Πτυχιακή Εργασία

Κανονισμός για την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας


1. Η Πτυχιακή Εργασία

Η σύνταξη Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) είναι προαιρετική. Η Π.Ε. αντιστοιχεί σε 2 ΥΕ μαθήματα εκ των 17 ΥΕ μαθημάτων και μπορεί να αντικαταστήσει 2 ΥΕ μαθήματα (μη σεμιναριακά) κατά την εκπόνησή της (βλ. προϋποθέσεις πτυχίου και ενδεικτικό πρόγραμμα πίστωσης ECTS).

2. Περιγραφή της Πτυχιακής Εργασίας
α. Η εργασία είναι πρωτότυπη, με την έννοια ότι αποτελεί προσωπική σύνθεση του συγγραφέα της.
β. Σκοπός της είναι να αποδείξει ο φοιτητής την εξοικείωσή του με τις πηγές και τα βοηθήματα και τις ικανότητές του στην ερευνητική διαδικασία.
γ. Το θέμα της άπτεται του αντικειμένου της ιστορίας και των επιστημών που συνδέονται με αυτήν, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.
δ. Το θέμα της ΠΕ προτείνεται από τον φοιτητή, σε συνεννόηση με έναν από τους διδάσκοντες του Τμήματος, ο οποίος θα είναι και ο Επόπτης της εργασίας του. Η έγκριση του θέματος βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του Επόπτη.
ε. Η έκταση της ΠΕ δεν πρέπει να ξεπερνά τις 60 σελίδες. Ο κύριος κορμός της ανέρχεται τουλάχιστον σε 40 σελίδες. Η υπέρβαση του παραπάνω ορίου εξαρτάται από αιτιολογημένη απόφαση του Επόπτη της ΠΕ.

3. Η εποπτεία της Πτυχιακής Εργασίας
α. Η ΠΕ εποπτεύεται σε όλη τη διάρκεια της εκπόνησής της από έναν από τους διδάσκο¬ντες του Τμήματος, τον Επόπτη της ΠΕ, που επιλέγεται από τον φοιτητή για να φέρει το κύριο βάρος της καθοδήγησης κατά την εκπόνηση της εργασίας.
β. Ο Επόπτης της ΠΕ, σε συνεννόηση με τον φοιτητή και με βάση το θέμα και το είδος της εργασίας, μπορεί να ζητήσει τη συνεργασία άλλου διδάσκοντα του Τμήματος ή να αποταθεί σε άλλους διδάσκοντες και ερευνητές με συναφές γνωστικό αντικείμενο. 
γ. Σε περίπτωση που ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στη συνεργασία Επόπτη - φοιτητή, το ζήτημα παραπέμπεται στην Επιτροπή Προγράμματος.
δ. Ο διδάσκων δεν υποχρεούται να αποδεχθεί την εποπτεία περισσοτέρων από 4-5 ΠΕ συγχρόνως.

