Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Ιστορία της Αρχαιότητας

Η κατεύθυνση ‘Αρχαίος Κόσμος -  Διεπιστημονικές προσεγγίσεις’ στοχεύει στη διεπιστημονική προσέγγιση του αρχαίου κόσμου και ειδικότερα στην εξοικείωση των σπουδαστών με τα προβλήματα, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία έρευνας του αρχαίου κόσμου.

Οι θεματικές, με την παράλληλη εξέταση γραμματειακών πηγών και αρχαιολογικών δεδομένων, προσεγγίζουν μέσα από διαφορετική, αλλά συγγενή επιστημονική αφετηρία, τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές δομές του αρχαίου κόσμου.

Η διαθεματική εξέταση φαινομένων της αρχαιότητας μέσω της συνδυαστικής γνώσης συμβάλλει στην απόκτηση των μεθοδολογικών εργαλείων και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Παρουσιάζονται επίσης οι σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας και γίνεται αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ανθρωπιστικές επιστήμες (βάσεις δεδομένων, ψηφιακή χαρτογραφία).

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η περαιτέρω ενίσχυση των ιστορικών σπουδών και η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών στη διεπιστημονική θεώρηση και έρευνα του αρχαίου κόσμου.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Κατά το Β’ ή/και Γ’ εξάμηνο σπουδών υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενός ΥΕ μαθήματος από άλλη κατεύθυνση.


Κατεύθυνση: Ιστορία της Αρχαιότητας

Α' εξάμηνο

Β'εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

ΕCTS

Μαθήματα Επιλογής (2 κατ' επιλογήν)

ΕCTS

Πηγές και Μέθοδοι  Έρευνας του Αρχαίου Κόσμου

15

Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία

15

Πολιτικές Δομές: Πρωτοαστικές και ανακτορικές κοινωνίες, Πόλις, Κοινό, Μοναρχία

15

Ιστοριογραφία (Ελληνική - Ρωμαϊκή)

15

   

Η πολυδιάστατη αρχαιολογική μέθοδος στην ιστορική έρευνα

15

Σύνολο ECTS

30

Σύνολο ECTS

30

Γ'εξάμηνο

Δ'εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (2 κατ' επιλογήν)

ΕCTS

Διπλωματική εργασία

ΕCTS

Θέματα Πολιτικής Οργάνωσης και Θεσμών του αρχαίου κόσμου

15

   

Επιγραφική

15

Διπλωματική εργασία

30

Μελέτες του Ιστορικού Τοπίου - Τοπογραφία

15

   

Σύνολο ECTS

30

Σύνολο ECTS

30