Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Διευθυντής: Καθηγητής Γρηγόριος Ψαλλίδας
Δραστηριότητες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α) Ψηφιοποιήσεις χειρογράφων καὶ ἐντύπων

Ἡ ψηφιοποίηση τῶν πηγῶν ἀποτελεῖ βασικὴ δραστηριότητα γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Π.Μ.Σ. καὶ οἱ μεταπτυχιακοὶ φοιτητὲς ἀσκοῦνται στὴ μικροφωτογράφιση ἀνέκδοτου καὶ πρωτότυπου ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὑλικοῦ (διαφορετικοῦ τύπου καὶ προέλευσης), προκειμένου νὰ ἐκπονήσουν στὴ συνέχεια α) ἐργασίες ἀνὰ ἑξάμηνο (στὸ πλαίσιο τῶν μαθημάτων) καὶ β) διπλωματικὲς ἐργασίες γιὰ ἀπόκτηση τοῦ τίτλου σπουδῶν. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ τὸ Μεταπτυχιακὸ Πρόγραμμα συνεργάζεται μὲ φορεῖς ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ὅπως τὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος, τὴ Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, τὰ Ἀρχεῖα Νομοῦ Κερκύρας, κ.ἄ. Τὰ τελευταῖα (Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ.) διαθέτουν μία πολὺ σημαντικὴ συλλογὴ ποὺ σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ ἀπαρτίζεται ἀπὸ ξενόγλωσσες ἀρχειακὲς σειρές (ἰταλικές, γαλλικές, ἀγγλικές), καὶ ἐπιπλέον περιέχει ὑλικό, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ νοταριακὰ ἔγγραφα, τὸ ὁποῖο σὲ ἕνα βαθμὸ ἐξυπηρετεῖ τὶς ἀνάγκες τοῦ Προγράμματος. Μεταπτυχιακοὶ φοιτητὲς τοῦ Προγράμματος, ἐπίσης, συμμετέχουν σὲ ἀποστολὲς τοῦ Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου τοῦ Μ.Ι.Ε.Τ. ὑπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Ἀρχείου καὶ διδάσκοντα τοῦ Προγράμματος κ. Ἀγαμέμνονα Τσελίκα.

Β) Ἐκπαιδευτικὲς ἐπισκέψεις

Κατὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2003-2004 πραγματοποιήθηκε ἐκπαιδευτικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὶς 9 ἕως καὶ τὶς 13 Μαρτίου (2004). Οἱ μεταπτυχιακοὶ φοιτητὲς μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ ὑπεύθυνη τοῦ Π.Μ.Σ. κα. Ἑλένη Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη καὶ τὸν ἐξωτερικὸ συνεργάτη τοῦ Προγράμματος κ. Ἀγαμέμνονα Τσελίκα ἐπισκέφθηκαν τὸ Τμῆμα Χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης, τὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας τῆς Ἑλλάδος, τὸ Ἀρχεῖο τοῦ Μουσείου Μπενάκη, τὸ Ε.Λ.Ι.Α., τὸ Τμῆμα Χειρογράφων τῆς Γενναδείου Βιβλιοθήκης καὶ τὸ Παλαιογραφικὸ Ἀρχεῖο τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1, 2, 3

Ἀπὸ τὶς 29 Ἰουνίου ἕως τὶς 7 Ἰουλίου 2006 πραγματοποιήθηκε ἐκπαιδευτικὴ ἐπίσκεψη τῶν μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν στὴ Βενετία, προκειμένου νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴ Μαρκιανὴ Βιβλιοθήκη μὲ τὴν τεράστια συλλογὴ ἑλληνικῶν χειρογράφων, ἀλλὰ καὶ ἄλλες σημαντικὲς Βιβλιοθῆκες, ὅπως τὴ Βιβλιοθήκη Querini - Stampalia καὶ τὸ Κρατικὸ Ἀρχεῖο τῆς Βενετίας, ποὺ περιέχει τεράστιο ὄγκο ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ, σχετικοῦ μὲ τὴ Βενετοκρατία στὰ Ἰόνια Νησιά, τὴν Κρήτη καὶ ἄλλες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας. Ἰδιαιτέρως σημαντικὴ γιὰ τοὺς φοιτητὲς ἦταν ἡ δυνατότητα ἐνημέρωσης γιὰ τὶς δραστηριότητες καὶ τὶς ἐρευνητικὲς ὑποτροφίες ποὺ παρέχει τὸ Ἑλληνικὸ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν τῆς Βενετίας. Τὸ Ἰνστιτοῦτο, πέραν τῆς ἐξαιρετικῆς ἐξειδικευμένης Βιβλιοθήκης του, διαθέτει τὸ πολύτιμο μεγάλο ἀρχεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας τῆς Βενετίας καὶ οἱ φοιτητὲς εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ ἐντρυφήσουν ἐλεύθερα. Ἡ ἐπίσκεψη πραγματοποιήθηκε μὲ τὴ συνοδεία τῆς ἐπιστημονικῆς ὑπεύθυνης τοῦ Π.Μ.Σ. καὶ τοῦ καθηγητῆ τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καὶ πρύτανη τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου κ. Δημήτριο Τσουγκαράκη. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπίσκεψης παρουσιάστηκαν ἀπὸ τοὺς φοιτητὲς του Προγράμματος οἱ παρακάτω ἐργασίες:

