Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων) του Τμήματος Ιστορίας στη Συνέλευση του Τμήματος

ShareThis
Δημοσίευση: 25-09-2023 08:58 | Προβολές: 510
image

Η Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη:

 1. το Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/20-3-1984) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»,
 2. το Π.Δ. 79/27-5-2013 (Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο) ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ. Α΄,
 3. την υπ’ αριθμ. 159130/Ζ1/20-11-2020, ΦΕΚ 5312/τ. Β΄/3-12-2020, Υπουργική Απόφαση περί μετονομασίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας σε Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,
 4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3031/18-7-2022 διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου περί εκλογής της υπογράφουσας την παρούσα Προκήρυξη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Φωτεινής Βάκη ως Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών του Ιονίου Πανεπιστημίου, και του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Αγγελάκου ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία από 1-9-2022 έως 31-8-2024, ΦΕΚ 772/30-8-2022, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.,
 5. τις διατάξεις:
 • α) των άρθρων 28, 29, 42 και 76 του Ν. 4957/2022 (Α΄ 141)
 • β) του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136),
 • γ) της παρ. 1 του άρθρου 191 του Ν. 4964/2022 (Α΄150)
 1. την υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κ.Υ.Α.: «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) των εκπροσώπων, των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 5220),
 2. το υπ’ αριθμ. πρωτ. Β. Προτερ. 141011/Ζ1/14-11-2022 έγγραφο του Τμήματος Α΄ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης περί της διαδικασίας ανάδειξης των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση της με αριθμό 123024/Ζ1/06.10.2022 Κ.Υ.Α. (Β΄ 5220),
 3. την υπ’ αριθμ. 5204/12-11-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» (Β΄5244)

 

 1. Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών (α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών) και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας, με ετήσια θητεία από 1-1-2024 έως 31-12-2024.

 2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για το Τμήμα Ιστορίας, την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023, από ώρα 10:00 έως 13:00.

Η ψηφοφορία για τους εκπροσώπους των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Στο Τμήμα Ιστορίας εκλέγονται 3 εκπρόσωποι, η δε εκλογή τους πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψήφιων φοιτητών ανά κύκλο σπουδών. Κάθε εκλογέας μπορεί να βάλει μέχρι 2 σταυρούς προτίμησης. Εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες και για τους τρεις κύκλους σπουδών. Εάν για κάποια κατηγορία δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή δεν υπάρξουν σταυροί προτίμησης, η αντίστοιχη θέση καλύπτεται από τις λοιπές κατηγορίες. Ως αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Aν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

 1. Υποψηφιότητες: Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εκπροσώπου των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλοι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του.

Αναλυτικά: για τον α΄ κύκλο, όσοι δεν έχουν ξεπεράσει το ν-1 (ν = ο ελάχιστος αριθμός ετών για τη λήψη πτυχίου, στην προκειμένη περίπτωση ν=4), για τον β΄ κύκλο οι ευρισκόμενοι στο 1ο εξάμηνο, για τον γ΄ κύκλο όσοι βρίσκονται στα 2 πρώτα έτη.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου history@ionio.gr έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023, ώρα 12.00 μ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα παραίτησης από υποβληθείσα υποψηφιότητα, το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων, καθώς και η παραίτηση από υποβληθείσα υποψηφιότητα, πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Οι υποψηφιότητες, αφού λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας, θα κοινοποιηθούν στην Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας (αρμόδιο όργανο για την έκδοση της παρούσας Προκήρυξης) και στη συνέχεια θα διαβιβασθούν στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Εφορευτική Επιτροπή) της παρ. 5.

 1. Εκλεκτορικό Σώμα: Το σώμα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:

α) το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, δηλαδή όσοι δεν έχουν ξεπεράσει το ν+2 (6 έτη στην προκειμένη περίπτωση).

β) το σύνολο των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του.

γ) το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την εγγραφή τους.

    Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με την επιμέλεια της Γραμματείας του Τμήματος Ιστορίας και παραδίδονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών της παρ. 5.

 1. Εφορευτική Επιτροπή (Όργανο Διενέργειας Εκλογών, Ο.Δ.Ε.): Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αναδεικνύονται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, μεταξύ του συνόλου των φοιτητών της παρ. 4.

Η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη της εφορευτικής επιτροπής θα πραγματοποιηθεί με την επιμέλεια της Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων εκ μέρους των φοιτητών (από την κλήρωση θα εξαιρεθούν όσοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση εκπροσώπου των φοιτητών).

Aν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν αρνηθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης επαναλαμβάνεται (και εξαιρούνται από την κληρωτίδα οι φοιτητές που αρνήθηκαν ή δήλωσαν κώλυμα ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα).

Η Εφορευτική Επιτροπή (Ο.Δ.Ε.), αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα καθενός εκ των υποψηφίων, και ανακηρύσσει τους υποψηφίους εκπροσώπους.

Το οικείο Ο.Δ.Ε. με απόφασή του ορίζει ένα από τα μέλη του ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας με χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος, το οποίο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr

To O.Δ.Ε. (Εφορευτική Επιτροπή) οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής διαδικασίας εκλογής στο σύστημα ΖΕΥΣ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 10 και 11 της  υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κ.Υ.Α.

Μετά τη εξαγωγή των αποτελεσμάτων από την «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», το Ο.Δ.Ε. συντάσσει Πρακτικό καταμέτρησης των ψήφων και εκλογής, το οποίο υποβάλλει στην Πρόεδρο του Τμήματος.  Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και του Ιδρύματος.

Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, αυτή θα επαναληφθεί ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023, από ώρα 10.00 έως 13.00.

Η παρούσα Προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας, στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου, στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος Ιστορίας.

 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας

Βάκη Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 05-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας