Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
Κανόνες σύνταξης

1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η διαδικασία εξέτασης και αναγνώρισης της επάρκειας του αποφοίτου περιλαμβάνει τρία στάδια:

 • 1ο Στάδιο: Σύνταξη εργασίας από την 8η εβδομάδα των σεμιναριακών διδασκαλιών. H συμμετοχή στα Σεμινάρια συνοδεύεται από την εκπόνηση επιμέρους εργασίας, η οποία αποτελεί προθάλαμο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής μελέτης. Από την πορεία αυτής, την παράδοσή της και τη δημόσια υποστήριξή της, εξαρτάται η αποδοχή του σπουδαστή για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής μελέτης. Ο σπουδαστής εκπονεί δύο εργασίες.
 • 2ο Στάδιο: Εκπόνηση Μεταπτυχιακής μελέτης. Συντάσσεται υπό την εποπτεία διδασκόντων του ΠΜΣ και υπό την προϋπόθεση της επιτυχημένης σύνταξης - εκπόνησης και υποστήριξης των εργασιών του 1ου σταδίου. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που είναι γενικώς δεκτοί για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών μελετών από την ακαδημαϊκή κοινότητα, χορηγείται ο μεταπτυχιακός τίτλος. Η μελέτη παρουσιάζεται δημόσια κατά τους μήνες Οκτώβριο ή Νοέμβριο και για όσους ενδεχομένως αποτύχουν ή δεν ολοκληρώσουν τη συγγραφή η παρουσίαση γίνεται τρεις μήνες αργότερα, δηλαδή τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο του επομένου έτους.
 • 3ο Στάδιο: Ικανότητα διαχείρισης δημο-οικονομικών δεδομένων μεγάλης χρονικής διάρκειας. Η ικανότητα προκύπτει από τη βεβαιωμένη και επιτυχή συμμετοχή σε ένα από τα πακέτα εργασίας (Π.Ε.) σύμφωνα με το περιεχόμενο και το παραδοτέο προϊόν.

Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ «ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Ενδεικτικά)
Πρόκειται για τα ακόλουθα πέντε ενδεικτικά «πακέτα εργασίας»: 

Π. Ε. 1: Βάσεις Δημογραφικών Δεδομένων για τον Ελλαδικό χώρο (Β.Δ.Δ.)

 • Στατιστικές πληθυσμών μέχρι τη δημιουργία του Ελληνικού κράτους
 • Στατιστικές πληθυσμού του Ελληνικού Κράτους
 • Στατιστικές αγροτικού πληθυσμού και αγροτικής παραγωγής.
 • Μελέτες του πληθυσμού
 •     Ειδικές συλλογές στατιστικών του πληθυσμού, κλπ

  Π.Ε.2: Μορφές Οργάνωσης για την Παραγωγή του αγροτικού πληθυσμού στην Ελλάδα (Μ.Ο.Π.Α.Π.).
 • Συνεταιρισμοί
 • Τραπεζικό δίκτυο
 • Διαχείριση αγαθών σε κρίσιμες περιόδους
 • Γεωγραφικά συστήματα έρευνας του αγροτικού πληθυσμού
 • Μελέτες οργάνωσης και παραγωγής, κλπ

  Π.Ε.3: Διεθνείς Δημο-Οικονομικές Συγκρίσεις (Δ.Δ-Ο.Σ)
 • Εισόδημα (1800-2010)
 • Πληθυσμός (προβιομηχανικές κοινωνίες)
 • Πληθυσμός (1800-2010)
 • Προσδόκιμο ζωής
 • Δείκτες ευημερίας, κλπ

  Π.Ε.4: Μελέτες περιπτώσεων (Μ.Π.)
 • Ιόνια Νησιά (1864-2010)
 • Γαμηλιότητα και ονοματολογία στην Κέρκυρα (16ος-20ος αιώνας)
 • Θνησιμότητα (16ος-20ος αιώνας)
 • Ιδιοκτησιακά δικαιώματα και πληθυσμός
 • Παραβατικές συμπεριφορές
 • Στατιστικές υγείας
 • Εγγειοβελτιωτικά έργα στην Ελλάδα και επιπτώσεις στο εισόδημα και την υγεία της αγροτικού πληθυσμού, κλπ

  Π.Ε.5: Συλλογή και έκδοση κειμένων για την Ι.Δ.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ


Βασικά στοιχεία:


1. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται μετά από

 • τη συστηματική παρακολούθηση,
 • την επιλογή θεμάτων από τον κύκλο των «πακέτων εργασίας» του ΠΜΣ,
 • τη συγγραφή δύο εργασιών υπό την καθοδήγηση διδασκόντων του ΠΜΣ,
 • τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας σε πεδία συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ αλλά και τα ορισθέντα θέματα μέσα από τα πακέτα εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των εργασιών τις οποίες θα εκπονήσει κάθε μεταπτυχιακός σπουδαστής είναι τρεις (3).


