Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Ιστορία της Αρχαιότητας

Η κατεύθυνση ‘Ιστορία της Αρχαιότητας’ στοχεύει στη διεπιστημονική προσέγγιση του αρχαίου κόσμου και ειδικότερα: α) στην εξοικείωση των σπουδαστών με τα προβλήματα, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία έρευνας του αρχαίου κόσμου καθώς και τη χρήση σύγχρονων αναλυτικών και συνθετικών μεθόδων και τεχνικών, και β) στη διεύρυνση των γνώσεών τους με την παράλληλη εξέταση γραμματειακών πηγών και αρχαιολογικών δεδομένων και τη χρήση σχετικής βιβλιογραφίας.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε θεματικές ενότητες στις οποίες από διαφορετική, αλλά συγγενή επιστημονική αφετηρία, προσεγγίζονται οι πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές δομές του αρχαίου κόσμου. Η διαθεματική εξέταση φαινομένων της αρχαιότητας μέσω της συνδυαστικής γνώσης συμβάλλει στην απόκτηση των μεθοδολογικών εργαλείων και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Παρουσιάζονται επίσης οι σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας και γίνεται αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ανθρωπιστικές επιστήμες (βάσεις δεδομένων, ψηφιακή χαρτογραφία).

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η περαιτέρω ενίσχυση των ιστορικών σπουδών και η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών στη θεώρηση και έρευνα του αρχαίου κόσμου.


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.

Κατά το Β’ ή/και Γ’ εξάμηνο σπουδών υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενός ΥΕ μαθήματος από άλλη κατεύθυνση.


Κατεύθυνση: Ιστορία της Αρχαιότητας

Α' εξάμηνο

Β'εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

ΕCTS

Μαθήματα Επιλογής (2 κατ' επιλογήν)

ΕCTS

Μέθοδοι προσέγγισης του Αρχαίου Κόσμου: Πηγές-Ιστορία της Έρευνας

15

Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία

15

Πολιτική Οργάνωση - Κοινωνικοί Θεσμοί

15

Μελέτη των Συμβολικών Δομών (Λατρείες, Ιδεολογία, Υλικός Πολιτισμός)

15

   

Ιστοριογραφία (Ελληνική - Ρωμαϊκή)

15

Σύνολο ECTS

30

Σύνολο ECTS

30

Γ'εξάμηνο

Δ'εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (2 κατ' επιλογήν)

ΕCTS

Διπλωματική εργασία

ΕCTS

Επιγραφική (Ελληνική-Λατινική)

15

   

Τοπογραφία και Μελέτες του Τοπίου

15

Διπλωματική εργασία

30

Πολιτικές Δομές:
Πόλις - Κοινό - Μοναρχία

15

   

Σύνολο ECTS

30

Σύνολο ECTS

30

Μη διαθέσιμο περιεχόμενο