Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
Εσωτερικός Κανονισμός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

Εσωτερικός Κανονισμός ΜΠΣ "Ιστορική Δημογραφία"

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ιστορική Δημογραφία» ως αναμορφωμένο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄/16.7.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2

Αντικείμενο - Σκοπός

1. Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορική Δημογραφία και τα συναφή αντικείμενα. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα έχουν τη μορφή τακτικών σεμιναριακών διδασκαλιών, όπως:


Α) οι παραδοσιακοί κλάδοι της Ιστορικής Δημογραφίας (Ιστορία και Πληθυσμοί, Μέθοδοι Έρευνας στη Διεθνή Οικονομική και Κοινωνική εξέλιξη, Πληθυσμιακά υποδείγματα, Ανάλυση της οικογένειας, Δημογραφία και αγορά εργασίας, Παρεμβατική πολιτική του Κράτους και Πληθυσμός, Αναδρομικό Δημογραφικό Ισοζύγιο και Προοπτικές, Μετανάστευση, Πολιτισμική ανάλυση του Πληθυσμού),

Β) οι νεοτερικοί κλάδοι της Ιστορικής Δημογραφίας (Δίκαιο και Πολιτισμική Ηθική, Βιογραφική αναπαράσταση, Χριστιανικός πολιτισμός και χωρική οργάνωση του κοινωνικού και οικονομικού βίου),

Γ) οι επιβιώσεις και συγκαλύψεις της πολιτισμικής συγκρότησης πληθυσμών και κοινωνικών ομάδων (γλώσσα, τέχνη, γενετικές σχέσεις κλπ.),

Δ) το οικιστικό πλέγμα (κατανομή οικισμών στο χώρο, ανάλυση γεννητικών δεδομένων, επίδραση ασθενειών).

2. Στο ΠΜΣ δίνεται έμφαση, ιδίως, στις κυκλικές διακυμάνσεις, στις μακροχρόνιες κινήσεις και στις κρίσεις των κοινωνικών και οικονομικών δομών του πληθυσμιακού δυναμικού. Το ΠΜΣ έχει ως σκοπό αφενός τη θεωρητική εμβάθυνση και εισαγωγή στην ερευνητική ενασχόληση με τα αντικείμενα της προηγούμενης παραγράφου αφετέρου την προώθηση της εξειδίκευσης και της εξοικείωσης με την πρακτική εφαρμογή της Ιστορικής Δημογραφίας στα ίδια αντικείμενα με τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις, σε περιοχές αιχμής της δημογραφικής επιστήμης και της επιστήμης της ιστορίας, ως και με προηγμένες επιστημονικές ερευνητικές πρακτικές που εφαρμόζονται από διεθνείς οργανισμούς μελέτης, για την έως τώρα πορεία και εξέλιξη των πληθυσμών.

3. Το ΠΜΣ συνεργάζεται με έγκριτους οργανισμούς, ελληνικούς ή ξένους, που ειδικεύονται στο αντικείμενό του.

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Ιστορική Δημογραφία».

Ο τίτλος του ΜΔΕ είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Άρθρο 4

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια

 • Η χρονική διάρκεια για τη χορήγηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος.
 • Για κάθε εξάμηνο υπάρχει όριο απουσιών, που δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 20% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού, ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών.
 • Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του μέσα στην προβλεπόμενη διάρκεια του ΠΜΣ, προσαυξανόμενη κατά ένα (1) έτος (ν+1). Μετά τη λήξη της παράτασης αυτής, ο φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ.
 • Δυνατότητα αναστολής σπουδών δεν προβλέπεται.

Άρθρο 6

Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα διδασκόμενα σεμιναριακά μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε ΜΔΕ περιλαμβάνει διδακτική παρακολούθηση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι δομημένο σε τέσσερα εξάμηνα. Στα πρώτα τρία εξάμηνα θα γίνεται διδασκαλία σεμιναριακών μαθημάτων και το τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές θα εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία. Το σύνολο των μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απονομή του ΜΔΕ ανέρχεται σε 120. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες.

Οι κύκλοι των σεμιναρίων κατανέμονται επιστημονικά ως εξής:

 

Α

Α΄ Εξάμηνο

Υ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS

1

Ιστορία και Πληθυσμοί (Προμοντέρνα και Μοντέρνα Δημογραφική Περίοδος) Θεωρία των Δημογραφικών Σταδίων

Υ

5

2

Δημογραφικές παράμετροι - Πληθυσμιακά Υποδείγματα (16ος-20ος αι.). Μεταναστευτικά ρεύματα και οικονομικο - ιστορική ανάλυση της Μετανάστευσης

Υ

5

3

Στατιστική, Τεχνικές Υπολογισμού του Πληθυσμού

Υ

5

4

Ασθένειες και Πληθυσμός

Υ

5

5

Έρευνα

Υ

5

6

Εργαστήρια

Υ

5

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS

 

30

 

Β

Β΄ Εξάμηνο

Υ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS

1

Διεπιστημονική Ιστοριογραφία της Δημογραφίας- Δημογραφικές παράμετροι. Ιστορία του Δικαίου και Πολιτισμική Ηθική σε Δημογραφικές Συμπεριφορές. Πολιτισμική και Δικαιϊκή Ανάλυση του Πληθυσμού

Υ

5

2

Κριτική Ιστορία των Πηγών και Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης. Παρεμβατική Πολιτική του Κράτους και Πληθυσμός

Υ

5

3

Η Δημογραφία στον Αρχαίο Κόσμο, στο Βυζάντιο-Μεσαίωνα και στη Νεότερη Εποχή

Υ

5

4

Δημογραφία και Αγορές Εργασίας (19ος-20ος αι.). Οικονομία και Μέθοδοι Έρευνας στη Διεθνή Οικονομική και Κοινωνική Εξέλιξη

Υ

5

5

Έρευνα

Υ

5

6

Εργαστήρια

 

5

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS

 

30

Γ

Γ΄ Εξάμηνο

Υ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS

1

Μακροχρόνια Μικρο - ανάλυση της Οικογένειας - Βιογραφική Αναπαράσταση. Επιβιώσεις και συγκαλύψεις πολιτισμικής συγκρότησης πληθυσμών και κοινωνικών ομάδων (γλώσσα, τέχνη, γενετικές σχέσεις κλπ.)