2. Το περιεχόμενο των εργασιών είναι επιθυμητό να έχει προσανατολισμό σε θέματα

 • εφαρμοσμένης δημογραφίας σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους
 • ανάλυσης πρακτικών προβλημάτων και άσκησης δημογραφικής πολιτικής
 • ιστορικο-δημογραφικής ανάλυσης σε «μικρο- ή μακρο»- επίπεδο.

3. Η προσέγγιση μπορεί να είναι θεωρητική ή/και εφαρμοσμένη αλλά και κριτική, ιδίως για εργασίες οι οποίες προσανατολίζονται σε μελέτες μακροχρόνιας πρόβλεψης της εξέλιξης του πληθυσμού. Αυτό ισχύει για όλες τις εργασίες ή τμήματα εργασιών οι οποίες οφείλουν να βασίζονται στην κριτική επισκόπηση βιβλιογραφίας. 

4. Απαραίτητα στοιχεία της γραπτής εργασίας είναι:

 • η κριτική και συνθετική παρουσίαση της μέχρι τώρα γνώσης στο αντικείμενο που έχει επιλεγεί,
 • η επιτυχημένη και σχετική επιλογή της βιβλιογραφίας με το θέμα συγγραφής της εργασίας,
 • η σύνδεση της με συγκεκριμένα προβλήματα και η εμπειρική εφαρμογή θεωρητικών υποδειγμάτων,
 • η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη θεμελίωση θεωριών και την ανάλυση περιπτώσεων.

5. Τα θέματα εργασιών παρουσιάζονται, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΠΜΣ, μετά την όγδοη εβδομάδα των Σεμιναρίων διδασκαλίας και διατυπώνονται από τους Διδάσκοντες. Ο σπουδαστής επιλέγει θέμα μαζί με τους διδάσκοντες, οι δε διδάσκοντες συμφωνούν για την παρακολούθηση της εργασίας.


Βασικά μέρη εργασίας:


Τίτλος εργασίας: Υποδηλώνει τη δραστηριότητα που θα αναληφθεί και χαρακτηρίζεται με τη σαφήνεια την οποία αποδίδουν ολιγάριθμες επιχειρησιακές έννοιες και η περιοδολόγηση της. 
Κάθε μία από τις εργασίες αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

 • Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή
 • Κυρίως θέμα κατανεμημένο σε κεφάλαια – υποκεφάλαια
 • Συμπεράσματα
 • Παραρτήματα ποσοτικών ή / και τεκμηρίων
 • Πηγές και Βιβλιογραφία 

  Το σύνολο των αριθμών σελίδων είναι περίπου 80 από τις οποίες οι 50 σελίδες συνιστούν το κυρίως θέμα.

Κάθε Διπλωματική εργασία συνολικής έκτασης περίπου 150 σελίδων από τις οποίες τα 2/3 συνιστούν το κυρίως θέμα, αποτελείται δε από τα ακόλουθα μέρη:

 • Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή
 • Κυρίως θέμα κατανεμημένο σε κεφάλαια – υποκεφάλαια
 • Συμπεράσματα
 • Παράρτημα των τεχνικών εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί
 • Παραρτήματα ποσοτικών ή / και τεκμηρίων
 • Πηγές και Βιβλιογραφία

Ειδικότερα:

