Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.

Κατά το Β’ ή/και Γ’ εξάμηνο σπουδών υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενός ΥΕ μαθήματος από άλλη κατεύθυνση.


Κατεύθυνση: Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας

Α' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

ΕCTS

Μαθήματα Επιλογής (2 κατ' επιλογήν)

ΕCTS

Μέθοδοι προσέγγισης του Βυζαντινού και του Μεσαιωνικού Κόσμου: Πηγές-Ιστορία της Έρευνας

15

Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία

15

Πολιτική Οργάνωση - Δομές - Κρατική Ιδεολογία

15

Πίστη, Θρησκεία και Τελετές. Η συμβολική όψη του βίου στον Βυζαντινό και Δυτικό Μεσαιωνικό Κόσμο

15

   

Δυτικά Μεσαιωνικά και Βυζαντινά Κείμενα

15

Σύνολο ECTS

30

Σύνολο ECTS

30

Γ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (2 κατ' επιλογήν)

ΕCTS

Διπλωματική εργασία

ΕCTS

Παλαιογραφία (Ελληνική-Λατινική)

15

   

Σφραγιστική και Νομισματική

15

 

30

Ιστορία του πολιτικού στον δυτικό και στον βυζαντινό Μεσαίωνα

15

   

Σύνολο ECTS

30

   Μη διαθέσιμο περιεχόμενο