Υ

5

2

Οικιστικό Πλέγμα (κατανομή οικισμών στο χώρο, ανάλυση γεννητικών δεδομένων, επίδραση ασθενειών). Μεταναστεύσεις και Εγκαταστάσεις Πληθυσμών από το 18ο στον 20ο αιώνα σε κρίσιμες περιοχές του κόσμου (Βαλκάνια, Αφρική, Μέση Ανατολή)

Υ

5

3

Μακροχρόνια Δημογραφική Έρευνα και Ανάλυση: από τις Εθνικές Στατιστικές στις Αναλύσεις Διεθνών Οργανισμών

Υ

5

4

Νοσηρότητα και Δημογραφία

Υ

5

5

Έρευνα

Υ

5

6

Εργαστήρια

Υ

5

 

Δ΄ Εξάμηνο

Υ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS

Δ

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Υ

30

Τροποποίηση και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.

Άρθρο 7

Αριθμός εισακτέων

Ο ανώτερος αριθμός εισακτέων σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) κατ’ έτος.

Άρθρο 8

Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και μέλη Ε.Π. των συνεργαζόμενων ΤΕΙ και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου και των συνεργαζόμενων Τ.Ε.Ι.

Άρθρο 10

Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11

Κόστος λειτουργίας

1. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από δίδακτρα καθώς και από άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές κ.λπ.

2. Το ύψος των διδάκτρων προσδιορίζεται κάθε φορά από την ΕΔΕ και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης.

3. Το ύψος των διδάκτρων προσδιορίζεται σε 500 ευρώ το κάθε εξάμηνο.

4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν τα δίδακτρα εντός δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου, εκτός από το πρώτο εξάμηνο σπουδών κατά το οποίο αυτά πρέπει να καταβληθούν μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων, ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραμμα. Σε περίπτωση αποχώρησης από το ΠΜΣ, τα ήδη καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

5. Το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ. Οι υποτροφίες μπορεί να καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων. Σε καμία περίπτωση το ύψος της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των διδάκτρων.

6. Τυχόν υποχρεώσεις των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της ΕΔΕ.

7. Η οικονομική διαχείριση του ΠΜΣ γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό, ο οποίος εγκρίνεται από την ΕΔΕ και την Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του εγκεκριμένου από την ΕΔΕ προϋπολογισμού του ΠΜΣ και την προσαρμογή αυτού στις εκάστοτε ανάγκες, ο Διευθυντής του ΠΜΣ και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου έχει τη δυνατότητα, μετά από σχετική εξουσιοδότηση της ΕΔΕ, να συντάσσει ανά έτος τον προϋπολογισμό με βάση τον αριθμό των φοιτητών, να αυξομειώνει και να αναδιανέμει τα προϋπολογισθέντα ποσά σε κάθε κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 20% και να υποβάλλει τον οικονομικό απολογισμό στην ΕΔΕ.

Άρθρο 11

Όργανα Λειτουργίας του ΠΜΣ

Όργανα λειτουργίας του ΠΜΣ είναι:

1. η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ). Η ΕΔΕ αποτελείται από έξι μέλη, τρία (3) από το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ένα (1) από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και ένα (1) από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ. Η ΕΔΕ εκλέγει το Διευθυντή του ΔΠΜΣ.

2. η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Ι.Π.

Άρθρο 12

Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής υποψηφίων του ΠΜΣ

Τα κριτήρια της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

 • η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας,
 • η γνώση βασικών στοιχείων χρήσης προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων και ποσοτικών δεδομένων,
 • ο βαθμός πτυχίου «λίαν καλώς», ή/και ο βαθμός «λίαν καλώς» σε μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ,
 • η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με βάση το βιογραφικό, το βαθμό πτυχίου, τη σύνταξη ειδικού φακέλου-ερωτηματολογίου επί του αντικειμένου της Ιστορικής Δημογραφίας και την προσωπική συνέντευξη,
 • τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου συνεκτιμάται.

Η ΕΔΕ αποφασίζει την ύλη, το χρόνο των εξετάσεων και το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών.

Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:

 1. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει καταρχήν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
 2. Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί.
 3. Διεξάγει τις γραπτές εξετάσεις.
 4. Καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους. Η συνέντευξη διεξάγεται από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής.
 5. Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.
 6. Ο τελικός πίνακας επικυρώνεται από την ΕΔΕ.

Άρθρο 13

Διάφορα

1. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά χορηγούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος που έχει τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ (Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου).

2. Για περιπτώσεις που άπτονται επιστημονικών θεμάτων, βεβαιώσεις χορηγούνται από το Διευθυντή του ΔΠΜΣ.

Μη διαθέσιμο περιεχόμενο