. Το πρώτο βιβλίο της ιστορίας που συνέγραψε ο Θουκυδίδης αποτελεί το κύριο αντικείμενο διδασκαλίας του μαθήματος αυτού. Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου. Το κείμενο εξετάζεται γλωσσικά και ρητορικά, γίνεται αναφορά στην παράδοση του κειμένου και το κριτικό υπόμνημα, αναλύεται η ιστορική μέθοδος του συγγραφέα σε σχέση με το ύφος του. Επίσης, επιχειρείται συγκριτική παρουσίαση ενός άλλου ιστορικού της αρχαιότητας του Διοδώρου του Σικελιώτη από τον οποίο παρουσιάζεται το Ι6ο βιβλίο της Ιστορίας του με εμβαθύνσεις στη μέθοδο του και τη χρήση των πηγών. Το μάθημα εμπεριέχει και διδασκαλία αγνώστου θέματος που συνοδεύεται από ασκήσεις στη γραμματική, το συντακτικό, τη χρήση των λεξικών και των πηγών και προϋποθέτει υποχρεωτική εργασία καθώς και προκαταρτική εξέταση στη θεματογραφία, τη γραμματική και το συντακτικό. Η τελική εξέταση γίνεται προφορικά και γραπτά την ίδια ημέρα.

  • Βιβλιογραφία: A.W. Gomme, A Historical Commentary on Thucydides, Τόμος Πρώτος. S. Hornblower, A Commentary on Thucydides, Τόμος Πρώτος. J. Finley, Θουκυδίδης. Φ. Παππάς, Θουκυδίδου Ιστορία, Τόμος Πρώτος (εκδ. Πάπυρος). Α. Γεωργοπαπαδάκος, Εκλεκτά μέρη από το Θουκυδίδη. Αθαν. Αγγ. Ευσταθίου-Θεοδ. Πυλαρινός, Διοδώρου του Σικελιώτη Ιστορία, Βιβλίο Ι6. (Εκδόσεις Ζήτρος).

 • ΞΓΡ 01 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι
  • Α. ΑΥΓΕΡΗ
   3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: γραπτή. Σκοπός του μαθήματος είναι να έρθουν οι φοιτητές σε μια πρώτη επαφή με τη γερμανική γλώσσα και να αποκτήσουν στοιχειώδη γλωσσομάθεια. Μέσα από γραπτά κείμενα γενικού ενδιαφέροντος θα μελετηθούν βασικές γραμματικές και συντακτικές δομές της γλώσσας και θα αρχίσει να σχηματίζεται ένα λεξιλογικό corpus απαραίτητο για τη νοηματική προσέγγιση κειμένων διαφόρων ειδών.

  • Βιβλιογραφία: Επιλεγμένα διδακτικά βιβλία, γραμματικές, λεξικά και σημειώσεις του διδάσκοντος.

 • ΞΓΛ 01 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι
  • ΜΠ. ΣΤΙΑΣΤΝΑ (Λόγω εκπαιδευτικής άδειας της διδάσκουσας το μάθημα θα διδαχθεί σε συνδιδασκαλία το επόμενο ακαδημαϊκό έτος)
   3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία με χρήση οπτικο-ακουστικών μέσων. Aξιολόγηση: γραπτή. Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία βασικών γνώσεων της Γαλλικής Γλώσσας. Δίνεται έμφαση στα βασικά στοιχεία της γραμματικής, του συντακτικού και του καθημερινού λεξιλογίου. Οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες μιας πρώτης επικοινωνίας στη συγκεκριμένη ξένη γλώσσα.

  • Βιβλιογραφία: Σημειώσεις της διδάσκουσας. Γαλλο-ελληνικό λεξικό. Γ. Γεωργαντάς, Νέα Γαλλική Γραμματική, Κομοτηνή 2003.

 • ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ)
 • ΠΛΗ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
  • Κ. ΜΠΕΤΤΧΕΡ
   2 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Εργαστήριο. Aξιολόγηση: γραπτή και συγγραφή εργασιών. Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές δεξιότητες για την συγγραφή και παρουσίαση των εργασιών τους. Επίσης θα διδαχθούν τρόπους αναζήτησης πληροφοριών μέσω Δια-δικτύου και τρόπους χρήσης των ηλεκτρονικών περιοδικών που παρέχονται δωρεάν από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Θα γίνει εκμάθηση χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Βιβλιογραφία: Σημειώσεις της διδάσκουσας.

 • Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΙΜΕ 102 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ II
  • Ν. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή, προφορική και συγγραφή εργασίας. Ο φεουδαλισμός και οι προσωπικοί δεσμοί εξάρτησης. Οι ηγεμονικές επικράτειες. Η «Γρηγοριανή μεταρρύθμιση» και τα μοναστικά τάγματα. Η επικράτηση της βασιλείας.

   Βιβλιογραφία: Ν. Καραπιδάκης, Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης, Αθήνα Ι996. Στους φοιτητές διανέμεται μια διεξοδική βιβλιογραφία από την οποία καλούνται να επιλέξουν θέματα που επεξεργάζονται και παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Διανέμονται επίσης και μεταφρασμένα τεκμήρια, τα οποία καλούνται να αναλύσουν.

 • INE 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
  • Δ. ΤΖΑΚΗΣ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: γραπτή. Εξετάζεται η ιστορική διαμόρφωση του νέου ελληνισμού ιδίως κατά τους τελευταίους αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας (17ος αι. – 19ος αι.), σε συνάρτηση με τις ευρύτερες εξελίξεις στον οθωμανικό και τον ευρωπαϊκό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται οι όροι και οι θεσμικές μορφές ενσωμάτωσης στο οθωμανικό πλαίσιο (π.χ. εκκλησία, κοινοτική οργάνωση, αρματολισμός), καθώς και οι ρόλοι και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά ομάδων με κύρος, πλούτο και επιρροή (π.χ. φαναριώτες, κοτζαμπάσηδες, οπλαρχηγοί). Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ιδεολογικοπολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές διεργασίες εκκοσμίκευσης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα (π.χ. νεοελληνικός διαφωτισμός-παιδεία, εμπόριο-παροικίες, πολιτικός ριζοσπαστισμός), που εξετάζονται στη συνάφειά τους με τη συγκρότηση του ελληνικού εθνικού κινήματος και την απόσχιση του νέου ελληνισμού από το οθωμανικό πλαίσιο.

   Βιβλιογραφία: 1) Π. Πιζάνιας, Η Ιστορία των Νέων Ελλήνων από το 1400 έως το 1820, Αθήνα: Εστία 2014, 2) Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ΄, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών 1975. Η εξεταστέα ύλη συμπληρώνεται από άρθρα και κεφάλαια συλλογικών τόμων που αναρτώνται σε μορφή pdf στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (e-class).

 • ΙΣΕ 102 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  • Γ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία, Αξιολόγηση: γραπτή (ή/και προφορική μέσω προαιρετικών «προόδων»). Εξετάζει την περίοδο από τα μέσα του Ι9ου ως το τέλος του 20ού αιώνα με τους εξής θεματικούς άξονες: φιλελευθερισμός, συντηρητισμός, εθνικισμός, μεσαία τάξη και αστισμός, εργατική τάξη και σοσιαλισμός, επαναστάσεις του Ι848-Ι849, ενοποίηση της Γερμανίας και της Ιταλίας, ευρωπαϊκός ιμπεριαλισμός, Α' Παγκόσμιος Πόλεμος και παρακμή της ευρωπαϊκής ηγεμονίας, Ρωσική Επανάσταση και συγκρότηση του σοβιετικού κράτους, Συνθήκη των Βερσαλλιών, Δημοκρατία της Βαϊμάρης, διεθνής οικονομική κρίση του Ι929, κρίση του κοινοβουλευτισμού και η διέξοδος του αυταρχισμού, ολοκληρωτικά καθεστώτα, «Λαϊκό Μέτωπο» στην Γαλλία και Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, Ψυχρός Πόλεμος και ανταγωνισμός των Υπερδυνάμεων, διάλυση της ΕΣΣΔ και κατάλυση του διπολικού συστήματος διεθνών σχέσεων.

  • Bιβλιογραφία: Ε. J. Hobsbawm, H εποχή του κεφαλαίου Ι848-Ι875. Ε. J. Hobsbawm, H εποχή των αυτοκρατοριών Ι875-Ι9Ι4. Ε. Μ. Burns, Eυρωπαϊκή Ιστορία. Ο Δυτικός Πολιτισμός: Νεότεροι Χρόνοι. S. Bernstein- P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τόμ. 2 και τ. 3. Γ. Στεφανίδης, Ο τελευταίος Ευρωπαϊκός Aιώνας. Δπλωματία και πολιτική των δυνάμεων (Ι87Ι-Ι945).

 • ΛΑΦ 101 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι
  • Β. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: γραπτή. Αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα από ποικίλα γραμματειακά είδη της περιόδου της Res Publica. Έμφαση δίνεται στα προοίμια του Σαλλούστιου. Ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας.

   Ενδεικτική βιβλιογραφία: E. J. Kenney – W. V. Clausen, Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας, Αθήνα Ι999. M. Von Albrecht, Ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, τόμ. Α΄, Ηράκλειο Ι997. Σοφία Παπαϊωάννου, Titi Macci Plauti, Ο Καυχησιάρης Στραιτώτης (Miles Gloriosus), Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια, Αθήνα 2009. Λ. Τρομάρας, P. TERENTI AFRI EUNUCHUS (εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια), Θεσ/νίκη 2005. P.C. McGushin, Sallustius Crispi, Bellum Catilinae, Leiden 1977. K. C. Vretska, Sallustius Crispus, De Catilinae Coniuratione, 2 vols, Heidelberg 1976. D. C. Earl, The Political Thought of Sallust, Cambridge 1961.

 • ΝΕΦ 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
  • Β. ΛΕΤΣΙΟΣ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: προφορική ή γραπτή εξέταση. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας (επιλογή): Η βυζαντινή κληρονομιά. Από την Άλωση έως τους νέους προσανατολισμούς. Ο αιώνας του κηρύγματος και της ποίησης. Η άνοδος των Φαναριωτών και η αδράνεια της ποίησης. Διαφωτισμός, άσματα πολεμιστήρια, αρκαδικές ουτοπίες. Από τη γραφικότητα της ηθογραφίας στην επαγγελία της λύτρωσης. Αισθητισμός, σοσιαλισμός: νέες προσδοκίες για ποιητές και πεζογράφους. Το άτολμο ξεκίνημα του μοντερνισμού. Η ποίηση στη δεκαετία του ’20 και οι πεζογράφοι.

   Βιβλιογραφία: Mario Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (σκληρό εξώφυλλο), Αθήνα, Εκδόσεις Οδυσσέας, 2008, α’ δημ. 2003 [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 46095]. Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση και πεζογραφία, 1821-1992, Αθήνα, Εκδόσεις Νεφέλη, 1996 [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 10369]. Εξεταστέα ύλη: Οι παραδόσεις. Περίληψη από τα κεφάλαια 1-5, 10-12 από το βιβλίο του M. Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (βλ. παραπάνω). Κείμενα: 1. Κωνσταντίνος Θεοτόκης, [Κορφιάτικες ιστορίες] (1898 κ.ε.) 2. Κωνσταντίνος Χρηστομάνος, Η κερένια κούκλα (1908, 1911).

 • ΞΓΡ 02 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ
  • Α. ΑΥΓΕΡΗ
   3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή. Στόχος του μαθήματος σε αυτό το εξάμηνο είναι να επεκταθούν οι γνώσεις των φοιτητών σε επίπεδο στοιχειώδους γλωσσομάθειας (η οποία αντιστοιχεί στο επίπεδο ΑΙ του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος των Εξετάσεων για το Κ.Π.Γ.) μέσα από κείμενα γενικού ενδιαφέροντος. Δίνεται επίσης έμφαση στη χρήση λεξικών διαφόρων τύπων, στη χρήση των περιεχομένων, των πηγών και των παντός είδους πινάκων που απαντούν συχνά στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

   Βιβλιογραφία: Επιλεγμένα διδακτικά βιβλία, γραμματικές, λεξικά και σημειώσεις της διδάσκουσας.

 • ΞΓΛ 02 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ
  • ΜΠ. ΣΤΙΑΣΤΝΑ
   (Λόγω εκπαιδευτικής άδειας της διδάσκουσας το μάθημα θα διδαχθεί σε συνδιδασκαλία το επόμενο ακαδημαϊκό έτος) 3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία με οπτικοακουστικά μέσα. Aξιολόγηση: γραπτή. Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των βασικών γραμματικών και συντακτικών στοιχείων της Γαλλικής Γλώσσας, ο εμπλουτισμός λεξιλογίου και η απόκτηση βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη γλώσσα. Έμφαση δίνεται και στο γαλλικό και στο γαλλόφωνο πολιτισμό.

   Βιβλιογραφία: Σημειώσεις της διδάσκουσας. Γ. Γεωργαντάς, Νέα Γαλλική Γραμματική, εκδ. Γ. Γεωργαντάς, Κομοτηνή 2003. Γαλλο-ελληνικά και Ελληνο-γαλλικά λεξικά.

 • ΞΓΑ 03 ΑΓΓΛΙΚΑ (ADVANCED)
  • Λ. ΑΛΕΞΑΚΗ
   3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: Γραπτές ή Προφορικές Εξετάσεις, Γραπτές Εργασίες / Παρουσιάσεις. Aπόκτηση γνώσεων της μορφής, της δομής και των λειτουργιών της αγγλικής γλώσσας και ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Kαλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου με την πρόσληψη και αξιο-ποίηση πληροφοριών και γνώσεων από γραπτές ή προφορικές πηγές, και ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης και επικοινωνίας. Eξοικείωση με τους κανόνες που διέπουν τη σύνταξη διαφορετικών μορφών γραπτού κειμένου. Kαλλιέργεια διαπολιτισμικής προσέγγισης της Αγγλικής, που θα επιτρέψει στους φοιτητές να παράγουν αυθεντικό λόγο, να κατανοήσουν τις ξένες πολιτιστικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και να αξιοποιήσουν τα γόνιμα στοιχεία τους.

   Βιβλιογραφία: Enterprise, PLUS, Grammar, Greek edition, Express Pulishing, 2012. Access 4 Grammar book, Greek edition, Express Pulishing, 2014. Revised Mastermind Use of English, Burlington Books, 2008. Dictionary of Phrasal Verbs, Collins, cobuild, Express Pulishing, 2002. English Dictionary for Advanced Learners, Collins, cobuild, Express Pulishing, 2001.

 • ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ)
 • ΠΛΗ 02 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ
  • Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ – Π.ΒΛΑΜΟΣ (σε συνεργασία με Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ – Ρ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ)
   2 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία και εργαστήριο. Aξιολόγηση: γραπτή. Το μάθημα εστιάζει στην εξοικείωση και εφαρμογή των τεχνολογιών της Επιστήμης της Πληροφορικής με τελικό στόχο την δυνατότητα χρησιμοποίησής τους από τους φοιτητές στο κύριο αντικείμενο των σπουδών τους. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση των υπολογιστικών φύλλων εργασίας και συγκεκριμένα στην εισαγωγή, τροποποίηση και επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την εξοικείωση στη χρησιμοποίηση μεθόδων εξαγωγής συμπερασμάτων στα πλαίσια μιας ακαδημαϊκής έρευνας. Στο δεύτερο μέρος που αφορά τις παρουσιάσεις, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εξοικειωθούν με το πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων, μαθαίνουν να τροποποιούν και να εμπλουτίζουν παρουσιάσεις ούτως ώστε με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος να είναι σε θέση να παρουσιάσουν και να προβάλουν αποτελεσματικά τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την εκπόνηση μιας ακαδημαϊκής έρευνας.

   Βιβλιογραφία: Advanced Excel 2003.

 • Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΑΠΡ 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
  • Κ. ΣΜΠΟΝΙΑΣ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Υποχρεωτική γραπτή άσκηση και γραπτή αξιολόγηση. Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τους κύριους σταθμούς στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού κατά την προϊστορική και πρωτοϊστορική περίοδο και να εντάξει στο πλαίσιο αυτά τα χαρακτηριστικά των προϊστορικών πολιτισμών του Αιγαιακού χώρου. ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ. 1. Εισαγωγικά στην επιστήμη της Αρχαιολογίας και τις μεθόδους της. Ορισμός κλάδων της αρχαιολογίας, εποχών και χρονολογικών περιόδων. 2. Η Aνθρώπινη εξέλιξη. Η Παλαιολιθική Εποχή. 3. Η Μεσολιθική Εποχή και η μετάβαση στον αγροτικό τρόπο παραγωγής. 4. Η παραγωγή της τροφής. Η Νεολιθική Εποχή στην Ελλάδα. 5. Η διαμόρφωση των πρώιμων κρατών. Εξελίξεις στη Μεσοποταμία και την Ανατολική Μεσόγειο. 6. Οι πολιτισμοί της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο της 3ης χιλιετίας π.Χ. 7. Μινωικός Πολιτισμός. Η Παλαιοανακτορική και Νεοανακτορική Κρήτη. 8. Η εξάπλωση του Μινωϊκού Πολιτισμού στο Αιγαίο. 9. Η γένεση του Μυκηναϊκού πολιτισμού. 10. Το απόγειο του Μυκηναϊκού κόσμου. 11. Το τέλος της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο.

   Βιβλιογραφία: ΑΙΚ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΠΑΠΑΝΘΙΜΟΥ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ, 2007. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Τομ Α. Προϊστορία και Πρωτοϊστορία. 1970. T. CULLEN (ED), Aegean Prehistory: A Review, 2001. DICKINSON, Ο., Αιγαίο Εποχή του Χαλκού, 2003.. FITTON, J.L., The discovery of the greek Bronze Αge , 1995. ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, Κ., Πριν από την Ιστορία: Μια εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία, 1999. TREUIL, R., P. DARQUE, J.CL. POURSAT, G. TOUCHAIS, Οι Πολιτισμοί του Αιγαίου, 1996. R. Barber, Οι Κυκλάδες στην Εποχή του Χαλκού, 1994. C. BROODBANK, An Island Archaeology of the Early Cyclades, 2000. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ, Ε., Προϊστορική Κρήτη. Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική, 2002. J.L. FITTON, Minoans, 2002. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΝΤ., Ο μυκηναϊκός κόσμος 1995.

 • ΙΝΧ 101 ΠΡΩΙΜΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι, 1450-1600
  • Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή στο τέλος του εξαμήνου και ενδιαμέσως (πρόοδος). Η περίοδος που καλύπτεται εκτείνεται από το Ι450 έως το Ι700 περίπου. Τα θέματα που θίγονται είναι: η θέση της Ευρώπης στον κόσμο από το Ι450 ως το Ι600, η εξέλιξη των μορφών διακυβέρνησης, οι τρόποι του σκέπτεσθαι και οι τρόποι της τέχνης, οι τρόποι του θρησκεύεσθαι (Μεταρρύθμιση, Αντι-μεταρρύθμιση), και η οικονομία. Για το μάθημα λειτουργεί blog στην διεύθυνση: http://modern-history-ionio.blogspot.com/.

   Βιβλιογραφία: Βασικό εγχειρίδιο είναι το πρόσφατα μεταφρασμένο έργο της Merry Ε. Wiesner-Hanks, Πρώιμη νεότερη Ευρώπη Ι450-Ι789, Αθήνα, 2008 (πρώτη έκδοση στα αγγλικά 2006). Χρησιμοποιούνται επίσης τα βιβλία των Η. Kamen, Πρώιμη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Αθήνα 2002 (πρώτη έκδοση στα αγγλικά 2000), E.M. Burns, Εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισμό της νεώτερης Ευρώπης, τ. Α', Θεσσαλονίκη, s.d., S. Bernstein - P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τ. Ι, Αθήνα, Ι997 (πρώτη έκδοση στα γαλλικά Ι994).

 • ΑΕΦ 102 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
  • Α. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή και προφορική. Το τρίωρο του μαθήματος περιλαμβάνει διδασκαλία του κειμένου του Λυσία Κατά Νικομάχου (γραμματική, συντακτική ανάλυση, λεξιλογικά, μετάφραση, σχολιασμός, πραγματολογικός και ρητορικός). Αρχίζοντας από μια σύντομη εισαγωγή για τη ρητορεία του 5ου αιώνα π.Χ. και την ένταξη του Λυσία στο πλαίσιο της παράδοσης των ρητόρων της εποχής του, στη συνέχεια εξετάζεται το εν λόγω κείμενο του Λυσία γλωσσικά, επιχειρείται η ρητορική του ανάλυση και γίνεται αναφορά στις ιδέες της εποχής καθώς και στο αττικό δίκαιο (ειδικώς στις νομικές διαδικασίες της εισαγγελείας και της ευθύνης). Η τελική εξέταση γίνεται προφορικά και γραπτά την ίδια ημέρα.

   Βιβλιογραφία: C. Carey, Lysias. Selected Speeches. M. Edwards και S. Usher, Antiphon and Lysias. Α. Ζάκας, Λυσίου Λόγοι. Ε. Βολονάκη, Λυσίου Λόγοι, Κατά Αγοράτου (13) και Κατά Νικομάχου (30): κείμενο, εισαγωγή, μετάφραση, ερμην. υπόμνημα, Αθήνα 2012.

 • ΛΑΦ 102 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΙ
  • Β. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή. Ιστορικά χωρία από τη λογοτεχνία της αυγούστειας περιόδου. Ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας.

   Ενδεικτική βιβλιογραφία: E.J. Kenney - W.V. Clausen, Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας, Αθήνα Ι999. M. von Albrecht, Ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, 2 τόμοι, Ηράκλειο Ι997. Πωλ Βεν, Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, Αθήνα 2010. Δημήτριος Ζ. Νικήτας (επ.), Laus et gratia in memoriam Κωνσταντίνου Γρόλλιου, Θεσσαλονίκη 2012. P.G. Walsh, Livy, Cambridge 1961. D.S. Levene, Religion in Livy, Leiden Ι993. Thomas N. Habinek, The Politics of Latin Literature, Writing, Identity, and Empire in Ancient Rome, Princeton, New Jersey 1998. Peter Garnsey–Richard Saller, The Roman Empire, Economy, Society and Culture, Berkeley and Los Angeles 1987. M. Lipka, Language in Vergil’s Eclogues, Oxford 2001. M. Lipka, Roman Gods. A Conceptual Approach, Leiden–Boston 2009.

 • ΙΜΕ 602 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ
  • Ν. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας. Έκδοση και σχολιασμός του τεκμηρίου «Αρχείο Εγχωρίου Διαχειρίσεως: Πρακτικά της Επιτροπής για την κατάργηση των φέουδων, Κέρκυρα Ι894».

 • ΙΒΥ 210 ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ, ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΝΟΥΧΟΙ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΟΣΜΟ
  • Η. ΓΙΑΡΕΝΗΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή Στο μάθημα εξετάζονται στοιχεία της δόμησης, λειτουργίας, κοινωνικής αναπαραγωγής και αναπαράστασης του κοινωνικού φύλου στον βυζαντινό κόσμο.

   Βιβλιογραφία: L. James (επιμ.), Women, Men and Eunuchs: Gender in Byzantium, Λονδίνο – Νέα Υόρκη 1997. Κ. Νικολάου, Η θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία, Αθήνα 1993. L. Garland, Βυζαντινές αυτοκράτειρες: γυναίκες και εξουσία στο Βυζάντιο, 527-1204 μ.Χ., μετάφρ. Ν. Κουβαράκου, επιμ. Γ. Αντωνόπουλος, Αθήνα 2000. Τζ. Χέριν, Γυναίκες στην πορφύρα: ηγεμόνες του Μεσαιωνικού Βυζαντίου, μετάφρ. Α. Εμμανουήλ, Αθήνα 2002. B. Hill, Imperial Women in Byzantium, 1025-1204: Power, Patronage and Ideology, Λονδίνο 1999. Κ. Νικολάου, Η γυναίκα στη μέση βυζαντινή εποχή. Κοινωνικά πρότυπα και καθημερινός βίος στα αγιολογικά κείμενα, Αθήνα 2005. L. Garland (επιμ.), Byzantine Women: Varieties of Experience, 800-1200, Χαμπσάιρ 2006. B. Neil – L. Garland (επιμ.), Questions of Gender in Byzantine Society, εκδ. Ashgate, Φάρνχαμ 2013. S. Tougher, The Eunuch in Byzantine History and Society, Λονδίνο 2008.

 • ΠΛΗ 04 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
  • Α. ΚΟΤΣΩΝΗΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: Εργασίες από την επεξεργασία δεδομένων. Θα δείξουμε πώς ποσοτικά δεδομένα μπορούν να οργανωθούν σε απλούς πίνακες συμβατικών ακολουθιών εγγραφών και να αξιολογηθούν με χρήση υπολογιστών. Το μάθημα περιλαμβάνει την παρουσίαση, ανάλυση και ποσοτική επεξεργασία καταλόγων και αποδελτιωμένων ιστορικών πληροφοριών καθώς και αναπαράσταση δεδομένων υπό μορφή γραφημάτων με χρήση Φύλλων Εργασίας (Excel).

   Βιβλιογραφία: Bernhard H. R. Ι995. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches, Lanham: Altamira Press.

 • ΙΣΓ 601 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
  • Δ. ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ-PELE – Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: γραπτή εργασία. Διδάσκονται οι βασικές αρχές του γνωστικού της αντικειμένου, με επίκεντρο την αμφίδρομη σχέση του ανθρώπου και του χώρου μέσα στη μακρά χρονική διάρκεια, δηλαδή πώς οι ανθρώπινες κοινωνίες διαμορφώνουν ή καθορίζουν τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και πώς ο άνθρωπος επηρεάζεται από αυτόν. Λαμβάνοντας σαν χώρο αναφοράς τη Μεσόγειο, εξετάζεται η έννοια του χώρου στην ιστορία στις παρακάτω διδακτικές ενότητες: Εισαγωγή στην Ιστορική Γεωγραφία• Πηγές της Ιστορικής Γεωγραφίας• Εξέλιξη της Χαρτογραφίας και των απεικονίσεων του Τοπίου• Μεσόγειος, Χώρος και Ιστορία (ο ορεινός χώρος, ο πεδινός χώρος, ο θαλάσσιος χώρος, ο νησιωτικός χώρος και ο αστικός χώρος)• Ο Χώρος της Μεσογείου και ο Άνθρωπος (ο άνθρωπος δημιουργός του περιβάλλοντος του, το τοπίο και η επίδρασή του στη ζωή των ανθρώπινων κοινωνιών)• Μεσόγειος: μία Οικονομία - Κόσμος (οι βασικοί νόμοι μιας «οικονομίας - κόσμος», ο μεσογειακός χώρος και η οικονομία Ι2ος-Ι8ος αι.). Στο φροντιστήριο γίνονται αναλύσεις ιστορικών μαρτυριών σχετικών με την αμφίδρομη σχέση ανθρώπινων κοινωνιών και περιβάλλοντος στις διάφορες ιστορικές περιόδους. Δίνεται έμφαση στην αντίληψη του χώρου και στην εκμετάλλευσή του από τον άνθρωπο στη διαχρονία, τόσο σε καθημερινό-πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο.

   Βιβλιογραφία: F. Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe - XVIIIe s. Δ. Ανωγιάτης-Pelé, Δρόμοι και διακίνηση στον Ελλαδικό χώρο κατά τον Ι8ο αι.

 • ΝΕΦ 202 ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ
  • Β. ΛΕΤΣΙΟΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: προφορική ή γραπτή εξέταση. Η Επτανησιακή Σχολή: Ιστορική διαδρομή από τους Προσολωμικούς μέχρι την παρακμή της στις αρχές του 20ού αιώνα. Εξέταση του πρωτότυπου δημιουργικού, του κριτικού-φιλολογικού και του μεταφραστικού έργου των εκπροσώπων της. Συνεξέταση της διαμόρφωσης της γλώσσας στα Επτάνησα, της συμμετοχής των λογοτεχνών στο γλωσσικό ζήτημα και της προσφοράς τους στην επικράτηση της δημοτικής.

   Βιβλιογραφία: Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Επτανησιακά, Αθήνα, Καλλιόπη Κουτσιαύτη, 2006 [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 7103]. Ευριπίδης Γαραντούδης, Οι Επτανήσιοι και ο Σολωμός. Όψεις μιας σύνθετης σχέσης (1820-1950), Αθήνα, Καστανιώτης, 2007, α΄δημ. 2001 [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 16851]. Εξεταστέα ύλη: Οι παραδόσεις. Κείμενα: 1. Δημήτριος Γουζέλης, Ο Χάσης (1790), 2. Ανδρέας Κάλβος, “Εις θάνατον” (1824), “Αι ευχαί” (1826), 3. Αντώνιος Μάτεσης, Ο Βασιλικός (1829-30), 4. Διονύσιος Σολωμός, Διάλογος (1824), “Ο Πόρφυρας” (1849), 5. Γεράσιμος Μαρκοράς, Ο Όρκος (1875), Ιάκωβος Πολυλάς, Αμλέτος. Τραγωδία Σαικσπείρου (1889), 6. Λορέντσος Μαβίλης, “Excelsior!" (1895), “Λήθη” (1896), Κωνσταντίνος Θεοτόκης, σονέτο αρ. 12 (1914), σονέτο αρ. 36 (1916), 7. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Αθανάσης Διάκος (1867), 8. Ειρήνη Δεντρινού, Η Κερκυραϊκή σχολή (1953).

 • ΙΕΑ 201 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία, Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στη μελέτη πηγών και τεκμηρίων. Αξιολόγηση: Συγγραφή εργασίας, προφορική παρουσίαση εργασίας, γραπτή εξέταση. Παρουσίαση και μελέτη της διαμόρφωσης και των αλλαγών-μεταρρυθμίσεων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος από τις αρχές του νεοελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Εκτός από το θεωρητικό πλαίσιο για τον προσανατολισμό και τις θεματικές της Ιστοριογραφίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης, η διδασκαλία θα επικεντρωθεί στη μελέτη πηγών και τεκμηρίων, ενώ θα δοθεί έμφαση μέσα από ερευνητικές δραστηριότητες στην τοπική εκπαιδευτική ιστορία.

   Βιβλιογραφία: Α. Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (Τεκμήρια Ιστορίας). Α. Τόγιας, Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στη Μέση Εκπαίδευση (Ι833-Ι967). Δ. Αντωνίου, Οι απαρχές του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο νεοελληνικό κράτος. Κ.Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή-Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα. Χ. Νούτσος, Ιστορία της εκπαίδευσης και Ιδεολογία-όψεις του μεσοπολέμου. Ν.Τερζής, Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

 • ΙΣΕ 202 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  • ΓΡ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή (ή/και προφορική μέσω προαιρετικών «προόδων»). Προσεγγίζεται μέσα από την απόπειρα ένταξης της Ευρωπαϊκής ιστορίας στο διεθνές πλαίσιο πολιτικής αλλη-λεπίδρασης με θεματικές ενότητες όπως ο Ψυχρός Πόλεμος και η διχοτόμηση της Ευρώπης, το Γερμανικό Ζήτημα, σταλινισμός και μετασταλινικός κομμουνισμός στην Ανατολική Ευρώπη και στην Κίνα, κατάρρευση της αποικιοκρατίας και κατάλυση της ευρωπαϊκής ηγεμονίας, οι αραβοϊσραλινές συγκρούσεις και η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο «Τρίτος Κόσμος» και το Κίνημα των Αδεσμεύτων, η ευρωτρομοκρατία, τα κινήματα κοινω-νικής διαμαρτυρίας, η παγκόσμια οικονομική κρίση στην Ευρώπη, η σοσιαλδημοκρατία και ο νεοφιλελευ-θερισμός, η ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Βιβλιογραφία: Ε. J. Hobsbawm, H εποχή των άκρων. J. W. Young, Η Ευρώπη του Ψυχρού Πολέμου Ι945-Ι99Ι. Ευ. Χατζηβασιλείου, Εισαγωγή στην Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου. Μ. Mazower, Σκοτεινή Ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας.

 • ΞΓΡ 03 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ
  • Α. ΑΥΓΕΡΗ
   3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή ή/ και συγγραφή εργασίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μεθοδευμένη κατεύθυνση των φοιτητών σε κείμενα ιστορικού ενδιαφέροντος με στόχο την ολόπλευρη και σε βάθος κατανόησή τους. Οι φοιτητές όχι μόνο θα αναπτύξουν το γενικό λεξιλο-γικό corpus αλλά και θα εστιάσουν στην ιστορική ορολογία. Ταυτόχρονα τελείται η συμπλήρωση των γνώσεων του φοιτητή σε επίπεδο γραμματικών και συντακτικών φαινομένων (που αντιστοιχεί σε επίπεδο Α2 του Ε.Π.Π.Ε. για το Κ.Π.Γ.).

   Βιβλιογραφία: Επιλεγμένα διδακτικά βιβλία, γραμματικές, λεξικά, σημειώσεις, άρθρα εφημερίδων και περιοδικών ιστορικού ενδιαφέροντος αλλά και ιστορικές πηγές.

 • ΞΓΛ 03 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ
  • ΜΠ. ΣΤΙΑΣΤΝΑ
   (Λόγω εκπαιδευτικής άδειας της διδάσκουσας το μάθημα θα διδαχθεί σε συνδιδασκαλία το επόμενο ακαδημαϊκό έτος) 3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία/Σεμινάριο. Αξιολόγηση: γραπτή. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με ιστορικά κείμενα στα Γαλλικά, η συστηματική ανάλυση και μελέτη της δομής της γλώσσας και η απόκτηση της βασικής ιστορικής ορολογίας. Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο να ετοιμάσει τους φοιτητές να μπορούν στο μέλλον να διαβάζουν τη σχετική γαλλική βιβλιογραφία με το αντικείμενο τους.

   Βιβλιογραφία: B. Stiastna, Le Français a travers l’histoire de France, University Studio Press, Thessalonique, 200Ι. Γ. Γεωργαντάς, Νέα Γαλλική Γραμματική, Εκδ. Γ. Γεωργαντάς, Κομοτηνή, 2003. Διάφορα διαχρονικά ιστορικά κείμενα. Σημειώσεις της διδάσκουσας.

 • Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΙΑΕ 102 ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
  • Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Το μάθημα περιλαμβάνει ανάλυση επιλεγμένων ιστοριογραφικών φιλολογικών πηγών και ιστορικών επιγραφών. Αξιολόγηση: γραπτή. Επιχειρείται μια αναλυτική επισκόπηση της ιστορίας και της κοινωνίας κατά την περίοδο από τους Περσικούς πολέμους ώς την μάχη των Λεύκτρων. Μεταξύ των θεμάτων στα οποία δίδεται ιδιαίτερη έμφαση είναι: Αθηναϊκός ιμπεριαλισμός και αυτοκρατορία, η εξωτερική πολιτική της Σπάρτης, η επιδίωξη της ηγεμονίας και η αυτονομία των πόλεων, η αναζήτηση και οι συνθήκες κοινής ειρήνης, οι εξελίξεις στην στρατηγική και την τακτική του πολέμου.

   Βιβλιογραφία: Cl. Mosse - Α. Schnapp-Gourbeillon, Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (2.000-3Ι π.Χ.). W. Schuller, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας. M. Finley, Οικονομία και κοινωνία στην Αρχαία Ελλάδα, Cambridge Ancient History, volume v: The Fifth Century BC, volume vi: The fourth Century BC (2nd ed). J. de Romilly, Ο Θουκυδίδης και ο αθηναϊκός ιμπεριαλισμός. R. Meiggs, The Athenian Empire. P. Garnsey - C. R. Whittaker, Imperialism in the Ancient World. L.J. Samons (ed), Athenian Democracy & Imperialism. P. Brule et al., Le monde grec aux temps classiques. S. Hornblower, Ο Ελληνικός κόσμος 479-323 π.Χ. M. Whitby (ed), Sparta. Cl. Mosse, Οι Θεσμοί στην κλασσική Ελλάδα. T.T.B. Ryder, Koine Eirene. General Peace and Local Independence in Ancient Greece. G. Cawkwell, The Greek Wars. W. K. Pritchett, The Greek State at War, I-IV. M.C. Amouretti & F. Ruze, Κοινωνία και πόλεμος στην αρχαία Ελλάδα. Y. Garlan, War in the Ancient World. P. Brule - J. Ouhlen (eds.), La guerre en Grèce a l´époque classique. C. D. Hamilton - P. Krentz, Polis and Polemos: Essays on Politics, War, and History in Ancient Greece in Honor of Donald Kagan. P. Brun (ed), Guerres et societés dans les mondes grecs (490-322). F. Prost (ed), Armees et societés de la Grèce classique: Aspects sociaux et politiques de la guerre aux Ve et IVe s. av. J.C. G.R. Meiggs - D.M. Lewis, A Selection of Greek Historical Inscriptions to the end of the fifth century BC. Ph. Harding, From the end of the Peloponnesian War to the battle of Ipsus. P. J. Rhodes - R. Osborne, Greek Historical Inscriptions: 404-323 BC. Στ. Κουμανούδης - Αγγ. Ματθαίου, Αρχαίες ελληνικές επιγραφές.

 • ΙΒΥ 103 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  • Η. ΓΙΑΡΕΝΗΣ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: γραπτή. Στο μάθημα εξετάζονται τα κύρια στοιχεία της παιδείας, πνευματικής συγκρότησης και πολιτιστικής παραγωγής στον βυζαντινό κόσμο. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται: ο ρόλος και η δράση των λογίων, τα στάδια και το περιεχόμενο της βυζαντινής εκπαίδευσης, οι πνευματικές κινήσεις, η συμβολή του Βυζαντίου στην διάσωση και διάδοση της αρχαίας ελληνικής παράδοσης, η αντιγραφική δραστηριότητα και η σχέση της με τον μοναχισμό, καθώς και η συγγραφική δραστηριότητα υπό την επίνευση ή παρότρυνση των αυτοκρα-τόρων, μελών του αυτοκρατορικού οίκου, ή της ανώτερης αριστοκρατίας.

   Βιβλιογραφία: P. Lemerle, Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός. Σημειώσεις και παρατηρήσεις για την εκπαί-δευση και την παιδεία στο Βυζάντιο από τις αρχές ώς τον 10ο αιώνα, μετάφρ. Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Αθήνα 2003. Κ. Ν. Κωνσταντινίδης, Η συμβολή του Βυζαντίου στη διάσωση της αρχαίας ελληνικής γραμμα-τείας, Ιωάννινα 1995. Δ. Ζ. Σοφιανός, Βυζάντιο. Ρωμαϊκή και ελληνική παράδοση. Χριστιανισμός και Ορθοδο-ξία, Αθήνα 2006, β΄ έκδοση επαυξημένη και βελτιωμένη, Μετέωρα – Καλαμπάκα 2008. N. G. Wilson, Οι λόγιοι στο Βυζάντιο, μετάφρ. Ν. Κονομής, Αθήνα 1991. G. Cavallo, Η ανάγνωση στο Βυζάντιο, μετάφρ. P. Odorico – Σ. Τσοχανταρίδου, Αθήνα 2008. M. Mullett – R. Scott (επιμ. έκδ.), Byzantium and the Classical Tradition, Μπέρμινγχαμ 1981.

 • ΙΟΘ 101 Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Σ. ΛΑΪΟΥ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: γραπτή. Εξετάζονται οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που οδήγησαν στην ίδρυση του εμιράτου του Οσμάν και στην εδραίωση της ισχύος του σε Μικρά Ασία και Βαλκάνια. Περιγράφεται η σταδιακή μετατροπή του εμιράτου σε πολυεθνοτική αυτοκρατορία και αναλύονται καίρια ζητήματα της οθωμανικής ιστορίας όπως η κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, η δομή του οθωμανικού στρατού, το γαιοκτητικό καθεστώς και η οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας, το δικαιικό και εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και ζητήματα κουλτούρας και πολιτισμού.

   Βιβλιογραφία: Χ. Ινάλτζικ, Η οθωμανική αυτοκρατορία. Η κλασική εποχή, 1300-1600, Αθήνα 1995, Χ. Ινάλτζικ-Ντ. Κουάτερτ, Κοινωνική και οικονομική ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας, τ.Α-Β, Αθήνα 2009-2011, Ντ. Κουάτερτ, Η οθωμανική αυτοκρατορία. Οι τελευταίοι αιώνες, 1700-1922, Αθήνα 2006, S. Faroqhi, The Ottoman Empire and the World Around It, London 2006, B. Tezcan, The Second Ottoman Empire, Cambridge 2010.

 • ΙΣΕ 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  • Γ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: προφορική Εξετάζεται με τη συγκριτική μέθοδο που επιβάλλει η θεώρησή της υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής ιστορίας, και μέσα από θεματικές ενότητες, όπως η συγκρότηση του ελληνικού κράτους από την Οθωνική μοναρχία, η δυναστική αλλαγή και η ένταξη στο σύστημα κυριαρχίας των Μεγάλων Δυνάμεων, η πρωτο-βιομηχανική οικονομική ανάπτυξη και οι κοινωνικές - πολιτικές μεταρρυθμίσεις, η δράση και ο ρόλος της ελληνικής διασποράς και μετανάστευσης, η εδαφική επέκταση του ελληνικού κράτους τον Ι9ο αιώνα και οι συνέπειές της, το Κίνημα στο Γουδί και ο Εθνικός Διχασμός, η Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, ο διπλασιασμός της ελληνικής επικράτειας και η Β' Δημοκρατία, οι συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης του Ι929, η Παλινόρθωση της Μοναρχίας και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, ο Ελληνοϊταλικός / Ελληνογερμανικός Πόλεμος και η Κατοχή, ο Εμφύλιος, η Δικτατορία, η Γ' Ελληνική Δημοκρατία.

   Βιβλιογραφία: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΔ', ΙΕ' και ΙΣΤ'. Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας. R. Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας. G. Mavrogordatos, Stillborn Republic. Social Coalitions and party strategies in Greece Ι922- Ι936. Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τόμ. Α' και Β'. Κ. Σβολόπουλος, Διπλωματική Ιστορία της Eλλάδος, Ι900-Ι94Ι.

 • INE 105 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.)
  • Ν. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ
   Υποχρεωτικώς επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: γραπτή. Οι πολιτικές και οι κοινωνικές εξελίξεις στη Ρωμανία μετά την άλωση της πόλης από τους Φράγκους (1204). Οι φραγκικές ηγεμονίες και οι σχέσεις τους με την αυτοκρατορία έως το 1453. Οι σχέσεις τους με τα δεσποτάτα. Οι σχέσεις τους με τη Δύση. Οι βενετικές κτήσεις στην Κρήτη και τα Επτάνησα (έως το 1797).

   Βιβλιογραφία: Χρ. Μαλτέζου (επιστ. επιμέλεια), Η Βενετοκρατούμενη Ελλάδα: προσεγγίζοντας την ιστορία της, τ. Α΄, Αθήνα-Βενετία, 2010.

 • ΚΑΝ 601 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
  • Α.ΚΟΤΣΩΝΗΣ
   Υποχρεωτικώς επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας και παρουσίαση. Μέσω επιλεγμένων άρθρων που θα παρουσιάσουν οι συμμετέχοντες, θα επιχειρηθεί ο διάλογος μεταξύ των δύο παραδοσιακών εννοιών της Ανθρωπολογίας και της Ιστορίας, δηλαδή της δομής και του συμβάντος. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το δρων υποκείμενο με τα συμφερόντά του, τις στρατηγικές του και τις πράξεις του. Η δράση του εξαρτάται από το πολιτισμικό πλαίσιο, δηλαδή τη δομή, και η δομή αποτελεί τη βάση νοηματοδότησης του συμβάντος. Η Ιστορία κατασκευάζεται έτσι πολιτισμικά και η Κουλτούρα ιστορικά.

   Βιβλιογραφία: Hastrup Kirsten, Other Histories, London Ι992. Sahlins Marshall, Islands of History, Chicago Ι985. Παπαταξιάρχης Ευθύμιος, Συναντήσεις στον Ειρηνικό: Δομή και Συμβάν στην Ανθρωπολογική Ιστορία, Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.), Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία, Αθήνα Ι998.

 • ΝΕΦ 601 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
  • Β. ΛΕΤΣΙΟΣ
   Υποχρεωτικώς επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: προφορική εξέταση, παρουσιάσεις από τους φοιτητές κατά τις παραδόσεις και ερευνητική εργασία 3000 λέξεων. Γιώργος Σεφέρης. Ο νεανικός και πρώιμος Σεφέρης: από τη Στροφή (1931) έως τη Στέρνα (1932). Ο προπο-λεμικός Σεφέρης: από το Μυθιστόρημα (1935) έως το Τετράδιο γυμνασμάτων (1940). Ο Σεφέρης στα χρόνια του πολέμου: από το Ημερολόγιο καταστρώματος (1940) έως την “Κίχλη” (1947). Ο μεταπολεμικός Σεφέρης: από το Ημερολόγιο καταστρώματος, Γ’ (1955) έως τα Τρία κρυφά ποιήματα (1966). Ο “ανεπίσημος” Σεφέρης: Τετράδιο γυμνασμάτων, Β’ (1976).

   Βιβλιογραφία: Ευριπίδης Γαραντούδης, Τάκης Καγιαλής, επ., Ο Σεφέρης για νέους αναγνώστες, Αθήνα, Ίκαρος, 2008 [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 12286031]. Ρόντρικ Μπήτον, Γιώργος Σεφέρης. Περιμένοντας τον άγγελο, Αθήνα, Ωκεανίδα, 2003 [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 8086]. Εξεταστέα ύλη: Οι παραδόσεις. Ευριπίδης Γαραντούδης, Τάκης Καγιαλής, επ., Ο Σεφέρης για νέους αναγνώστες (βλ. παραπάνω).

 • ΙΣΤ 203 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
  • Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
   Υποχρεωτικώς επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: προφορική. Σκοπός του πρώτου μέρους του μαθήματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το ύφος δουλειάς που απαιτεί η επιστημονική έρευνα. Εν πρώτοις καλούνται να κατανοήσουν πως διαμόρφωνεται μια υπόθεση εργασίας και πώς, εν συνεχεία, εξελίσσεται η τεκμηρίωσή της. Έτσι οφείλουν να δουν πως γίνεται η έρευνα στα αρχεία, στους καταλόγους των βιβλιοθηκών, πώς φτιάχνονται δελτία και πώς, εν τέλει, συντάσσεται ένα επιστημονικό κείμενο. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της ιστορίας της ιστοριογραφίας από τον 19ο αιώνα κι έπειτα.

 • ΛΑΦ 201 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι
  • Β. ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή και προφορική. Εισαγωγή στη ρωμαϊκή ελεγειακή ποίηση. Οβίδιος.

   Βιβλιογραφία: E.J. Kenney – W.V. Clausen, Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας, Αθήνα 1999. M. von Albrecht, Ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, 2 τόμοι, Ηράκλειο 1997. Λ. Τρομάρας, Κάτουλλος. Ο νεωτερικός ποιητής της Ρώμης. Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια, Θεσσαλονίκη 2001. T. Papanghelis, Propertius: a Hellenistic Poet on Love and Death, Cambridge 1987. R. Maltby, Tibullus: Elegies. Text, Introduction and Commentary, Cambridge 2002. Θεόδωρος Παπαγγελής, Από τη βουκολική ευτοπία στην πολιτική ουτοπία, Αθήνα 1995. Θεόδωρος Παπαγγελής, Η ποιητική των Ρωμαίων «νεωτέρων», Αθήνα 1994. A. Barchiesi, Speaking Volumes, Narrative and Intertext in Ovid and Other Latin Poets, London 2001.

 • Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΑΚΛ 101 ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
  • Κ. ΣΜΠΟΝΙΑΣ – Δ. ΜΟΥΛΛΟΥ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Υποχρεωτική γραπτή άσκηση και γραπτή αξιολόγηση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ. 1. Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία. 2. Η Μυκηναϊκή παράδοση. Οι μεταβολές των Σκοτεινών Αιώνων 3. Γεωμετρική Περίοδος. Κεραμεική. Ειδωλοπλαστική. Μνημειακή και οικιστική αρχιτεκτονική. 4 . Αρχαϊκή Εποχή: ο 7ος αι. Ανατολίζουσα κεραμεική. Δαιδαλική Πλαστική. Αρχιτεκτονική. 5. Αρχαϊκή Εποχή: ο 6ος αι. Πλαστική (κούροι, κόρες) . Αγγειογραφία (μελανόμορφος & ερυθρόμορφος ρυθμός). Αρχαϊκοί Ναοί. Αρχιτεκτονικά Γλυπτά. 6. Κλασική Εποχή. Πλαστική: Αυστηρός Ρυθμός (480-450 π.Χ.) 7. Ώριμοι Κλασικοί Χρόνοι (450-400/390 π.Χ.). Το πρόγραμμα του Περικλή. Η Ακρόπολη της Αθήνας 8. Αρχιτεκτονική της Αθήνας και της υπόλοιπης Αττικής. Πλαστική 450-400 π.Χ. (Φειδίας, Πολύκλειτος). 9. Πλαστική και Αγγειογραφία του 5ου αι. π.Χ. 10. Η Τέχνη του 4ου αι. π.Χ. Αρχιτεκτονική. Πλαστική. Μνημειακή Ζωγραφική. Νομίσματα. 11. Ελληνιστική Τέχνη.

   Βιβλιογραφία: Δ. ΠΛΑΝΤΖΟΣ, Ελληνική Τέχνη και Αρχαιολογία, 2011. ΚΟΚΚΟΡΟΥ - ΑΛΕΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη ιστορία 1050-50 π.Χ., 1995. Μ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ, Α. ΓΟΥΛΑΚΗ - ΒΟΥΤΥΡΑ, Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ, 2011. Α.Μαζαράκης - Αινιάν, Όμηρος και Αρχαιολογία, 2000. R. Osborne, H γένεση της Ελλάδας 1200-479 π.Χ., 2000. Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά, Αρχαιολογία των πρώιμων ελληνικών χρόνων. Οι αιώνες της διαμόρφωσης 1050-600 π.Χ. 1997. J. Boardman, Ελληνική Πλαστική. Αρχαϊκή Περίοδος, 1982. J. Boardman, Ελληνική Πλαστική. Κλασική Περίοδος, 1993 G. Gruben, Ιερά και ναοί της αρχαίας Ελλάδας, 2000. Μ. Τιβέριου, Ελληνική Τέχνη, Αρχαία Αγγεία, Αθήνα 1996. Π. Βαλαβάνης, Ιερά και Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα, 2004. J.J. Poliitt, H τέχνη στην ελληνιστική εποχή, 1999.

 • ΙΑΕ 103 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  • Ι. ΚΡΑΛΛΗ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή. Ο κατακερματισμός της αυτοκρατορίας του Μ. Αλεξάνδρου – Οι συγκρούσεις των Διαδόχων και ο σχηματισμός των νέων βασιλείων. Οι προσπάθειες επιβολής των βασιλέων στον ελλαδικό χώρο, τη Μ. Ασία και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Πόλεμος και πειρατεία. Η φύση της μοναρχίας. Διοικητική και οικονομική οργάνωση των βασιλείων. Έλληνες και μη Έλληνες. Οι σχέσεις βασιλέων και πόλεων. Oι ελληνικές πόλεις: οικονομία - κοινωνική διαστρωμάτωση – κοινωνική ζωή (εορτές, αγώνες, θέατρο). Θρησκεία: Νέες και παλαιές λατρείες – μυστήρια και θνητοί θεοί. Σχέσεις μεταξύ πόλεων: προξενία – πολιτεία – διαιτησία – ισοπολιτεία – η Αχαϊκή και η Αιτωλική Συμπολιτεία. Η εμφάνιση της Ρώμης και οι σχέσεις της με τα διάφορα ελληνικά κράτη: από την πολιτική του φιλελληνισμού στην ολοκληρωτική κατάκτηση.

   Βιβλιογραφία: Austin, M. M., The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest: a Selection of Ancient Sources in Translation, Καίμπριτζ 1981. Erskine, A. (επιμ.), A Companion to the Hellenistic World, Οξφόρδη 2003. Gehrke, H.-J., Ιστορία του ελληνιστικού κόσμου, Αθήνα 2000. Shipley, G., The Greek world after Alexander, 323-30 B.C., Λονδίνο 2000. Walbank, F. W., Ο ελληνιστικός κόσμος, Θεσσαλονίκη 1993. Will, É., Histoire politique du monde hellénistique, Nανσύ 1979/82.

 • AIT 101 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ
  • ΑΙ. ΜΑΡΤΙΝΗ
   (Το μάθημα έχει διδαχθεί και θα πραγματοποιηθεί μόνο η εξεταστική) Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Γραπτή αξιολόγηση. Το μάθημα αυτό προσφέρει μια πρώτη γνωριμία με την ζωγραφική, την γλυπτική και την αρχιτεκτονική των νεότερων χρόνων στην Ευρώπη. Εξετάζονται έργα που συνέβαλαν στην εξέλιξη της έννοιας του ωραίου και του καλλιτεχνικά επιτυχούς από την Πρώιμη Αναγέννηση ώς και τον Μεσοπόλεμο. Ο πρώτος στόχος που θέτει είναι η ανάπτυξη της ικανότητας σύνδεσης των ιστορικών γεγονότων, της επικρατούσας κοσμοθεωρίας, των αισθητικών αντιλήψεων και της ίδιας της εικαστικής δημιουργίας. Επίσης επιδιώκεται η εξοικείωση με τους βασικούς όρους της ιστορίας της τέχνης και τις πιο συνηθισμένες μεθόδους ανάλυσης έργων τέχνης (εικονογραφία-εικονολογία, φορμαλιστικές, ιστορικές και κοινωνικές προσεγγίσεις).

   Βιβλιογραφία:: Xόνορ, Χ-Φλέμινγκ, Τ., Ιστορία της Τέχνης. Αθήνα,1993. Gombrich, E., Το Χρονικό της Τέχνης. Αθήνα, 1994. Belting, H. et al (eds.), Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης. Θεσσαλονίκη, 1995. Toman, R. (ed.), The Art of the Italian Renaissance. Cologne, 1995. Χρήστου, Χ., Η ευρωπαϊκή ζωγραφική του 17ου αιώνα: το μπαρόκ. Θεσσαλονίκη, 1992. Χρήστου, Χ., Η ευρωπαϊκή ζωγραφική του 19ου αιώνα. Θεσσαλονίκη, 1991. Puttfarken, T., The discovery of the pictorial composition: theories of visual order in painting (1400-1800). New Haven, Conn., 2000. Λαμπράκη-Πλάκα, Μ., Ιταλική Αναγέννηση: τέχνη και κοινωνία, τέχνη και αρχαιότητα. Αθήνα, 2004.

 • IAE 202 ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ
  • Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
   Υποχρεωτικώς επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Το μάθημα περιλαμβάνει ανάλυση επιλεγμένων ιστοριογραφικών φιλολογικών πηγών και ιστορικών επιγραφών. Αξιολόγηση: γραπτή. Η Μακεδονία προ του Φιλίππου Β'. Η Μακεδονία υπό τον Φίλιππο (Η άνοδος του Φιλίππου στο θρόνο της Μακεδονίας. Η αναδιοργάνωση της Μακεδονίας. Η επικράτηση στην Ελλάδα. Η Μακεδονική κυριαρχία. Το τέλος του κλασσικού κόσμου των πόλεων. «Η κρίση της πόλεως»). Διακρατικές σχέσεις τον 4ο αιώνα (Οι νέες συνθήκες του πολέμου. Η αναζήτηση της ειρήνης). Αλέξανδρος και η κατάκτηση της Ανατολής (ο Αλέξανδρος: διάδοχος του Φιλίππου, ο Αλέξανδρος: διάδοχος του Δαρείου). Το έργο του Αλεξάνδρου (Η σατραπική και η οικονομική διοίκηση. Ο στρατός του Αλεξάνδρου. Η ίδρυση νέων πόλεων. Ο Αλέξανδρος και οι ελληνικές πόλεις). Η «θεοποίηση» του Αλεξάνδρου.

   Βιβλιογραφία: H. J. Gehrke, Ιστορία του ελληνιστικού κόσμου. Ε. Will, Cl. Mosse & P. Goukowsky, Le monde grec et l'Orient (II). Cambridge Ancient History, volume vi: The fourth Century, volume vii.h The Hellenistic World (2nd ed). N.G.L. Hammond, G.T. Griffith, F.W. Walbank, Ιστορία της Μακεδονίας. N.G.L.. Hammond, Το Μακεδονικό κράτος: γένεση, θεσμοί και ιστορία. N.G.L. Hammond, Φίλιππος ο Μακεδών. J. Buckler, Philip II and the sacred war. N.G.L. Hammond, Sources for Alexander the Great. M. M. Austin, The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest. Ph. Harding, From the end of the Peloponnesian War to the battle of Ipsus. P.J. Rhodes & R. Osborne, Greek Historical Inscriptions: 404-323 BC. A.B. Bosworth & A. Brian, A Historical Commentary on Arrian's History of Alexander (Books I -III). N.G. L. Hammond, Alexander the Great. King, Commander, Statesman. G.T. Griffith, Alexander the Great. The Main Problems. A.B. Bosworth, Κατακτήσεις και αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. W. Heckel, The Marshals of Alexander's Empire. E.N. Borza, The Impact of Alexander. J.F.C. Fuller, Η ιδιοφυής στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου. R. Lane Fox, Alexander the Great. R. Stoneman, Alexander the Great. P. Green, Alexander of Macedon 356-323. P. Goukowsky, Essai sur les origines du mythe d’Alexandre (336-27 av. J.-C).

 • ΙΝΕ 103 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
  • Δ. ΤΖΑΚΗΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι σύνθετες διεργασίες συγκρότησης του ελληνικού εθνικού κινήματος μέσα από το πρίσμα των σύγχρονων προσεγγίσεων για το εθνικό φαινόμενο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επέκταση των συνωμοτικών δικτύων της Φιλικής Εταιρείας από τα αστικά κέντρα του παροικιακού ελληνισμού στις περιοχές που αποτέλεσαν τον γεωγραφικό πυρήνα της επανάστασης του 1821 και, συνεπώς, τον χώρο άσκησης των επαναστατικών διοικήσεων. Επίσης, αναλύονται οι θεσμικές αλλαγές και οι σύστοιχοι κοινωνικοπολιτικοί μετασχηματισμοί που προκλήθηκαν στη διάρκεια της επαναστατικής δεκαετίας.

   Βιβλιογραφία: 1) Στεφ. Παπαγεωργίου, Από το Γένος στο Έθνος. Η θεμελίωση του ελληνικού κράτους 1821-1862, Αθήνα: Παπαζήσης 2005, 2) Ν. Ροτζώκος, Επανάσταση και Εμφύλιοι στο Εικοσιένα, Αθήνα: Ηρόδοτος 2015. Η εξεταστέα ύλη συμπληρώνεται από άρθρα και κεφάλαια συλλογικών τόμων που αναρτώνται σε μορφή pdf στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (e-class).

 • ΙΝΧ 203 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
  • Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: εργασίες και γραπτή εξέταση (βλ. παρακάτω). Περιγραφή: Το φετεινό μάθημα -και, ελπίζω, εκείνο της επόμενης χρονιάς- είναι αφιερωμένο στον Ν. Μακιαβέλλι. Θα εξεταστούν όψεις των έργων του σε στενή συνάφεια με την ιστορία της Φλωρεντίας και της Ιταλίας. Με άλλα λόγια στόχος είναι να γίνει κατανοητό τί ήθελε να πει ο Μακιαβέλλι στους αναγνώστες της εποχής του κι όχι σ' εκείνους μελλοντικών εποχών (όπερ, φυσικά, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο σημερινοί αναγνώστες να βρίσκουν ενδιαφέρον στα γραπτά του). Προς τούτο είναι απαραίτητο να έχουμε υπ' όψη, τόσο το ιστορικό όσο και το διανοητικό πλαίσιο. Αναφορές επομένως στην ιστορία της Φλωρεντίας καθώς και στα έργα άλλων, συγχρόνων του πολιτικών στοχαστών όπως και στον τρόπο υποδοχής των κλασσικών συγγραφέων στην Φλωρεντία του 15ου αιώνα, είναι αυτονόητες. Θα προσπαθήσουμε επίσης να δούμε την εξέλιξη της σκέψης του Φλωρεντινού συγγραφέα. Έτσι στο μάθημα της χρονιάς 2015-16 θα μελετηθεί το πρώτο, κατά χρονική σειρά, έργο του, δηλ. Ο Ηγεμόνας και στο επόμενο έτος οι Διατριβές πάνω στα πρώτα δέκα βιβλία του Τίτου Λίβιου μαζί με τις Φλωρεντινή Ιστορία. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Το μάθημα προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της πρώιμης νεώτερης ευρωπαϊκής ιστορίας και τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία. Επομένως μπορούν να το παρακολουθήσουν α) όσοι/ες έχουν περάσει το μάθημα της “Νεώτερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας” με βαθμό 6 (έξ) ή μεγαλύτερο β) όσοι/ες έχουν πολύ καλή δυνατότητα ανάγνωσης στην αγγλική γλώσσα. Αξιολόγηση: Θα γίνει με βάση α) δύο εργασίες 4.000 λέξεων την 5η και την 10η εβδομάδα και β) γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου στην οποία οι συμμετέχοντες θα κληθούν να σχολιάσουν ιστορικά και κριτικά ένα κείμενο του Φλωρεντινού συγγραφέα. Εργασίες και εξέταση συμμετέχουν κατά 50% στην τελική βαθμολογία.

   Ενδεικτική δευτερογενής βιβλιογραφία: John Najemy, History of Florence, Blackwell, Οξφόρδη 2006. Nicolai Rubinstein, The Government of Florence under the Medici (from 1434 to 1494), Clarendon Press, Οξφόρδη 1997 (2η έκδ.). Bruecker, Gene Renaissance Florence, Berkeley University Press, Μπέρκλεϊ, 1983. Louis Martines, Fire in the city. Savoranola and the struggle for the Soul of Renaissance Florence, Oxford University Press, Οξφόρδη 2006. P. O. Kristeller, Renaissance Thought, 2 τόμοι, Νέα Υόρκη. Qu. Skinner, Foundations of Modern Political Thought, Cambridge University Press, Καίμπριτζ 1978 (2 τόμοι) (υπάρχει και ελληνική μετάφραση). Qu. Skinner, Machiavelli. A very short introduction, Oxford University Press, Οξφόρδη 1981 (υπάρχει και ελληνική μετάφραση). Leo Strauss, Thoughts on Machiavelli, Γκλένκο 1958. Νiccolo Capponi, An unlikely prince. The life and times of Machiavelli, Da Capo Press, Φιλαδέλφεια 2010 (υπάρχει και ελληνική μετάφραση).

 • ΙΣΕ 201 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  • Γ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή (ή/και προφορική μέσω προαιρετικών «προόδων»). Εξετάζεται συγκριτικά υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων εξελίξεων η πολιτική ιστορία της Ελλάδας κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Από τις σημαντικότερες θεματικές ενότητες είναι η εμπλοκή της Ελλάδας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και η Τριπλή Κατοχή, ο εμφύλιος πόλεμος και το μετεμφυλιακό κράτος, το Κυπριακό, ο «Ανένδοτος» και η πορεία προς την δικτατορία, η κατάλυση του κοινοβουλευτισμού και το πολιτικό καθεστώς Ι967-Ι974, η μεταπολίτευση και η Γ' Ελληνική Δημοκρατία, οι άξονες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ένταξη στην ΕΟΚ, η εδραίωση του δικομματισμού και ο «ιστορικός συμβιβασμός» του Ι989.

   Βιβλιογραφία: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΣΤ'. Ηλ. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές Ι946-Ι967. Γ. Γιανουλόπουλος, Ο μεταπολεμικός κόσμος. Γ. Αναστασιάδης, Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας (Ι974-Ι992). Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τόμ. Γ'. D. Close, Ελλάδα Ι945-2004. Πολιτική - κοινωνία - οικονομία.

 • ΝΕΦ 602 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
  • Β. ΛΕΤΣΙΟΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: προφορική εξέταση, παρουσιάσεις από τους φοιτητές κατά τις παραδόσεις και ερευνητική εργασία. Το Γλωσσικό Ζήτημα στη θεωρία: βασικές αρχές της διαμάχης. Το Γλωσσικό Ζήτημα στην πράξη: η γλώσσα της λογοτεχνίας. Πέρα από το Γλωσσικό Ζήτημα: οι λέξεις και τα πράγματα.

   Βιβλιογραφία: Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση και πεζογραφία, 1821-1992, Αθήνα, Νεφέλη, 1996 [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 10369]. Peter Mackridge, Γλώσσα και εθνική ταυ-τότητα στην Ελλάδα, 1766-1976, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 2013 [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 32997628]. Εξεταστέα ύλη: Οι παραδόσεις. Το κεφάλαιο 6 από το βιβλίο του R. Beaton Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία (βλ. παραπάνω) (σ. 369-449). Κείμενα: 1. Κώστας Ταχτσής, Το τρίτο στεφάνι (1962). 2. Θανάσης Βαλτινός, Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60 (1989).

