Κατατακτήριες Εξετάσεις αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας συναφών ειδικοτήτων με το Πρόγραμμα Σπουδών Α΄ κύκλου του Τμήματος Ιστορίας για το ακαδ. έτος 2024-2025

ShareThis
Δημοσίευση: 16-05-2024 15:28 | Προβολές: 646
image

Λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

- άρθρο 43 «Πρόσβαση στο Επίπεδο έξι του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων», περί κατατάξεων των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν των αποφοίτων, Ν. 4763/2020, ΦΕΚ 254/τ. Β΄/21-12-2020,

- Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 46935/Ζ1/21-4-2022, ΦΕΚ 2031/τ. Β΄/21-4-2022, «Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι.»

- Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Ιστορίας, 9η Συν./10-4-2024

- Υπουργική Απόφαση Φ.253.1/49192/Α5, ΦΕΚ 2747/τ. Β΄/14-5-2024 «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.» (αριθμός εισακτέων στο Τμήμα Ιστορίας για το 2024-2025: 110)

 

Το ποσοστό των κατατάξεων -συναφούς ειδικότητας- αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ορίζεται σε 5% επί του ετήσιου αριθμού εισακτέων στο Τμήμα Ιστορίας.

Συνεπώς το Τμήμα Ιστορίας, για το ακαδ. έτος 2024-2025, έχει τη δυνατότητα να δεχθεί έως 6 (έξι) αποφοίτους των ανωτέρω κατηγοριών μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.

Όλοι οι ανωτέρω κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.


Στη συνέχεια αναφέρονται τα Διπλώματα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (επιπέδου 5)  που θεωρούνται συναφή με αυτό του προγράμματος σπουδών α΄ κύκλου του Τμήματος Ιστορίας για την κατάταξη των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4763/2020 (Α΄254)

(ύστερα από εισήγηση της 13ης Συν./11-5-2022 του Τμήματος Ιστορίας και Απόφαση της 20ης Συν./27-5-2022 της Συγκλήτου του Ι.Π.):

Συναφείς ειδικότητες από τον πίνακα των ειδικοτήτων ΙΕΚ Ν. 2009/1992

 • Αγιογράφος βυζαντινών εικόνων και τοιχογραφιών
 • Ειδικός βυζαντινής Αγιογραφίας
 • Τεχνικός συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού

 Συναφείς ειδικότητες από τον πίνακα των ειδικοτήτων ΙΕΚ Ν. 4186/2013

 • Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής
 • Λογοτεχνική μετάφραση κειμένων και διόρθωση, επιμέλεια κειμένων
 • Τέχνη δημιουργικής γραφής
 • Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
 • Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων
 • Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων
 • Τεχνικός συντήρησης έργων ζωγραφικής

Συναφείς ειδικότητες από τον πίνακα Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας

 • Τεχνικός δομικών έργων και γεωπληροφορικής

 

Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι της εν λόγω κατηγορίας και  εξεταστέα ύλη

- ΙΑΕ102 Αρχαία Ιστορία: Κλασική Ελλάδα, μάθημα Υποχρεωτικό του Δ΄ εξαμήνου σπουδών

Εξεταστέα ύλη:

Α) ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
Β) ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Mossé Cl. & Schnapp-Gourbeillon A., Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (2.000-31 π.Χ), Αθήνα 2008,  σελ. 219-410
Mossé Cl., Οι θεσμοί στην Κλασική Ελλάδα, Αθήνα, 2000

 

- ΙΝΕ101 Εισαγωγή στην Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, μάθημα Υποχρεωτικό του Β΄ εξαμήνου σπουδών

Εξεταστέα ύλη: Δ. Παπασταματίου, Φ. Κοτζαγεώργης, Ιστορία του νέου ελληνισμού κατά τη διάρκεια της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας, Κάλλιπος-Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2015 (διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο αποθετήριο Κάλλιπος: http://hdl.handle.net/11419/4721)

 

- ΙΣΕ102 Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, μάθημα Υποχρεωτικό του Β΄ εξαμήνου σπουδών

Εξεταστέα ύλη: E. M. Burns, Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ο Δυτικός Πολιτισμός: Νεότεροι Χρόνοι, εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2020, σσ. 308-608

 

Απαλλαγή από μαθήματα

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι κατατασσόμενοι, ύστερα από αίτησή τους, μπορούν να απαλλαγούν της υποχρέωσης παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής, υποχρεωτικών και υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής, το περιεχόμενο των οποίων είχαν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς στην ειδικότητα του Ι.Ε.Κ. ή του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας προέλευσης, αλλά δεν επιτρέπεται να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξέτασης σε αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής. Προς το σκοπό αυτό, μετά την έκδοση της απόφασης περί απαλλαγής του α΄ εδαφίου προβαίνουν σε δήλωση των μαθημάτων μόνο για το σκοπό της εξέτασης σε αυτά.

Από την υποχρέωση εξέτασης εξαιρούνται τα μαθήματα στα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή τους (τα τρία μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας, που αναφέρονται παραπάνω).

 

Δικαιολογητικά - Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

α)   Αίτηση του ενδιαφερομένου

β) Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου -των συναφών ειδικοτήτων που αναφέρονται πιο πάνω.

γ)   Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

 

Οι υποψήφιοι -προ της εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ.- πρέπει απαραιτήτως να είναι και κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου.

Υποψήφιοι προς κατάταξη απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, επειδή υπάγονται στις αναφερόμενες περιπτώσεις της υπ’ αριθμ. 46935/Ζ1/21-4-2022, ΦΕΚ 2031/τ. Β΄/21-4-2022 Υπουργικής Απόφασης, άρθρο 3, διατυπώνουν το αίτημά τους για προφορική εξέταση στην αίτησή τους και συνοδεύουν την αίτηση από σχετική γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

 

Μέσω της Γραμματείας του Τμήματος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Καλό Πάσχα!
Δημοσίευση: 25-04-2024 11:38 | Προβολές: 577
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο: Δράση καθαρισμού στο νησί του Βίδου [14/04/2024]
Δημοσίευση: 09-04-2024 11:51 | Προβολές: 2021
Σημαντική Ημερομηνία: 14-04-2024
[Έληξε]
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Σάββατο 22-06-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας