Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
Σκοπιμότητα

Άμεσα οφέλη

  1. Το ΠΜΣ της Ιστορικής Δημογραφίας έχει ως στόχο την εξειδίκευση ατόμων ικανών να:
   • απαντούν σε κρίσιμα ερωτήματα μακροχρόνιας ανάλυσης του παγκόσμιου ισοζυγίου του πληθυσμού,
   • συλλαμβάνουν τις πολλαπλές ερμηνείες σχετικά με την εθελούσια μετανάστευση και την αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών, όπως είναι οι μεταβλητές υπολογισμού κόστους και ωφελειών (αποκλίσεις των παρατηρούμενων και προσδοκώμενων εισοδημάτων στο ποσοστό ανεργίας, στο κόστος της μετανάστευσης ως και στις προϋποθέσεις μείωσής της), η λήψη συλλογικών αποφάσεων για τη μετανάστευση σε συνθήκες αβεβαιότητας και ατελειών των αγορών, η σύνδεση της αγοράς και της εργασίας, το μεγάλο εύρος των κοινωνικο-ιστορικών συντελεστών κ.λ.π και
   • διερευνούν και να κατανοούν ζητήματα πολιτισμικών συντελεστών σχετικών με τις «γονιμικές» συμπεριφορές υπό την επιρροή της βελτίωσης των συνθηκών υγείας, της ανόδου του εκπαιδευτικού επιπέδου, της διεύρυνσης του οικογενειακού προγραμματισμού και της μεταβολής των κοινωνικών αξιών, με τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση των γενεών, με την οργάνωση του οικονομικού και κοινωνικού βίου κ.λ.π.

  1. Το ΠΜΣ απαντά σε ερωτήματα που πηγάζουν από την ιστορικότητα και την επικαιρότητα προβλημάτων άμεσα συνδεδεμένων με την εξέλιξη του πληθυσμού στην Ελλάδα (λ.χ., πόλεμος, αλλαγή καλλιεργειών, ανακατανομή πλούτου, μεταβολή των τεχνικών, ασθένειες, αλλαγή ηθών, κρατική παρέμβαση, επιχειρηματικότητα, εθελοντισμός, εκπαίδευση, πολύ-πολιτισμική παρουσία και κινητικότητα κλπ.).
  2. Το ΠΜΣ ανταποκρίνεται στο γενικότερο ενδιαφέρον εθνικών και διεθνών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανισμών, ασφαλιστικών εταιρειών, Εκκλησίας της Ελλάδος, κλπ.
  3. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η υψηλή εξειδίκευση των αποφοίτων του Προγράμματος σε θέματα μακροχρόνιας πολύ-πολιτισμικής ανάλυσης και πληθυσμιακής πολιτικής στον ευρωπαϊκό χώρο, η δημιουργία δημο-οικονομικών βάσεων δεδομένων και η εξειδίκευση στη χρήση γεωγραφικών συστημάτων μακροχρόνιας ανάλυσης των πληθυσμών.
  4. Άμεσα ωφελούμενοι από το Πρόγραμμα είναι 1) οι απόφοιτοι, 2) οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου και των ΤΕΙ, γ) οι διδάσκοντες του Προγράμματος, δ) η τεχνολογική και επιστημονική υποδομή των Ιδρυμάτων, ε) η αγορά εργασίας. 1. Η διατηρησιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του ΜΠΣ αποτυπώνεται στην ενίσχυση και την αναμόρφωση αντικειμένων διδασκαλίας και έρευνας στα Ιδρύματα που συμμετέχουν σε αυτό, ενώ οι κοινωνικοοικονομική ωφέλεια συνίσταται στην αντιμετώπιση των δημογραφικών ζητημάτων ανά κοινωνική και πολιτισμική ομάδα με επιστημονικό τρόπο και στην ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας που καλλιεργεί η γνώση των πολύ-πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων για τη διοίκηση και τον πολίτη.
 2. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να απορροφηθούν από: τη Στατιστική Υπηρεσία, τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, τις Υπηρεσίες Στατιστικής Τραπεζών, Νοσοκομείων, Στρατού, τις Εταιρείες Δημοσκοπήσεων, τις Κοινωνικές και Οικονομικές Υπηρεσίες Ιδιωτικών και Δημοσίων Οργανισμών σε περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, από Ερευνητικά Κέντρα, ΑΕΙ, κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγράμματα ανασυγκρότησης Τρίτων Χωρών, υπηρεσίες εξωτερικών υποθέσεων του Κράτους κλπ.
 3. Το Πρόγραμμα καθίσταται καινοτόμο καθώς 1) με τη μελέτη και την επεξεργασία ενός πλήθους πολύ-πολιτισμικών γνώσεων διαχρονικού χαρακτήρα τις μετατρέπει σε εργαλείο κοινωνικής προσφοράς σε διάφορους τομείς δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε εθνικό επίπεδο, 2) δημιουργεί μια εθνική πρωτοπορία στον τομέα αποδοχής και ένταξης κοινωνικών ομάδων και ατόμων ποικίλης πολιτισμικής προέλευσης και 3) δημιουργεί, σε υπερεθνικό επίπεδο, τις προϋποθέσεις εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας πολιτών ενταγμένων σε κοινά εθνικά σύνορα αλλά με διαφορετικές πολιτισμικές προσλαμβάνουσες.
 4. Η επιχειρηματικότητα καλλιεργείται από τη γνώση για 1) τις οικονομικές δυνάμεις του περιβάλλοντος, 2) το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον του επιπέδου ανταγωνισμού, 3) τις περιφερειακές δομές που δημιουργεί η οικονομική και πολιτισμική κληρονομιά και 4) τις τεχνικές και τη ζήτηση των χρονολογικών σειρών οι οποίες απευθύνονται σε ειδικευμένους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Έμμεσα οφέλη

Έμμεσα ωφελούμενοι από τη γνώση που διαχέεται από τους αποφοίτους του Προγράμματος, με τη μορφή παροχής δημόσιων υπηρεσιών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, είναι:

 • οι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δημογραφικά προβλήματα και προβλήματα διάχυσης των υπηρεσιών,
 • οι ειδικευμένοι διεθνείς οργανισμοί, που θα έχουν τη δυνατότητα στελέχωσής τους από δημογράφους με πολιτισμική ειδίκευση και ικανότητα μακροχρόνιων επεξεργασιών δημο-οικονομικών δεδομένων,
 • οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας κλπ. που θα έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης εξειδικευμένων στελεχών στην άσκηση πολιτικής οικογενειακού προγραμματισμού, υγείας, κλπ.
Μη διαθέσιμο περιεχόμενο