Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Social Media
Δημοσίευση: 24-06-2021 12:38 | Προβολές: 1507
image

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

της οικείας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Οργάνου Διενέργειας Εκλογών κατά την έννοια της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τ. Β΄/22-6-2020 ) 

για την ανακήρυξη των υποψηφίων

 

Σήμερα, 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11.00΄, τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, όπως αυτά ορίστηκαν με την υπ. αριθμ. πρωτ.  ΣΑΕ/2532/18-6-2021 Απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Καθηγητή κ. Γ. Κεντρωτή, για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΑΕ/2223/27-5-2021 Προκήρυξης Εκλογών και Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Κοσμήτορα της Σχολής Α.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου, συνεδρίασαν με χρήση συστήματος τηλεδιάσκεψης και συνέταξαν το παρόν πρακτικό, σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων.

Παρόντα/συμμετέχοντα στην τηλεδιάσκεψη είναι όλα τα τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ. :

 1. Ψαλλίδας Γρηγόριος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας, Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.
 2. Καρράς Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ., Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.
 3. Κεραμίδας Σωτήριος, Μόν. Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ.
 4. Τζάκης Διονύσιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας
 5. Δαμηλάκου Μαρία, Μόν. Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας

Τα Πρακτικά τηρεί ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Τζάκης Διονύσιος.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε:

 1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2348/7-6-2021 αίτηση υποψηφιότητας του Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας κ. Αγγελάκου Κωνσταντίνου, και
 2. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2465/15-6-2021 αίτηση υποψηφιότητας του Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας κ. Ευσταθίου Αθανάσιου,

για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, και

αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση των παρ. 2, 6, 7 και την προσθήκη της παρ. 13 με το άρθρο 96 του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111), και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού,
 • την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τ. Β΄/22-6-2020 «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»,
 • την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΑΕ/2223/27-5-2021 Προκήρυξη Εκλογών και Πρόσκληση για  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τριετή θητεία, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2024,
 • την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με την ως άνω Προκήρυξη, η οποία έληξε την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021, ώρα 14.00,
 • τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΑΕ/2348/7-6-2021 του Καθηγητή κ. Κ. Αγγελάκου και ΣΑΕ/2465/15-6-2021 του Καθηγητή κ. Αθ. Ευσταθίου,
 • το γεγονός ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και δεν συντρέχει κώλυμα εκλογιμότητας των ανωτέρω υποψηφίων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

ομόφωνα αποφασίζει

Α. την ανακήρυξη 

 • του Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας κ. Αγγελάκου Κωνσταντίνου και
 • του Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας κ. Ευσταθίου Αθανασίου

ως υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τριετή θητεία, από 1-9-2021 έως 31-8-2024.

Β. τον ορισμό του κ. Κεραμίδα Σωτηρίου, Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος ΞΓΜΔ, μέλους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τριετή θητεία, από 1-9-2021 έως 31-8-2024, ως Διαχειριστή της εν λόγω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τ. Β΄/22-6-2020 και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτής.

Κατόπιν τούτων καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τους ανωτέρω δύο υποψηφίους  για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Α.Ε.

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.)

 

23 Ιουνίου 2021
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
Όργανο διενέργειας των εκλογών

Ο Πρόεδρος
Ψαλλίδας Γρηγόριος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας

Τα μέλη

Καρράς Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ.
Κεραμίδας Σωτήριος, Μόν. Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ.
Τζάκης Διονύσιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας
Δαμηλάκου Μαρία, Μόν. Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας

 

 

 

                                                                                        


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 21-09-2021
Προσεχώς