ΜΑΝΙΤΑΚΗΣΝ.

Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Ecole Normale Supérieure στο Παρίσι. Υπότροφος (allocation de recherche) του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας και ερευνητής στο Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών (Laboratoire de Sciences Sociales) της Ecole Normale Supérieure στο Παρίσι. Πραγματοποίησε διδακτορικές σπουδές στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences στο Παρίσι με θέμα διατριβής Η φοιτητική μετανάστευση την εποχή των Εθνών-κρατών. ΟιΕλληνεςφοιτητέςστηΓαλλία, 1880-1940 (687 σελ.). Δημοσιεύσεις : « Etudiants étrangers, universités françaises et marché du travail intellectuel (fin du XIXe - années 1930 » στο Eric Guichard, Gérard Noiriel (dir.), Immigration et nationalités 1900 - 1940, Paris, Presses de l'ENS, 1997, 32 pages. « Etrangers et naturalisés dans les recensements généraux de la population en 1931 et 1936 : nationalités et groupes socio-professionnels » (με τους Eric Guichard, Olivier Le Guillou et Gérard Noiriel) στο Eric Guichard, Gérard Noiriel (dir.), Immigration et nationalités 1900 - 1940, Paris, Presses de l'ENS, 1997, 26 σελ. « Travailleurs immigrés Grecs en France, 1916 - 1931 : massification et enracinement d’un mouvement migratoire » στο Gilles Grivaud (dir.), La Diaspora hellénique en France, Athènes, Ecole Française d'Athènes, 2000, 24 σελ. « Les migrations estudiantines en Europe, 1890-1930 » στο René Leboutte (ed.), Migrations et migrants dans une perspective historique. Permanences et innovations, Bruxelles, P.I.E. – Peter Lang, 2000, 27 σελ« Ελληνες στο Παρίσι στις αρχές του 20ου αιώνα : η συγκρότηση παροικίας » στο Δώρημα. A tribute to the A. G. Leventis Foundation on the occasion of its 20th anniversary, Nicosia 2000, 11 σελ. « Struggling from Abroad : Greek Communist Activities in France during the Greek Civil War » στο Philip Carabott –Thanasis Sfikas,The Greek Civil War. Essays on a Conflict of Exceptionalism and Silences, London Ashgate, 2004, σελ. 14

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

‘Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΟ 19Ο ΚΑΙ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ : ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΛΙΤ’

Θα παρουσιαστούν καταρχήν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών φοιτητικών μεταναστεύσεων σε σχέση με άλλες μορφές εκπατρισμού (μετανάστευση εργασίας, εμπορικές παροικίες Διασποράς). Πιο συγκεκριμένα, θα εξετασθούν παράμετροι, όπως η ηλικία, το φύλο, η κοινωνική προέλευση, οι τόποι προορισμού, η διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό και η τάση επιστροφής. Έμφαση θα δοθεί στη δημογραφική εξέλιξη αυτής της μορφής διασυνοριακής κινητικότητας σε σχέση με την ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών (σιδηρόδρομος, ατμοπλοϊκή συγκοινωνία) και τη συνακόλουθη αύξηση των ανταλλαγών και της ανθρώπινης μετακίνησης στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Στη συνέχεια θα προταθεί μια περιοδολόγηση του φαινομένου με κριτήριο τη σταδιακή μετάβαση από μια ελιτίστικη σε μια μαζικού χαρακτήρα μετανάστευση για λόγους σπουδών (1830-1880, 1880-1940, 1940 έως σήμερα). Τέλος, θ’ αναλυθεί το νέο πλαίσιο γραφειοκρατικών καταναγκασμών και κρατικού ελέγχου στο οποίο υπόκεινται οι διεθνείς φοιτητικές μετακινήσεις από το τέλος του 19ου αιώνα.

Βιβλιογραφία :

·          Victor KARADY, « La République des Lettres des temps modernes. L’internationalisation des marchés universitaires occidentaux avant la Grande Guerre », Actes de la  Recherche en Sciences Sociales, mars 1998, n°121-122, σελ. 92-103.

·          Victor KARADY, « Les logiques des échanges inégaux. Contraintes et stratégies à l’œuvre dans les migrations d’étudiants en Europe avant les années 1930 » στο Hartmut Rüdiger Peter-Natalia Tikhonov, Universitäten als Brücken in Europa, Frankfurt Am Main, Peter Lang, 2003, σελ. 17-33.

·          Nicolas MANITAKIS, « Les migrations estudiantines en Europe, 1890-1930 » στο René Leboutte (ed.), Migrations et migrants dans une perspective historique. Permanences et innovations, Bruxelles, P.I.E.–Peter Lang, 2000, σελ. 243-269.

·          Ζαχαρίας ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, « Οι Ελληνες φοιτητές στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και η παρουσία τους στην πανεπιστημιακή ζωή της νεώτερης Ελλάδας (1800–1850)»], Παρνασσός, Ιούλιος-Αυγουστος 1979, vol. XIn° 3, σελ. 321-346.

·          Κωνσταντίνα ΖΟΡΜΠΑΛΑ, « Οι Ελληνες φοιτητές στα γερμανικά πανεπιστήμια το 19ο αιώνα » στο Οι χρόνοι της Ιστορίας. Για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Πρακτικά Διεθνούς συμποσίου, Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας – Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1998, σελ. 55-62.