Κατατακτήριες Εξετάσεις για το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου  για το ακαδ. έτος 2020-2021

ShareThis
Δημοσίευση: 18-05-2020 12:22 | Ενημέρωση: 23-10-2020 19:20 | Προβολές: 7567

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κατατακτήριες Εξετάσεις  για το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου  για το ακαδ. έτος 2020-2021

 

Σχετικές διατάξεις:

- άρθρο 57 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193, τ. Α΄),

- άρθρο έκτο, παράγραφος 10 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268, τ. Α΄),

- Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013, ΦΕΚ 3185/τ. Β΄/16-12-2013, «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 92983/Ζ1/11-6-2015, ΦΕΚ 1329/τ. Β΄/2-7-2015,

- άρθρο 74, παρ. 3 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ. Α΄/4-8-2017) σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.

Ι. Ποσοστό κατατάξεων

Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.

Όλοι οι ανωτέρω κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

 

Δεν επιτρέπεται επιμερισμός του ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες κατατάξεων.

Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις σε θέματα ανάπτυξης στα τρία παρακάτω αναφερόμενα μαθήματα.

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών.

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζομένων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή λαμβάνονται υπόψη όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 10 μονάδες σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.

Οι περιπτώσεις ισοβαθμίας αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο γ του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013, καθώς και τα αναφερόμενα επί του θέματος στη σχετική Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013, ΦΕΚ 3185/τ. Β΄/16-12-2013.

Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

Θέσεις εισακτέων που ενδεχομένως θα μείνουν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις του 2020-21, καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας  εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα.

ΙΙ. Τρόπος κατάταξης

Η κατάταξη για όλες τις κατηγορίες πτυχιούχων γίνεται με εξετάσεις σε τρία μαθήματα:

 1. Αρχαία Ελληνική Ιστορία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 2. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
 3. Βυζαντινή Ιστορία

(Τα μαθήματα που εξετάζονται στις κατατακτήριες εξετάσεις δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και συνεπώς οι κατατασσόμενοι δεν απαλλάσσονται στη συνέχεια από την εξέταση των μαθημάτων αυτών.)

Ύλη των μαθημάτων

 1. Αρχαία Ελληνική Ιστορία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Ιστορία

α) Από τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη μέχρι την μάχη της Χαιρώνειας.

β) Αθήνα και Σπάρτη: κοινωνική οργάνωση και πολιτικοί θεσμοί

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 1. J. B. Bury & Meiggs, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, μέρος Α΄-Β΄ & Γ΄, Αθήνα 1998.

M.M. Austin & P. Vidal – Naquet, Οικονομία και κοινωνία στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 1998.

Cl. Mosse, Οι θεσμοί στην Κλασική Ελλάδα, Αθήνα, 2000

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Θουκυδίδη Ιστοριών, Βιβλίο 1ο , κεφ. 1, 20-35.

 1. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Γενικό περίγραμμα και κυριότεροι σταθμοί της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας του νέου ελληνισμού από τον 15ο αιώνα μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Από τους τόμους Ι΄ ως ΙΣΤ΄ της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1974-2000:

Τόμος Ι΄: σσ. 150-155, 215-228

Τόμος ΙΑ΄: σσ. 110-116, 134-143, 424-451

Τόμος ΙΒ΄: σσ. 580-594,

Τόμος ΙΓ΄: σσ. 11-45, 89- 94,

Τόμος ΙΔ΄: σσ. 9-14, 39-56

Τόμος ΙΕ΄: σσ. 454-457

Τόμος ΙΣΤ΄: σσ. 89-93

Από τους τόμους 1 έως 3 της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού, επιμ. Β. Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα /Τα Νέα, 2003:

Τόμος 1: σσ. 87-112       Τόμος 2: σσ. 9-26

Τόμος 3: σσ. 247-266

 1. Βυζαντινή Ιστορία

Η βυζαντινή ιστορία, από την άνοδο του Ηρακλείου στον θρόνο (610) έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους (1204).

Οι υποψήφιοι μπορούν να προετοιμασθούν για τις εξετάσεις από όποιο σχετικό εγχειρίδιο Βυζαντινής Ιστορίας επιθυμούν.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Ι. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος, Θεσσαλονίκη, 2001, σελ.51-61, 127-224, 281-315, 324-344, 352-358, 497-541.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πρόσφατη Βεβαίωση περάτωσης Σπουδών. Προκειμένου για πτυχία του εξωτερικού, συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, επειδή υπάγονται στις αναφερόμενες περιπτώσεις της υπ’ αριθμ. 92983/Ζ1/11-6-2015, ΦΕΚ 1329/τ. Β΄/2-7-2015 Υπουργικής Απόφασης, διατυπώνουν το αίτημά τους για προφορική εξέταση στην αίτησή τους και συνοδεύουν την αίτηση από σχετική γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας από 1 έως 15 Νοεμβρίου.

Οι εξετάσεις διενεργούνται στο διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου.

 

ΙΙΙ. Απαλλαγή από μαθήματα

 

α. Τα μαθήματα που εξετάζονται στις κατατακτήριες εξετάσεις δεν αντιστοιχούν  σε μαθήματα του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και συνεπώς οι κατατασσόμενοι δεν απαλλάσσονται στη συνέχεια από την εξέταση των μαθημάτων αυτών.

β.  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο δ του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013 οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται με Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος από την εξέταση μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής, που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης.

γ.  Επίσης ισχύει η Γενική διάταξη: άρθρο 35 του Ν.4115/2013 (Αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)

 1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους.
 2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.

 

 

Μέσω της Γραμματείας του Τμήματος

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020 [v.1]
Δημοσίευση: 05-08-2020 12:04 | Προβολές: 4233
Έναρξη: 05-08-2020 |Λήξη: 02-10-2020
[Έληξε]
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 16-04-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας