Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Ιστορίας

ShareThis
Δημοσίευση: 14-06-2023 19:21 | Προβολές: 431

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τριετή θητεία

και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Η Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη:

 1. το άρθρο 48 «Διευθυντής Εργαστηρίου – Διαδικασία εκλογής - Αρμοδιότητες» του Κεφαλαίου ΣΤ΄ «ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» του Ν. 4957/2022 (Α΄ 114),
 2. την υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 Κ.Υ.Α.: «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) των εκπροσώπων, των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 5220/7-10-2022),
 3. τον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου (υπ’ αριθμ. 450/1-2-2023 Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, Β΄ 714/13-2-2023),
 4. τις αποφάσεις ίδρυσης των Εργαστηρίων του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου:
    - υπ’ αριθμ.  1190/27-5-2015, ΦΕΚ 1200/τ. Β΄/23-6-2015, Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας,
    - υπ’ αριθμ.  1189/27-5-2015, ΦΕΚ 1200/τ. Β΄/23-6-2015,  Εργαστήριο Ιστορικής Τεκμηρίωσης και Έρευνας Μεσογειακού Κόσμου,
    - υπ’ αριθμ.  1191/27-5-2015, ΦΕΚ 1200/τ. Β΄/23-6-2015, Εργαστήριο Μελέτης του Αρχαίου Κόσμου, και
    - υπ’ αριθμ.  2317/25-5-2020, ΦΕΚ 2296/ τ. Β΄/15-6-2020, Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,
 5. την υπ’ αριθμ. 852/19-2-2021 (ΦΕΚ 145/26-2-2021, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος περί εκλογής του Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας κ. Γρηγ. Ψαλλίδα ως Διευθυντή του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας, με τριετή θητεία, που λήγει στις 31-8-2023,
 6. την υπ’ αριθμ. 851/19-2-2021 (ΦΕΚ 145/26-2-2021, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος περί εκλογής του μόν. Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας κ. Διον. Τζάκη ως Διευθυντή του Εργαστηρίου Ιστορικής Τεκμηρίωσης και Έρευνας Μεσογειακού Κόσμου του Τμήματος Ιστορίας, με τριετή θητεία, που λήγει στις 31-8-2023,
 7. την υπ’ αριθμ. 854/19-2-2021 (ΦΕΚ 158/3-3-2021, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος περί εκλογής του Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας κ. Αθαν. Ευσταθίου ως Διευθυντή του Εργαστηρίου Μελέτης του Αρχαίου Κόσμου του Τμήματος Ιστορίας, με τριετή θητεία, που λήγει στις 31-8-2023,
 8. την υπ’ αριθμ. 853/19-2-2021 (ΦΕΚ 158/3-3-2021, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος περί εκλογής του Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας κ. Κων/νου Αγγελάκου ως Διευθυντή του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας του Τμήματος Ιστορίας, με τριετή θητεία, που λήγει στις 31-8-2023,

   προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων:

 • Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας
 • Εργαστήριο Ιστορικής Τεκμηρίωσης και Έρευνας Μεσογειακού Κόσμου
 • Εργαστήριο Μελέτης του Αρχαίου Κόσμου και
 • Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τριετή θητεία, από 1-9-2023 έως 31-8-2026.

Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των Διευθυντών των τεσσάρων Εργαστηρίων του Τμήματος Ιστορίας θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη, από ώρα 9.00 έως 12.00 μ., με άμεση και μυστική ψηφοφορία, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), με διακριτή ψηφιακή κάλπη για κάθε ένα από τα τέσσερα Εργαστήρια του Τμήματος.

Ως Διευθυντής πανεπιστημιακού εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π., πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του εργαστηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας («…. κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο εργαστήριο ή την κλινική ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες», τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 ΚΥΑ, ΦΕΚ 5220, τ. Β΄)

Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών.

Το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας ανεξαρτήτως βαθμίδας.

Ως Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των μελών του εκλεκτορικού σώματος ή τουλάχιστον το 1/3 των έγκυρων ψήφων των μελών του εκλεκτορικού σώματος -εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος-, που συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Αν υπάρχει ισοψηφία ή κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Πέμπτη, 20-7-2023, ίδια ώρα, με τον ίδιο τρόπο) μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν ή κατέλαβαν την 1η και 2η θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν.

Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) αρμόδιο για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου ακαδημαϊκού Τμήματος είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος.     

Το (μονομελές στην προκειμένη περίπτωση) Όργανο Διενέργειας των Εκλογών είναι και Διαχειριστής της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας (τέσσερις διακριτές ηλεκτρονικές διαδικασίες/ψηφοφορίες, μία για κάθε Εργαστήριο του Τμήματος Ιστορίας).

Το Ο.Δ.Ε. ελέγχει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους (ανά Εργαστήριο), επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής, ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή (ανά Εργαστήριο) και αποστέλλει το πρακτικό εκλογής στον Πρύτανη του Ιδρύματος. Μετά από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ο Πρύτανης εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αρχικώς αναφερόμενες διατάξεις και ειδικότερα οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 48 του Ν. 4957/2022 (Α΄141) και της παρ. 7 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 ΚΥΑ, ΦΕΚ 5220, τ. Β΄.

Ο Διαχειριστής της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας επικουρείται στο έργο του από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων του Ιδρύματος.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις κατά τα ανωτέρω, να καταθέσουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας έως την Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023, ώρα 14.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpmonast@ionio.gr και prentouli@ionio.gr.

 

Η Πρόεδρος
του Τμήματος Ιστορίας

                                                  

Βάκη Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 05-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας