Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Ιστορία και Τεκμηρίωση» έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση και την ερευνητική ενασχόληση με τομείς της Ιστορίας στις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Αρχαίος Κόσμος - Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, β) Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας και γ) Διαθεματικές προσεγγίσεις στη Νεότερη και Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία. Στόχος του είναι η επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης των φοιτητών στις αντίστοιχες περιόδους της Ιστορίας και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  • εξοικείωση των σπουδαστών με την μεθοδολογία, τα εργαλεία καθώς και τα προβλήματα της έρευνας της Ιστορίας.
  • εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών και συνθετικών μεθόδων και τεχνικών στο πεδίο των Ιστορικών Σπουδών.
  • προαγωγή της επιστημονικής γνώσης κυρίως μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας και του διαλόγου με συγγενικούς για το κάθε γνωστικό πεδίο κλάδους.


Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται προς όλους όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν σε επί μέρους ζητήματα της ιστορικής έρευνας και να αποκτήσουν μία σφαιρική θεώρηση των σύγχρονων προσεγγίσεων στην επιστήμη της ιστορίας και συμβάλλει στην εξειδίκευση και την επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών.


Κατευθύνσεις

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Ιστορία και Τεκμηρίωση» («History and Documentation») με τις εξής ειδικεύσεις:

  • Αρχαίος Κόσμος - Διεπιστημονικές προσεγγίσεις
  • Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας
  • Διαθεματικές προσεγγίσεις στη Νεότερη και Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία

Διδάσκοντες

Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας ή άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α').


Τρόπος παρακολούθησης μαθημάτων

Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παρακολούθηση των τριών κατευθύνσεων του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Η διδασκαλία πραγματοποιείται με υβριδικό τρόπο, δια ζώσης για τους/τις φοιτητές/τριες που βρίσκονται στην Κέρκυρα και εξ αποστάσεως μέσω χρήσης της πλατφόρμας zoom για τους/τις φοιτητές/τριες που διαμένουν σε άλλες περιοχές. 

 

 
 
 
 
 
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας