Πρόσληψη ακαδημαϊκού υποτρόφου για την διεξαγωγή διδακτικού έργου

Social Media
Δημοσίευση: 22-06-2017 12:55 | Προβολές: 4725

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Κέρκυρα, 22/6/2017
Αριθ. Πρωτ. :ΤΙΣΤ/1065

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά την 10η Συνεδρίαση ακαδ. έτους 2016-17, στις 17-5-2017, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 7 (αρχικώς αριθμημένη ως 6 εκ παραδρομής) του Ν.4009/2011, όπως ισχύει, αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη ακαδημαϊκού υποτρόφου, κατόχου διδακτορικού διπλώματος, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για την διεξαγωγή διδακτικού έργου κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2017-2018.

Η διάρκεια της απασχόλησης είναι δυνατόν να ανανεωθεί ή να παραταθεί, πλην όμως ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

Αριθμός Προτάσεων που θα εγκριθούν για το σύνολο της πρόσκλησης: Μία (1)

Περιγραφή έργου: Διδακτικό έργο στο αντικείμενο «Ελληνική Οικονομική Ιστορία 18ος-20ος αιώνας με έμφαση στους οικονομικούς κύκλους και τις κρίσεις»

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Τόπος παράδοσης έργου: Κέρκυρα

Ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: 19/1/2018 (με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης μέχρι 3 ακαδημαϊκά έτη)

Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 1.200 ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και φόρων, με δυνατότητα προσαύξησης σε περίπτωση παράτασης ή αναμόρφωσης της σύμβασης και αναμόρφωσης του προϋπολογισμού)

Περιγραφή Προσόντων - Κριτηρίων:

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα εξής κριτήρια:

  1. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής
  2. Διδακτική εμπειρία σε Οικονομική Ιστορία
  3. Συγγραφικό έργο

Αξιολόγηση των προτάσεων: Η τελική επιλογή του υποψηφίου /της υποψήφιας που κατέθεσε εμπρόθεσμα πρόταση προς έγκριση, θα γίνει βάσει των προσόντων, λαμβάνοντας υπόψη τα βιογραφικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους.

Για την παραπάνω αξιολόγηση επισημαίνεται ότι: Τα απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια πρέπει να ικανοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού του υποψηφίου που καταθέτει την πρόταση. Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο καμιά απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με τους υποβάλλοντες τις σχετικές προτάσεις. Η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλομένου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης και ο επιλεγείς θα ειδοποιηθεί κατ’ ιδίαν. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας του Ι.Π. https://history.ionio.gr/, όπου έχει αναρτηθεί και το κείμενο της προκήρυξης.

Υποβολή προτάσεων: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους με ειδικό διαβιβαστικό πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το οποίο θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα καθώς και τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και άλλα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τα παραπάνω προσόντα.

Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα 49100, το αργότερο μέχρι 12/7/ 2017 και ώρα 14:00. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας του Ι.Π. δεν φέρει ευθύνη για την εκπρόθεσμη άφιξη προτάσεων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος στα τηλ. 26610 87350 και 26610 87331.

Ενστάσεις: Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν στην Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας του Ι.Π. εντός 5 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπλ. Καθηγητής Βάιος Βαϊόπουλος


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 21-09-2021
Προσεχώς