Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ι.Π. με Θεματικό Πεδίο: «Η Αρχαία ελληνική ναυσιπλοΐα μέσα από τις γραμματειακές πηγές» [προθεσμία 29/06/2023]

ShareThis
Δημοσίευση: 22-06-2023 13:16 | Προβολές: 636

Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου με τίτλο: «Seafarers in Ancient Greece: Pirates, Sailors, Colonizers (Θαλασσοπόροι στην Αρχαία Ελλάδα: Πειρατές, Ναυτικοί, Οικιστές)» μετά από απόφαση της υπ’ αριθμ. 11ης ακ. έτους 2022-23 Συνεδρίασης των μελών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου:

  • για ένα (1) αντικείμενο στο Θεματικό Πεδίο: «Η Αρχαία ελληνική ναυσιπλοΐα μέσα από τις γραμματειακές πηγές»

σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 48 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 που αντικατέστησε την  ΚΥΑ 679/96.

Δικαίωμα Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Η πρόσκληση απευθύνεται στους ενταγμένους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου και ειδικότερα σε όσους είναι ενταγμένοι ή ενταχθούν στα θεματικά πεδία τα οποία αναφέρονται κατωτέρω, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας. Η πρόσκληση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και σε αφυπηρετήσαντες Καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα οποία εξαιρούνται της υποχρέωσης ένταξης στο Μητρώο. Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει να ικανοποιούν τα απαιτούμενα από την πρόσκληση προσόντα.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθανάσιος Ευσταθίου, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών ΙΠ

Τύπος Προγράμματος ως προς τη Μέθοδο Υλοποίησης: Εκ του σύνεγγυς

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.

1. Αντικείμενο 1

Θεματικό Πεδίο: «Η Αρχαία ελληνική ναυσιπλοΐα μέσα από τις γραμματειακές πηγές»

Περιγραφή έργου (1): Παροχή διδακτικού έργου και εκπαιδευτικής υποστήριξης στους εκπαιδευόμενους: εκπόνηση διδακτικού-εκπαιδευτικού υλικού, διεξαγωγή τεστ αξιολόγησης, ανάθεση εργασιών, διόρθωση και βαθμολόγηση των αντίστοιχων τεστ αξιολόγησης/εργασιών.

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν: Δύο (2)

Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα

Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 22 Ιουλίου 2023

Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 1100,00 € εκάστη (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία)

Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης: 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

(Η μη πλήρωση τουλάχιστον ενός εκ των απαιτούμενων προσόντων-κριτηρίων καθιστά την  πρόταση απορριπτέα)

ΚΑΤΟΧΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

Πτυχίο ΑΕΙ Κλασικής Φιλολογίας

αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση απόκτησής του από ίδρυμα της αλλοδαπής 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Διδακτορικός Τίτλος στην Κλασική Φιλολογία

αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση απόκτησής του από ίδρυμα της αλλοδαπής 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπηρεσία διδασκαλίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής (τουλάχιστον 3 έτη)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

15 μόρια ανά ερευνητικό πρόγραμμα

(με μέγιστο τα 45 μόρια)

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

5 μόρια ανά δημοσίευση, ανακοίνωση

(με μέγιστο τα 45 μόρια)

Οργανωτική και διοικητική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα

 

2 μόρια ανά μήνα (με μέγιστο τα 48 μόρια)

Το χρονικό διάστημα απασχόλησης μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος. Η αμοιβή θα καταβάλλεται σύμφωνα με τη ροή της χρηματοδότησης του προγράμματος και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στο συγκεκριμένο έργο.

Υποβολή προτάσεων:

Οι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθότι έχουν ήδη υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κάθε κατηγορία προσόντων τα οποία και έχουν ελεγχθεί, απαιτείται μόνο να υποβάλλουν την αίτηση του παραρτήματος.  Η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογεί όσα προσόντα εμφανίζονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών για τα οποία και έχουν υποβληθεί στο εν λόγω θεματικό πεδίο, τα απαραίτητα έγγραφα που τα πιστοποιούν.

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και αφυπηρετήσαντες καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου υποβάλλουν την αίτηση του παραρτήματος συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα  από το οποίο να προκύπτει η επιστημονική και η ακαδημαϊκή συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος. Επίσης θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, δηλώνοντας ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα που υποβάλλουν είναι ακριβή και διατίθενται προς έλεγχο εφόσον η Επιτροπή Αξιολόγησης τα ζητήσει.

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιόνιος Ακαδημία, Ακαδημίας και Καποδιστρίου, Κέρκυρα 491 00 Τηλ: 26610 87920 , e-mail: kedivim@ionio.gr, το αργότερο μέχρι και την 29/6/2023 και ώρα 12:00 μμ. (ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία).

Για περισσότερες πληροφορίες, ως προς την υποβολή των δικαιολογητικών,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα  Αναστασία Ιωακειμίδου είτε μέσω τηλεφώνου στο 26610-87920, είτε μέσω email στο kedivim@ionio.gr.

Αντικατάσταση της αίτησης υποψηφιότητας, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ως προς το εκπαιδευτικό αντικείμενο του προγράμματος,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, μέσω email στο: aefstath1@gmail.com.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου (https://kedivim.ionio.gr)

Αξιολόγηση προτάσεων:

Η επιλογή των υποψήφιων προς έγκριση προτάσεων θα γίνει βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων, σύμφωνα με τα βιογραφικά και τα δικαιολογητικά τα οποία θα έχουν καταθέσει οι ενδιαφερόμενοι.

Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί δυνάμει σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα, ταυτόσημα ή συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με την οποία μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω.

Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη: Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η χρονική διάρκεια ασφάλισης (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον ιδιωτικό τομέα) ή Βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον δημόσιο τομέα). Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία που τυχόν απαιτείται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η πιστοποίηση γνώσης ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001.» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). Όσον αφορά τους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων γλωσσομάθειας, συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.

Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α ́ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α ́ 63/9.3.2005).

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 11/21.06.2023 ακ. έτους 2022-23 Συνεδρίαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία είναι εκπρόθεσμη απορρίπτεται και ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Οι υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που ορίζει η πρόσκληση και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα κατατάσσονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενδέχεται να καλέσει τους υποψηφίους για τυχόν διευκρινίσεις επί του φακέλου τους.

Οι υποψήφιοι συναινούν στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, με τον τρόπο που καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4624/2019 όπως ισχύει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων, από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου που εδρεύει επί της οδού Ι. Θεοτόκη Τ.Κ. 49132, Κέρκυρα, email: rc@ionio.gr σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην αίτηση υποψηφιότητας και με σκοπό την αξιολόγηση αυτής και τη συμμόρφωση σε νομική υποχρέωση (ανάρτηση αποφάσεων και συμβάσεων στη Διαύγεια κ.ά.).

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται για το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου και κατ’ επέκταση για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους υποβάλλοντες τις σχετικές προτάσεις. Η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης και όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Ιονίου Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σε περίπτωση παραιτήσεως ή πρόωρης λύσεως της σύμβασης με τον επιλεγέντα για σπουδαίο λόγο, δύναται να επιλέγεται ο επόμενος υποψήφιος σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που θα συνταχθεί.

Σε κάθε περίπτωση το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου και η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου διατηρούν το δικαίωμα να μην προβούν σε έγκριση προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης αζημίως γι’ αυτήν.

Ενστάσεις:

Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των συνυποψηφίων τους, μετά από υποβολή γραπτής αίτησής τους και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999).

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 05-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας