Απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρόφων - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ενημέρωση: 18-03-2016 10:45 | Προβολές: 2268
Social Media
    Έντυπο υποβολής πρότασης.
Mέγεθος: 26 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

 

Κέρκυρα, 17/3/2016

Αριθ. Πρωτ. :ΤΙΣΤ/477/Φ.14

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, 7η Συνεδρίαση ακαδ. έτους 2015-16/9-3-2016, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.6 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34, παρ. 16, του Ν. 4115/2013 και το άρθρο 95 του Ν. 4310/2014 όπου προέβλεπε ότι: «…… Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύναται να απασχολούνται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι διά πράξεως του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόμενου διά της συμβάσεως», και με βάση την απόφαση της 7ης /29-5-2015 Συνεδρίασης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφάσισε να προβεί στην απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρόφων με σύμβαση ανάθεσης έργου για την διεξαγωγή διδακτικού έργου.

 

Η διάρκεια της απασχόλησης καθορίζεται μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

 

Αριθμός Προτάσεων που θα εγκριθούν για το σύνολο της πρόσκλησης: Μία (1)

 

Περιγραφή έργου: Ιστορία Διεθνών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

 

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1)

 

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση ανάθεσης έργου

 

Τόπος παράδοσης έργου: Κέρκυρα

 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: 31/7/2016 (με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης μέχρι 3 ακαδημαϊκά έτη)

 

Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 1.200 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με δυνατότητα προσαύξησης σε περίπτωση παράτασης ή αναμόρφωσης της σύμβασης και αναμόρφωσης του προϋπολογισμού)

 

Περιγραφή Προσόντων - Κριτηρίων:

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα εξής κριτήρια:

  1. Συγγραφικό έργο συναφές με το αντικείμενο
  2. Διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία Διεθνών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια
  3. Ερευνητικό έργο και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα στο αντικείμενο της Ιστορίας των Επιχειρήσεων.

 

Αξιολόγηση των προτάσεων: Η τελική επιλογή του υποψηφίου /της υποψήφιας που κατέθεσε προς έγκριση πρόταση εμπρόθεσμα, θα γίνει βάσει των προσόντων, λαμβάνοντας υπόψη τα βιογραφικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά τα οποία θα έχουν καταθέσει οι ενδιαφερόμενοι.

 

Για την παραπάνω αξιολόγηση επισημαίνεται ότι: Τα απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια πρέπει να ικανοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού του υποψηφίου που καταθέτει την πρόταση. Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο καμιά απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με τους υποβάλλοντες τις σχετικές προτάσεις. Η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλομένου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης και ο επιλεγείς θα ειδοποιηθεί κατ’ ιδίαν. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας του Ι.Π. http://history.ionio.gr/, όπου έχει αναρτηθεί και το κείμενο της προκήρυξης.

 

Υποβολή προτάσεων: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους με ειδικό διαβιβαστικό πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,, το οποίο θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα καθώς και τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και άλλα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τα παραπάνω προσόντα.

Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα 49100, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας του Ι.Π. δεν φέρει ευθύνη για την εκπρόθεσμη άφιξη προτάσεων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος στα τηλ. 2661087350 και 2661087331.

 

Ενστάσεις: Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν στην Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας του Ι.Π. εντός 5 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

 

Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Σμπόνιας

 

 

---------

 

 

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το έντυπο υποβολής πρότασης.


Επιστροφή