Κατατακτήριες Εξετάσεις πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2024-2025

ShareThis
Δημοσίευση: 16-05-2024 15:17 | Προβολές: 542
image

Λαμβάνονται υπόψη:

- άρθρο 57 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193, τ. Α΄),

- άρθρο έκτο, παράγραφος 10 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268, τ. Α΄),

- Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013, ΦΕΚ 3185/τ. Β΄/16-12-2013, «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 92983/Ζ1/11-6-2015, ΦΕΚ 1329/τ. Β΄/2-7-2015,

- άρθρο 47 «Εγγραφή μέσω Κατατακτηρίων Εξετάσεων» της υπ’ αριθμ. 2366/8-6-2021 Απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου», ΦΕΚ 2630/18-6-2021, τ. Β΄, όπως ισχύει,

- Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Ιστορίας, 9η Συν./10-4-2024

- Υπουργική Απόφαση Φ.253.1/49192/Α5, ΦΕΚ 2747/τ. Β΄/14-5-2024 «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.» (αριθμός εισακτέων στο Τμήμα Ιστορίας για το 2023-2024: 110)

 

Ι. Ποσοστό κατατάξεων

Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.

Συνεπώς το Τμήμα Ιστορίας, για το ακαδ. έτος 2024-2025, έχει τη δυνατότητα να δεχθεί έως 13 (δεκατρείς) πτυχιούχους των ανωτέρω κατηγοριών μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.

Όλοι οι ανωτέρω κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

Δεν επιτρέπεται επιμερισμός του ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες κατατάξεων.

Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις σε θέματα ανάπτυξης στα τρία παρακάτω αναφερόμενα μαθήματα.

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών.

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζομένων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή λαμβάνονται υπόψη όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 10 μονάδες σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.

Οι περιπτώσεις ισοβαθμίας αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο γ του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013, καθώς και τα αναφερόμενα επί του θέματος στη σχετική Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013, ΦΕΚ 3185/τ. Β΄/16-12-2013.

Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

 

 

ΙΙ. Τρόπος κατάταξης

Η κατάταξη για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες πτυχιούχων γίνεται με εξετάσεις σε τρία μαθήματα:

  1. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
  2. Βυζαντινή Ιστορία
  3. Αρχαία Ελληνική Ιστορία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

(Τα μαθήματα που εξετάζονται στις κατατακτήριες εξετάσεις δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και συνεπώς οι κατατασσόμενοι δεν απαλλάσσονται στη συνέχεια από την εξέταση των μαθημάτων αυτών.)

Ύλη των μαθημάτων

1. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
Γενικό περίγραμμα και κυριότεροι σταθμοί της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας του νέου ελληνισμού από τον 15ο αιώνα μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα.
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Από τους παρακάτω τόμους του συλλογικού έργου Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1974-2000:
Τόμος Ι΄: σ. 150-155
Τόμος ΙΑ΄: σ. 134-143, 424-452
Τόμος ΙΒ΄: σ. 12-19
Τόμος ΙΓ΄: σ. 25-30, 34-45, 105-112, 235-237
Τόμος ΙΔ΄: σ. 39-56, 274-279
Τόμος ΙΕ΄: σ. 454-457
Τόμος ΙΣΤ΄: σ. 89-93

 

2. Βυζαντινή Ιστορία
Η βυζαντινή ιστορία, από την άνοδο του Ηρακλείου στον θρόνο (610) έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους (1204).
Οι υποψήφιοι μπορούν να προετοιμασθούν για τις εξετάσεις από όποιο σχετικό εγχειρίδιο Βυζαντινής Ιστορίας επιθυμούν.
Ενδεικτική βιβλιογραφία
A. Cameron, Οι Βυζαντινοί, μετάφρ. Γ. Τζήμας, επιμ. Η. Γιαρένης, Αθήνα 2009, σελ. 49-92, 108-158.
W. Treadgold, Βυζάντιο. Επίτομη Ιστορία, μετάφρ. Γ. Λεβενιώτης, επιμ. Γ. Αβραμίδης, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 127-271.

3. Αρχαία Ελληνική Ιστορία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Ιστορία
Ιστορία της Ελληνιστικής Περιόδου.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Αγγ. Χανιώτης, Η εποχή των κατακτήσεων, Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό 336 π.Χ. – 138 μ.Χ., Ηράκλειο 2021, σελ. 7-233
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Θουκυδίδη Ιστοριών, 1ο βιβλίο, ΚΕΦ. 1, 20-25.

 

 

ΙΙΙ. Απαλλαγή από μαθήματα

α. Τα μαθήματα που εξετάζονται στις κατατακτήριες εξετάσεις δεν αντιστοιχούν  σε μαθήματα του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και συνεπώς οι κατατασσόμενοι δεν απαλλάσσονται στη συνέχεια από την εξέταση των μαθημάτων αυτών.

β.  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο δ του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013 οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται με Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος από την εξέταση μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής, που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης.

γ.  Επίσης ισχύει η Γενική διάταξη: άρθρο 35 του Ν.4115/2013 (Αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)

  1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους.
  2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου

2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πρόσφατη Βεβαίωση περάτωσης Σπουδών (εφόσον δεν έχει γίνει απονομή του πτυχίου έως την περίοδο υποβολής των αιτήσεων).

Προκειμένου για πτυχία του εξωτερικού, προσκομίζεται και βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα αποφοίτησης και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ (Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής).

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

 

Υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, επειδή υπάγονται στις αναφερόμενες περιπτώσεις της υπ’ αριθμ. 92983/Ζ1/11-6-2015, ΦΕΚ 1329/τ. Β΄/2-7-2015 Υπουργικής Απόφασης, διατυπώνουν το αίτημά τους για προφορική εξέταση στην αίτησή τους και συνοδεύουν την αίτηση από σχετική γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας από 1 έως 15 Νοεμβρίου.

Οι εξετάσεις διενεργούνται στο διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου.

 

 

Μέσω της Γραμματείας του Τμήματος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Καλό Πάσχα!
Δημοσίευση: 25-04-2024 11:38 | Προβολές: 577
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο: Δράση καθαρισμού στο νησί του Βίδου [14/04/2024]
Δημοσίευση: 09-04-2024 11:51 | Προβολές: 2022
Σημαντική Ημερομηνία: 14-04-2024
[Έληξε]
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Σάββατο 22-06-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας