Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Εξεταστέα ύλη
Οι υποψήφιοι στην κατεύθυνση "Ιστορία της Αρχαιότητας" εξετάζονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1.Αρχαία Ελληνική Ιστορία: Αρχαϊκή και Κλασσική Εποχή.
2.Ρωμαϊκή Ιστορία: Ύστερη ρεπουμπλικανική και πρώιμη αυτοκρατορική εποχή.
3.Αρχαία Ελληνικά (Απόδοση και ιστορικός σχολιασμός κειμένου): Πλουτάρχου, Βίοι Παράλληλοι: Αλέξανδρος- Ιούλιος Καίσαρ.

Ενδεικτική βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα:

1. Ελληνική Ιστορία

• H. Bengtson, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος [μτφρ. Α. Γαβρίλη, επιμ. Μ. Β. Σακελλαρίου, εκδ. ΜΕΛΙΣΣΑ, Αθήνα 1979, 2η έκδοση Ι991].
• H. J. Gehrke, Ιστορία το ελληνιστικού κόσμου [μτφρ. Α. Χανιώτης, επιμ. Κ. Μπουραζέλης, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2000].
• Cl. Mosse - A. Schnapp-Gourbeillon, Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (2000-31 π.Χ.) [μτφρ. Λ. Στεφάνου, εκδ. Παπαδήμας, Αθήνα 1996].
• R. Osborne, Η γένεση της Ελλάδας, 1200-479 π.Χ. [μτφρ. Τ. Σιέτη, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1999].
• R. Osborne, Αρχαία ελληνική ιστορία [μτφρ. Μ. Καστανά - Γ. Τσολάκης, επιμ. Ι. Κ. Ξυδόπουλος, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2011].
• W. Schuller, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας από την κρητομυκηναϊκή εποχή ως το τέλος των κλασσικών χρόνων [μτφρ. Α. Καμάρα - Χ. Κοκκινιά, επιμ. Κ. Μπουραζέλης, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1999].
• U. Wilcken, Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Μόναχο 1962 [μτφρ. της 9ης έκδοσης Ιω. Τουλουμάκος, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1976].

2. Ρωμαϊκή Ιστορία

• G. Alfoeldy, Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας [μτφρ. της 3ης έκδοσης Α. Χανιώτης, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1988]. M. Crawford, Η ρεπουμπλικανική Ρώμη, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2013.
• P. Garnsey-R. Saller, Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Οικονομία, κοινωνία και πολιτισμός (μτφρ. Β. Αναστασιάδης - επιμ. Γ. Σουρής), Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 20083.
• P. Grimal, Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, 27 π.Χ.-476μ.Χ. Οι μεγάλες δυναστείες -Απόγειο και Παρακμή - Πολιτικό Σύστημα - Ρωμαϊκός Πολιτισμός (μτφρ. Δ. Χορόσκελης), ΘΥΡΑΘΕΝ, Αθήνα 2004.
• M. Rostovtzeff, Ρωμαϊκή Ιστορία (μτφρ. Β. Κάλφογλου), εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1984.


Οι υποψήφιοι στην κατεύθυνση "Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας" εξετάζονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1. Το τέλος του αρχαίου κόσμου και η μετάβαση στον μεσαιωνικό κόσμο.
2. Ανατολικό και δυτικό τμήμα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αποκλίσεις και συγκλίσεις.
3. Το Βυζαντινό κράτος μετά την κατάρρευση του ελληνορωμαϊκού συστήματος και η ανάπτυξη του μέσου βυζαντινού κράτους (642-867)
4. Η φραγκική αυτοκρατορία του Καρλομάγνου
5. Η μακεδονική δυναστεία 867-1071
6. Η ανάπτυξη των εδαφικών ηγεμονιών (πριγκιπάτων) στη Δύση
7. Ζητήματα φεουδαρχίας στη Δύση
8. Οι ιθύνουσες τάξεις στη βυζαντινή αυτοκρατορία

Ενδεικτική βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα:
Georg Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τ. Α΄+Β΄+Γ, εκδ. Βασιλόπουλος, Αθήνα, 1989
Cécile Morisson (διευθ.), Ο Βυζαντινός Κόσμος τ. Α΄΄: Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (360-641), Αθήνα, Πόλις, 2007
Jean-Claude Cheynet (διευθ.), Ο Βυζαντινός Κόσμος, τ. Β΄: Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία (641-1204), Αθήνα, Πόλις, 2011
Δ. Ζακυθηνού, Βυζαντινή Ιστορία, (324-1071), Αθήνα, 1972
Ν. Ε. Καραπιδάκης, Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης (5ος-11ος αι.), Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1996
Ζ. Ν. Τσιρπανλής, Η Μεσαιωνική Δύση (5ος-15ος αι.), Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2004
David Nicholas, H εξέλιξη του Μεσαιωνικού κόσμου. Κοινωνία, διακυβέρνηση και σκέψη στην Ευρώπη 312-1500, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2009


Οι υποψήφιοι στην κατεύθυνση "Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία" εξετάζονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1.Νεότερη και Σύγχρονη ελληνική ιστορία, 18ος-20ός αιώνας
2.Νεότερη και Σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, 16ος-20ός αιώνας
3.Παγκόσμια ιστορία, 19ος-20ός αιώνας

Ενδεικτική βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα:

1. Νεότερη και Σύγχρονη ελληνική ιστορία, 18ος-20ός αιώνας

• Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1998
• Κώστας Κωστής και Σωκράτης Πετμεζάς , Η ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας κατά τον 19ο αιώνα (1830-1914, Αlpha Bank/Eκδόσεις Αλεξάνδρεια 2006

2. Νεότερη και Σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, 16ος-20ός αιώνα

• E. M. Burns, Ευρωπαϊκή ιστορία, ο δυτικός πολιτισμός: νεότεροι χρόνοι, Επίκεντρο, Αθήνα 2006
• Ιvan T. Berend, Οικονομική Ιστορία του Ευρωπαϊκού 20ού αιώνα, Gutenberg, Αθήνα 2009

3. Παγκόσμια ιστορία, 18ος-20ός αιώνας

• Jürgen Osterhammel και Niels P. Petersson, Ιστορία της παγκοσμιοποίησης, Αιώρα, Αθήνα 2013
• Τζελίνα Χαρλαύτη (επιμ.), Ιστορία και Ναυτιλία, Εκδόσεις Aλεξάνδρεια, Αθήνα 2004. (κεφάλαια 7 έως 12)
• Donald Quataert, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι τελευταίοι αιώνες, 1700-1922, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006
Μη διαθέσιμο περιεχόμενο