Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Αναλυτική Περιγραφή

Διάρκεια σπουδών


Η συνολική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται στα δύο (2) έτη ήτοι στα 4 διδακτικά εξάμηνα. Παράταση των σπουδών, η οποία δεν ξεπερνά το ένα (1) εξάμηνο είναι δυνατή κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του σπουδαστή προς τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. το αργότερο κατά το τελευταίο εξάμηνο της φοίτησης του. Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής των σπουδών για διάστημα που δεν μπορεί να ξεπερνά το 1 ακαδημαϊκό έτος με βάση την ίδια διαδικασία. Ο χρόνος αναστολής δεν υπολογίζεται στον συνολικό χρόνο φοίτησης στο ΠΜΣ. Στις περιπτώσεις φοιτητών μερικής φοίτησης, η διάρκεια των σπουδών παρατείνεται κατά ένα έτος.


Λειτουργία Προγράμματος


Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. διακρίνεται στα ακόλουθα στάδια: α) Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναριακών μαθημάτων, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω, κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα Σπουδών. β) Συγγραφή κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών της διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται ανά δεκαπενθήμερο δύο μέρες την εβδομάδα, απογευματινές ώρες.


Οργάνωση Μαθημάτων


Τα μαθήματα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 1) Υποχρεωτικά Μαθήματα, τα οποία είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές της κατεύθυνσης. 2) Κατ' Επιλογήν Μαθήματα: Η επιλογή των μαθημάτων αυτών γίνεται από τους ίδιους τους σπουδαστές κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες μετά την έναρξη της διδασκαλίας και δηλώνεται εγγράφως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα σχετικά μαθήματα προέρχονται είτε από τον κατάλογο των προσφερομένων κατά το αντίστοιχο εξάμηνο φοίτησης μαθημάτων της κατεύθυνσης στην οποία ανήκει ο φοιτητής, είτε από άλλες συναφείς κατευθύνσεις με δυνατότητα επιλογής ενός (1) ΥΕ μαθήματος από άλλη κατεύθυνση κατά το Β’ ή/και Γ’ εξάμηνο σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών εκπαιδευτικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ είναι υποχρεωτική και ελέγχεται από τους διδάσκοντες. Το επιτρεπτό όριο απουσιών ορίζεται στο 25% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας εκάστου μαθήματος. Ειδικές περιπτώσεις (π.χ. χρόνιας ασθενείας κλπ.) αντιμετωπίζονται από την Σ.Ε. του ΠΜΣ. Ο τρόπος αξιολόγησης των σπουδαστών σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες γραπτές εργασίες (με δυνατότητα προφορικής παρουσίασης), γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή συνδυασμός των παραπάνω. Παράλληλα συνεκτιμάται η συνολική παρουσία και συμμετοχή του φοιτητή στο μάθημα. Η αξιολόγηση γίνεται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων σε καθορισμένη ημερομηνία και δεν έχει επαναληπτικό χαρακτήρα. Η βαθμολογική κλίμακα με δυνατότητα διαβάθμισης μισού βαθμού (0,5) κυμαίνεται μεταξύ μηδέν (0) και δέκα (10) με κατώτατο όριο επιτυχίας το έξι (6). Απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση των σπουδών κρίνεται η επιτυχής δοκιμασία του σπουδαστή στα απαιτούμενα εξαμηνιαία μαθήματα.


Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία


Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία δεν αποσκοπεί απαραίτητα στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής γνώσης. Στόχος της είναι να καταδείξει: α) Τη μεθοδολογική και θεωρητική συγκρότηση και επάρκεια των υποψηφίων. β) Την ικανότητά του στην στην αναλυτική και συνθετική χρήση των πηγών και της βιβλιογραφίας. γ) Τη δυνατότητά τους στην συγγραφή αυτόνομης επιστημονικής μελέτης. Ο προσδιορισμός του θέματος της Μ.Δ.Ε. εκάστου φοιτητή του Π.Μ.Σ. γίνεται στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου φοίτησης. Η επιλογή του γίνεται σε συνεργασία με έναν εκ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ., τον οποίο επιλέγει ο φοιτητής, και ο οποίος έχει το ρόλο του Επιβλέποντος Καθηγητή.
Ως κατώτατο όριο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζονται οι 20.000 και ως ανώτατο οι 30.000 λέξεις (κείμενο, σημειώσεις, βιβλιογραφία). Σ' αυτές μπορούν να προστεθούν παραρτήματα καθώς και εικόνες ή σχέδια για τα οποία δηλώνεται η προέλευσή τους.


Διαδικασία αξιολόγησης Μ.Δ.Ε.


Η Μ.Δ.Ε. κατατίθεται στην ολοκληρωμένη μορφή της στον Επιβλέποντα Καθηγητή με το πέρας του χρόνου φοίτησης των σπουδαστών του Π.Μ.Σ. Ο Επιβλέπων Καθηγητής καταθέτει εντός σαράντα (40) ημερών Εισηγητική Έκθεση στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Σ' αυτή μετέχουν ο Επιβλέπων Καθηγητής και δύο Καθηγητές ή Λέκτορες ή Ερευνητές Α', Β' ή Γ' Βαθμίδος. Η επιλογή τους γίνεται με βάση τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου. Η τελική αξιολόγηση της Μ.Δ.Ε. γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής και προϋποθέτει τη δημόσια προφορική παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. από τον υποψ. Η διαδικασία της προφορικής δοκιμασίας διαρκεί συνολικά μία (1) ώρα και δεκαπέντε λεπτά (15) και περιλαμβάνει την παρουσίαση από τον υποψήφιο της εργασίας του, ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και απαντήσεις του υποψηφίου. Ως βάση ορίζεται ο βαθμός έξι (6). Η Μ.Δ.Ε. κρίνεται με βάση τη θεωρητική και μεθοδολογική επάρκεια, την εξοικείωση με τη σχετική βιβλιογραφία και τη συνθετική και αναλυτική ικανότητα που επέδειξε ο φοιτητής. Περίληψη έκτασης περίπου 500 λέξεων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.


Τελική βαθμολογία


Ο φοιτητής ο οποίος συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων, όπως αυτές ορίζονται παραπάνω, λαμβάνει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.ΕΙΔ.) στην κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. στην οποία φοίτησε. Ο βαθμός του Μ.Δ.ΕΙΔ. προκύπτει από το μέσο όρο του βαθμού της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και των βαθμών των μαθημάτων στα οποία αξιολογήθηκε ο φοιτητής. Η κλίμακα της βαθμολογίας έχει τρεις διαβαθμίσεις: Καλώς (6-7,49), λίαν καλώς (7,49-8,49), άριστα (8,5-10).

Μη διαθέσιμο περιεχόμενο