Σπουδές
 • Πρόγραμμα Σπουδών
  Πρόγραμμα και οδηγός σπουδών του Τμήματος Ιστορίας
 • Περιγράμματα Μαθημάτων Οδηγού Σπουδών
  Αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων που διδάσκονται στο Τμήμα
 • Εξετάσεις
  Πληροφορίες για τις εξετάσεις - Υποχρεώσεις και δικαιώματα των διδασκόντων/εξεταζομένων
 • Πτυχιακή Εργασία
  Πλήρης κανονισμός συγγραφής της πτυχιακής εργασίας: γενικές αρχές, μορφή εργασίας (έκταση – τυπογραφική μορφή – διάρθρωση), βιβλιογραφικές αναφορές (σύστημα αναφορών Harvard – σύστημα αναφορών Oxford)
 • Προγράμματα Μαθημάτων & Εξετάσεων
  Επικαιροποιημένα αρχεία προγραμμάτων για τα μαθήματα και τις εξετάσεις.