Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Εξεταστέα ύλη

Οι υποψήφιοι στην κατεύθυνση "Αρχαίος κόσμος - Διεπιστημονικές προσεγγίσεις" εξετάζονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1. Η γέννηση της πόλης. Η κρίση της αρχαϊκής πόλης και η επέκταση του ελληνικού κόσμου (8ος -6ος αι. π.Χ.).
2. Κλασική εποχή: από τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη έως την ανάρρηση του Φιλίππου στον θρόνο της Μακεδονίας.
3. Οι θεσμοί στην κλασική Ελλάδα: Αθήνα και Σπάρτη.
4. Το Βασίλειο της Μακεδονίας: Φίλιππος Β' και Μέγας Αλέξανδρος.
5. Τα ελληνιστικά βασίλεια (βασικές πτυχές της ελληνιστικής μοναρχίας και της οργάνωσης των ελληνιστικών βασιλείων).
6. Το Ρωμαϊκό πολίτευμα και οι πολιτειακοί θεσμοί της Ρώμης κατά τη ρεπουμπλικανική εποχή.
7. Ρωμαϊκή ιστορία: οι αυτοκρατορικοί χρόνοι.

Η εξέταση δύναται να περιλαμβάνει σχολιασμό αρχαίας πηγής.

Ενδεικτική βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα: 

  • C. Mossé, H αρχαϊκή Ελλάδα. Από τον Όμηρο ως τον Αισχύλο 8ος-6ος αι. π.Χ., εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1991.
  • J.Β. Bury & R. Meiggs, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας: μέχρι το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου [μτφρ. Ρ. Τατάκη, Ν.Κ. Πετρόπουλος, Α. Παπαδημητρίου-Γραμμένου], εκ. Καρδαμίτσας, Αθήνα 2011.
  • R. Osborne, Η γένεση της Ελλάδας, 1200-479 π.Χ. [μτφρ. Τ. Σιέτη], εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1999.
  • W. Schuller, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας από την κρητομυκηναϊκή εποχή ως το τέλος των κλασσικών χρόνων[μτφρ. Α. Καμάρα - Χ. Κοκκινιά, επιμ. Κ. Μπουραζέλης], εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1999.
  • H. J. Gehrke, Ιστορία το ελληνιστικού κόσμου [μτφρ. Α. Χανιώτης, επιμ. Κ. Μπουραζέλης], εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2000.
  • Κ. Μπουραζέλης, Οι τρόφιμοι της λύκαινας, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2017.
  • G. Alfoeldy, Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας [μτφρ. της 3ης έκδοσης Α. Χανιώτης], εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1988.Οι υποψήφιοι στην κατεύθυνση "Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας" εξετάζονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1. Το τέλος του αρχαίου κόσμου και η μετάβαση στον μεσαιωνικό κόσμο.
2. Ανατολικό και δυτικό τμήμα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αποκλίσεις και συγκλίσεις.
3. Το Βυζαντινό κράτος μετά την κατάρρευση του ελληνορωμαϊκού συστήματος και η ανάπτυξη του μέσου βυζαντινού κράτους (642-867)
4. Η φραγκική αυτοκρατορία του Καρλομάγνου
5. Η μακεδονική δυναστεία 867-1071
6. Η ανάπτυξη των εδαφικών ηγεμονιών (πριγκιπάτων) στη Δύση
7. Ζητήματα φεουδαρχίας στη Δύση
8. Οι ιθύνουσες τάξεις στη βυζαντινή αυτοκρατορία

Ενδεικτική βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα:

Georg Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τ. Α΄+Β΄+Γ, εκδ. Βασιλόπουλος, Αθήνα, 1989
Cécile Morisson (διευθ.), Ο Βυζαντινός Κόσμος τ. Α΄΄: Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (360-641), Αθήνα, Πόλις, 2007
Jean-Claude Cheynet (διευθ.), Ο Βυζαντινός Κόσμος, τ. Β΄: Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία (641-1204), Αθήνα, Πόλις, 2011
Δ. Ζακυθηνού, Βυζαντινή Ιστορία, (324-1071), Αθήνα, 1972
Ν. Ε. Καραπιδάκης, Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης (5ος-11ος αι.), Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1996
Ζ. Ν. Τσιρπανλής, Η Μεσαιωνική Δύση (5ος-15ος αι.), Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2004
David Nicholas, H εξέλιξη του Μεσαιωνικού κόσμου. Κοινωνία, διακυβέρνηση και σκέψη στην Ευρώπη 312-1500, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2009


Οι υποψήφιοι στην κατεύθυνση "Διαθεματικές Προσεγγίσεις στη Νεότερη και Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία" εξετάζονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1.Νεότερη και Σύγχρονη ελληνική ιστορία, 18ος-20ός αιώνας
2.Νεότερη και Σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, 16ος-20ός αιώνας
3.Παγκόσμια ιστορία, 19ος-20ός αιώνας

Ενδεικτική βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα:


Burns, Edward M., Ευρωπαϊκή ιστορία. Ο δυτικός πολιτισμός: νεότεροι χρόνοι, μτφ. Τ. Δαρβέρης, Αθήνα, Επίκεντρο, 2006.
Braudel, Fernand, Η γραμματική των πολιτισμών, μτφ. Α. Αλεξάκης, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2010 (διαθέσιμο στο https://www.openbook.gr/grammatiki-twn-politismwn/).
GallantThomasΝεότερη Ελλάδα. Από τον πόλεμο της ανεξαρτησίας μέχρι τις μέρες μας, μτφ. Γ. Σκαρβέλη, Αθήνα, Πεδίο, 2017.
Φλιτούρης, Λάμπρος, Αποικιακές αυτοκρατορίες. Η εξάπλωση της Ευρώπης στο κόσμο, 16ος-20ός αι., Αθήνα, Ασίνη, 2015.

Ενημέρωση: 19-01-2017