Τμήμα Ιστορίας - Εξετάσεις
Εξετάσεις

Κανονισμός Εξετάσεων

I. Κατάρτιση του προγράμματος εξετάσεων
Η Επιτροπή Προγράμματος και Σπουδών του Τμήματος είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του προγράμματος εξετάσεων του Τμήματος.
Η Γραμματεία κοινοποιεί σε όλους τους διδάσκοντες 40 ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων, εσωτερική εγκύκλιο με την οποία τους ζητά να δηλώσουν εντός 15 ημερών τις προτιμήσεις τους για τις ημέρες και ώρες που επιθυμούν να εξεταστεί το μάθημά τους και να εκτελέσουν καθήκοντα επιτηρητή. Σε κάθε περίπτωση ο διδάσκων οφείλει να δηλώνει πρώτη και δεύτερη επιλογή για κάθε μάθημα.
Η ανάρτηση του προγράμματος των εξετά­σεων γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την επίσημη έναρξη των εξετάσεων. Καμία αλλαγή δεν γίνεται δεκτή μετά την ανάρτηση του προγράμματος, πλην σοβαρών περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

II. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των διδασκόντων
Οι διδάσκοντες
1. Οφείλουν να είναι παρόντες την ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις τους. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος του εξετάζοντος διδάσκοντος, ενημερώνεται αναπληρωτής του, στον οποίο ο κωλυόμενος διδάσκων οφείλει να καταθέσει τα θέματα του εξεταζόμενου μαθήματος σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Άλλος τρόπος επίδοσης των θεμάτων δεν είναι αποδεκτός, με κίνδυνο ακύρωσης των εξετάσεων.
2. Σε περίπτωση που έχουν οριστεί επιτηρητές, οφείλουν να είναι στη θέση τους τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης και να παραμένουν στη διάθεση του εξεταστή καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Σε περίπτωση κωλύ­ματος του επιτηρητή, τα καθήκοντά του εκτελεί, μετά από σύμφωνη γνώμη του εξετάζοντος διδάσκοντος, ένα μέλος ΕΤΕΠ ή ένας μεταπτυχιακός φοιτητής - υποψήφιος διδάκτωρ.
3. Οφείλουν να δίνουν τις απαραίτητες διευκρι­νίσεις επί των θεμάτων των εξετάσεων στην αρχή της εξέτασης.

III. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εξεταζομένων
Οι εξεταζόμενοι
1. Οφείλουν να βρίσκονται στις θέσεις τους το αργότερο μέχρι την έναρξη της εκφώνησης των θεμάτων.
2. Δεν επιτρέπεται να έχουν στο θρανίο ή δίπλα τους σημειώσεις και προσωπικά αντικείμενα, πέραν της απαραίτητης γραφικής ύλης ή εγκε­κριμένων από διδάσκοντα βοηθημάτων.
3. Δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με οποιον­δήποτε τρόπο μεταξύ τους ή με άλλο άτομο κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
4. Οφείλουν να προσκομίζουν τη φοιτητική τους ταυτότητα και να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου τους σε ένα κατάλογο και να υπογράφουν.
5. Έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση πρόχειρου, το οποίο θα παραδίδεται μαζί με την επί­σημη κόλλα των εξετάσεων, εάν ο διδάσκων το επιθυμεί. Το πρόχειρο φυσικά δεν βαθμολογείται.
6. Δεν μπορούν να εξέλθουν από την αίθουσα πριν την παρέλευση μισής ώρας από την έναρξη της εξέτασης.
7. Έχουν ως ανώτατη διάρκεια εξέτασης 3 ώρες για τις γραπτές εξετάσεις.
8. Οφείλουν να τηρούν τον παρόντα κανονισμό. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εξεταστής ή ο επιβλέπων αντιληφθεί εξεταζόμενο να μην συμμορφώνεται στις παραγράφους 2 και 3 του εδ. III του κανονισμού εξετάσεων, έχει το δικαίωμα να του κάνει προφορική παρατήρηση, να του ζητήσει να αλλάξει θέση ή να του πάρει την κόλλα και να την μονογράψει, συμπληρώνοντας σ' αυτήν το λόγο της ενέργειάς του. Το εν λόγω γραπτό βαθμολογείται με μηδέν (0) και στη συνέχεια ο διδάσκων ή ο επιτηρητής ενημερώνει εγγράφως τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

IV. Έκδοση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
Ο διδάσκων οφείλει να παραδώσει στη Γραμμα­τεία τα αποτελέσματα των εξετάσεων το αργότερο 20 ημέρες μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου.

Νέα

ICA