Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Εξεταστέα ύλη

Οι υποψήφιοι στην κατεύθυνση "Αρχαίος κόσμος - Διεπιστημονικές προσεγγίσεις" μπορούν να επιλέξουν για την εξέταση 3 από τις ακόλουθες 5 θεματικές ενότητες:

1. Αρχαϊκή Ελλάδα (8ος -6ος αι. π.Χ.).
2. Κλασική εποχή: από τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη έως και τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
3. Τα ελληνιστικά βασίλεια (βασικές πτυχές της ελληνιστικής μοναρχίας και της οργάνωσης των ελληνιστικών βασιλείων).
4. Ρωμαϊκή ιστορία: α) Το Ρωμαϊκό πολίτευμα και οι πολιτειακοί θεσμοί της Ρώμης κατά τη ρεπουμπλικανική εποχή β) Οι αυτοκρατορικοί χρόνοι.
5. Αρχαιολογική μέθοδος και θεωρία.

Η εξέταση δύναται να περιλαμβάνει σχολιασμό αρχαίας πηγής.

Ενδεικτική βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα: 

  • C. Mossé, H αρχαϊκή Ελλάδα. Από τον Όμηρο ως τον Αισχύλο 8ος-6ος αι. π.Χ., εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1991.
  • J.Β. Bury & R. Meiggs, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας: μέχρι το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου [μτφρ. Ρ. Τατάκη, Ν.Κ. Πετρόπουλος, Α. Παπαδημητρίου-Γραμμένου], εκ. Καρδαμίτσας, Αθήνα 2011.
  • R. Osborne, Η γένεση της Ελλάδας, 1200-479 π.Χ. [μτφρ. Τ. Σιέτη], εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1999.
  • W. Schuller, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας από την κρητομυκηναϊκή εποχή ως το τέλος των κλασσικών χρόνων[μτφρ. Α. Καμάρα - Χ. Κοκκινιά, επιμ. Κ. Μπουραζέλης], εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1999.
  • H. J. Gehrke, Ιστορία το ελληνιστικού κόσμου [μτφρ. Α. Χανιώτης, επιμ. Κ. Μπουραζέλης], εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2000.
  • Άγγελος Χανιώτης, Η εποχή των κατακτήσεων. Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό 336 π.Χ. – 138 μ.Χ., εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2021.
  • Κ. Μπουραζέλης, Οι τρόφιμοι της λύκαινας, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2017.
  • Colin Renfrew & Paul Bahn, Αρχαιολογία. Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2013.Οι υποψήφιοι στην κατεύθυνση "Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας" εξετάζονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1. Το τέλος του αρχαίου κόσμου και η μετάβαση στον μεσαιωνικό κόσμο.
2. Ανατολικό και δυτικό τμήμα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αποκλίσεις και συγκλίσεις.
3. Το Βυζαντινό κράτος μετά την κατάρρευση του ελληνορωμαϊκού συστήματος και η ανάπτυξη του μέσου βυζαντινού κράτους (642-867)
4. Η φραγκική αυτοκρατορία του Καρλομάγνου
5. Η μακεδονική δυναστεία 867-1071
6. Η ανάπτυξη των εδαφικών ηγεμονιών (πριγκιπάτων) στη Δύση
7. Ζητήματα φεουδαρχίας στη Δύση
8. Οι ιθύνουσες τάξεις στη βυζαντινή αυτοκρατορία

Ενδεικτική βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα:

Georg Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τ. Α΄+Β΄+Γ, εκδ. Βασιλόπουλος, Αθήνα, 1989
Cécile Morisson (διευθ.), Ο Βυζαντινός Κόσμος τ. Α΄΄: Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (360-641), Αθήνα, Πόλις, 2007
Jean-Claude Cheynet (διευθ.), Ο Βυζαντινός Κόσμος, τ. Β΄: Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία (641-1204), Αθήνα, Πόλις, 2011
Δ. Ζακυθηνού, Βυζαντινή Ιστορία, (324-1071), Αθήνα, 1972
Ν. Ε. Καραπιδάκης, Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης (5ος-11ος αι.), Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1996
Ζ. Ν. Τσιρπανλής, Η Μεσαιωνική Δύση (5ος-15ος αι.), Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2004
David Nicholas, H εξέλιξη του Μεσαιωνικού κόσμου. Κοινωνία, διακυβέρνηση και σκέψη στην Ευρώπη 312-1500, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2009


Οι υποψήφιοι στην κατεύθυνση "Διαθεματικές Προσεγγίσεις στη Νεότερη και Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία" εξετάζονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1.Νεότερη και Σύγχρονη ελληνική ιστορία, 18ος-20ός αιώνας
2.Νεότερη και Σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, 16ος-20ός αιώνας
3.Παγκόσμια ιστορία, 19ος-20ός αιώνας

Ενδεικτική βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα:


Burns, Edward M., Ευρωπαϊκή ιστορία. Ο δυτικός πολιτισμός: νεότεροι χρόνοι, μτφ. Τ. Δαρβέρης, Αθήνα, Επίκεντρο, 2006.
Braudel, Fernand, Η γραμματική των πολιτισμών, μτφ. Α. Αλεξάκης, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2010 (διαθέσιμο στο https://www.openbook.gr/grammatiki-twn-politismwn/).
GallantThomasΝεότερη Ελλάδα. Από τον πόλεμο της ανεξαρτησίας μέχρι τις μέρες μας, μτφ. Γ. Σκαρβέλη, Αθήνα, Πεδίο, 2017.
Φλιτούρης, Λάμπρος, Αποικιακές αυτοκρατορίες. Η εξάπλωση της Ευρώπης στο κόσμο, 16ος-20ός αι., Αθήνα, Ασίνη, 2015.

Ενημέρωση: 10-05-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας