Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Επικοινωνία

Επικοινωνία

Διευθυντής του Προγράμματος: 
Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Σμπόνιας sbonias@ionio.gr

 

Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής με διετή θητεία (2020-21 και 2021-22):

Κ. Σμπόνιας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Ηλ. Γιαρένης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Διευθυντής
Αθ. Ευσταθίου, Καθηγητής
Σ. Λαϊου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ι. Κράλλη. Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Υπεύθυνοι κατευθύνσεων:

  • Ιστορία της Αρχαιότητας:  Ι. Κράλλη ikralli@ionio.gr
  • Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας: Φ. Μπαρούτσος baroutsos@ionio.gr
  • Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Μ. Δαμηλάκου mariadamilakou@yahoo.gr

Γραμματέας του ΠΜΣ: Μαρία Κωνσταντινίδη mariakon@ionio.gr
Επικοινωνία: pmshistdoc@ionio.gr

 

Ενημέρωση: 19-01-2017