Ἵδρυση τῆς Βενετίας καὶ οἱ πρῶτοι Βυζαντινοὶ χρόνοι
Κοντουδάκη Ἑλλάδα- Κωνσταντινίδη Μαρία

Ὕστεροι Βυζαντινοὶ χρόνοι
Πεσλὴς Κωνσταντίνος

Ὁ ρόλος τῆς Βενετίας στὴ Δ' Σταυροφορία - Partitio Romaniae
Rembeçi Andi

Κατάληψη Κρήτης καὶ Ἰονίων
Μαρία Ντούντα

Ὀργάνωση τῆς Βενετικῆς Δημοκρατίας
Κατσένη Ὄλγα

Ἑλληνικὴ Κοινότητα τῆς Βενετίας
Πιλίλη Καλλιόπη

Θωμᾶς Φλαγγίνης καὶ Φλαγγίνειο
Κουρῆ Θεοδώρα

Τὸ τέλος τῆς Βενετικῆς Δημοκρατίας καὶ οἱ τύχες τῆς Βενετίας μέχρι τὴν ἑνοποίηση τῆς Ἰταλίας
Κοντογεώργης Σπυρίδων

Τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Πάδοβας καὶ ἡ σχέση του μὲ τὴν πνευματικὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων
Μπαλοῦ Μαρία

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων
Ἰωάννου Νεκταρία

Ὁ Ἅγιος Μάρκος
Πετρίδης Γεώργιος

Torcello
Παπαϊωάννου Τάσος

Μνημεῖα τῆς Βενετίας: 1) Παλάτι τῶν Δόγηδων 2) Arsenale 3) Μαρκιανὴ Βιβλιοθήκη 4) S. Maria Gloriosa dei Frari 5) S. Maria della Salute 6) Πλατεία Ἁγίου Μάρκου 7) S. Giorgio Maggiore
Μητουλάκης Δημήτριος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4, 5, 6, 7

Κατὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2006-2007 πραγματοποιήθηκε ἐπίσκεψη στὰ Ἀρχεῖα Νομοῦ Κεφαλληνίας ἀπὸ φοιτητὲς τοῦ Β΄ κύκλου σπουδῶν προκειμένου νὰ συλλέξουν στοιχεῖα ἀπὸ τὸ νοταριακὸ ἀρχεῖο γιὰ τὴν ἐκπόνηση τῆς ὁμαδικῆς ἐργασίας τους. Κατὰ τὴν ἐπίσκεψη φωτογραφήθηκαν ἔγγραφα ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ διδάσκοντα καθηγητῆ κ. Ἀγαμέμνονα Τσελίκα, τὰ ὁποῖα θὰ ἀποτελέσουν μέρος τοῦ ὑλικοῦ ποὺ θὰ χρησιμοποιηθεῖ στὴν ἔκδοση τοῦ κώδικα τῶν νοταριακῶν πράξεων τοῦ 16ου - 17ου αἰώνα ποὺ ἀφοροῦν στὴν κεφαλληνιακὴ οἰκογένεια Τυπάλδου-Λασκαράτου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 8, 9, 10

Κατὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2007-2008, ἀπὸ τὶς 23 ἕως τὶς 25 Νοεμβρίου, φοιτητὲς τοῦ Δ´ κύκλου σπουδῶν πραγματοποίησαν ἐκπαιδευτικὴ ἐπίσκεψη στὶς Δημόσιες Βιβλιοθήκες Μηλεῶν καὶ Ζαγορᾶς Πηλίου καὶ ἐνημερώθηκαν γιὰ τὴν ἱστορία τῶν βιβλιοθηκῶν καὶ γιὰ τὸ ὑλικὸ ποῦ διατηροῦν στὶς συλλογές τους. Στὴ Δημόσια Βιβλιοθήκη τῆς Ζαγορᾶς οἱ μεταπτυχιακοὶ φοιτητὲς εἶχαν τὴ δυνατότητα, πέραν τῶν ἄλλων, νὰ προβοῦν καὶ στὴν κωδικολογικὴ περιγραφὴ τοῦ ὑπ᾽ ἀριθμ. 122 χειρόγραφου κώδικα (Ἐπιστολὲς Πατριάρχου Καλλινίκου Γ´) ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὸ ὑπὸ ἔρευνα ἀντικείμενο τῆς ὁμαδικῆς ἐργασίας τους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 11,12

Κατὰ τὰ ἀκαδημαϊκὰ ἔτη 2007-2008 καὶ 2008-2009 μεταπτυχιακοὶ φοιτητὲς τοῦ Προγράμματος ἀπὸ διάφορους κύκλους σπουδῶν συμμετεῖχαν ἐθελοντικὰ σὲ ὁμάδες ἐργασίας στὸ πλαίσιο τῶν ἐπιστημονικῶν ἀποστολῶν τοῦ Μ.Ι.Ε.Τ., ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ καθηγητῆ Ἀγαμέμνονα Τσελίκα. Οἱ ὁμάδες αὐτὲς συμμετέσχαν σὲ ταξινομήσεις χειρογράφων καὶ παλαιοτύπων α) στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς καὶ β) στὸ Ἀρχεῖο καὶ στὴ Βιβλιοθῆκη τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

(ἀπὸ τὴν ἐργασία στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ Πάσης Ἀφρικῆς)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

(ἀπὸ τὴν ἐργασία στὸ Ἀρχεῖο καὶ στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 20, 21, 22, 23

(ἀπὸ τὴν ἐκπαιδευτικὴ ἐπίσκεψη τῶν μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν συνάντηση μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο, Ἰούλιος 2008)

(ἀπὸ τὴν ἐργασία στὸ Ἀρχεῖο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Αὔγουστος 2008)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 38, 39, 40, 41, 42

(ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ Πάσης Ἀφρικῆς, Ἰούνιος 2009)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 43, 44, 45, 46

(ἀπὸ τὴν ἐκπαιδευτικὴ ἐπίσκεψη στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τὴ συνάντηση μὲ τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλο Γ΄, Ὀκτώβριος 2009)

(Ἀπὸ τὴν ἐκπαιδευτικὴ ἐπίσκεψη στὸ «Ἵδρυμα Σύλβια Ἰωάννου» (“Sylvia Ioannou Foundation”) Ἰανουάριος 2011)

Γ) Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια

Οἱ φοιτητὲς ὅλων τῶν κύκλων σπουδῶν ἔχουν συμμετάσχει κατὰ τὸ παρελθὸν στὴν ὀργάνωση καὶ παρακολούθηση συνεδρίων τοῦ Τμήματος Ἱστορίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, ἀποκτώντας σταδιακὰ μία ἐξοικείωση στὸν ἐπιστημονικὸ αὐτὸ χῶρο. Μέχρι σήμερα ἔχουν διοργανωθεῖ στὸ Ἰόνιο Πανεπιστήμιο μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν τὰ παρακάτω ἑλληνικὰ καὶ διεθνὴ συνέδρια:

Ε΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
(Ὀκτώβριος 2003)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 24, 25

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
(διεθνὲς συνέδριο, Ἰούνιος 2004)

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(Δεκέμβριος 2005)

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Ο ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
(διεθνὲς συνέδριο, Δεκέμβριος 2006)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 28, 29, 30

Η ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ (18ος – 19ος αἰ.)
(διεθνὲς συνέδριο, Ἀπρίλιος 2010)

Δ) Συμμετοχὴ σὲ ἐρευνητικὰ προγράμματα

Μεταπτυχιακοὶ φοιτητὲς τοῦ Π.Μ.Σ. συμμετέχουν στὰ παρακάτω ἐρευνητικὰ προγράμματα ποὺ ὑλοποιοῦνται στὸ Ἰόνιο Πανεπιστήμιο:

Α) Γυναῖκες καὶ γάμος στὴν Κέρκυρα: Οἰκονομικὲς δραστηριότητες καὶ κοινωνικὴ ἀναπαραγωγή (17ος - 19ος αἰώνας). (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. – Φύλο – Πυθαγόρας ΙΙ).

Στὸ πλαίσιο τοῦ ἀνωτέρω ἐρευνητικοῦ προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δύο ἡμερίδες, στὶς 11-04-2006 καὶ στὶς 17-04-2008, κατὰ τὶς ὁποῖες παρουσιάστηκαν ἀπὸ μεταπτυχιακοὺς φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες τοῦ Π.Μ.Σ. οἱ παρακάτω ἀνακοινώσεις:

(Ἡμερίδα Α´, 11-04-2006)

 1. Ἑλλάδα Κοντουδάκη καὶ Μαρία Κωνσταντινίδη: Ἡ ἐνεργὸς συμμετοχὴ τῆς γυναίκας στὴν οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς Κέρκυρας κατὰ τὸν 17ο αἰ.: Τὸ παράδειγμα τῆς Μαρούλας Παπαδάταινας.
 2. Κώστας Καραλὴς καὶ Δημήτρης Μητουλάκης: Οἱ γυναῖκες τῆς Κέρκυρας ὡς διαθέτριες καὶ κληρονόμοι (17ος αἰώνας).
 3. Νικολέτα Βλάχου καὶ Μαρία Μπαλοῦ: Τὰ προικῶα ἔγγραφα τοῦ 17ου αἰώνα στὴν Κέρκυρα.
 4. Μαγδαληνὴ Μανωλοπούλου, Κατερίνα Πέτρου, Καλλιόπη Πιλίλη: Γάμος καὶ σεξουαλικὴ ἠθικὴ στὴν Κέρκυρα κατὰ τὸν 17ο αἰώνα.

(Ἡμερίδα Β´, 17-04-2008)

 1. Νικολέτα Βλάχου καὶ Μαρία Μπαλοῦ: Διαχρονικὴ θεώρηση τῶν προικώων ἐγγράφων τῆς Κέρκυρας (16ος-19ος αἰώνας).
 2. Μαρία Κωνσταντινίδη καὶ Καλλιόπη Πιλίλη: Ἡ συμμετοχὴ τῶν γυναικῶν στὴν οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς Κέρκυρας (16ος-19ος αἰώνας).
 3. Δημήτρης Μητουλάκης: Τὸ διαζύγιο σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση: Μερικὲς παρατηρήσεις γύρω ἀπὸ τὸ διαζύγιο στὴν Κέρκυρα καὶ στὶς ὀθωμανοκρατούμενες περιοχές (17ος-19ος αἰώνας).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 31, 32, 33, 34

Β) Προστασία πόρων, διαχείριση καὶ προώθηση οἰκολογικῆς ἀντίληψης γιὰ τὴ βιώσιμη ἐκμετάλλευση τῶν βρώσιμων βοτάνων καὶ καρυκευμάτων. (INTERREG IIIB - ARCHIMED).

Γ) Διαδραστικὸ περιβάλλον Νέου Φρουρίου Κέρκυρας. (Γ.Γ.Ε.Τ. - Ε.Ε.)

Δ) Πρόγραμμα Πρακτικῆς Ἄσκησης φοιτητῶν Τμήματος Ἱστορίας Ἰονίου Πανεπιστημίου. . (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.).

Ε) Προβιομηχανικὲς καὶ βιομηχανικὲς ἐγκαταστάσεις καὶ τεχνικὲς στὰ Ἰόνια Νησιά (18ος ‒ 20ος αἰώνας). (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ).

ΣΤ) Ἀναβάθμιση καὶ Ἐκσυγχρονισμὸς τοῦ Συστήματος Βιβλιοθηκῶν τοῦ Ἰονίου Πανειστημίου. (Τμῆμα Ἀρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Ἰονίου Πανεπιστημίου).

Ζ) Ἱστορικὴ ἔρευνα καὶ πληροφορική: Ψηφιακὸ Ἱστορικὸ Βιογραφικὸ Λεξικὸ στελεχῶν τοῦ πρώτου Ἑλληνικοῦ Κράτους (Ἰόνιος Πολιτεία 1797-1818). (Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ).

Η) Περίγραμμα τῆς Ἱστορίας τοῦ Μεταβυζαντινοῦ Δικαίου ὑπὸ Δ. Γκίνη. (Ἀκαδημία Ἀθηνῶν).

