Εξετάσεις

Κανονισμός Εξετάσεων

 

Τα άρθρα που ακολουθούν ορίζουν τους κανόνες διεξαγωγής των εξετάσεων και επισημαίνουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών, των επιτηρητών και των διδασκόντων προκειμένου να διασφαλιστούν η ισότιμη μεταχείριση των εξεταζομένων, η ομαλή λειτουργία, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας:

 1. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους τη φοιτητική ταυτότητα ή την αστυνομική ταυτότητα ή κάποιο άλλο δημόσιο έγγραφο, που πιστοποιεί τα προσωπικά τους στοιχεία.
 2. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα και να απομακρύνουν από τα έδρανα βιβλία, τσάντες, σημειώσεις, τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας κάθε είδους (ακουστικά Bluetooth, smart watch κλπ). Η παραβίαση αυτού του κανόνα θεωρείται απόπειρα αντιγραφής, ακόμη και αν τα βιβλία είναι κλειστά και τα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές απενεργοποιημένα.

 

Ι. Γραπτές Εξετάσεις

 

 1. Η διάρκεια των εξετάσεων κάθε μαθήματος είναι δύο (2) ώρες.
 2. Οι εξεταζόμενοι κατανέμονται στην αίθουσα από τους επιτηρητές, υπό τις οδηγίες του διδάσκοντα, με τρόπο που να εμποδίζεται η οπτική πρόσβαση του ενός στο γραπτό του άλλου.
 3. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις των επιτηρητών και να αποφεύγουν κάθε συμπεριφορά που παρενοχλεί τους άλλους και διασπά τη συγκέντρωσή τους. Απαγορεύεται επίσης το κάπνισμα, το άτμισμα και η κατανάλωση τροφίμων. Οι επιτηρητές έχουν δικαίωμα να παρατηρήσουν και να μετακινήσουν σε άλλη θέση όποιον δεν ακολουθεί τις υποδείξεις τους.
 4. Οι επιτηρητές παραδίδουν τις κόλλες και ελέγχουν τα στοιχεία των εξεταζομένων πριν ξεκινήσει η εξέταση. Στη συνέχεια διανέμουν ή υπαγορεύουν τα θέματα, αναγράφουν στον πίνακα την ώρα έναρξης και ενημερώνουν τους εξεταζόμενους 60, 30 και 15 λεπτά πριν τη λήξη της εξέτασης.
 5. Αφού ανακοινωθούν τα θέματα ο διδάσκων μπορεί να δώσει διευκρινήσεις, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Οι εξεταζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ερωτήσεις στην αρχή ή και στη διάρκεια της εξέτασης. Οι ερωτήσεις πρέπει να γίνονται μεγαλοφώνως και ο διδάσκων οφείλει να απαντήσει δημοσίως, ώστε να ακουστεί από όλους η απάντηση.
 6. Η προσέλευση στην αίθουσα και η συγκέντρωση μόνο των εξεταζομένων έξω από την είσοδό της επιβάλλεται 15 λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης. Οι εξεταζόμενοι απαγορεύεται να αποχωρήσουν από την αίθουσα πριν ολοκληρωθούν τα πρώτα 30 λεπτά της εξέτασης, ακόμα και αν προτίθενται να παραδώσουν λευκή κόλλα.
 7. Αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παραβιάζει την εγκυρότητα των εξετάσεων (πλαστοπροσωπία, αντιγραφή, συνομιλία-συνεργασία, χρήση έντυπων και ηλεκτρονικών μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων κλπ), τότε ο διδάσκων ή οι επιτηρητές έχουν δικαίωμα να μονογράψουν την κόλλα του σημειώνοντας τον λόγο. Επιπλέον, αναλόγως του είδους και της βαρύτητας του παραπτώματος, ο διδάσκων έχει δικαίωμα να τον παραπέμψει στα αρμόδια όργανα του Τμήματος.
 8. Οι εξεταζόμενοι κατά την παράδοση του γραπτού υπογράφουν στον ονομαστικό κατάλογο εξεταζομένων και δείχνουν τη φοιτητική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που επιτρέπει την ταυτοποίησή τους. Οι εξεταζόμενοι κατά την αποχώρησή τους υποχρεούνται να παραδώσουν την κόλλα των εξετάσεων, ακόμα και λευκή, καθώς και το έντυπο των θεμάτων, εκτός αν ορίσει διαφορετικά ο διδάσκων.
 9. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των εξετάσεων απαγορεύει να παραμείνει στην αίθουσα ένας μόνο εξεταζόμενος. Συνεπώς, ο προτελευταίος εξεταζόμενος που είναι έτοιμος να παραδώσει το γραπτό του, οφείλει να παραμείνει στην αίθουσα έως ότου παραδώσει μαζί του το δικό του γραπτό και ο τελευταίος εξεταζόμενος.

 

ΙΙ. Προφορικές εξετάσεις

 

 1. Οι εξεταζόμενοι χωρίζονται σε ομάδες από τον διδάσκοντα του εξεταζομένου μαθήματος.
 2. Κάθε εξεταζόμενος προσέρχεται στην εξέταση την προγραμματισμένη για την ομάδα του ώρα.
 3. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται μετά το πέρας των εξετάσεων και ύστερα από την αποχώρηση του εξεταζομένου από τον χώρο διεξαγωγής της εξέτασης.

 

Κέρκυρα, 16.01.2019