Φυσιογνωμία
page image

Στο Τμήμα Ιστορίας, του οποίου οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην οδό Ιωάννου Θεοτόκη 72 στο κέντρο της πόλης, εγγράφονται κατά μέσο όρο ετησίως 130-140 φοιτητές. Το διδακτικό και ερευνητικό του έργο επιτελείται από 20 μέλη Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού διαφόρων βαθμίδων, δύο μέλη ΕΕΔΙΠ (για τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας), ένα μέλος ΕΤΕΠ και συμβασιούχους διδάσκοντες. Στην υλοποίηση του έργου του Τμήματος συμβάλλει τα μέγιστα το διοικητικό προσωπικό. Στο Τμήμα Ιστορίας παρέχεται προπτυχιακή εκπαίδευση και μεταπτυχιακή εξειδίκευση, καθώς και η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
Όσον αφορά τη διοίκηση του Τμήματος, κυρίαρχο όργανο λήψης αποφάσεων είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ (εξαιρουμένων αυτών που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια) και από εκπροσώπους των φοιτητών. Επικεφαλής είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του εκλέγονται για μία περίοδο δύο ετών.

Πρόεδρος του Τμήματος ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2020 η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σοφία Λαΐου.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος υπάρχουν οι εξής επιτροπές:

  1. Επιτροπή Προγράμματος και Οργάνωσης Σπουδών
  2. Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
  3. Εποπτική Επιτροπή Βιβλιοθήκης
  4. Επιτροπή Ανοιχτών Διαλέξεων
  5. Επιτροπή Προβολής Τμήματος
  6. Επιτροπή Οδηγού Σπουδών
  7. Επιτροπή Ενημέρωσης Ιστοσελίδας
  8. Επιτροπή Αξιολόγησης


Oι Σπουδές
Πυρήνας των παρεχόμενων σπουδών είναι η ιστορία, δηλαδή η ιστορική έρευνα και η επιστημονική μεθοδολογία ανάλυσης και ερμηνείας του ιστορικού γίγνεσθαι από την αρχαία ώς την σύγχρονη εποχή. Διδάσκεται η ιστορία του ελληνικού χώρου κατά την αρχαιότητα, την ελληνιστική, την ρωμαϊκή περίοδο, τη βυζαντινή, την περίοδο των δυτικών κυριαρχιών (φραγκοκρατία-βενετοκρατία), την οθωμανική, τη νεότερη και σύγχρονη εποχή, ενταγμένη στην ιστορία του ευρύτερου χώρου της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και της Ευρώπης καθώς ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ιστορία του δυτικού, μεσαιωνικού, νεότερου και σύγχρονου, ευρωπαϊκού κόσμου. Παράλληλα, παρέχεται συστηματική διδασκαλία της ιστορίας του οθωμανικού και αραβικού κόσμου, ενώ στις άμεσες προτεραιότητες του Τμήματος είναι η διδασκαλία της ιστορίας του σινοϊαπωνικού χώρου και της αμερικανικής ηπείρου. Ιδιαίτερη έμφαση έχουν στο Τμήμα, πλην της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, η ναυτιλιακή ιστορία και επιπλέον η ιστορία του τοπίου, η ιστορική γεωγραφία και η δημογραφία στο πλαίσιο της διδασκαλίας των οποίων λειτουργούν Σεμινάρια και Μεταπτυχιακά Προγράμματα.

Εκτός όμως της ιστορίας παρέχονται συστηματικές σπουδές σε μαθήματα φιλολογικά, δηλαδή, αρχαία ελληνική, λατινική, βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία, καθώς και τουρκική γλώσσα, όπως επίσης και παιδαγωγικά μαθήματα με έμφαση στην ιστορία της διδακτικής.Διδάσκονται επίσης συστηματικά στους φοιτητές του Τμήματος μαθήματα αρχαιολογίας, εθνολογίας, φιλοσοφίας, ανθρωπολογίας και ιστορίας της τέχνης. Η διδασκαλία μαθημάτων όπως πηγές της ιστορίας, ελληνική και λατινική παλαιογραφία και ιστορία της τέχνης εκμεταλλεύεται τον μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα αρχειακό και καλλιτεχνικό πλούτο του νησιού. Τέλος, διδάσκονται συστηματικά τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), ενώ λειτουργεί ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο πληροφορικής για την άμεση και επαρκή εξοικείωση των φοιτητών με το σύγχρονο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

H διδασκαλία
- Καταβάλλεται προσπάθεια από τους διδάσκοντες του Τμήματος, εκτός των διαλέξεων, η διδασκαλία να γίνεται με εναλλακτικούς τρόπους σε μικρές ομάδες και σεμινάρια με ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών με σκοπό την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας τους μέσω της ανάθεσης γραπτών εργασιών και προφορικών παρουσιάσεων καθώς επίσης και με εκπαιδευτικές εκδρομές.
- Το Τμήμα οργανώνει κύκλους ανοιχτών διαλέξεων με καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου και προσκεκλημένους καθηγητές και ερευνητές από τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπως επίσης και σε εξωτερικούς ακροατές.
- Οι διαλέξεις, καθώς και τα συνέδρια και συμπόσια που διοργανώνει το Τμήμα, όπως και οι μορφωτικές συμφωνίες και ανταλλαγές με πανεπιστήμια του ευρωπαϊκού χώρου, προσφέρουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να έρθουν σε άμεση επαφή και γόνιμο επιστημονικό διάλογο με την υπόλοιπη ελληνική αλλά και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και να ενταχθούν στο ευρύτερο επιστημονικό γίγνεσθαι.

Γιατί το Tμήμα Iστορίας;
Στην εποχή της εξειδίκευσης και του κατακερματισμού των επιστημών, το Tμήμα Iστορίας παρέχει στους φοιτητές του μια στέρεα γενική επιστημονική κατάρτιση σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο να αποκτήσουν οι φοιτητές παράλληλα με την επιστημονική τους κατάρτιση, σύγχρονη μεθοδολογία και σκέψη καθώς και γλωσσική υποδομή. Oι σπουδές στο Tμήμα Iστορίας πέραν της δυνατότητας άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης στον εκπαιδευτικό τομέα, δίνουν όλα τα εφόδια για την περαιτέρω εξειδίκευση σε όλα τα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών από την ψυχολογία έως την λογοτεχνία, και των κοινωνικών επιστημών, από την δημοσιογραφία και την πολιτική έως την οικονομία.