Θ) Ἡ κοινὴ ἀρχιτεκτονικὴ κληρονομιὰ τῶν ἀρχοντικῶν σπιτιῶν Ἠπείρου καὶ Νοτίου Ἀλβανίας .(INTERREG III).

Ι) Συγκέντρωση καὶ καταχώρηση πληροφοριῶν γιὰ τὶς περιγραφὲς τῶν πόλεων. (Τὸ πρόγραμμα ὑλοποιεῖται στὸ πλαίσιο τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Προγράμματος Σπουδῶν «Ἱστορία τῆς πόλης καὶ τῆς κτιριοδομίας μετὰ τὸν 16ο αἰώνα» ποῦ λειτουργεῖ στὸ Τμῆμα Ἱστορίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, μὲ ἐπιστημονικὸ ὑπεύθυνο τὸν καθηγητὴ Δημήτριο Τσουγκαράκη).

ΙΑ) Ψηφιοποίηση φωτογραφικοῦ καὶ ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ. (Τὸ πρόγραμμα ὑλοποιεῖται στὸ πλαίσιο τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Προγράμματος Σπουδῶν «Ἱστορία τῆς πόλης καὶ τῆς κτιριοδομίας μετὰ τὸν 16ο αἰώνα» ποῦ λειτουργεῖ στὸ Τμῆμα Ἱστορίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, μὲ ἐπιστημονικὸ ὑπεύθυνο τὸν καθηγητὴ Δημήτριο Τσουγκαράκη).

Ε) Ἡμερίδες Π.Μ.Σ.

Στὶς 15 Ἰανουαρίου 2008 πραγματοποιήθηκε στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Τμήματος Ἱστορίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου ἡμερίδα μὲ θέμα «Ἐρευνητικοὶ προσανατολισμοὶ καὶ ἐκδοτικὴ δραστηριότητα», στὴν ὁποία παρουσιάστηκαν ἀπὸ μεταπτυχιακοὺς φοιτητὲς τοῦ Προγράμματος οἱ παρακάτω ἀνακοινώσεις:

 1. Κωνσταντίνος Καραλής: Ἀντώνιος Σπυρής, Νοτάριος καὶ Πρωτοπαπᾶς Κερκύρων. Πρωτόκολλο (1580-1567).
 2. Μαρία Μπαλού: Νοταριακὲς πράξεις τοῦ 16ου-17ου αἰώνα ἀφορῶσες στὴν κεφαλληνιακὴ οἰκογένεια Τυπάλδου-Λασκαράτου.
 3. Νεκταρία Ἰωάννου: Τὰ νοταριακὰ ἔγγραφα τῆς οἰκογένειας Δανδόλου, ἀπὸ τὸν κώδικα 2995 τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος.
 4. Αἰκατερίνη-Σοφία Πανταζῆ, Ἀναστασία Δαβιδοπούλου, Καλλιόπη Πιλίλη: Τρία νοταριακὰ πρωτόκολλα ἀπὸ τὰ Γ.Α.Κ.-Ἀρχεία Ν. Κερκύρας: Ἐμμανουὴλ Τοξότης (16ος αἰ.), Γεράσιμος Νικόλαος (16ος αἰ.) καὶ Σπυρίδων Βερβιτζιώτης (18ος αἰ.).
 5. Ἑλλάδα Κοντουδάκη, Ἀναστάσιος Παπαϊωάννου: Ἔκδοση ἁγιολογικῶν κειμένων: Ἀκολουθία καὶ συναξάρι τοῦ Ἁγίου Δαμιανοῦ τοῦ Ὀσιομάρτυρα τοῦ Νέου καὶ βίος τοῦ Ὀσίου Ἀνδρέα τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ σὲ δημώδη γλώσσα.
 6. Σωκράτης Πουλής, Πανωραία Καλομπράτσου: Οὑμανιστικὸ ἐγχειρίδιο ἐκμάθησης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ἀνέκδοτα στιχουργήματα τοῦ Κωνσταντίνου-Καισαρίου Δαπόντε.
 7. Ἰσιδώρα Βέρρα, Δημήτριος Μητουλάκης, Μαρία Κωνσταντινίδη: Ἀρχειακὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸν 19ο αἰώνα: Tὸ ἀνέκδοτο ἀρχεῖο τοῦ Ἀνδρέα Λόντου, ἀνέκδοτα ἔγγραφα τοῦ Ἀρχείου Στεφάνου, καὶ δύο ναυτικὰ ἡμερολόγια τοῦ ἰστιοφόρου «Ἀλέξανδρος Γ΄» καὶ τοῦ ἀτμοπλοίου «Θηρεσία».
 8. Σωκράτης Πουλής: Συμμετέχοντας στὸ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν «Μεθοδολογία Κριτικῆς καὶ Ἔκδοσης τῶν Ἱστορικῶν Πηγῶν»: κατάρτιση, συνεργασία, εμπειρία, απασχόληση.

Στὶς 25 Ἰουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ παλαιοῦ κτηρίου τοῦ Τμήματος Ἱστορίας ἡ δεύτερη ἡμερίδα στὸ πλαίσιο τῆς λειτουργίας τοῦ Προγράματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν. Τὸ πρόγραμμα τῶν ἀνακοινώσεων εἶχε ὡς ἑξῆς:

 • 18:00 ‒ 18:10 Ἔναρξη ἡμερίδας. Χαιρετισμοί.
 • 18:10 ‒ 18:30 Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη Ἑλένη, Σύντομος ἀπολογισμὸς τῆς λειτουργίας τοῦ Π.Μ.Σ. «Μεθοδολογία Κριτικῆς καὶ Ἔκδοσης τῶν Ἱστορικῶν Πηγῶν».
 • 18:30 ‒ 18:45 Μπαλοῦ Μαρία, «Βίοι ἐπιφανῶν ἀνδρῶν» τοῦ Νικολάου Καρατζᾶ.
 • 18:45 ‒ 19:00 Βλάχου Νικολέτα, Οἱ ἐπιστολὲς τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν πρὸς τοὺς Μεγάλους Πρωτοπαπάδες τῆς Κέρκυρας (17ος - 18ος αἰώνας). (Γ.Α.Κ. - Α.Ν.Κ.).
 • 19:00 ‒ 19:15 Κουρουπάκης Ἀπόστολος, Οἱ ἐπιστολὲς τοῦ Πατριάρχου Καλλινίκου Γ΄ ἐκ Ζαγορᾶς.
 • 19.15 ‒ 19.30 Rembeçi Andi, Ὁ κώδικας τῆς Μητροπόλεως Κορυτσᾶς ὡς ἱστορικὴ πηγή.
 • 19.30 ‒ 19.45 Νάνου Ἀθηνά, Ἡ λατινικὴ ἀδελφότητα τοῦ Santissimo Rosario στὴν Κέρκυρα.
 • 19.45 ‒ 20.00 Ἰωάννου Νεκταρία, Τὰ πρακτικὰ τῶν συνελεύσεων τῆς Ἀναγνωστικῆς Ἑταιρίας Κερκύρας μέχρι τὴν Ἕνωση τῆς Ἑπτανήσου μὲ τὴν Ἑλλάδα (1864).
 • 20.00 ‒ 20.15 Διάλειμμα
 • 20.15 ‒ 20.30 Μάζη Σοφία–Ἀντωνία, Τὰ προικοσύμφωνα στὴν Κέρκυρα τὸν 18ο αἰώνα.
 • 20.30 ‒ 20.45 Καννάουρου Μαρία, «Αἱ καθημερούσιαι εἰδήσεις» τοῦ Παναγιώτη Σαμαρτζῆ.
 • 20.45 ‒ 21.00 Κουρουπάκης Ἀπόστολος, Σύμμεικτος ζακυνθινὸς κώδικας τοῦ 17ου αἰώνα.
 • 21.00 ‒ 21.15 Καραμπελιᾶς Ἀπόστολος, Δικαστικὲς ἀποφάσεις τῶν Δικαστηρίων τῆς Πάργας τῶν ἐτῶν 1800-1819.
 • 21.15 ‒ 21.30 Γερμάνη Ζωή, Ἡ ἑλληνικὴ παροικία τοῦ Ἄμστερνταμ καὶ εἰδήσεις τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ Ἰωάννη Πρίγκου (1753-1774).
 • 21.30 ‒ 21.45 Βενιζελέα Μαρία, Τὸ Ἀρχείο Ἰωάννη Παπαρρηγοπούλου (1818-1842.)
 • 21.45 ‒ 22.00 Ἀγάθος Στέφανος, Ἐπιστολαὶ Πέτρου Ἠπίτη (19ος αἰώνας).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗΜη διαθέσιμο περιεχόμενο