Τμήμα Ιστορίας - Νεα Προθεσμία - ΠΜΣ Ιστορική Δημογραφία - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών ακάδ. έτους 2018-2019
Νεα Προθεσμία - ΠΜΣ "Ιστορική Δημογραφία" - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών ακάδ. έτους 2018-2019
Social Media
Δημοσίευση: 07-11-2018 13:19 | Ενημέρωση: 07-02-2019 12:12 | Προβολές: 3905
    Αίτηση υποψηφιότητας
Mέγεθος: 91 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και του φακέλου υποψηφιότητας
παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2019.  

 

Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου συνδιοργανώνει και λειτουργεί αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ιστορική Δημογραφία» ως διιδρυματικό με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και του ν. 2285/2018 (ΦΕΚ 2935 Β΄/20.7.2018). Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Ιστορική Δημογραφία».

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 θα δεχθεί μεταπτυχιακούς φοιτητές με διάρκεια φοίτησης δύο ακαδημαϊκά έτη (2018 - 2020). Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα εξάμηνα (τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και ένα (1) εξάμηνο για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας).

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., η συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων που ανέρχονται σε πεντακόσια (500) ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

 

Ο αριθμός εισακτέων για διετή κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25).

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» με τις εξής ειδικεύσεις:

α. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

γ. ΥΓΕΙΑ

 

Τα κριτήρια της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

 

  • η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας,
  • η γνώση βασικών στοιχείων χρήσης προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων και ποσοτικών δεδομένων,
  • ο βαθμός πτυχίου «λίαν καλώς» ή/και ο βαθμός «λίαν καλώς» σε μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.,
  • το βιογραφικό σημείωμα, η σύνταξη ειδικού φακέλου-ερωτηματολογίου επί του αντικειμένου της Ιστορικής Δημογραφίας και η προσωπική συνέντευξη,
  • τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου συνεκτιμάται.

 

 

Οι αιτήσεις και ο φάκελος υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς, από την 12η Νοεμβρίου έως και, το αργότερο, την 7η Ιανουαρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην ακόλουθη διεύθυνση.

 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας
ΠΜΣ «Ιστορική Δημογραφία»

Πρωτόκολλο Τμήματος Ιστορίας
Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100


Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κτήριο του Τμήματος Ιστορίας στην Κέρκυρα, σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθούν εγκαίρως στους υποψηφίους.

Το κείμενο της Προκήρυξης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (http://history.ionio.gr/postgraduate/demography/) (τηλέφωνο επικοινωνίας 2661087318 και e-mail agianna@ionio.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (http://history.ionio.gr/postgraduate/demography/).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Επιστροφή
Νέα
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020
Δημοσίευση: 18-04-2019 18:05 | Ενημέρωση: 26-08-2019 15:56

ICA