4. Η διαδικασία εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας
α. Κάθε φοιτητής μπορεί να αρχίσει την ΠΕ του από την έναρξη του Ε' εξαμήνου των σπουδών του.
β. Προκαταρκτική διαδικασία:
-Ο φοιτητής επιλέγει, καταρχάς, το θέμα και τον Επόπτη της εργασίας του, με τον οποίο έρχεται σε συνεννόηση για την αποσαφήνιση και έγκριση του θέματος του.
- Υποβάλλει αίτηση μέσω της Γραμματείας για την κατοχύρωση του θέματος του. Όταν ο φοιτητής πάρει την έγκριση, μπορεί να αρχίσει την εργασία του.
- Μετά την κατοχύρωσή του, το θέμα είναι καταρχάς οριστικό. Αλλαγή θέματος μπορεί να αντιμετωπισθεί με σοβαρή αιτιολόγηση από τον φοιτητή και μετά από έγκριση του Επόπτη του. Αλλαγή του Επόπτη μπορεί επίσης να αντιμετωπισθεί, είτε λόγω αλλαγής του θέματος, είτε για οποιονδήποτε άλλο έκτακτο λόγο. Οποιαδήποτε αλλαγή στο θέμα αναφέρεται σε νέα αίτηση του φοιτητή για την έγκριση του νέου θέματος.
γ. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας: 
Η συνεργασία του φοιτητή με τον Επόπτη του γίνεται με διαδοχικές συναντήσεις. Στις πρώτες συναντήσεις γίνεται αποσαφήνιση της μεθοδολογίας και οργανόγραμμα της εργασίας. Ο φοιτητής παρουσιάζει δείγμα της εργασίας του, το οποίο ελέγχεται επισταμένως και βελτιώνεται από τον Επόπτη. Με βάση αυτό το δείγμα ο Επόπτης δίνει συγκεκριμένες οδηγίες. Στις επόμενες συναντήσεις ο ρόλος του Επόπτη περιορίζεται στον έλεγχο της υπόλοιπης εργασίας, στην επισήμανση τυχόν αδυναμιών και σε γενικές κατευθύνσεις. Όταν η εργασία πάρει την πρώτη ολοκληρωμένη μορφή της, υποβάλλεται για ανάγνωση και σχολιασμό στον Επόπτη. Με βάση τα σχόλιά του, ο φοιτητής δίνει την τελική μορφή στην εργασία και υποβάλλει νέο αντίτυπο. Ο Επόπτης δίνει στον φοιτητή την άδεια να υποστηρίξει την εργασία του, μόνον εφόσον κρίνει ότι θα βαθμολογηθεί τουλάχιστον με πέντε (5). Στην αντίθετη περίπτωση, επιστρέφει στον φοιτητή την εργασία για βελτίωση. Όλα τα κείμενα που υποβάλλονται είναι δακτυλογραφημένα. Όταν πάρει την άδεια να υποστηρίξει την εργασία του, ο φοιτητής καταθέτει ένα δεύτερο αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, παίρνει σχετική βεβαίωση και την προσκομίζει στον Επόπτη του. 
δ. Δομή και Μορφή της ΠΕ:
- Δομή: Ένα φύλλο λευκό στην αρχή - Σελίδα τίτλου - Πρόλογος - Εισαγωγή - Κύριο σώμα
- Παράρτημα (ενδεχομένως) - Βιβλιογραφία
- Ευρετήρια (ενδεχομένως) - Περιεχόμενα - Ένα λευκό φύλλο.
- Μορφή: Η πτυχιακή εργασία είναι δακτυλογραφημένη σε χαρτί Α4. Διαστάσεις δακτυλογραφημένης επιφάνειας: 1.500 κτυπήματα, δηλαδή 25 σειρές των 60 κτυπημάτων ή 30 σειρές των 50. Τα αντίτυπα που υποβάλλονται είναι βιβλιοδετημένα.

5. Η υποστήριξη της Πτυχιακής Εργασίας
α. Η υποστήριξη της ΠΕ γίνεται ενώπιον του Επόπτη ή και παρουσία άλλων διδασκόντων που έχουν κληθεί από αυτόν. Ο φοιτητής παρουσιάζει την εργασία του και κατόπιν απαντά σε ερωτήσεις.
β. Η υποστήριξη της ΠΕ ορίζεται το νωρίτερο ένα μήνα μετά την κατάθεση του τελικού κειμένου στον Επόπτη και κοντά σε εξεταστική περίοδο. Η ημερομηνία ανακοινώνεται από τη Γραμματεία.
γ. Ο Επόπτης προσκομίζει φάκελο που περιέχει την έγκριση του θέματος, τη βεβαίωση της Βιβλιοθήκης για την κατάθεση του δευτέρου αντιγράφου και τέλος έντυπο του Πρωτοκόλλου υποστήριξης εις διπλούν.
δ. Στο τέλος της υποστήριξης ο Επόπτης βαθμολογεί την ΠΕ. Το αποτέλεσμα ανακοινώνεται αμέσως στον υποψήφιο και κοινοποιείται εγγράφως στη Γραμματεία. Οι φοιτητής καταθέτει στην Γραμματεία του Τμήματος την πτυχιακή εργασία σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

6. Μετά το πέρας της διαδικασίας της υποστήριξης, ο φάκελος της ΠΕ κατατίθεται στη Γραμματεία
- η Βιβλιοθήκη τηρεί αλφαβητικούς καταλόγους συγγραφέων, θεμάτων και χρηστών κάθε ΠΕ.
- οι ΠΕ δεν δανείζονται αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός της Βιβλιοθήκης. Φωτοαντίγραφα μέρους ή συνόλου γίνονται μόνο μετά από έγγραφη άδεια του συγγραφέα.