ΜΠΟΥΤΩΛΑΣ Μ.

Υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Εργάζεται στο ιστορικό Αρχείο της Αγροτικής Τράπεζας με αντικείμενο «Οι πιστωτικές λειτουργίες στον αγροτικό και αστικό χώρο της Βόρειας  Ελλάδας». 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

o         ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Η μελέτη της ιστορίας των πόλεων αποσκοπεί στη δημιουργία μοντέλων ανάλυσης και εξήγησης των διαδικασιών και των δομών της κοινωνίας βάσει της εξέτασης της δυναμικής της πόλης. Η δυνατότητα ανάλυσης της διαμόρφωσης του αστικού πλέγματος πηγάζει από την εξέταση της διοικητικής του διάρθρωσης, της δημογραφικής του δομής όπως και των οικονομικών  πεδίων που δημιουργεί ή χρησιμοποιεί σε αλληλεπίδραση με τις χωρικές παραμέτρους. Το φαινόμενο της αστικοποίησης συνδέεται αναπόσπαστα με την δημιουργία και την ανάπτυξη πληθυσμιακών συσσωρεύσεων στο χώρο. Η αστική δημογραφική ανάλυση -ιδιαίτερα σε έρευνες που ασχολούνται με τη μακρά διάρκεια- επιτρέπει την παρακολούθηση της εσωτερικής εξέλιξης μίας πόλης. Η παρατήρηση των βασικών δημογραφικών μεγεθών καθώς και επιμέρους δημογραφικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την δομική σύσταση του πληθυσμού, τόσο με την εγκάρσια ανάλυση όσο κυρίως με την διαχρονική-διαγενεακή ανάλυση, μπορούν να αναδείξουν αφενός τα σημεία που ορίζουν την πορεία ενός κοινωνικού σχηματισμού προς την αστική ανάπτυξη και ταυτόχρονα τις συνέπειες της αστικής ανάπτυξης στις δημογραφικές συμπεριφορές.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

·          Bergeron L. & Roncayolo M., Από την προβιομηχανική στη βιομηχανική πόλη, εκδ. Ε.Μ.Ν.Ε.- ΜΝΗΜΩΝ 1984

·          Braudel F, Μελέτες για την Ιστορία, εκδ. Ε.Μ.Ν.Ε - ΜΝΗΜΩΝ, Αθήνα 1987

·          Del Panta L., Introduzione alla demografia storica, La Terza, Roma 1994

·          Henry L., Population analysis and models, Edward Arlond, London 1976

·          Henry L., The verification of data in historical demography, Population Studies, Vol.22, No 1, 1968

·          Imhof A. E., Introduzione alla demografia storica, Il Mulino, Bologna 1981

·          Osamu Saito, Historical Demography: Achievements and Prospects, Population Studies, Vol.50, No 3, 1994

·          Etienne van de Walle & Louise Kantrow, Historical Demography : A bibliographical essay, Population Index, Vol. 40, No 4, 1974

·          Αβέρωφ Τοσίτσας, Συμβολή εις την έρευνα του πληθυσμιακού προβλήματος της Ελλάδος, εκδ. Γ.Σ. Χρήστου, Αθήνα 1939

·          Ανωγιάτης Pele΄Δ. & Πρόντζας Ε., Περί κοινωνικής στατιστικής, Πρακτικά Συνεδρίου «Επτάνησα 20ος-21ος  αιώνας», Αθήνα 2004

·          Βαλαώρας Β., Στοιχεία βιομετρίας και στατιστικής : δημογραφική μελέτη της Ελλάδος, εκδ. Ν. Βαφειαδάκης, Αθήνα 1943

·          Βαλαώρας Β., Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος και η επίδραση των προσφύγων, Αθήνα 1939

·          Δημητράς Η.,Παπαδάκης Μ., Σιάμπος Γ.,  Εξελίξεις και προοπτικαί του πληθυσμού της Ελλάδος 1920-1985, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1973

·          Δρακάτος Κ., Περιγραφική οικονομική στατιστκή, εκδ. Παπαζήσης 1983

·          Παπαδάκης Μ. & Τσίμπος Κ., Δημογραφική ανάλυση (Αρχές-Μέθοδοι-Εφαρμογές), εκδ. Α.Σταμούλη, Αθήνα 1998.

·          Σάββας Κ., Στατιστική θνησιμότητας των δέκα μειζόνων πόλεων της Ελλάδος, Αθήνα 1915

·          Ταπεινός Γ., Στοιχεία Δημογραφίας : Ανάλυση – Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες και ιστορία των πληθυσμών, εκδ. Παπαζήσης 1993

·          Τσουγιόπουλος Γ., Το ελληνικό αστικό κέντρο, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα 1984