 • ΛΑΦ 202 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΙ
  • Β. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή και προφορική. Οβίδιος. Η συλλογή Epistulae Heroidum.

   Βιβλιογραφία: P. Hardie, Ovid’s Poetics of Illusion, Cambridge 2002. P. Hardie (ed.), The Cambridge Companion to Ovid, Cambridge 2002. S. Papaioannou, Epic Succession and Dissension: Ovid, Metamorphoses 13.623-14.582, and the Reinvention of the Aeneid, Berlin 2005. S. Papaioannou, Redesigning Achilles: The ‘Recycling’ of the Epic Cycle in Ovid, Metamorphoses 12.1-13.620, Berlin 2007. Θ. Παπαγγελής, Οβιδίου Η Ερωτική Τέχνη (Μετάφραση) και ένα δοκίμιο για Λατίνους εραστές, Αθήνα 2000. Θ. Παπαγγελής, Σώματα που άλλαξαν τη θωριά τους. Διαδρομές στις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου, Αθήνα 2009. Α. Michalopoulos, Ovid. Heroides 16 and 17. Introduction, text and commentary, Cambridge 2006. P. Knox, Ovid, Heroides. Select Epistles, Cambridge 1995. Α. Μιχαλόπουλος, Οβίδιος: Ηρωίδες 20-21. Ακόντιος και Κυδίππη, Αθήνα 2014.

 • ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΙΡΩ 102 ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
  • Η. ΣΒΕΡΚΟΣ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή. Γενική επισκόπηση της ιστορίας της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από το β' μισό του Ιου π.Χ. αι. έως τον 3ο μ.Χ. αι. Με αφετηρία τη δημιουργία του καθεστώτος του Αυγούστου (27 π.Χ.) παρουσιάζονται συνοπτικά: α) η πολιτική των αυτοκρατόρων των τριών πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων (έως το 285 μ.Χ.), β) η διοίκηση των επαρχιών, γ) θέματα κοινωνικής οργάνωσης, οικονομίας και πολιτισμού της αυτοκρατορίας. Ιστορικός σχολιασμός επιλεγμένων πηγών.

   Βιβλιογραφία: G. Alföldy, Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας, ΜΙΕΤ (μτφ. Α. Χανιώτης), Αθήνα 2003. Fr. Ausbuttel, Die Verwaltung des romischen Kaiserreiches. Von der Herrschaft des Augustus bis zum Niedergang des westromischen Reiches, Darmstadt Ι998. P. Garnsey - R. Saller, Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Οικονομία, κοινωνία και πολιτισμός (μτφ. Β. Αναστασιάδης - επιμ. Γ. Σουρής), Ηράκλειο Ι995. Κ. Christ, Geschichte der romischen Kaiserzeit von Augustus bis zu Konstantin, Μόναχο 2002. F. Millar, The Roman Empire and its Neighbours, Λονδίνο Ι967. Του ιδίου, The Emperor in the Roman World (3Ι BC-AD 337), Λονδίνο Ι977.

 • ΙΝΣ 101 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, 15ος – 20ός ΑΙΩΝΑΣ
  • ΤΖ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία και σεμινάρια. Αξιολόγηση: γραπτή εξέταση και εργασία. Το μάθημα εξετάζει την πορεία της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας μέσα από την ιστορική οπτική από τον 15ο αιώνα, μέχρι τις αρχές του 21ου. Η μεθοδολογία προσέγγισης και ανάλυσης της πορείας της οικονομικής ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας εντοπίζεται στη χρήση της οικονομικής θεωρίας για την ανάλυση του ιστορικού γίγνεσθαι και της κοινωνικής μέσα από τη δημογραφική ανάπτυξη και μετανάστευση. Η πρώτη ενότητα μαθημάτων εστιάζεται στις αλλαγές που μεταμόρφωσαν σταδιακά την Ευρώπη από μια πρωτόγονη και υπανάπτυκτη περιοχή του κόσμου σε μία από τις πιο ισχυρές περιοχές του κόσμου στην προβιομηχανική οικονομίας και κοινωνίας μέχρι τον 18ο αιώνα. Η δεύτερη ενότητα εξετάζει τα αίτια και τις επιπτώσεις της βιομηχανικής επανάστασης, τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Αναλύονται τα ευρωπαϊκά οικονο-μικά συστήματα της ελεύθερης οικονομίας του 19ου αιώνα και εκείνα της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας και της μικτής οικονομίας στον 20ό αιώνα. Εντοπίζονται οι αλλεπάλληλες διακυμάνσεις των οικονομικών συστημάτων και οι αλλεπάλληλες κρίσεις. Εξετάζεται ο διαγκωνισμός των ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών για την αποικιοποίηση του κόσμου και οι επιπτώσεις στη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων κρατών του Τρίτου Κόσμου. Επισημαίνεται η σημασία των ισχυρών οικονομιών της Ασίας και αναλύεται το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης με πυρήνα της παγκόσμιας οικονομίας τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Το μάθημα διδάσκεται με διαλέξεις, και σεμινάρια που διεξάγονται με τη συμμετοχή των φοιτητών σε ώρες επιπλέον του μαθήματος, σε διδασκαλία σε μικρές ομάδες φοιτητών, για την προετοιμασία των παρουσιάσεων και εργασιών. Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι υποχρεωτική. Όλη η οργάνωση του μαθήματος, η βιβλιογραφία καθώς και οι ανακοινώσεις για τον προγραμματισμό των παρουσιάσεων στη διάρκεια του εξαμήνου θα είναι ανηρτημένα στην πλατφόρμα eClass του Πανεπιστημίου (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση). Οι φοιτητές οφείλουν να εγγραφούν για την παρακολούθηση του μαθήματος. Ο ιστότοπος στον οποίο πρέπει να εγγραφούν είναι http://e-class.ionio.gr/. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στα σεμινάρια βαθμολογούνται ως εξής: α) Το 50% της τελικής βαθμολογίας από τη συμμετοχή στα σεμινάρια (προφορική παρουσίαση και γραπτές εργασίες) β) Το 50% της τελικής βαθμολογίας από τις γραπτές εξετάσεις. Η βαθμολογία στις γραπτές εξετάσεις άνω του 5 (πέντε) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ληφθεί υπόψη και ο βαθμός της συμμετοχής στα σεμινάρια.

   Βιβλιογραφία: Carlo Cipolla, H Eυρώπη πριν την Βιομηχανική Επανάσταση. Κοινωνία και Οικονομία 1000-1700 μ.Χ., Θεμέλιο, Αθήνα 1988. Ιvan T. Berend, Οικονομική Ιστορία του Ευρωπαϊκού 20ού αιώνα, Gutenberg, Αθήνα 2009. Για τις εργασίες θα δίνεται επιπλέον βιβλιογραφία.

 • ΙΝΧ 204 ΠΡΩΙΜΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1600-1789
  • Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση. Το μάθημα αποτελεί συνέχεια της Εισαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ιστορία που διδάσκεται στο Γ' εξάμηνο. Τα βασικά θέματα της περιόδου είναι τρία: ο Διαφωτισμός, η Βιομηχανική Επανάσταση και η απαρχή της διαδι-κασίας μέσα από την οποία άλλαξε το νομικό και πολιτικό καθεστώς πρώτα στην Γαλλία κι εν συνεχεία σε άλλες χώρες.

   Βιβλιογραφία: Βασικό εγχειρίδιο είναι το μεταφρασμένο έργο της Merry Ε. Wiesner-Hanks, Πρώιμη νεότερη Ευρώπη Ι450-Ι789, Αθήνα, 2008 (πρώτη έκδοση στα αγγλικά 2006). Χρησιμοποιούνται επίσης τα βιβλία των Η. Kamen, Πρώιμη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Αθήνα 2002 (πρώτη έκδοση στα αγγλικά, 2000), E. M. Burns, Εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισμό της νεώτερης Ευρώπης, τ. Α', Θεσσα­λονίκη, s.d., S. Bernstein - P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τ. Ι, Αθήνα, Ι997 (πρώτη έκδοση στα γαλλικά, 1994).

 • ΑΙΤ 102 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (1800-1950)
  • ΑΙ. ΜΑΡΤΙΝΗ
   Υποχρεωτικώς επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή. Στο μάθημα αυτό θα γίνει επισκόπηση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας στα Επτάνησα και την μετα-επαναστατική Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ζωγραφική. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τον φοιτητή με έναν τομέα πολιτιστικής δραστηριότητας του τόπου μας που συχνά αγνοείται και να τον βοηθήσει να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι νεοέλληνες καλλιτέχνες εκφράζουν την ιδιαίτερη ταυτότητά τους μέσα από τα έργα τους και την μεταδίδουν στο κοινό τους. Ορισμένα βασικά ερωτήματα θα μας απασχολή-σουν σε όλη την διάρκεια του μαθήματος, ιδίως η επίπτωση του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν βίωσε την Αναγέννηση και είχε μειωμένη επαφή με τα κινήματα της πρωτοπορίας ώς το 1950. Το δίλημμα «καινοτομία ή ελληνικότητα» αναφύεται συνεχώς στην διάρκεια των 150 χρόνων στα οποία θα επικεντρωθούμε και η έντονη αντίθεση μεταξύ της Σχολής του Μονάχου και της Γενιάς του 1930 θα καθορίσει την αισθητική αντίληψη των Ελλήνων μέχρι την στιγμή που οι συμπατριώτες τους θα ενταχθούν ισότιμα στην διεθνή πρωτοπορία.

   Βιβλιογραφία: Χρήστου, Χ., Η ελληνική ζωγραφική 1832-1922. Αθήνα, 1981. Ιωάννου, Α., Ελληνική Ζωγραφική. Αθήνα, 1974. Λυδάκης, Σ. (επιμ.), Οι Έλληνες Ζωγράφοι (τ. 1-4). Αθήνα, 1976. Παπανικολάου, Μ., Η ελληνική τέχνη του 18ου και του 19ου αιώνα. Θεσσαλονίκη, 2001. Παπανικολάου, Μ., Η ελληνική τέχνη του 20ού αιώνα. Θεσσαλονίκη, 2000.

 • ΙΡΩ 610 Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ
  • Η. ΣΒΕΡΚΟΣ
   Υποχρεωτικώς επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: γραπτή εργασία. Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της κοινωνικής θέσης των δούλων στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη. Σε ειδικές ενότητες εξετάζονται: Πηγές προμήθειας των δούλων. Ζητήματα ορολογίας σχετικά με τις κατηγορίες στις οποίες αυτοί ανήκουν με βάση την προέλευσή τους ή την εργασία στην οποία απασχολούνται. Η θέση τους στην κοινωνική δομή (οικογενειακές σχέσεις, γάμοι κλπ.). Τα περιθώρια κοινωνικής ανόδου και ο θεσμός της απελευθέρωσης των δούλων. Η σχέση τους με τη θρησκεία. Ο ρόλος τους στην παραγωγική διαδικασία και γενικότερα στην οικονομική ζωή. Ως ειδική κατηγορία μελετώνται οι απελεύθεροι του αυτοκράτορα και ο ρόλος τους στη διοίκηση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

   Βιβλιογραφία: J. Andreau & R. Descat, Δούλος στην Ελλάδα και τη Ρώμη (μτφ. Δ. Παπαδουκάκης), Αθήνα 2013. K. R. Bradley, Slaves and Masters in the Roman Empire. A Study in Social Contol, Collection Latomus 185, Βρυξέλλες 1984. N. Brockmeyer, Antike Sklaverei, Beiträge der Forschung 116, Darmstadt 1979. W. Eck & J. Heinrichs, Sklaven und Freigelassene in der Gesellschaft der römischen Kaiserzeit. Textauswahl und Übersetzung, Texte zur Forschung 61, Darmstadt 1993. Y. Garlan, Η δουλεία στην Αρχαία Ελλάδα (μτφ. Α. Χατζηδάκης), Αθήνα 1988. P. Garnsey, Ideas of Slavery from Aristoteles to Augustine, Καίμπριτζ 1996. Δ. Κυρτάτας, Δούλοι, δουλεία και δουλοκτητικός τρόπος παραγωγής, Αθήνα 1987.

 • ΙΟΘ 202 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ
  • Σ. ΛΑΙΟΥ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση / προαιρετική εργασία Το μάθημα πραγματεύεται την εξέλιξη του ισλαμκού κόσμου από τον 7ο αιώνα, όταν ξεκίνησε η διαμόρφωση της «μουσουλμανικής κοινότητας» σε κρατικό μόρφωμα, έως τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν η διάλυση της οθωμανικής αυτοκρατορίας έφερε χώρες της Μέσης Ανατολής υπό τον έλεγχο δυτικών κρατών, ενώ άλλα κράτη με μουσουλμανικό πληθυσμό διατήρησαν την ανεξαρτησία τους. Το μάθημα θα επικεντρώσει στις εξής θεματικές ενότητες: η ισλαμική θρησκεία με έμφαση στον Μωάμεθ ως ιστορική προσωπικότητα, το Κοράνι, τη διάσπαση του μουσουλμανικού κόσμου σε σουννίτες και σιΐτες και το ρόλο του μουσουμναικού μυστικισμού˙ ο ισλαμικός ιερός νόμος, η διαμόρφωσή του και η επίδρασή του στις μουσουλμανικές κοινωνίες του 19ου και 20ού αιώνα˙ ισλάμ και πολιτική, από την ίδρυση του πρώτου χαλιφάτου έως το κίνημα του πανισλαμισμού και το μουσουλμανικό φονταμενταλισμό˙ το ισλαμικό εκπαιδευτικό σύστημα από την πρώιμη περίοδο έως τις αρχές του 20ού αιώνα και τον τρόπο που επηρεάστηκε από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά συστή-ματα˙ ισλαμική λογοτεχνία, όπου παρουσιάζονται συνοπτικά τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της ισλαμικής πεζογραφίας και ποίησης˙ ισλαμική τέχνη με έμφαση στην αρχιτεκτονική, τη διακόσμηση χειρογράφων, την καλλιγραφία και τη μουσική.

   Βιβλιογραφία: B. Lewis, Οι Άραβες στην Ιστορία, μτφρ. Δ. Κωστελένος, Αθήνα 1993. Α. Γιαννουλάτος (αρχιεπίσκοπος Αλβανίας), Ισλάμ. Θρησκειολογική επισκόπηση, Αθήνα 2000. Γ. Μακρής, Ισλάμ. Πεποιθήσεις, πρακτικές και τάσεις, Αθήνα 2004. Κ. Άρμστρογκ, Ισλάμ. Μια σύντομη ιστορία, Αθήνα 2001. Φ. Τσιμπιρίδου – Δ. Σταματόπουλος, επιμ., Οριενταλισμός στα όρια, Αθήνα 2008. A. Hourani, Ιστορία των Αραβικών Λαών, Αθήνα 1994. L. Lapidus, A History of Islamic Societies, Cambridge 1989. M. Shaban, Ισλαμική Ιστορία. Μια νέα ερμηνεία, τ. Ι-ΙΙ, Αθήνα 2006. Π. Βατικιώτης, Ισλάμ και Κράτος, Αθήνα 1991. M. Ferro, Το σοκ του Ισλάμ, Αθήνα 2006. O. Grabar, The Formation of Islamic Art, New Haven – London 1973. Τζ. Μπλούμ – Σ. Μπλέρ, Ισλαμικές Τέχνες, Αθήνα 2000.

