Το Τμήμα
 • Φυσιογνωμία
  Πληροφορίες για την φυσιογνωμία, τις σπουδές και τον τρόπο διδασκαλίας στο Τμήμα
 • Διδάσκοντες
  Βιογραφικό, γνωστικό αντίκειμενο και στοιχεία επικοινωνίας του διδακτικού προσωπικού
 • Γραμματεία
  Στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας
 • Μητρώα Εκλεκτόρων
  Μητρώα Εκλεκτόρων για τα Εσωτερικά και τα Εξωτερικά Μέλη του Τμήματος Ιστορίας.
 • Πολιτική Ποιότητας
  Το τμήμα Ιστορίας δεσμεύεται να προσφέρει στους φοιτητές υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Ιστορίας σε διαδραστικό πλαίσιο με τις λοιπές ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Η πολιτική διασφάλισης της ποιότητας του ΤΙΣ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και χαράσσεται σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΜΟΔΙΠ), λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που έχει χαράξει η ΑΔΙΠ (ΕΘΑΑΕ).
 • Εκθέσεις Αξιολόγησης
  Τελικοί Απολογισμοί Δραστηριοτήτων του Τμήματος Ιστορίας