Ιόνιο Πανεπιστήμιο English
Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Στο τμήμα Ιστορίας λειτουργούν τέσσερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • Ιστορία και Τεκμηρίωση
 • Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών
 • Ιστορική Δημογραφία
 • Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες (σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής)

  Ιστορία και Τεκμηρίωση

  Επίσημος Ιστοχώρος: history.ionio.gr/postgraduate/documentation/

  Το Τμήμα Ιστορίας πρόκειται να λειτουργήσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2014/5 το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ιστορία και Τεκμηρίωση» στις εξής κατευθύνσεις:
  α) Ιστορία της Αρχαιότητας
  β) Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας
  γ) Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

  Η αίτηση και εισαγωγή των φοιτητών γίνεται ανά κατεύθυνση και ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ' έτος σπουδών ορίζεται σε 25 άτομα ανά κατεύθυνση.
  Η φυσιογνωμία του προγράμματος ανά κατεύθυνση διαμορφώνεται ως εξής:
  Κατεύθυνση: Ιστορία της Αρχαιότητας
  Περιλαμβάνει τις θεματικές: Μέθοδοι προσέγγισης του Αρχαίου Κόσμου: Πηγές-Ιστορία της Έρευνας, Πολιτική Οργάνωση - Κοινωνικοί Θεσμοί, Οικονομική ιστορία, Μελέτη των Συμβολικών Δομών (Λατρείες, Ιδεολογία, Υλικός Πολιτισμός), Ιστοριογραφία (Ελληνική - Ρωμαϊκή), Επιγραφική (Ελληνική-Λατινική), Τοπογραφία και Μελέτες του Τοπίου, Πολιτικές Δομές: Πόλις - Κοινό – Μοναρχία.
  Κατεύθυνση: Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας
  Περιλαμβάνει τις θεματικές: Μέθοδοι προσέγγισης του Βυζαντινού και του Μεσαιωνικού Κόσμου: Πηγές-Ιστορία της Έρευνας, Πολιτική Οργάνωση - Δομές - Κρατική Ιδεολογία, Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία, Η συμβολική όψη του βίου στον Βυζαντινό και Δυτικό Μεσαιωνικό Κόσμο (Πίστη, Θρησκεία και Τελετές), Δυτικά Μεσαιωνικά και Βυζαντινά Κείμενα, Παλαιογραφία (Ελληνική-Λατινική), Σφραγιστική και Νομισματική, Ιστορία του πολιτικού στον δυτικό και στον βυζαντινό Μεσαίωνα.
  Κατεύθυνση: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
  Περιλαμβάνει τις θεματικές: Δημιουργία και διαχείριση ιστορικών βάσεων δεδομένων, Ιστορία Αυτοκρατοριών, Ιστορία Ιδεών, Ιστορία Επαναστάσεων, Ιστορία Θαλασσών, Ιστορία Πόλεων, Εθνικά κινήματα-κράτη, Ολοκληρωτικά καθεστώτα, Ιστορία επιχειρήσεων, Μετανάστευση και διασπορά.
  Διευθύντρια του Προγράμματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2014/15 και 2015/16:
  Καθηγήτρια Τζελίνα Χαρλαύτη


  Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών

  Επίσημος Ιστοχώρος: https://history.ionio.gr/postgraduate/methodology/

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στο να καταρτίζει νέους επιστήμονες σχετικά και να τους εξοικειώνει με τις αρχειακές και ευρύτερα τις ιστορικές πηγές της υστεροβυζαντινής, της νεότερης και της σύγχρονης περιόδου, στο να τους διδάξει τους τρόπους της ταξινόμησης, της τεκμηρίωσης και της κριτικής των πηγών, προκειμένου αυτές να αξιοποιούνται από την ιστορική και την διεπιστημονική έρευνα, και τέλος στο να τους μυήσει στην έκδοση και επανέκδοση αρχειακού υλικού πρωτοτύπων ή αντιγράφων οποιασδήποτε ύλης ή τεχνικής, και το οποίο σχετίζεται κυρίως με την δραστηριότητα κρατών και διακρατικών ενώσεων, δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών, νομικών και φυσικών προσώπων.

  Αναφερόμαστε ιδίως σε αρχειακό υλικό και άλλες ιστορικές πηγές που αποτελούνται από α) μεμονωμένα έγγραφα, χειρόγραφα, παλαιότυπα, κατάστιχα και κώδικες, β) απομνημονεύματα και ημερολόγια, γ) αλληλογραφία επίσημη και ιδιωτική, δ) προπαγανδιστικά έντυπα, εκκλήσεις, προκηρύξεις, αφίσες, ε) προφορικές μαρτυρίες, ντοκυμανταίρ, ταινίες μυθοπλασίας και οποιοδήποτε άλλο υλικό σε ηχητικές και οπτικές – κινούμενες ή στατικές – αποτυπώσεις, και στ) ηλεκτρονικά ή ψηφιακά/ψηφιοποιημένα αρχεία.
  Το πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος γραφής της διπλωματικής.


  Διευθυντής του Προγράμματος:
  Καθηγητής Γρηγόριος Ψαλλίδας


  Ιστορική Δημογραφία

  Επίσημος Ιστοχώρος: history.ionio.gr/postgraduate/demography/

  Η Ιστορική Δημογραφία εξετάζει τις κυκλικές διακυμάνσεις, τις μακροχρόνιες κινήσεις και τις κρίσεις των κοινωνικών και οικονομικών δομών του πληθυσμιακού δυναμικού και αναζητά συντελεστές μακροχρόνιων «δημογραφικών συμπεριφορών» στο γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας και της Ευρώπης.
  Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση κοινωνικών επιστημόνων στην έρευνα, διασταύρωση και επεξεργασία δημογραφικών πληροφοριών, που αφορούν ιδιαιτερότητες ή κανονικότητες των πληθυσμών. Τελικός στόχος της έρευνας είναι η διατύπωση ερωτημάτων και συνδυαστικών απαντήσεων σε ζητήματα πληθυσμιακών συμπεριφορών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ ομάδων πληθυσμού και κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών κ.α φαινομένων, με εφαρμογή στο μεγαλύτερο δυνατό χρονικό και γεωγραφικό ορίζοντα.
  Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο ακαδημαϊκά έτη - τρία διδακτικά εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας.
  Διευθυντής του Προγράμματος:
  Καθηγητής Δημήτρης Ανωγιάτης-Pele


  Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες (σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής)

  Επίσημος Ιστοχώρος: history.ionio.gr/postgraduate/hdnt/

  Σε όλη την διάρκεια των σπουδών ο κάθε φοιτητής/τρια έχει την υποχρέωση να μετέχει στο πρόγραμμα έρευνας του μεταπτυχιακού προγράμματος. Το γενικό θέμα της έρευνας είναι «Η γέννηση του ελληνικού εθνικού κράτους 1750-Ι832». Στο χρονολογικό πλαίσιο αυτό, κάθε φοιτητής/τρια αναλαμβάνει την συστηματική αποδελτίωση σειρών ποικίλων αρχείων και βιβλιογραφίας. Το αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας του καθενός, μετά από ελέγχους, διασταυρώσεις αλλά και συζητήσεις επ' αυτών, μετατρέπονται σε ψηφιακές πληροφορίες και εντάσσονται σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Ο στόχος αυτής της 2ης ενέργειας είναι η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών σε πραγματικές συνθήκες ιστορικής έρευνας, αντιμετώπισης των τεχνικών και ερμηνευτικών προβλημάτων κ.ο.κ πλην όμως έρευνας με βοήθημα τις σύγχρονες τεχνολογίες.
  Διευθυντής του Προγράμματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2014/15 και 2015/16:
  Αναπλ. Καθηγητής Κώστας ΑγγελάκοςΝέα
Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2019 [v.7]
Δημοσίευση: 17-07-2019 19:45 | Ενημέρωση: 09-09-2019 10:16
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020
Δημοσίευση: 18-04-2019 18:05 | Ενημέρωση: 26-08-2019 15:56
ΠΜΣ «Ιστορία και Τεκμηρίωση»: Προκήρυξη χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Δημοσίευση: 05-06-2019 13:42 | Ενημέρωση: 15-07-2019 20:32
Συνημμένα αρχεία
    Αίτηση
Mέγεθος: 32.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 290.52 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ICA