Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Σύστημα Επιλογής

Στο Π.Μ.Σ. εγγράφονται κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Ο αριθμός των θέσεων είναι προκαθορισμένος, και ανέρχεται κατ’ανώτατο σε 25 άτομα ανά κατεύθυνση.

 

 
Η διαδικασία που ακολουθείται έως την τελική επιλογή των σπουδαστών στο ΠΜΣ περιγράφεται ως εξής:


1) Αίτηση συμμετοχής και συνοδευτικός φάκελος προσόντων των υποψηφίων.   Ειδικότερα,   οι  υποψήφιοι  οφείλουν  να  καταθέσουν στη Γραμματεία του ΤΙΣ αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο ΠΜΣ [βλ. το σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ] και συνοδευτικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει: i. Αντίγραφο πτυχίου και στην περίπτωση που είναι απόφοιτος/η Σχολής της αλλοδαπής και η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, ii. Αναλυτική βαθμολογία, iii. Πιστοποιητικά βαθμού γνώσης ξένων γλωσσών, iv. Βιογραφικό σημείωμα, v. Επιστημονικές ή άλλες δημοσιεύσεις, εφόσον υπάρχουν, vi.  Δύο συστατικές επιστολές, εφόσον υπάρχουν.

2) Συμμετοχή σε γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση σε καθορισμένο χώρο του Τμήματος Ιστορίας. Μόνον σε ειδικές περιπτώσεις (άτομα με ειδικά προβλήματα, κάτοχοι επίσημης ιατρικής γνωμάτευσης) είναι δυνατή η διεξαγωγή προφορικών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο θεματικές της Ειδίκευσης, με δυνατότητα επιλογής ανάλογα με την κατεύθυνση. Η ύλη τους (με ενδεικτική βιβλιογραφία) ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Τα θέματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι συντάσσονται γραπτώς και κληρώνονται κατά την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η χρονική διάρκεια των εξετάσεων ανέρχεται στις δύο (2) ώρες.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υποψ. δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας, των γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων προηγείται γραπτή εξέταση σε μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, την οποία επιλέγει ο υποψήφιος. Η επιλογή της γλώσσας γίνεται από τον υποψήφιο και η εξέταση συνίσταται στην κατανόηση κειμένου σχετικού με την ειδίκευση.

3) Προφορική Συνέντευξη του υποψ. Η συνέντευξη πραγματοποιείται μετά το πέρας των εισαγωγικών γραπτών εξετάσεων. Κατά τη διάρκειά της ο υποψ. αναλύει τους λόγους και τα κριτήρια της επιλογής της συγκεκριμένης κατεύθυνσης και παρουσιάζει τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα πάνω στο συγκεκριμένο κλάδο.
Αξιολόγηση


Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Η επιλογή των υποψηφίων βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία με τον αντίστοιχο για το καθένα συντελεστή:

α) Αξιολόγηση των γραπτών (40%)

β) Επεξεργασία φακέλλου του υποψηφίου (40%): Κατά την αξιολόγηση του φακέλου των υποψ. λαμβάνονται τα ακόλουθα κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του νόμου 3685 (ΦΕΚ 148 Α΄), ήτοι ο βαθμός πτυχίου, η επίδοση του υποψ. σε μαθήματα συναφή με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., η γλωσσομάθεια και η μέχρι τούδε ερευνητική δραστηριότητα.

γ) Προφορική Συνέντευξη (20%): Εδώ εκτιμώνται η συγκρότηση των υποψηφίων καθώς και η σαφήνεια και ο βαθμός πρωτοτυπίας των ερευνητικών τους στόχων.

Υποτροφία χορηγείται σε έναν φοιτητή ανά κατεύθυνση, με τη μορφή της απαλλαγής από τα δίδακτρα του τελευταίου εξαμήνου φοίτησης, ο οποίος πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής στο ΠΜΣ, με κατώτερο όριο το βαθμό 8,5, και εφόσον υπάρχουν ισοβαθμίες εντός των κατευθύνσεων, η χορήγηση θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια.