Εξετάσεις

 

Κανονισμός Εξετάσεων

O παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες διεξαγωγής των εξετάσεων προκειμένου να διασφαλιστούν η ισότιμη μεταχείριση των εξεταζομένων, η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η ομαλή εξέλιξη της εξεταστικής διαδικασίας. Ο κανονισμός ενσωματώνει την κείμενη νομοθεσία και τα συναφή άρθρα του εσωτερικύ κανονισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου της 08.06.2021 (ΦΕΚ B΄ 2630 της 18.06.2021).

  1. Τρόποι αξιολόγησης

1.1    Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται από τους διδάσκοντες του εκάστοτε μαθήματος. Οι διδάσκοντες μπορούν να οργανώσουν κατά την κρίση τους γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθούν σε εργασίες/ασκήσεις που ανατίθενται στους φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.

1.2   Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμίες που ορίζονται από τους διδάσκοντες και δεν υπερβαίνουν το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εξαμήνου. Σε περίπτωση συνδιδασκαλίας η αξιολόγηση οργανώνεται από κοινού.

1.3   Ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών καθώς και όλες οι πληροφορίες που αφορούν κάθε μάθημα, αναφέρονται αναλυτικά στο περίγραμμα του μαθήματος το οποίο περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

  1. Εξετάσεις και εξεταστικές περίοδοι

       Οι γραπτές ή προφορικές εξετάσεις διεξάγονται στη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει τρεις εξεταστικές περιόδους: δύο κανονικές εξεταστικές που διεξάγονται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων της αντίστοιχης διδακτικής περιόδου (χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο) και μία επαναληπτική εξεταστική που πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο, και αφορά τα μαθήματα στα οποία οι φοιτητές δεν εξετάστηκαν επιτυχώς στη διάρκεια των κανονικών εξεταστικών. Οι ακριβείς ημερομηνίες κάθε εξεταστικής περιόδου ορίζονται από τη Σύγκλητο και ανακοινώνονται στον ιστότοπο του Τμήματος.

  1. Συμμετοχή στις εξετάσεις (γενικά)

3.1   Δικαίωμα συμμετοχής στις κανονικές εξεταστικές έχουν όσοι φοιτητές έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων στην αρχή του αντίστοιχου χειμερινού ή εαρινού. Βάσει των δηλώσεων αυτών, οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετάσχουν στην εξέταση:

(α)  των υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ) που αντιστοιχούν στο εξάμηνο σπουδών τους, καθώς και τυχόν υποχρεωτικών μαθημάτων της ίδιας περιόδου (χειμερινής ή εαρινής) προηγούμενων εξαμήνων, στα οποία δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς·

(β)   των υποχρεωτικά επιλεγόμενων μαθημάτων (ΥΕ) και των μαθημάτων Ξένης Γλώσσας (ΞΓ) που επέλεξαν κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης μαθημάτων·

(γ)   των σεμιναριακών μαθημάτων (Σ) στα οποία έχουν δηλωθεί από τους διδάσκοντες.

3.2   Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επαναληπτική εξέταση (Σεπτεμβρίου) εκείνων μόνο των μαθημάτων, στα οποία είχαν δικαίωμα να εξεταστούν στη διάρκεια των κανονικών εξεταστικών περιόδων του έτους. Συνεπώς, φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις (κανονικές ή επαναληπτικές) και τυχόν βαθμοί από την (παράτυπη) συμμετοχή τους σε αυτές δεν καταχωρούνται. Οι δηλώσεις μαθημάτων ισχύουν μόνο για το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο υποβάλλονται.

  1. Συμμετοχή στις εξετάσεις (ειδικές περιπτώσεις)

4.1   Κατά τις κανονικές εξεταστικές περιόδους των μαθημάτων χειμερινή ή εαρινής περιόδου, οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης και είναι εγγεγραμμένοι στο Θ΄ (ένατο) ή μεγαλύτερο εξάμηνο (φοιτητές επί πτυχίω) έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να εξεταστούν σε υποχρεωτικά μαθήματα της άλλης διδακτικής περιόδου. Έτσι, οι φοιτητές επί πτυχίω δικαιούνται να ζητήσουν να εξεταστούν σε υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται σε εαρινό εξάμηνο κατά τη χειμερινή εξεταστική και, αντίστροφα, σε μαθήματα που διδάσκονται σε χειμερινό εξάμηνο κατά την εαρινή εξεταστική. Προϋπόθεση για την άσκηση αυτού του δικαιώματος είναι η ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων αυτών εντός προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία στον ιστότοπο του Τμήματος.

4.2   Για τη συμμετοχή των φοιτητών επί πτυχίω στις επαναληπτικές εξετάσεις (Σεπτεμβρίου) ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 3.2. Συνεπώς, προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις ενός μαθήματος είναι οι φοιτητές να είχαν δικαίωμα να εξεταστούν στο μάθημα αυτό στη διάρκεια των κανονικών εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους.

4.3   Σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές διατηρούν το δικαίωμα να εξεταστούν εκ νέου προς βελτίωση της βαθμολογίας τους σε έως και πέντε (5) μαθήματα στα οποία έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς (αλλά όχι πάνω από μία φορά ανά μάθημα), εφόσον τα μαθήματα αυτά εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις κανονικές εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος (όχι κατ’ εξαίρεση). Προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικού αιτήματος στη Γραμματεία εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις δηλώσεις μαθημάτων, εφόσον πρόκειται για κανονική εξεταστική, και έως τις 20ης Ιουλίου που προηγείται, εφόσον πρόκειται για την επαναληπτική εξεταστική (Σεπτεμβρίου) και αφορά χειμερινά ή εαρινά μαθήματα στα οποία οι φοιτητές έχουν εξετασθεί επιτυχώς. Σε περίπτωση που ο βαθμός επανεξέτασης είναι μικρότερος από τον αρχικό, διατηρείται ο αρχικός βαθμός.

  1. Κατάρτιση προγράμματος εξετάσεων και καταλόγων συμμετεχόντων

5.1   Ο ακριβής χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων κάθε μαθήματος ορίζεται στο πρόγραμμα εξετάσεων που αναρτάται στον ιστότοπο του Τμήματος τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη κάθε εξεταστικής περιόδου. Τυχόν μεταβολές στο πρόγραμμα εξετάσεων πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ανακοινώνονται με τον ίδιο τρόπο.

5.2   Βάσει των δηλώσεων μαθημάτων και όσων προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος, η Γραμματεία καταρτίζει τους καταλόγους των συμμετεχόντων στην εξέταση κάθε μαθήματος, τους οποίους και θέτει στη διάθεση των διδασκόντων μέσω της ηλεκτρονικής πύλης φοιτητολογίου πριν την έναρξη της εξεταστικής.

  1. Διεξαγωγή εξετάσεων (γενικά)

6.1   Οι εξετάσεις διεξάγονται με ευθύνη των διδασκόντων του εξεταζόμενου μαθήματος. Σε περίπτωση γραπτών εξετάσεων, ως επιτηρητές μπορούν να ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των λοιπών κατηγοριών διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες.

6.2  Η ανώτατη διάρκεια της εξέτασης ενός μαθήματος είναι δύο (2) ώρες.

6.3  Οι εξεταζόμενοι φοιτητές οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στον τόπο της εξέτασης και να έχουν μαζί τους φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα ή κάποιο άλλο δημόσιο έγγραφο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή τους. Οι εξεταζόμενοι επιδεικνύουν την ταυτότητα ή το δημόσιο έγγραφο στους διδάσκοντες/επιτηρητές και υπογράφουν τον κατάλογο εξεταζομένων, που πιστοποιεί τη συμμετοχή τους στην εξέταση.

6.4  Οι εξεταζόμενοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής στην εξέταση, η οποία αναγράφει υποχρεωτικά τα στοιχεία του εξεταζόμενου φοιτητή και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της εξέτασης, υπογράφεται από τον διδάσκοντα/επιτηρητή και σφραγίζεται από τη Γραμματεία.

6.5  Οι εξεταζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ερωτήσεις στην αρχή ή και στη διάρκεια της εξέτασης. Οι ερωτήσεις διατυπώνονται δημοσίως, ώστε να ακούγονται από όλους· το ίδιο ισχύει και για τις απαντήσεις ή τυχόν διευκρινίσεις που δίνονται από τους διδάσκοντες.

