Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Διαθεματικές προσεγγίσεις στη Νεότερη και Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία

Σκοπός αυτής της κατεύθυνσης είναι η εμβάθυνση στην νεότερη και σύγχρονη ιστορία με την οπτική της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας. Οι θεματικές καλύπτουν την πορεία της ιστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σκοπός αυτής της ειδίκευσης είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα προβλήματα και τις μεθόδους της ιστορικής έρευνας καθώς και με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της ιστοριογραφίας και να τους προετοιμάσει για την παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας.


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Κατά το Γ’ εξάμηνο σπουδών υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενός ΥΕ μαθήματος από άλλη κατεύθυνση. 


Κατεύθυνση: Διαθεματικές προσεγγίσεις στη Νεότερη και Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία

Α'εξάμηνο

Β'εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

ΕCTS

Μαθήματα Υποχρεωτικά

ΕCTS

Οι αυτοκρατορίες στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

15

Ιστορία Επαναστάσεων

15

Κοινωνική Θεωρία και Ιστοριογραφία

15

Μεταξύ Δύσης και Ανατολής: ο κόσμος της Μεσογείου

15

Σύνολο ECTS

30

Σύνολο ECTS

30

Γ'εξάμηνο

Δ'εξάμηνο

Μαθήματα Επιλεγόμενα (2 κατ' επιλογήν)

ΕCTS

Διπλωματική εργασία

ΕCTS

Ζητήματα Οικονομικής Ιστορίας: η μεγάλη απόκλιση

15

   

Δημόσια ιστορία και μνήμη

15

Διπλωματική εργασία

30

Μετανάστευση και διασπορά

15

   

Σύνολο ECTS

30

Σύνολο ECTS

30