ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών», σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 114024/B7 ΦΕΚ Β΄ 205729 Ιουλίου 2014 και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16−8−2008), όπως τροποποιήθηκε με  και ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στο να καταρτίζει νέους επιστήμονες σχετικά και να τους εξοικειώνει με τις  αρχειακές  και ευρύτερα τις ιστορικές πηγές της υστεροβυζαντινής, της  νεότερης  και της σύγχρονης περιόδου, στο να τους διδάξει τους τρόπους της ταξινόμησης, της τεκμηρίωσης και της κριτικής των πηγών, προκειμένου αυτές να αξιοποιούνται  από την ιστορική και την διεπιστημονική έρευνα, και τέλος στο να τους μυήσει στην έκδοση και επανέκδοση αρχειακού υλικού πρωτοτύπων ή αντιγράφων οποιασδήποτε ύλης ή τεχνικής, και το οποίο σχετίζεται κυρίως με την δραστηριότητα κρατών και διακρατικών ενώσεων, δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών, νομικών και φυσικών προσώπων. Αναφερόμαστε ιδίως σε αρχειακό υλικό που αποτελείται από α) μεμονωμένα έγγραφα, χειρόγραφα, παλαιότυπα, κατάστιχα και κώδικες, β) απομνημονεύματα και ημερολόγια , γ) αλληλογραφία επίσημη και ιδιωτική, δ) προπαγανδιστικά έντυπα, εκκλήσεις, προκηρύξεις, αφίσες, ε) οποιοδήποτε υλικό σε ηχητικές και οπτικές – κινούμενες ή στατικές – αποτυπώσεις, και στ) ηλεκτρονικά ή ψηφιακά/ψηφιοποιημένα αρχεία. Συνεπώς, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα παρέχει α) αυστηρά ακαδημαϊκή κατάρτιση στο δύσκολο πεδίο έρευνας της ταξινόμησης, της τεκμηρίωσης, της κριτικής και της έκδοσης των αρχειακών και των εν γένει ιστορικών πηγών, καθώς θα προσφέρει τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε αυτές και πολλαπλής αξιοποίησής τους. Η κατάρτιση αυτή θα κατοχυρώνεται με την απόκτηση αντίστοιχου διπλώματος ειδίκευσης. β) Θα δημιουργήσει φυτώριο νέων επιστημόνων ικανών να αναλάβουν την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών υψηλών προδιαγραφών στους προαναφερόμενους τομείς και γ) θα δώσει τα εφόδια στους ειδικευμένους αποφοίτους του να εισέλθουν στην αγορά εργασίας στο χώρο των εκδόσεων, για τον οποίο, άλλωστε, δεν υφίστανται ειδικές σπουδές, και στον χώρο των  αρχείων.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών, το οποίο αντιστοιχεί σε 90 μονάδες του ECTS.