 • Περιεχόμενα: αναφέρονται οι τίτλοι κεφαλαίων, υποκεφαλαίων κυρίου μέρους, παραρτημάτων κλπ. με την αναφορά στη σελίδα.
 • Εισαγωγή: αναφέρεται το αντικείμενο της εργασίας, η δομή της, ποιες οι υποθέσεις εργασίας γιατί επιλέχθηκε και πώς αντιμετωπίζεται το θέμα μεθοδολογικά.
 • Κυρίως θέμα: συγκροτεί τον πυρήνα της εργασίας κατανεμημένης σε κεφάλαια και υποκεφάλαια. Κάθε εργασία συμπεριλαμβάνει ένα κεφάλαιο με επισκόπηση στη σχετική με το θέμα βιβλιογραφία και η συνθετική επισκόπησή της θα πρέπει να συνδεθεί με την περιπτωσιακή ανάλυση της μελέτης. Η κριτική και η εμπειρική έρευνα των θεωριών σε συνάρτηση με θέματα άσκησης ή όχι δημογραφικής πολιτικής αποτελεί πρόσθετο σημείο αναφοράς και αξιολόγησης της εργασίας.
 • Συμπεράσματα: Περιλαμβάνει ειδικά σημεία κριτικής, τις προτάσεις σχετικώς με τη μελέτη του αντικειμένου και τις προτάσεις για περαιτέρω επέκταση της εργασίας.
 • Παραρτήματα: περιλαμβάνουν επεξεργασμένα στοιχεία με τους κανόνες κατάταξης και προβολής τεκμηρίων, τα οποία συμπληρώνουν με δευτερογενή τρόπο το θέμα. Στην περίπτωση δημιουργίας βάσης δεδομένων η καταχώρησή της γίνεται μόνον με ψηφιακό τρόπο.
 • Παραρτήματα τεχνικών: αφορά την χρήση ενός υποδείγματος και των παραμέτρων του.

Πηγές και Βιβλιογραφία: αναφέρονται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες συγγραφής τους.


 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

I. Βασικές αρχές

1. Η ΕΡΓΑΣΙΑ/ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ γράφεται στην ελληνική γλώσσα
2. Η διπλωματική με την σειρά που ακολουθεί περιλαμβάνει
-Ελληνικό εξώφυλλο και ψευδότιτλο,
-Αγγλικό εξώφυλλο και ψευδότιτλο,
-Σελίδα μονή έγκρισης των καθηγητών που εποπτεύουν,
-Σελίδα μονή αφιέρωσης (Dedication), εφόσον θέλει ο υποψήφιος,
-Σελίδα μονή Ευχαριστίες (Acknowledgements), εφόσον θέλει ο υποψήφιος,
-Σελίδα μονή με ελληνική περίληψη,
-Σελίδα μονή με αγγλικό Abstract,
-Ελληνικό Abstract (Περίληψη),
-Πίνακας περιεχομένων σε μονή σελίδα
-Table of Contents,
-Κατάλογος πινάκων (εφόσον υπάρχει) σε μονή σελίδα,
-Κατάλογος Σχημάτων (εφόσον υπάρχει) σε μονή σελίδα,
-Κατάλογος Εικόνων (εφόσον) υπάρχει σε μονή σελίδα,
-Αναλυτικός Κατάλογος πηγών σε μονή σελίδα,
-Συνοπτικός κατάλογος πηγών (Table of sources) σε μονή σελίδα,
-Συντομεύσεις.
3. Κατάθεση των βασικών στοιχείων της διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή. Τα στοιχεία αυτά είναι
-Τίτλος διατριβής και περιεχόμενα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
-Έτος υποστήριξης, μέλη επιτροπής,
-Περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
-Βάσεις δεδομένων εφόσον περιλαμβάνει,
-Λέξεις κλειδιά.

Κειμενογράφος

-Word
-Scientific Workplace
-Excel
-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΛΠ. ΠΑΚΕΤΑ

III. Διαστήματα και τρόπος γραφής

Επάνω περιθώριο
Κάτω Περιθώριο
Δεξί περιθώριο
Αρισ. Περιθώριο
Κεφαλίδα
Υποσημείωση υποσέλιδος
Δημιουργία παραγράφου
Τύπος χαρακτήρων
Μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου
Μέγεθος γραμματοσειράς τίτλων
Μέγεθος γραμματοσειράς υποσημ.
Απόσταση γραμμών (διάστιχο)

2,54 εκατ.
2,54 εκατ.
2,54 εκατ.
3,17 εκατ.
1,25 εκατ.
1, 25 εκατ.
3 χαρακ. (TAB)
Times New Roman Greek
12
14
10
1,5 γραμ

III. Αναφορές

-Τα ονόματα των συγγραφέων αναφέρονται με λατινικούς χαρακτήρες τα ξενόγλωσσα και ελληνικούς τα ελληνόγλωσσα στο κείμενο και στις σημειώσεις. Οι αναφορές έχουν ως ακολούθως:
-Οι τίτλοι άρθρων σε περιοδικά, εφημερίδες, συλλογικούς τόμους, ανέκδοτα έργα, αρχεία τυπώνονται με όρθια στοιχεία ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά.
-Οι τίτλοι περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων με πλάγια και χωρίς εισαγωγικά.
-Οι ελληνικές και λατινικές συντομογραφίες τυπώνονται με όρθια στοιχεία.
-Ο τόπος έκδοσης αποδίδεται στην ελληνική.
-Η αναφορά σε Τόμο ως Τ.
-Η αναφορά στη σελίδα σ. και στις σελίδες σσ.
-Η αναφορά στις σελίδες περιοδικού περιλαμβάνουν το σύνολο των σελίδων του άρθρου και ειδικώς τη σελίδα αναφοράς.
-Στη βιβλιογραφία αναφέρεται το σύνολο των σελίδων εκάστου βιβλίου που χρησιμοποιήθηκε στη σημειογραφία.
-Οι «προηγούμενες» αναφορές σε έργο στο οποίο έχουν προηγηθεί άλλες αναφορές γίνεται με το ό.π.
-Η «άμεση» αναφορά με το στο ίδιο.
-Η αναφορά σε πηγές ή κείμενα του διαδικτύου περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης.
Η αναφορά σε αρχεία στην υποσημείωση τη συντομευμένη μορφή (π.χ. Ι.Α.Ε.Τ.Ε.) και στη σελίδα των συντομογραφιών τον πλήρη τίτλο (Ι.Α.Ε.Τ.Ε.: Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας).

IV. Παραδείγματα και υποδειγματικός τρόπος εμφάνισης των αναφορών

-[σημειογραφία σε βιβλίο:]
J. SCHUMPETER, Business cycles, Νέα Υόρκη, Mc. Graw Hill Books Co, 1964, Τ.1, σ. 350.
-[αναφορά στη βιβλιογραφία:]
SCHUMPETER, J., History of economic analysis, New York, Allen and Unwin,11954 (La théorie du développement économique, Παρίσι, Gallimard, πρόλ. F. PERROUX, 1984. Τ. Ι-ΙΙΙ. 519+499+709).
-[σημειογραφία σε άρθρο:]
A.A. TSIATIS, «Repeated significance testing for a general class of statistics used in censored survival analysis», Journal of the American Statistical Association1982 / 77, σσ. 855-861, ειδ. 856.
-[αναφορά στη βιβλιογραφία:]
TORRÓ, J., «Jérusalem ou Valence: la premiere colonie d’ Occident», Annales H.,S.S. 2000/5, σσ. 983-1008.

V. Σελιδοποίηση

-Κάθε κεφάλαιο αρχίζει σε νέα σελίδα.
-Κάθε ενότητα δεν είναι απαραίτητο να ξεκινά σε νέα σελίδα.
-Ο τίτλος του κεφαλαίου γράφεται με κεφαλαία κανονικά γράμματα (μέγ. 14) –όχι δηλαδή bold ή italics.
-Η ενότητα γράφεται με Πεζά, bold και μέγεθος 12.
-Η υποενότητα εφόσον υπάρχει με italics και μέγεθος 12.
-Η αρίθμηση των σελίδων ξεκινά από τον ελληνικό ψευδότιτλο με τον αριθμό 1

VI. Πίνακες (διαγράμματα και εικόνες)

-Οι πίνακες (διαγ./εικό) αριθμούνται με συνεχή αρίθμηση
-Η λέξη πίνακας (διαγ./εικό) γράφεται στο κέντρο με κεφαλαία (12) γράμματα
-Ο τίτλος του πίνακα (διαγ./εικό) γράφεται με italics.

VII. Παράδοση διπλωματικής

-Υποβάλλεται, σε 1 αντίτυπο και σε ηλεκτρονική μορφή ενός αρχείου

 


3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Κάθε εργασία αξιολογείται ανεξάρτητα, από 3μελή επιτροπή διδασκόντων του ΠΜΣ. Ο υποψήφιος αποστέλλει ένα αντίγραφο της μελέτης στους εξεταστές προς αξιολόγηση. Οι εξεταστές λαμβάνουν υπόψη:
1) την ικανοποίηση των στόχων της εργασίας,
2) τον οργανωμένο τρόπο παρουσίασής της,
3) τον ορθό ορισμό του ή των προβληματισμών της,
4) τα εργαλεία και τις τεχνικές που επελέγησαν για τη διαπραγμάτευση του θέματος,
5) την τεκμηρίωση, κ.λπ.
Η εργασία βαθμολογείται από την επιτροπή των διδασκόντων και στη συνέχεια παρουσιάζεται δημόσια. Σε περίπτωση απόρριψης της εργασίας, η επιτροπή αποφαίνεται για τα περαιτέρω.
Μη διαθέσιμο περιεχόμενο