 • ΑΠΡ 302 ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ (4η – 2η ΧΙΛΙΕΤΙΑ π.Χ.)
  • Κ. ΣΜΠΟΝΙΑΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διαλέξεις και προαιρετική προφορική παρουσίαση εργασίας. Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση. Κεντρικό θέμα του μαθήματος αποτελεί μια σειρά εξελίξεων που συνδέονται με την εμφάνιση σύνθετων κοινωνιών (πόλεις, πρώιμα κράτη) στην Ανατολική Μεσόγειο στα τέλη της 4ης και κατά την 3η χιλιετία π.Χ. Εμφάνιση πόλεων, προηγμένη τεχνολογία, παραγωγή πλεονάσματος, εξειδίκευση εργασίας, εμπορικές συναλλαγές, εμφάνιση γραφής, αναδιανεμητικά συστήματα, κεντρικοί θεσμοί και ιεράρχηση αποτελούν μερικές πτυχές του φαινομένου αυτού, που ποικίλλει χρονικά και τοπικά. Εξετάζονται α) οι πόλεις-κράτη της Μεσοποταμίας και της ευρύτερης Εγγύς Ανατολής κατά την 3η και 2η χιλιετία π.Χ. β) η εμφάνιση και εξέλιξη του Αιγυπτιακού κράτους κατά την 3η και 2η χιλιετία π.Χ. Σε σχέση με την Μεσοποταμία γίνεται αναφορά στη λεγόμενη αστική επανάσταση στα τέλη της 4ης χιλιετίας π.Χ. και στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του μεσοποταμιακού πολιτισμού. Εξετάζεται η περίοδος διαμό-ρφωσης των πόλεων της Μεσοποταμίας και στη συνέχεια οι κύριες πολιτιστικές φάσεις και οι βασικοί θεσμοί του Σουμεριακού και Ακκαδικού κράτους (πόλεις-κράτη, ανάκτορα, θρησκεία). Σε σχέση με την Αίγυπτο θα εξετάσουμε την περίοδο διαμόρφωσης του Αιγυπτιακού κράτους, τη λεγόμενη αρχαϊκή περίοδο (3200-2686 π.Χ.) και στη συνέχεια τη λεγόμενο περίοδο του Αρχαίου Βασιλείου (2686-2160 π.Χ.) με την οποία αρχίζουν 5 αιώνες υψηλού αιγυπτιακού πολιτισμού.

   Βιβλιογραφία: Α. Παρό, Σουμέριοι. Οι απαρχές του πολιτισμού στην Εγγύς Ανατολή, Η Καθημερινή. Αικ. Παπαευθυμίου-Παπανθίμου, Εισαγωγή στους Πολιτισμούς της Προϊστορίας, 2007. P. Garelli, Ασσυριολογία, 1995. C. Aldred, Oι Αιγύπτιοι, 2001. B.C. Trigger, Understanding Early Civilizations, 2003. J. Vercoutter, H Αρχαία Αίγυπτος, 1994. I. E. S. Edwards, Οι Πυραμίδες της Αιγύπτου, 1995. Μ. Van de Mieroop, A History of the Ancient Near East ca. 3000-323 BC, 2004. S. Pollock, Ancient Mesopotamia, 1999. J.N. Postgate, Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, 1992. H. Crawford, Sumer and the Sumerians, 2004. Ι. Shaw, The Oxford History of Ancient Egypt, 2000.

 • ΙΑΜ 206 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, 20ός -21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Μ. ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται τα χαρακτηριστικά, οι δομές, τα προβλήματα και η δυναμική των λατινοαμερικανικών κοινωνιών όπως αυτά διαμορφώθηκαν και εξελίχθηκαν από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα. Προσεγγίζονται κυρίως τα εξής θέματα: Ο οικονομικός και κοινωνικός εκσυγχρονισμός της Λατινικής Αμερικής από τα τέλη του 19ου αιώνα. Το λεγόμενο «κοινωνικό ζήτημα» των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα: τα προβλήματα από την απότομη αστικοποίηση, η οργάνωση της εργατικής διαμαρτυρίας και η διείσδυση στα λαϊκά στρώματα ιδεολογιών όπως ο αναρχισμός και ο σοσιαλισμός. Το ζήτημα των ιθαγενών. Οι αγροτικές δομές των χωρών της Λατινικής Αμερικής, το πρόβλημα των ακτημόνων και οι απόπειρες αγρο-τικών μεταρρυθμίσεων. Η κοινωνική εμπειρία του λαϊκισμού και οι συνέπειές του στη λαϊκή και εργατική ταυτότητα. Η ριζοσπαστικοποίηση των λατινοαμερικανικών κοινωνιών κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970. Η εμπειρία της κρατικής τρομοκρατίας κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980. Η φτώχεια, η ανισότητα και τα δια-φορετικά πρόσωπα του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο δυισμός του αστικού τοπίου: παραγκουπόλεις και κλειστές ιδιωτικές συνοικίες. Η σύγχρονη κοινωνική διαμαρτυρία και τα νέα κοινωνικά κινήματα του 21ου αιώνα.

   Βιβλιογραφία: Μαρία Δαμηλάκου, Ιστορία της Λατινικής Αμερικής από το τέλος της αποικιοκρατίας μέχρι σήμερα, Αθήνα, Αιώρα, 2014. Χοσέ Κάρλος Μαριάτεγκι, Επτά δοκίμια για την ερμηνεία της περουβιανής πραγματικότητας, Αθήνα, Άγρα, 2008. Εντουάρντο Γκαλεάνο, Οι ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής, μτφρ. Φώντας Κονδύλης, Κουκκίδα, Αθήνα, 2008.

 • ΙΒΥ 206 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ: ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13ο ΑΙΩΝΑ
  • Η. ΓΙΑΡΕΝΗΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση. Στο μάθημα εξετάζεται αναλυτικά η πορεία του βυζαντινού 13ου αιώνα. Αναπτύσσονται τα κύρια δεδομένα της δράσης του κράτους, της Εκκλησίας και των κοινωνικών ομάδων κατά την εξεταζόμενη περίοδο, σε σύνδεση με το ευρύτερο περιβάλλον. Μεταξύ των ζητημάτων τα οποία εξετάζονται, είναι: τα τελευταία χρόνια της εξουσίας των Αγγέλων αυτοκρατόρων∙ η Τέταρτη Σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινού-πολης από τους Λατίνους∙ η δημιουργία και δράση των κρατών της Νίκαιας, της Ηπείρου και της Τραπε-ζούντας απέναντι στην λατινική αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως∙ η ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1261∙ η πολιτική των πρώτων Παλαιολόγων αυτοκρατόρων˙ η Σύνοδος της Λυών˙ τωνο σχίσμα των Αρσενιατών˙ οι σχέσεις μεταξύ κρατικής εξουσίας, Εκκλησίας και κοινωνίας.

   Βιβλιογραφία: D. Nicol, Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου, μετάφρ. Σ. Κομνηνός, Αθήνα 1996. Nτ. Νίκολ, Το τέλος της βυζαντινής αυτοκρατορίας, μετάφρ. Μ. Μπλέτας, Αθήνα 1997. Ν. Γ. Μοσχονάς (επιμ.), Η Τέταρτη Σταυροφορία και ο Ελληνικός Κόσμος, Αθήνα 2008. Η. Γιαρένης, Η συγκρότηση και η εδραίωση της αυτοκρα-τορίας της Νίκαιας. Ο αυτοκράτορας Θεόδωρος Α΄ Κομνηνός Λάσκαρις, Αθήνα 2008. D. Nicol, Church and Society in the last centuries of Byzantium, Καίμπριτζ 1977. Α. Παπαδάκης –με τη συνεργ. J. Meyendorff, Η Χριστιανική Ανατολή και η Άνοδος του Παπισμού. Η Εκκλησία από το 1071 ως το 1453, μετάφρ. Σ. Ευθυμιά-δης, Αθήνα 2003.

 • ΙΒΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ (4ος - 9ος ΑΙ.)
  • Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση. Μετά από μια συνοπτική επισκόπηση των γεγονότων της περιόδου (4ος – 9ος αι.), θα εστιάσουμε σε πρόσωπα που με τις αποφάσεις και τις πράξεις τους καθόρισαν τις εξελίξεις, αλλά και σε θέματα όπως η ζωή στις πόλεις και την ύπαιθρο, οι στάσεις και η αντίδραση της αυτοκρατορικής εξουσίας, η οικογένεια και η θέση των γυναικών και των παιδιών, η διάδοση του Χριστιανισμού και οι αιρέσεις, η θέση των εθνικών στην Πρώιμη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ο μοναχισμός, η υγεία, η ασθένεια κι ο θάνατος.
   Στόχος του μαθήματος είναι να χαρτογραφηθεί η κοινωνική πραγματικότητα και ο φαντασιακός ορίζοντας των ανθρώπων της εποχής.

   Βιβλιογραφία:P. Brown, Ο Κόσμος της Ύστερης Αρχαιότητας, μτφρ. Ελ. Σταμπόγλη, Αθήνα 1999. Ι. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος, Αθήνα 1985. C. Mango  (επιμ.), Ιστορία του Βυζαντίου, μτφρ. Ο. Καραγιώργου, Αθήνα 2006. C. Morrisson, Ο Βυζαντινός κόσμος. Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (330-641), μτφρ. Αν. Καραστάθη, Αθήνα 2007. G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τ. Α΄, μτφρ. Ι. Πανόπουλος, Αθήνα 1978-81. Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Το πολίτευμα και οι θεσμοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 324-1204, Αθήνα 2004.

 • ΑΕΦ 60I ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ
  • Α. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS. Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας. [Αριστοτέλη], Αθηναίων Πολιτεία. Το σημαντικό κείμενο που αφορά στο πολίτευμα της Αθήνας κατά την κλασσική περίοδο διδάσκεται με τη βοήθεια των παπυρικών αποσπασμάτων στα οποία στηριχθήκαμε για να εκδώσουμε το κείμενο. Στο μάθημα γίνονται προσπάθειες να αποκαταστήσουμε φθαρμένα σημεία του παπύρου και στη συνέχεια το κείμενο σχολιάζεται φιλολογικά και ιστορικά καθώς και από την άποψη του αττικού δικαίου. Το μάθημα απαιτεί τακτική παρακολούθηση και εξετάζεται με απαλλακτική γραπτή εργασία που θα στηρίζεται κυρίως σε ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

   Βιβλιογραφία: D. MacDowell, The Law of Athens (ελλην. μεταφρ. εκδ. Παπαδήμα). P.Rhodes, A Commentary on the Aristoteleian Athenaion Politeia.

 • ΞΓΑ 04 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ
  • Λ. ΑΛΕΞΑΚΗ
   3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: Γραπτές ή Προφορικές Εξετάσεις, Γραπτές Εργασίες/ Παρουσιάσεις. Η απόκτηση γνώσεων επεκτείνεται πέρα από τη μορφή και δομή της Αγγλικής και δίνεται έμφαση στο ειδικό λεξιλόγιο. Το μάθημα φέρνει τους φοιτητές σε επαφή με την ειδική γλώσσα και ορολογία που χρησιμο-ποιείται στο χώρο του τομέα τους, με στόχο την εξοικείωσή τους με τα ξενόγλωσσα κείμενα ιστορίας. Το μάθημα καλύπτει τη μελέτη βασικών και πιο εξειδικευμένων κειμένων, τα οποία αναλύονται τόσο ως προς το λεξιλόγιο και τη δομή, όσο και ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο γραφής τους. Η αξιοποίηση των γνώσεων από γραπτές πηγές αποσκοπεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων των φοιτητών για αυτόνομη έρευνα και εργασία σε επαγγελματικό επίπεδο με εργαλείο την αγγλική γλώσσα. Επιπρόσθετα, αναλύονται και μελετώνται τα υφολογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα ειδικά κείμενα ιστορίας. Δίνεται ακόμη έμφαση στη διδασκαλία των δεξιοτήτων γραφής, ώστε οι φοιτητές να γράφουν στην ξένη γλώσσα σε υψηλό επίπεδο, με σαφή και λειτουργικό τρόπο.

   Βιβλιογραφία: Tσέκου, Ε., English through the language of History, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1999. Tσέκου, Ε., English for students of History and Archaeology, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2000. Clemen, G. D. B., Stagno, L., British History Seen Through Art, Black Cat, 2014. Dictionary of Phrasal Verbs, Collins, cobuild, Express Pulishing, 2002. English Dictionary for Advanced Learners, Collins, cobuild, Express Pulishing, 2001.

 • ΞΓΛ 04 ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ
  • ΜΠ. ΣΤΙΑΣΤΝΑ
   (Λόγω εκπαιδευτικής άδειας της διδάσκουσας το μάθημα θα διδαχθεί σε συνδιδασκαλία το επόμενο ακαδημαϊκό έτος) 3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: γραπτή. Στόχος του μαθήματος είναι η επεξεργασία διαχρονικών ιστορικών κειμένων και πηγών, ο εμπλουτισμός και η συστηματική μελέτη της ιστορικής ορολογίας και η εμβάθυνση των γνώσεων της γραμματικής και του συντακτικού.

   Βιβλιογραφία: B. Stiastna, Le Français a travers l΄histoire de France, University Studio Press, Thessalonique, 200Ι. Γ. Γεωργαντάς, Νέα Γαλλική Γραμματική, Γ. Γεωργαντάς, Εκδ. Γ. Γεωργαντάς, Κομοτηνή 2003. Σημειώσεις της διδάσκουσας. Διάφορα ιστορικά κείμενα.

 • ΞΓΡ 04 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ
  • Α. ΑΥΓΕΡΗ
   3 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Aξιολόγηση: γραπτή. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εμβάθυνση στο λεξιλόγιο, στις γραμματικές και συντακτικές δομές και η γενικότερη βελτίωση της γλωσσομάθειας των φοιτητών (σε επίπεδο ΒΙ του Ε.Π.Π.Ε.) μέσα από την ενασχόληση με κείμενα αμιγώς ιστορικού χαρακτήρα και την αξιοποίηση των ιστορικών πηγών για εργασίες στο πλαίσιο των σπουδών.

   Βιβλιογραφία: Επιλεγμένα διδακτικά βιβλία, γραμματικές, λεξικά, σημειώσεις, άρθρα εφημερίδων και περιοδικών ιστορικού ενδιαφέροντος αλλά και ιστορικές πηγές.

 • Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΙΣΔ 101 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ Ι
  • Δ. ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ-PELE - Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία και φροντιστήριο. Αξιολόγηση: γραπτή και συγγραφή εργασίας. Το μάθημα βασίζεται στην παρουσίαση των ακόλουθων βασικών αξόνων προβληματισμού για ζητήματα ιστορικής δημογραφίας για τη χρονική περίοδο από την Αρχαιότητα μέχρι τον Ι9ο αιώνα. Η ιστορική δημο-γραφία της προμοντέρνας περιόδου. Η ιστορική δημογραφία κατά τη μοντέρνα περίοδο. Οι κύριες δημογρα-φικές παράμετροι από το Ι650 ώς το Ι850, η δημογραφική έκρηξη του Ι8ου αι. Εξετάζεται επίσης η σκέψη και η θεώρηση των διαφόρων πολιτισμών πάνω στην αντιμετώπιση του πληθυσμιακού προβλήματος (Ισραήλ, Αρχαία Ελλάδα, Ρώμη, κρατικός λαϊκισμός, φυσιοκράτες, Malthus), ο Ι9ος αιώνας και οι δημογραφικές τάσεις. Σε φροντιστηριακό επίπεδο επιχειρείται η πρακτική εξάσκηση των προβλημάτων ιστορικής δημογρα-φίας μέσα από κερκυραϊκό δημογραφικό υλικό.

   Βιβλιογραφία: P. Guillaume - J.P. Poussou, Démographie historique. G. Poulalion, La science de la population.

 • ΙΑΕ 101 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ Ι
  • Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία, επισκέψεις-συναντήσεις σε σχολικές μονάδες. Αξιολόγηση: γραπτή, συγγραφή και προφορική παρουσίαση εργασίας. Περιγράφονται και αναλύονται τα δομικά στοιχεία και οι λειτουργίες του σχολείου ως οργανισμού τόσο στο μακρο-επίπεδο όσο και σε μικρο-επίπεδο. Πέρα από τη συζήτηση για τη διδασκαλία ως βασική μορφή επικοινωνίας σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, γίνεται εκτενής αναφορά τόσο στην οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και στην παιδαγωγική σχέση, τη γλωσσική αλληλεπίδραση, το διδασκαλικό και το μαθητικό ρόλο.

   Βιβλιογραφία: R. Merton, Social theory and social structure. Α. Γκότοβος, Η λογική του Υπαρκτού Σχολείου. Δ.Γράβαρης - Ν.Παπαδάκης (επιμ.), Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική. D. Blackledge - B. Hunt, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. L. Fischer, Κοινωνιολογία του Σχολείου.

 • ΙΑΜ 101 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ: Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1776 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
  • Μ. ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή εξέταση. Σε αυτό το ακαδημαϊκό έτος στο μάθημα της Παγκόσμιας Ιστορίας εξετάζεται με συνθετικό και συνοπτικό τρόπο η πολιτική, οικονομική και κοινωνική ιστορία της Αμερικανικής ηπείρου, από την Ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών (1776) και των χωρών της Νοτίου Αμερικής (1810-1825) μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Μελετώνται οι διαφορετικές διαδρομές που ακολούθησαν οι ΗΠΑ και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, καθώς και οι σύνθετες σχέσεις που διαμορφώθηκαν μεταξύ τους. Αναλύεται η διαδι- κασία συγκρότησης της ηγεμονίας των ΗΠΑ στο σύνολο της ηπείρου και η επίπονη αναζήτηση πολιτικών και οικονομικών κατευθύνσεων και μοντέλων από τις ηγετικές ομάδες και τις κοινωνίες της Λατινικής Αμερικής. Συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής θέματα: Η ανεξαρτησία των χωρών της αμερικανικής ηπείρου στο πλαίσιο της κρίσης των αυτοκρατορικών συστημάτων. Η συγκρότηση των εθνικών κρατών και των πολιτικών συστη-μάτων τους σε μια συγκριτική προσέγγιση. Οι εμφύλιοι πόλεμοι και η συγκρότηση των εθνικών ιδεολογιών. Η καπιταλιστική ανάπτυξη των ΗΠΑ και η διαδικασία εκσυγχρονισμού των χωρών της Λατινικής Αμερικής (1880-1920). Η επεκτατική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κεντρική και Νότιο Αμερική. Η κρίση του 1929 και η πολιτική του New Deal στις ΗΠΑ. Οικονομικός προστατευτισμός και λαϊκισμός στη Λατινική Αμερική (δεκαετίες 1930-1950). Η παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Οι σχέσεις ΗΠΑ - Λατινικής Αμερικής στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου. Η Κουβανική Επανάσταση του 1959. Η δεκαετία του 1960 στις ΗΠΑ. Επαναστάσεις και αντάρτικα κινήματα στη Λατινική Αμερική κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970. Η κρατική τρομοκρατία στη Λατινική Αμερική: η εγκαθίδρυση στυγνών δικτατοριών με τη σύμπραξη των ΗΠΑ. Ο νεοφιλελευθερισμός στις ΗΠΑ και στη Λατινική Αμερική. Η κρίση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου και η αναζήτηση νέων κατευθύνσεων στον σύγχρονο πολυπολικό κόσμο.

   Βιβλιογραφία: Howard Zinn, Η ιστορία του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών, Αθήνα, Αιώρα, 2008. Μαρία Δαμηλάκου, Ιστορία της Λατινικής Αμερικής από το τέλος της αποικιοκρατίας μέχρι σήμερα, Αθήνα, Αιώρα, 2014. Θάνος Βερέμης, ΗΠΑ: από το 1776 μέχρι σήμερα: η εκδοχή ενός ταξιδιώτη, Αθήνα, Σιδέρης, 2006. Γιάννης Κοκκινάκης, Εξουσία και ελευθερία. Η συγκρότηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 1776-1789, ΙΤΕ/Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2012. Thomas O´ Brien, Making the Americas. The United States and Latin America from the Age of Revolutions to the Era of Globalization, University of New Mexico Press, 2007.

 • ΙΑΕ 203 ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΛΑΤΙΝΙΚΗ)
  • Η. ΣΒΕΡΚΟΣ
   Υποχρεωτικώς επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή (προαιρετική εργασία). Το μάθημα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα. Με την παρουσίαση επιλεγμένων κειμένων εξετάζεται η συμβολή των επιγραφών στη μελέτη της Αρχαίας Ιστορίας. Σε ειδικές ενότητες παρουσιάζονται: α) Tα συστήματα γραφής στον ελληνικό χώρο πριν την παραλαβή και προσαρμογή του φοινικικού αλφαβήτου. β) Το αλφάβητο. γ) Η ιστορία της επιγραφικής έρευνας. δ) Η μεθοδολογία που ακολουθείται κατά την ανάγνωση, αποκατάσταση και ερμηνεία των επιγραφών. ε) Οι κατηγορίες τωνεπιγραφών (νόμοι, ψηφίσματα, διατά-γματα βασιλέων, επιστολές αυτοκρατόρων, αναθηματικές επιγραφές, επιτύμβιες επιγραφές κλπ.). στ) Επι-λεγμένα επιγραφικά κείμενα μέσω του ιστορικού σχολιασμού των οποίων εξετάζεται η συμβολή των επιγραφών στη μελέτη επιμέρους κλάδων της Αρχαίας Ιστορίας (θεσμοί, κοινωνία, θρησκεία, ιστορική γεωγραφία κλπ.).

   Βιβλιογραφία: Σ. Ανεζίρη (επιμ.), Ανθολόγιο. Επιγραφές και πάπυροι της μετακλασικής αρχαιότητας. Κείμενα, μετάφραση, σχολιασμός, Αθήνα 2009. Μ. Guarducci, Η Eλληνική Eπιγραφική. Από τις Aπαρχές ώς την Ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο (μτφ. Κ. Κουρεμένος, βιβλιογραφική ενημέρωση Σ. Ανεζίρη - Χ. Κριτζάς - Κ. Μπουραζέλης), Αθήνα 2008. G. Klaffenbach, Griechische Epigraphik 19662 [= Ελληνική Επιγραφική (μτφ. Α. Αντωνίου), Αθήνα 20033]. Σ. Ν. Κουμανούδης-Ά. Π. Ματθαίου, Αρχαίες ελληνικές επιγραφές, Αθήνα 1984. Π. Μ. Νίγδελης, Επιγραφικά Θεσσαλονίκεια. Συμβολή στην πολιτική και κοινωνική ιστορία της αρχαίας Θεσσαλονίκης, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2006. L. Robert, «Επιγραφική», στο: Ιστορία και μέθοδοί της: Encyclopédie de la Pléiade, τόμ. Β.2. Μεθοδική αναζήτηση των μαρτυριών (μτφ. Ε. Στεφανάκη), Αθήνα 1981 (20033), 67-102. M. Schmidt, Einführung in die lateinische Epigraphik, Darmstadt 2004. A. G. Woodhead, Η μελέτη των ελληνικών επιγραφών (μτφ. Ε. Κουρίνου-Φλ. Πίκουλα / επιμ. Γ. Α. Πίκουλας), Αθήνα 2009.

 • ΙΑΜ 605 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ, 18ος - 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Μ. ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ
   Υποχρεωτικώς επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: γραπτή εργασία. Το πρώτο μέρος του σεμιναρίου εστιάζει, μέσα από τη μελέτη πρωτότυπων κειμένων, στην πολιτική σκέψη γύρω από την Αμερικανική Επανάσταση του 1776 και την ομοσπονδιακή συγκρότηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Επίσης, μελετάται, μέσα από τα κείμενα του Σιμόν Μπολίβαρ, η σκέψη των επανα-στατικών κινημάτων για την ανεξαρτησία της Ισπανικής Αμερικής που οδήγησαν στη δημιουργία των μετέ-πειτα λατινοαμερικανικών κρατών. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος προσεγγίζονται τα εξής θέματα: Η πολιτική ιδεολογία του Παναμερικανισμού όπως αυτή διαμορφώθηκε από το Δόγμα Μονρόε (1823) μέχρι τη «Συμμαχία για την Πρόοδο» του Τζον Κένεντι. Η ιδέα της Λατινοαμερικανικής ενότητας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Το πολιτικό φαινόμενο του λατινοαμερικανικού λαϊκισμού κατά τις δεκαετίες 1930-1960. Ο μακαρθισμός και η αντικομμουνιστική σταυροφορία των ΗΠΑ στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου. Η Κουβανική επανάσταση του 1959, ο γκεβαρισμός και τα αντάρτικα κινήματα στη Λατινική Αμερική κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970. Η σύγχρονη «αριστερή στροφή» των λατινοαμερικανικών χωρών με έμφαση στον νεολαϊκισμό και στο νέο ιθαγενικό κίνημα. Οι φοιτητές θα εκπονήσουν εργασίες για τα παραπάνω θέματα βασιζόμενοι σε πρωτότυπα πολιτικά κείμενα που θα σχολιαστούν στην τάξη.

   Ενδεικτική βιβλιογραφία/πηγές: J.Madison - A. Hamilton - J.Jay, Τα Ομοσπονδιακά κείμενα των ΗΠΑ, Αθήνα, Παπαζήση, 2009. Σιμόν Μπολίβαρ. Ο απελευθερωτής των συνειδήσεων. Θεμελιώδη κείμενα (μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια Μαρία Δαμηλάκου), Αθήνα, Νότιος Άνεμος, 2014. Χοσέ Μαρτί, Η δική μας Αμερική, Πολιτι-στική Εταιρεία Χοσέ Μαρτί - Διεθνές Βήμα, Αθήνα, 2009. Φιντέλ Κάστρο, Η ιστορία θα με δικαιώσει, Αθήνα, Αιώρα, 2009. Ο Τσε Γκεβάρα μιλάει στους νέους, Αθήνα, Διεθνές Βήμα, 2004. Γουστάβο Γκουτιέρες, Θεολογία της Απελευθέρωσης, μτφρ. Κ. Παλαιολόγος, Αθήνα, Άρτος Ζωής, 2012.

 • ΙΝΕ 602 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
  • Δ. ΤΖΑΚΗΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: παρουσίαση/εργασία. Διερευνάται και αναλύεται το θεωρητικό και ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο αναφοράς των «μεγάλων ιστοριο-γραφικών αφηγήσεων» της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας από τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα. Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες: 1) Το ζήτημα της «συνέχειας» της ελληνικής ιστορίας και η εθνική / ακαδημαϊκή ιστοριογραφία, 2) Οι μαρξιστικές αναγνώσεις της νεώτερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, 3) «Παράδοση» και «Νεωτερικότητα»: Η εφαρμογή της «θεωρίας του εκσυγχρονισμού» (modernization theory) στη μελέτη της νεοελληνικής κοινωνίας και ιστορίας.

   Βιβλιογραφία: 1) Π. Λέκκας, Το παιχνίδι με το χρόνο. Εθνικισμός και Νεωτερικότητα, Αθήνα: Παπαζήσης 2011, 2) Π. Πιζάνιας, Οι χρόνοι των ανθρώπων. Θεωρήσεις για την ιστορία, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2002. Η ύλη του σεμιναρίου συμπληρώνεται από άρθρα και κεφάλαια συλλογικών τόμων που αναρτώνται σε μορφή pdf στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (e-class).

 • ΙΑΕ 604 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
  • Ι. ΚΡΑΛΛΗ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: γραπτή και συγγραφή εργασίας. Η πολυγαμία των βασιλέων της ελληνιστικής περιόδου. Η σχέση των γυναικών των βασιλικών αυλών με την εξουσία και η εικόνα της ραδιούργας, ανήθικης βασίλισσας (αρχής γενομένης με την Ολυμπιάδα). Ο ρόλος τους στην αυλή και τη διοίκηση του βασιλείου. Ο ρόλος τους στην εξωτερική πολιτική μέσω επιγαμιών. ‘Ευεργεσίες’ προς τις ελληνικές πόλεις και οι τιμές από τις πόλεις. Δυναστική λατρεία. Οι εταίρες των βασιλικών αυλών.

   Βιβλιογραφία: BIELMAN, A., Femmes en public dans le monde hellénistique, Ive-Ier s. av. J.-C., Παρίσι 2002. CARNEY, E., Women and Monarchy, Nόρμαν (OK) 2000. GEHRKE, H.-J., Ιστορία του ελληνιστικού κόσμου, Αθήνα 2000. OGDEN, D., Polygamy, Prostitutes and Death. The Hellenistic Dynasties, Λονδίνο/Σουόνσι 1999.

 • Η' ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΙΕΑ 102 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
  • Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία, πραγματοποίηση δειγματικής διδασκαλίας σε σχολική τάξη. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας, προφορική παρουσίαση εργασίας, γραπτή εξέταση. Κριτική παρουσίαση βασικών εννοιών από το χώρο της Διδακτικής, όπως αναλυτικό πρόγραμμα, σκοποί, στόχοι της διδασκαλίας, οργάνωση της διδασκαλίας, σχέδιο μαθήματος, μαθησιακό αποτέλεσμα, αξιολόγηση της διδακτικής δραστηριότητας, διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό). Οι φοιτητές καλούνται να εκτιμήσουν τις παραμέτρους αυτές μέσα από: Ι. τις νέες τάσεις στη διδακτική της γλώσσας και της ιστορίας στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. 2. την πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία οδηγεί στην οργάνωση και διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης αλλά και καινοτόμου διδασκαλίας.

   Βιβλιογραφία: Ι. Βρεττός - Α. Καψάλης, Αναλυτικά Προγράμματα. L. Stenhouse, An Introduction to Curriculum Research and Development. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα. Α. Moniot, Διδακτική της Ιστορίας. M. Α. Κ. Halliday, Spoken and Written Language.

 • ΙΦΙ 101 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  • Φ. ΒΑΚΗ – Δ. ΤΖΑΚΗΣ
   Υποχρεωτικό, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή. Κάθε θεωρία που υποστηρίζει το «τέλος» της ιστορίας, το σκοπό που τείνει να πραγματοποιήσει η ανθρω-πότητα κατά την ιστορία της αποτελεί «φιλοσοφία της ιστορίας». Ο σκοπός αυτός αποτελεί συχνά και την ηθική δικαίωση της ιστορίας. Στις ποικίλες φιλοσοφίες της ιστορίας ανήκουν και αντιλήψεις για τις φάσεις της ιστορίας της ανθρωπότητας, η διαδοχή των οποίων επιτρέπει την πραγμάτωση του ηθικού σκοπού της. Έννοιες όπως, «ακμή και παρακμή ενός πολιτισμού», «αναγκαιότητα» ή «τυχαιότητα» θεωρούνται αιτίες μετάβασης από τη μια φάση στην άλλη. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και κριτική προσέγγιση διαφόρων θεωριών φιλοσοφίας της ιστορίας από την αρχαιότητα ώς τις μέρες μας. Θα ξεκινήσουμε από την κυκλική θεωρία της ιστορίας κατά την αρχαιότητα και την αναβίωσή της από τους Machiavelli (αρχές 16ου αιώνα) και Vico (17ος αι.). Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την θεωρία της ιστορίας του Γαλλικού Διαφω-τισμού, κυρίως όπως εγγράφεται στο έργο του Βολταίρου, του Codorcet και του Τurgot, όπως επίσης και με την φιλοσοφία της ιστορίας στον γερμανικό ιδεαλισμό, που εκφράζεται κυρίως στο δοκίμιο του Kant με τίτλο «Ιδέα μιας γενικής ιστορίας με πρίσμα κοσμοπολίτικο» και στο έργο του Hegel. Θα αναφερθούμε επίσης στην θεωρία της ιστορίας στο έργο του Μarx, ιδιαίτερα στην «Γερμανική ιδεολογία». Τέλος, θα εξετασθούν σύγ-χρονες θεωρίες του «τέλους της ιστορίας», με κυριότερο εκπρόσωπο τον Φράνσις Φουκουγιάμα.

   Βιβλιογραφία: Ε. Χ. Καρ, Τι είναι Ιστορία;, μετάφραση Α. Παππάς, Αθήνα, Γνώση, 1999. Καρλ Λέβιτ, Το νόημα της ιστορίας. μετάφραση Μ. Μαρκίδης και Γ. Λυκιαρδόπουλος, Αθήνα, Γνώση, 1985. Walsh, W. H., Εισαγωγή στη φιλοσοφία της ιστορίας, μετάφραση Φ. Κ. Βώρος. - 3η έκδ. - Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τρα-πέζης, 1994. Αυγουστος Μπαγιόνας, Η θεωρία της ιστορίας από τον Θουκυδίδη στον Σαρτρ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1980. Αλέξανδρος Α. Χρύσης, Φιλοσο-φία της Ιστορίας: Εισαγωγικές προσεγγίσεις. Από τους Αρχαίους στον Marx. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2004.

 • ΙΕΑ 601 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΙΙ
  • Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο - Εργαστήριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας και (προφορική και ηλεκτρονική) παρουσίαση. Τελική αξιολόγηση βάσει ολοκληρωμένου έντυπου και ηλεκτρονικού φακέλου (portfolio) εργασιών και δραστηριοτήτων. Θα αναλυθεί ο ρόλος των οπτικοακουστικών μέσων και των νέων τεχνολογιών στην ανανέωση της διδασκα-λίας μέσα από την κριτική αξιολόγηση των τεράστιων δυνατοτήτων τους, αλλά και την αποφυγή της μυθοποί-ησής τους. Στη συνέχεια θα μελετηθούν και θα παρουσιαστούν (με τη συνεργασία του εργαστηρίου Πληρο-φορικής) τρόποι αξιοποίησης στη διδακτική πράξη τόσο των «παραδοσιακών» οπτικοακουστικών μέσων (διαφάνειες, σλάϊντς κ.τ.λ.) όσο και των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, δηλαδή της (ψηφιακής) φωτο-γραφίας, του εκπαιδευτικού Video, του εκπαιδευτικού λογισμικού (CD-ROM, DVD κ.τ.λ.), του διαδικτύου κ.τ.λ.

   Βιβλιογραφία: S. Mills (επιμ.), Turning Away from Technology: A New Vision for the 2 s Century. A. Agalianos & P. Cope, Information technology and knowledge: the non-neutrality of content-specific educational software. M. Apple, The new technology: Is it part of the solution or part of the problem in education?. G. Heba, Hyper-Rhetoric: Multimedia, literacy, and the future of composition. Χ. Σολομωνίδου, Σύγχρονη εκπαιδευτική Τεχνο-λογία. Α. Δημητρακοπούλου, Πολυμέσα στην Εκπαίδευση. Χ. Κυνηγός - Ε. Δημαράκη, Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα. Παιδαγωγική αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής.

 • ΑΙΤ 601 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 2Οού ΑΙΩΝΑ
  • ΑΙ. ΜΑΡΤΙΝΗ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας. ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ Το μάθημα αυτό θα εξετάσει τις σημαντικές αλλαγές και συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη και την Αμερική κατά την περίοδο 1918-1945 και αφορούν τους τομείς της καλλιτεχνικής παραγωγής και των θεωρη-τικών διατυπώσεων σχετικά με την τέχνη. Σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν είναι η σχέση μοντερνισμού και παράδοσης, οι διαφόρου τύπου αμφισβητήσεις της προπολεμικής αφαίρεσης και κυρίως οι νέες σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στην τέχνη, την κοινωνία και την πολιτική σε μια περίοδο αναταραχών, δια-ψεύσεων και ευρείας επιβολής απολυταρχικών καθεστώτων.

   Βιβλιογραφία: Α. Χαραλαμπίδης, Η Τέχνη του 20ού αιώνα (τόμος Β-Μεσοπόλεμος). Θεσσαλονίκη, 1993. E. Cowling et al., On Classic Ground. Picasso, Leger, de Chirico and the New Classicism, 1910-1930 (κατάλ. έκθ. Tate Gallery), Λονδίνο, 1990. D.Ades et al., Art and Power. Europe under the dictators 1930-1945 (κατάλ. έκθ. Hayward Gallery), Λονδίνο, 1995. Art of the Twentieth Century (vol. 2. 1920-1945: the Artistic Culture between the Wars), Μιλάνο, 2006.

 • ΙΜΕ 603 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ: ΦΕΟΥΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • Ν. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 4 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας. Εξετάζεται η προσωπογραφία μιας κοινωνικής ομάδας: αυτή των «φεουδαρχών» της Κέρκυρας κατά τον Ι9ο αιώνα.

 • ΑΠΡ 606 ΑΡΧΑΙΟΙ ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
  • Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ – Κ. ΣΜΠΟΝΙΑΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας. Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσεγγίσει την Ιστορία της Μεσογείου μέσα από την επί μέρους εξέταση λαών και πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στις ακτές της κατά τους προϊστορικούς χρόνους και την αρχαιότητα. Μέσα από την εξέταση σημαντικών πολιτισμών, νησιωτικών περιοχών και λιμανιών, θα διερευνήσουμε τις διαδοχικές αλλαγές και διαρθρώσεις που διαμόρφωσαν τη Μεσόγειο, αλλα και τις αλληλεπιδράσεις που ανα-πτύχθηκαν. Θα εξεταστούν θέματα όπως ο πρώτος αποικισμός των ακτών της Μεσογείου, η συμβολή των πολιτισμών του προϊστορικού Αιγαίου στη διαμόρφωση δικτύων επικοινωνίας, ο ρόλος της Συροπαλαιστι-νιακής ακτής και της Αιγύπτου, οι Λαοί της Θάλασσας. Θα εξεταστεί επίσης η δημιουργία νέων δικτύων εμπορίου από τον 8ο αι. και εξής (Φοίνικες, Έλληνες, Ετρούσκοι), η Δυτική Μεσόγειος (Σαρδηνία και Ιβηρική χερσόνησος), αλλά και η ανάπτυξη νέων δικτύων εμπορικών συναλλαγών στον ελληνιστικό κόσμο.

   Βιβλιογραφία: F. Braudel, Οι μνήμες της Μεσογείου. Προϊστορία και Αρχαιότητα, 2000. D. Abulafia, Η Μεγάλη Θάλασσα. Οι περιπέτειες των λαών της Μεσογείου, 2012. C. Broodbank, The Making of the Middle Sea: A History of the Mediterranean from the Beginning to the Emergence of the Classical World, 2013. J. Carpentier [et. al.]. Ιστορία της Μεσογείου, 2009. D. Abulafia, O. Rackham, M. Suano, Η Μεσόγειος στην Ιστορία, 2004. R. Treuil [et al.] Οι πολιτισμοί του Αιγαίου κατά τη Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού, 1996. Ι. Velikovsky, Λαοί της Θάλασσας, 1980. L. Sacchi & C. Sartori (επιμ.) Φοίνικες, Η Μεσόγειος πριν από τη Ρωμαϊκή κυριαρχία, 2007. F. Prayon, Ετρούσκοι: Ιστορία, θρησκεία, τέχνη, 2004. J. Boardman, Οι αρχαίοι έλληνες στην υπερπόντια εξάπλωσή τους: οι πρώτες αποικίες και το εμπόριό τους, 1996. Πλόες - από τη Σιδώνα στη Χουέλβα: σχέσεις λαών της Μεσογείου 16ος-6ος αι. π.Χ., 2003. P. Faure, Η καθημερινή ζωή στις ελληνικές αποικίες, 2007. A. Baralis et P. Cabanes, Les diasporas grecques du Détroit de Gibraltar à l'Indus: (VIIIe s. av. J.-C. à la fin du IIIe s. av. J.-C.), 2012.

 • ΙΑΜ 607 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ
  • Μ. ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας. Αυτό το σεμιναριακό μάθημα εστιάζει σε συγκεκριμένες ελληνικές μεταναστευτικές κοινότητες στη Βόρειο και Νότιο Αμερική (Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αργεντινή, Χιλή, Βραζιλία) δίνοντας έμφαση στα ζητήματα της εργασίας, της ταυτότητας και της κοινωνικής εμπειρίας. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν όχι μόνο με τη σχετική βιβλιογραφία αλλά και με πρωτότυπες πηγές όπως προξενικά μητρώα, καταλόγους επιβατών πλοίων, παροικιακό Τύπο, οικογενειακή αλληλο-γραφία, απομνημονεύματα και φωτογραφικό υλικό.

   Ενδεικτική βιβλιογραφία: Ιωάννα Λαλιώτου, Διασχίζοντας τον Ατλαντικό. Η ελληνική μετανάστευση στις ΗΠΑ κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, Αθήνα, Πόλις, 2006. Αλέξανδρος Kιτροέφ, «Η Υπερατλαντική μετανά-στευση», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922, Α΄ Τόμος, Μέρος 1ο, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2000, σ. 123-171. Μαρία Δαμηλάκου, Έλληνες μετανάστες στην Αργεντινή: διαδικασίες συγκρό-τησης και μετασχηματισμοί μιας μεταναστευτικής κοινότητας, 1900-1970, Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας, Αθήνα, 2004. Ι. Χασιώτης, Ο. Κατσιαρδή, Ε. Αμπατζή (επιμ.), Οι Έλληνες στη Διασπορά, 15ος - 21ος αι., Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων, 2006. Κωστής Καρπόζηλος, «Ελληνοαμερικανοί εργάτες, κομμουνιστικό κίνημα και συνδικάτα (1900-1950). Αναζητώντας τον εργατικό εξαμερικανισμό την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης» (διδακτορική διατριβή), Ρέθυμνο, 2010. Έλεν Παπανικόλα, Μια ελληνική οδύσσεια στην αμερικανική δύση, Αθήνα, Εστία, 2005. Ζήσης Παπανικόλας, Αμοιρολόιτος. Ο Λούις Τίκας και η σφαγή στο Λάντλοου, Αθήνα, Κατάρτι, 2002. Θανάσης Βαλτινός, Συναξάρι Ανδρέα Κορδοπάτη, Αθήνα, Εστία, 2007.

 • ΙΝΕ 603 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • Δ. ΤΖΑΚΗΣ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: παρουσίαση/ εργασία Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε ζητήματα κοινωνικής ιστορίας του ελληνικού 19ου αιώνα. Διερευνά παρα-δειγματικά όψεις των ευρύτερων διεργασιών κοινωνικού μετασχηματισμού σε συνάρτηση με την εμπέδωση των θεσμών και των μηχανισμών του σύγχρονου εθνικού κράτους. Το ζήτημα της ληστείας, οι πελατειακές σχέσεις, το γυναικείο ζήτημα είναι, μεταξύ άλλων, ειδικά θέματα που αναλύονται στις συναντήσεις του σεμι-ναρίου μέσα από την παρουσίαση της σχετικής βιβλιογραφίας.

   Βιβλιογραφία: Ν. Θεοτοκάς – Ν. Κοταρίδης, Η οικονομία της βίας. Παραδοσιακές και νεωτερικές εξουσίες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα: Βιβλιόραμα 2006, 2) Ι. Κολιόπουλος, Η ληστεία στην Ελλάδα (19ος αι.), Αθήνα: Επίκεντρο 2005. Η ύλη του σεμιναρίου συμπληρώνεται από άρθρα και κεφάλαια συλλογικών τόμων που αναρτώνται σε μορφή pdf στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (e-class).

 • ΙΣΔ 601 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ
  • Δ. ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ-PELE - Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο. Αξιολόγηση: συγγραφή εργασίας. Αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Ιστορική Δημογραφία Ι και ως εκ τούτου η παρακολούθησή του προϋποθέτει την αφομοίωση των βασικών αξόνων προβληματισμού που αναπτύχθηκαν στο μάθημα Ιστορική Δημογραφία Ι. Έχει ως κύριο στόχο την άσκηση των φοιτητών πάνω σε συγκεκριμένα αρχειακά δεδομένα (απογραφές πληθυσμών κ.λπ.) και την εφαρμογή βασικών αρχών της επιστήμης της Δημογραφίας.

   Βιβλιογραφία: P. Guillaume - J.P. Poussou, Démographie historique. G. Poulalion, La science de la population.

 • ΑΕΦ 202 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
  • ΑΘ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS. Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: προφορική και γραπτή. Διδάσκονται η ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας από τον Όμηρο μέχρι την αρχή της Ρωμαϊκής περιόδου. Παράλληλα με την ανάλυση που αφορά στα λογοτεχνικά είδη καθώς και στους συγγραφείς ανα-λύονται γλωσσικά αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα κειμένων των σημαντικότερων συγγραφέων. Γίνεται αναφορά στις φάσεις της ελληνικής γλώσσας με ιδιαίτερη ανάλυση των διαλέκτων της ελληνικής. Επίσης, η διδασκαλία στηρίζεται σε παρουσιάσεις φοιτητών που αφορούν σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη και εκπροσώπους. Η εξέταση είναι προφορική ως προς την Ιστορία της Λογοτεχνίας και γραπτή την ίδια ημέρα για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα.

   Βιβλιογραφία: Α. Lesky, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας. P. Easterling και B. Knox, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας. J. de Romily, Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία. S. Said, M. Trede και Α. le Boulluec, Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας (Τόμος Α). Κ. Dover and others, Ancient Greek Literature. Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, από τις αρχές ώς την Ύστερη Αρχαιότητα (έκδ. του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας/ επιστημ. επιμέλεια Α.-Φ. Χρηστίδης).

 • ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • Συμβασιούχος Διδάσκων Π/Δ 407/80
   Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενο, 5 ECTS Τύπος μαθήματος: Διδασκαλία. Αξιολόγηση: γραπτή Το μάθημα της ιστοριογραφίας έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές με τον λόγο που εξέφεραν οι ιστορικοί, ειδικώς, αλλά και οι άνθρωποι γενικότερα για το παρελθόν τους. Επίσης με την εξέταση των διαφορετικών λόγων, των διαφορετικών μεθόδων και των διαφορετικών τρόπων γραφής της ιστορίας καθώς και με τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ μνήμης και ιστορίας. Η διδασκαλία θα αφιερωθεί κατά κύριο λόγο στις αντιλήψεις των ιστορικών περί ιστορίας, στις μεθόδους τους και στην ιστοριογραφική τους παραγωγή ώστε οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις διάφορες ιστορικές σχολές και τις διαφορετικές μεθόδους που ανέπτυξαν αυτές για να συλλάβουν και να αναπαραστήσουν το παρελθόν. Υπ’ αυτό το πρίσμα θα εξεταστεί η σχέση των ιστορικών τόσο με τη θεωρία όσο και με τις άλλες κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως π.χ. η κοινωνιολογία, η φιλοσοφία, η ανθρωπολογία, η κοινωνική ψυχολογία και η οικονομία.
   Κατά δεύτερο λόγο η διδασκαλία θα αφιερωθεί στη διερεύνηση του λόγου και των πρακτικών των ιστορικών, ώστε να συνδεθούν τα γραπτά τους με τις κοινωνικές στρατηγικές τους. Υπ’ αυτό το πρίσμα θα μελετηθεί η στροφή των ιστορικών προς την αρχαιότητα αλλά και προς τον Μεσαίωνα μετά τον 17ο αιώνα αλλά και προς άλλες περιόδους, καθώς και οι διαφορετικές χρήσεις του ιστορικού λόγου τόσο στις δημόσιες συζητήσεις όσο και στη διαμόρφωση των εθνών και των κοινωνιών.
   Και, τέλος, θα διερευνηθούν οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις του λόγου των ιστορικών (ποιητική της ιστορίας) από άλλους λόγους περί ιστορίας, όπως π.χ. της λογοτεχνίας (μυθιστόρημα, ποίηση) και της τέχνης (θέατρο, όπερα, κινηματογράφος, εικαστικές τέχνες).

   Βιβλιογραφία: Ch. Samaran (διεύθυνση), Ιστορία και μέθοδοί της, τ. Γ΄, Διατήρηση και παρουσίαση των μαρτυριών, μτφρ. Π. Αναστόπουλος, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1987. N. Offenstadt, Gr. Dufaud, H.Mazurel (διευθ.), Οι λέξεις του ιστορικού. Έννοιες κλειδιά στη μελέτη της Ιστορίας, μτφρ. Κ. Γκότσινας, Αθήνα, Κέδρος, 2007. Αντ. Λιάκος, Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία;, Αθήνα, Πόλις, 2007. Αντ. Λιάκος,Πώς στοχάστηκαν το έθνος αυτοί που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο;, Αθήνα, Πόλις, 2005. R. Koselleck, H.-U. Wehler, W. Küttler, J. Kocka, R. van Dülmen, M. Mitterauer, Αναζητήσεις της νεότερης γερμανόφωνης ιστοριογραφίας, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 2004. R. Chartier, D. La Capra, H. White, Διανοητική ιστορία. Όψεις μιας σύγχρονης συζήτησης, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 1996. R. Romano, Που οδεύει η ιστορία; Αναζητήσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 1988. J. Haldon, Μαρξισμός και ιστοριογραφία. Πρόσφατες εξελίξεις και σύγχρονες συζητήσεις στη Βρετανία, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 1992. Br. G. Tigger, Μια ιστορία της αρχαιολογικής σκέψης, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2005. Θεοδ. Νικολαΐδης (επιμ.), Ο Μισέλ Φουκώ και οι ιστορικοί, Αθήνα, Νήσος, 2008. Ιστορία των εννοιών. Διαδρομές της ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 2006. Σύγχρονη ισπανική ιστοριογραφία. Τομές της φρανκικής και μεταφρανικής εποχής, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 2001. G. Iggers, Q. E. Wang, Παγκόσμια ιστορία της σύγχρονης ιστοριογραφίας, Αθήνα, Νεφέλη, 2015.

Νέα

ICA