Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Σκοπός αυτής της κατεύθυνσης είναι η εμβάθυνση στην νεότερη και σύγχρονη ιστορία με την οπτική της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας. Οι θεματικές καλύπτουν την πορεία της ιστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σκοπός αυτής της ειδίκευσης είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα προβλήματα και τις μεθόδους της ιστορικής έρευνας καθώς και με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της ιστοριογραφίας και να τους προετοιμάσει για την παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας.


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.

Κατά το Β’ ή/και Γ’ εξάμηνο σπουδών υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενός ΥΕ μαθήματος από άλλη κατεύθυνση.


Κατεύθυνση: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Α'εξάμηνο

Β'εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

ΕCTS

Μαθήματα Υποχρεωτικά

ΕCTS

Μέθοδοι προσέγγισης της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.
Πηγές, δημιουργία και διαχείριση ιστορικών βάσεων δεδομένων.

15

Ιστορία Επαναστάσεων

15

Ιστορία Αυτοκρατοριών

15

Ναυτιλιακή Ιστορία

15

Σύνολο ECTS

30

Σύνολο ECTS

30

Γ'εξάμηνο

Δ'εξάμηνο

Μαθήματα Επιλεγόμενα (2 κατ' επιλογήν)

ΕCTS

Διπλωματική εργασία

ΕCTS

Εθνικά κινήματα-κράτη

15

   

Ιστορία επιχειρήσεων

15

Διπλωματική εργασία

30

Μετανάστευση και διασπορά

15

   

Σύνολο ECTS

30

Σύνολο ECTS

30Μη διαθέσιμο περιεχόμενο