6.6  Στη διάρκεια των εξετάσεων:

(α) οι εξεταζόμενοι οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις των διδασκόντων/επιτηρητών και να αποφεύγουν κάθε συμπεριφορά που παρενοχλεί τους άλλους και διασπά τη συγκέντρωσή τους· το κάπνισμα/άτμισμα και η κατανάλωση τροφίμων απαγορεύονται ρητά.

(β)   απαγορεύεται η κάθε μορφής αντιγραφή, η συνεννόηση/συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων ή με τρίτους, καθώς και η χρήση κάθε είδους σημειώσεων, βοηθημάτων και ηλεκτρονικών μέσων (κινητών τηλεφώνων, tablet, laptop, smartwatch, κ.ά.), εκτός εάν οι διδάσκοντες του εξεταζόμενου μαθήματος έχουν επιτρέψει τη χρήση τους. Τα κινητά τηλέφωνα των εξεταζομένων οφείλουν να είναι απενεργοποιημένα και τυχόν βιβλία, τσάντες, σημειώσεις ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές οφείλουν να τοποθετούνται σε απόσταση από τους εξεταζόμενους.

6.7  Φοιτητές που διαπιστωθεί ότι αντιγράφουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή συνεννοούνται/συνεργάζονται με άλλους ή παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, μηδενίζονται. Ο διδάσκων/επιτηρητής που έκανε τη διαπίστωση καταγράφει το συμβάν (και, εφόσον πρόκειται για γραπτή εξέταση, μονογράφει το γραπτό) και ενημερώνει τον Πρόεδρο του Τμήματος, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

  1. Διεξαγωγή εξετάσεων (ειδικότερες ρυθμίσεις)

7.1   Ειδικότερα, σε περίπτωση γραπτών εξετάσεων:

(α) οι εξεταζόμενοι κατανέμονται στους χώρους εξέτασης κατά τις υποδείξεις των διδασκόντων/επιτηρητών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετακινήσουν τους εξεταζόμενους σε θέσεις που κρίνουν ότι διευκολύνουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

(β)   οι εξεταζόμενοι απαγορεύεται να αποχωρήσουν από την αίθουσα πριν την παρέλευση των πρώτων τριάντα (30) λεπτών της εξέτασης, έστω και αν προτίθενται να παραδώσουν λευκή κόλλα.

(γ)   κατά την αποχώρησή τους, οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να παραδώσουν την κόλλα των εξετάσεων (έστω και λευκή), με συμπληρωμένα τα προσωπικά στοιχεία τους, καθώς και το έντυπο των θεμάτων (εκτός αν ο διδάσκων επιτρέψει την απομάκρυνσή του).

(δ)   οι εξεταζόμενοι δικαιούνται να κάνουν χρήση πρόχειρου, το οποίο παραδίδουν μαζί με την επίσημη κόλλα των απαντήσεών τους· το πρόχειρο δεν λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.

(ε)   απαγορεύεται να παραμείνει στην αίθουσα μόνο ένας εξεταζόμενος· συνεπώς, οι δύο (τουλάχιστον) τελευταίοι εξεταζόμενοι αποχωρούν ταυτόχρονα, ακόμα και αν ένας εξ αυτών έχει ολοκληρώσει την εξέταση νωρίτερα.

7.2   Ειδικότερα, σε περίπτωση προφορικών εξετάσεων:

(α) οι διδάσκοντες χωρίζουν τους φοιτητές σε ομάδες.

(β)   κάθε εξεταζόμενος προσέρχεται στην εξέταση την ώρα που έχει προγραμματιστεί για την ομάδα του.

(γ)   οι φοιτητές προσέρχονται και αποχωρούν από την εξέταση ως ομάδα.

  1. Βαθμολόγηση

8.1   Τα μαθήματα βαθμολογούνται στην αριθμητική κλίμακα του 10 (0 έως 10) με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου· οι φοιτητές ενημερώνονται για τους βαθμούς τους μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής γραμματείας.

8.2   Οι διδάσκοντες καταχωρίζουν τη βαθμολογία των φοιτητών μέσω της ηλεκτρονικής πύλης φοιτητολογίου εντός τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος. Σε περίπτωση που το μάθημα δεν αξιολογείται μέσω εξέτασης ή αξιολογείται και με άλλες μεθόδους (λ.χ. παράδοση εργασιών), η παραπάνω προθεσμία ισχύει από την τελευταία ημέρα της εξεταστικής περιόδου.

8.3  Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι φοιτητές που συμμετείχαν σε γραπτή εξέταση έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο γραπτό που παρέδωσαν στις εξετάσεις. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την ανάγνωση του γραπτού με τους διδάσκοντες/εξεταστές του μαθήματος, οι οποίοι επεξηγούν στους φοιτητές την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των γραπτών τους. Οι διδάσκοντες καθορίζουν τον τόπο και τον χρόνο για την επίδειξη των γραπτών σε φοιτητές. Τα γραπτά φυλάσσονται με επιμέλεια των διδασκόντων για ένα (1) ημερολογιακό έτος από τη διενέργεια της εξέτασης και στη συνέχεια καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία.

8.4  Η εκ παραδρομής καταχώρηση μη ορθής βαθμολογίας σε κάποιον φοιτητή διορθώνεται από τον διδάσκοντα κατόπιν εισήγησής του προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Άλλου είδους αναβαθμολόγηση δεν είναι δυνατή.

8.5  Όσοι φοιτητές έχουν αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές σε ένα μάθημα, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία, για την εξέταση από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. με το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο. Η τριμελής επιτροπή ορίζεται από τον Κοσμήτορα κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος. Η σύνθεση της επιτροπής ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  1. Συμμετοχή στις εξετάσεις Φοιτητών με Αναπηρία

9.1   Οι διδάσκοντες οφείλουν να λαμβάνουν την απαιτούμενη μέριμνα για την εξέταση Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ). Τόσο οι ΦμεΑ όσο και οι διδάσκοντες μπορούν να απευθύνονται στον Σύμβουλο-Καθηγητή ΦμεΑ του Τμήματος, με σκοπό την παροχή ειδικότερων οδηγιών για την ευχερή συμμετοχή των ΦμεΑ στις εξετάσεις.

9.2  Οι εξετάσεις των ΦμεΑ πραγματοποιούνται σε κλίμα σεβασμού και αποδοχής της ιδιαιτερότητας.

9.3  Οι ΦμεΑ συμμετέχουν στις εξετάσεις την ίδια μέρα και ώρα με τους υπόλοιπους φοιτητές.

9.4  Οι ΦμεΑ οφείλουν να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματός τους σχετική γνωμάτευση από αρμόδιο δημόσιο φορέα η οποία να πιστοποιεί το είδος της αναπηρίας τους.

9.5  Οι ΦμεΑ οφείλουν επίσης να επικοινωνήσουν με τον Σύμβουλο-Καθηγητή ΦμεΑ του Τμήματός τους, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

9.6 Στις περιπτώσεις φοιτητών με αισθητηριακές ή κινητικές αναπηρίες, κατά τις οποίες χρειάζονται ειδικές διευθετήσεις, οι φοιτητές ενημερώνουν πριν από κάθε εξεταστική τον Σύμβουλο-Καθηγητή ΦμεΑ και αυτός επικοινωνεί με τους εξεταστές προκειμένου να ρυθμιστούν αυτά τα ειδικά θέματα.

9.7   Στις περιπτώσεις φοιτητών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (Δ.Ε.Π.-Υ.) ή/και Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή (π.χ. δυσλεξία), οι φοιτητές δεν είναι απαραίτητο να επικοινωνήσουν πριν την εξέταση με τον Σύμβουλο-Καθηγητή ΦμεΑ, χρειάζεται όμως να έχουν μαζί τους κατά την εξέταση φωτοτυπία της σχετικής γνωμάτευσης που εκδίδεται από τα αρμόδια Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, και να ενημερώσουν στην αρχή της διαδικασίας εξέτασης για τον τρόπο που επιθυμούν να εξεταστούν (γραπτά ή προφορικά), εφόσον υπάρχει σχετική οδηγία στη γνωμάτευση.

9.8 Οι ΦμεΑ που έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης, οφείλουν να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματός τους έγκυρη σχετική γνωμάτευση από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Επίσης, οφείλουν να έχουν μαζί τους κατά την εξέταση φωτοτυπία της γνωμάτευσης αυτής. Αν δεν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα της προφορικής εξέτασης, μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν γραπτώς.

9.9 Οι ΦμεΑ που έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης, ενημερώνουν τον υπεύθυνο καθηγητή κατά την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης. Ο καθηγητής δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί στον φοιτητή την προφορική εξέταση ούτε να τον παροτρύνει να εξεταστεί με διαφορετικό τρόπο. Οφείλει να σεβαστεί απόλυτα την απόφαση του φοιτητή.

9.10 Οι ΦμεΑ που έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης λαμβάνουν τα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους φοιτητές.

9.11  Στην περίπτωση εξέτασης φοιτητών με Δ.Ε.Π.-Υ. ή/ και Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή, διαβάζονται αργά και καθαρά οι εκφωνήσεις των θεμάτων. Ο φοιτητής μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις με όποια σειρά επιθυμεί.

9.12 Οι ΦμεΑ που εξετάζονται προφορικά, χρήζουν βοήθειας ως προς την ανάγνωση και κατανόηση των ερωτήσεων· ωστόσο, η προφορική εξέταση δε συνεπάγεται μείωση των απαιτήσεων του διδάσκοντα ως προς την πληρότητα και ορθότητα των απαντήσεων ούτε παρέχεται στους εξεταζόμενους άλλη βοήθειας πέραν των προαναφερομένων.

9.13 Στην περίπτωση προφορικής εξέτασης ατόμου με τραυλισμό, είναι σημαντικό ο καθηγητής να επιδεικνύει υπομονή, να μην πιέζει με κανέναν λεκτικό ή μη λεκτικό τρόπο τον φοιτητή να ολοκληρώσει γρήγορα την απάντησή του και να μην ολοκληρώνει ο ίδιος αυτό που υποθέτει ότι θέλει να πει ο φοιτητής. Ο καθηγητής δεν πρέπει να σχολιάζει με κανέναν τρόπο την εκφορά του λόγου του φοιτητή ούτε να κάνει οποιαδήποτε σχετική παραίνεση. Οφείλει απλώς να περιμένει υπομονετικά τον φοιτητή να ολοκληρώσει τις απαντήσεις του.

9.14 Για τους φοιτητές με Δ.Ε.Π.-Υ. ή/και Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή (δυσλεξία, δυσγραφία, κ.λπ.) χρειάζονται ειδικοί χειρισμοί κατά την εξέταση, προφορική ή γραπτή, για τους οποίους ο Σύμβουλος-Καθηγητής ΦμεΑ ενημερώνει τους επιτηρητές και τους διδάσκοντες.

9.15 Οι φοιτητές με αναπηρία στα άνω άκρα δικαιούνται βοηθό γραφής, ο οποίος θα πρέπει να έχει ζητηθεί εκ των προτέρων από τον Σύμβουλο-Καθηγητή ΦμεΑ. Οι βοηθοί γραφής είναι εθελοντές, οι οποίοι αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια της εξέτασης να απαντούν γραπτά τις ερωτήσεις ύστερα από υπαγόρευση του ΦμεΑ. Αν είναι φοιτητές, μπορεί είτε να προέρχονται από διαφορετικό Τμήμα από εκείνο του ΦμεΑ, ή να φοιτούν στο ίδιο Τμήμα, αλλά σε μικρότερο έτος. Σε αυτή την περίπτωση, η μεταγραφή γίνεται κατά λέξη, παρουσία επιτηρητή.

9.16 Σε περίπτωση ΦμεΑ με μερική απώλεια όρασης, τα θέματα των γραπτών εξετάσεων δίνονται στον φοιτητή σε κατάλληλη μορφή (ποσοστιαία μεγέθυνση των γραμμάτων) και, εάν το επιθυμεί, ο καθηγητής του διαβάζει μεγαλοφώνως τα θέματα, όσες φορές χρειαστεί.

9.17 Σε περίπτωση ολικής απώλειας όρασης και, μέχρι να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των εξετάσεων σε γραφή braille, προτείνεται είτε η προφορική εξέταση είτε η χρήση βοηθού γραφής.

9.18 Οι κωφοί ή βαρήκοοι φοιτητές δύναται να εξετάζονται προφορικά με τη βοήθεια επίσημου διερμηνέα, κατόπιν αιτήματός τους στον Σύμβουλο-Καθηγητή ΦμεΑ, ο οποίος γνωστοποιεί την ανάγκη αυτή στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

Ενημέρωση: 10-09-2021
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας