Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Αναλυτική Περιγραφή

Διάρκεια σπουδών


Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Παράταση των σπουδών, η οποία δεν ξεπερνά το ένα (1) εξάμηνο είναι δυνατή κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του σπουδαστή προς τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. το αργότερο κατά το τελευταίο εξάμηνο της φοίτησης του. Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής των σπουδών για διάστημα που δεν μπορεί να ξεπερνά τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα με βάση την ίδια διαδικασία. Ο χρόνος αναστολής δεν υπολογίζεται στον συνολικό χρόνο φοίτησης στο ΠΜΣ. Στις περιπτώσεις φοιτητών μερικής φοίτησης, η διάρκεια των σπουδών παρατείνεται κατά ένα έτος.


Λειτουργία Προγράμματος


Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. διακρίνεται στα ακόλουθα στάδια: α) Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναριακών μαθημάτων, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω, κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα Σπουδών, β) Συγγραφή κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών της διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία συντίθεται από διδασκαλίες δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών εκπαιδευτικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ είναι υποχρεωτική και ελέγχεται από τους διδάσκοντες. Το επιτρεπτό όριο απουσιών ορίζεται στο 20% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας εκάστου μαθήματος. Ειδικές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από την Σ.Ε. του ΠΜΣ.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 1.600 ευρώ (400 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που δεν απαλλάσσονται από την καταβολή των τελών, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις,  καταβάλλουν τα δίδακτρα στην αρχή κάθε εξαμήνου.


Οργάνωση Μαθημάτων


Τα μαθήματα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 1) Υποχρεωτικά Μαθήματα, τα οποία είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές της κατεύθυνσης. 2) Κατ' Επιλογήν Μαθήματα: Η επιλογή των μαθημάτων αυτών γίνεται από τους ίδιους τους σπουδαστές κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες μετά την έναρξη της διδασκαλίας και δηλώνεται εγγράφως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα σχετικά μαθήματα προέρχονται είτε από τον κατάλογο των προσφερομένων κατά το αντίστοιχο εξάμηνο φοίτησης μαθημάτων της κατεύθυνσης στην οποία ανήκει ο φοιτητής, είτε από άλλες συναφείς κατευθύνσεις με δυνατότητα επιλογής ενός (1) ΥΕ μαθήματος από άλλη κατεύθυνση κατά το Β’ ή/και Γ’ εξάμηνο σπουδών.

Ο τρόπος αξιολόγησης των σπουδαστών σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες γραπτές εργασίες (με δυνατότητα προφορικής παρουσίασης), γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή συνδυασμός των παραπάνω. Παράλληλα συνεκτιμάται η συνολική παρουσία και συμμετοχή του φοιτητή στο μάθημα. Η αξιολόγηση γίνεται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων σε καθορισμένη ημερομηνία και δεν έχει επαναληπτικό χαρακτήρα. Η βαθμολογική κλίμακα με δυνατότητα διαβάθμισης μισού βαθμού (0,5) κυμαίνεται μεταξύ μηδέν (0) και δέκα (10) με κατώτατο όριο επιτυχίας το έξι (6). Απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση των σπουδών κρίνεται η επιτυχής δοκιμασία του σπουδαστή στα απαιτούμενα εξαμηνιαία μαθήματα.


Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία


Στόχος της Μ.Δ.Ε είναι να καταδείξει: α) Τη μεθοδολογική και θεωρητική συγκρότηση και επάρκεια των υποψηφίων. β) Την ικανότητά τους στην αναλυτική και συνθετική χρήση των πηγών και της βιβλιογραφίας. γ) Τη δυνατότητά τους στην συγγραφή αυτόνομης επιστημονικής μελέτης. Η Μ.Δ.Ε. δεν αποσκοπεί απαραίτητα στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής γνώσης.

Ο προσδιορισμός του θέματος της Μ.Δ.Ε. εκάστου φοιτητή του Π.Μ.Σ. γίνεται στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου φοίτησης και έχει ως αφετηρία την υποβολή αίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή προς την Σ.Ε., στην οποία αναφέρεται το προτεινόμενο θέμα της Διπλωματικής Εργασίας καθώς και ο προτεινόμενος Επιβλέπων της Διπλωματικής Εργασίας.  Η επιλογή του θέματος γίνεται σε συνεργασία με έναν εκ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ., τον οποίο επιλέγει ο φοιτητής, και ο οποίος έχει το ρόλο του Επιβλέποντος Καθηγητή. Τα θέματα των Μ.Δ.Ε. κατατίθενται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με συνοδευτικό έγγραφο του Επιβλέποντος Καθηγητή, με το οποίο δηλώνεται ότι δέχεται την επίβλεψη της σχετικής εργασίας. Τα θέματα των Μ.Δ.Ε., οι Επιβλέποντες καθώς και η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο Επιβλέπων, ορίζονται από την Σ.Ε. και εγκρίνονται από την Συνέλευση. Τροποποίηση του θέματος μπορεί να γίνει κατόπιν αιτήματος του φοιτητή προς τη Σ.Ε. έως και την ολοκλήρωση του 3ου εξαμήνου φοίτησης του σπουδαστή. Αλλαγή Επιβλέποντος Καθηγητή προβλέπεται μόνον σε ειδικές περιπτώσεις οι οποίες εξετάζονται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει άλλο πρόσωπο ως Επιβλέποντα μετά από έγκριση από τη Συνέλευση. Ο Επιβλέπων πρέπει να είναι διδάσκων στο Π.Μ.Σ., με ερευνητικά ενδιαφέροντα συναφή με το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας και είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και καθοδήγηση της διπλωματικής εργασίας.

Ως κατώτατο όριο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζονται οι 20.000 και ως ανώτατο οι 30.000 λέξεις (κείμενο, σημειώσεις, βιβλιογραφία). Σ' αυτές μπορούν να προστεθούν παραρτήματα καθώς και εικόνες ή σχέδια για τα οποία δηλώνεται η προέλευσή τους.


Διαδικασία αξιολόγησης Μ.Δ.Ε.


Η Μ.Δ.Ε. κατατίθεται στην ολοκληρωμένη μορφή της στον Επιβλέποντα Καθηγητή με το πέρας του χρόνου  φοίτησης  των  σπουδαστών  του  Π.Μ.Σ.  Ο Επιβλέπων Καθηγητής καταθέτει εντός σαράντα (40) ημερών Εισηγητική Έκθεση στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η Συνέλευση, ακόμα και στην περίπτωση που η εισήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή είναι αρνητική, ορίζει τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Σ' αυτή μετέχουν ο Επιβλέπων Καθηγητής και δύο Καθηγητές ή Λέκτορες ή Ερευνητές Α', Β' ή Γ' Βαθμίδος. Η επιλογή τους γίνεται με βάση τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου. Η τελική αξιολόγηση της Μ.Δ.Ε. γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής και προϋποθέτει την υποστήριξη της Μ.Δ.Ε. από τον υποψήφιο ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Η διαδικασία της υποστήριξης λαμβάνει χώρα σε προκαθορισμένο χρόνο και χώρο, τα οποία γνωστοποιούνται στον υποψ. και στη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την προφορική υποστήριξη. Τη διαδικασία συντονίζει το κατά βαθμίδα ανώτερο μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και διαρκεί συνολικά μία (1) ώρα, στη διάρκεια της οποίας γίνεται η παρουσίαση από τον υποψ. της εργασίας του, ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και απαντήσεις του υποψ.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία βαθμολογείται σύμφωνα με τη βαθμολογική κλίμακα ένα-δέκα (1-10). Ως βάση ορίζεται ο βαθμός έξι (6). Η Μ.Δ.Ε. κρίνεται με βάση τη θεωρητική και μεθοδολογική επάρκεια, την εξοικείωση με τη σχετική βιβλιογραφία και τη συνθετική και αναλυτική ικανότητα που επέδειξε ο φοιτητής. Σε διάστημα 30 ημερών από την ολοκλήρωση της υποστήριξης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής καταθέτει ένα (1) αντίγραφο της εργασίας του, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι διορθώσεις/παρατηρήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Παράλληλα, συντάσσει περίληψη έκτασης περίπου 500 λέξεων, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει τη Διπλωματική του Εργασία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του ΠΜΣ και στη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου.


Τελική βαθμολογία


Ο φοιτητής ο οποίος συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων, όπως αυτές ορίζονται παραπάνω, λαμβάνει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)  στην κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. στην οποία φοίτησε. Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. προκύπτει ως ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία υπολογίζεται ως δύο μαθήματα. Η κλίμακα της βαθμολογίας έχει τρεις διαβαθμίσεις: Καλώς (6-6,99), λίαν καλώς (7,00-8,50), άριστα (8,51-10). Για τη λήψη τίτλου του Π.Μ.Σ. ο τελικός βαθμός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).