ΛΥΤΡΑΣ Α.

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία. Είναι διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου από το 1989. Διδάσκει αυτοδύναμα από το 1990 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Το 1996 εξελέγη Λέκτορας και το 2000 Επίκουρος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (ΕΙΕ), Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) και Διοικητής στο ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο, ΕΕΣ». Εκτός του παρόντος βιβλίου έχει συγγράψει τα ακόλουθα αυτοτελή έργα:  «Μικρομεσαίοι» στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία. Προέλευση, Σύνθεση, Κοινωνικός Ρόλος, των Μικροπαραγωγών του Δευτερογενούς Τομέα (τ ΔΤ), 1950-1981, Διδακτορική Διατριβή (1989)× Προλεγόμενα στη Θεωρία της Ελληνικής Κοινωνικής Δομής (1993)× Φορείς και Δίκτυα Καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού [΄Εκθεση προς το Υπουργείο Παιδείας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ V) και  το ΕΚΤ] (1999- Μαζί με τον Π. Παντελόγλου)× Κοινωνία και Εργασία: Ο Ρόλος των Κοινωνικών Τάξεων (2000)× Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Ν.Α «Κοργιαλένειου-Μπενάκειου-ΕΕΣ» 2003-2006, (2003-Μαζί με τις Μ.Ιασωνίδου και Ι. Καραπιστόλη). Επιπλέον έχει εκπονήσει και δημοσιεύσει άρθρα, συμμετοχές σε συλλογικά έργα και εισηγήσεις σε συνέδρια.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

o         ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

α) Θεωρητικά ζητήματα: Ι) Προσεγγίσεις περί των φάσεων οργάνωσης της εργασίας, ΙΙ) Η οργάνωση της εργασίας και η απασχόληση, ΙΙΙ) Τύποι απασχόλησης και το φαινόμενο της ανεργίας.

β) Οι πραγματικότητες και οι μεταβολές τους: Ι) Η επιβολή της μισθωτής εργασίας ως βασικής μορφής απασχόλησης, ΙΙ) Η διευθυντική, η υπαλληλική και η χειρωνακτική εργασία και η ιεραρχία τους στο πλαίσιο των βιομηχανικών σχέσεων, ΙΙΙ) Το ιστορικό υπόδειγμα της πλήρους απασχόλησης και οι ευέλικτες μορφές εργασίας, ΙV) Απασχόληση και ανεργία, V) Εργασία και εισόδημα, VΙ) Η απασχόληση η ανεργία και οι τύποι της κοινωνικής προστασίας.

γ) Βιβλιογραφία

·          H. BRAVERMAN, Labour and Monopoly Capitalism,  New York, Monthly Review Press, 1974.

·          M. BURAWOY, Manufacturing ConsentChicagoChicago University Press, 1979.

·          __________, The Politics of ProductionLondon, New Left Books, 1985. 

·          M. HAMMER, J. CHAMPY, Reengineering the Corporation. Μanifesto for Business revolution, New York, Harper Colins, 1992.

·          P. HERRIOT, C. PEΜBERTONNew Deals. The Revolution in Managerial carriersNew York, John Wiley and Sons, 1995.

·          J. HIRCH, ”Φορντισμός και μεταφορντισμός: η παρούσα κοινωνική κρίση και οι συνέπειες της”, στο, W.BONEFELD, J.HOLLOWAY(eds.), Μεταφορντισμός και κοινωνική μορφή, Αθήνα, Εξάντας, 1991, σσ. 16-50.

·          L. HIRSCHHORN, Beyond mechanizationCambridge Mass., MIT Press, 1988.

·          M.F. FORSTER, “Measurement of low incomes and poverty in a perspective of international  comparisons”, OECD, Labour Market and Social Policy Occasional Papers,  Paris, OECD [OECD/GD (94)10], No 14, 1994.

·          Σ. KOEN, “Η ασταθής ισορροπία του Τριγώνου. Διδάγματα από τα σφάλματα της Αμερικής”, Ο Σοσιαλισμός του Μέλλοντος, 1993, Νο 4, σσ. 99-122.

·          Α. Ν. ΛΥΤΡΑΣ, Κοινωνία και Εργασία, Αθήνα, Παπαζήση, 2000.

·          F. MAIER, “Part time work, social security protections and labour law: Αn international comparison”, Politics and Policy, 1991, No. 19, σσ. 1-11.

·          J. YANUZAS, R. CARZO, Τυπική Οργάνωσις, Αθήνα, Παπαζήσης, 1968.   

·          C. OFFE , Κοινωνία της εργασίας;, Αθήνα, Νήσος, 1993.

·          M. PRIORE, C. SABEL, The second industrial divide. Possibilities for prosperityNew York, Basic Books, 1984.

·          G. STEINMETZ, E.O. WRIGHT, “The Fall and the  Rise of Petty Bourgeoisie. Changing Patterns of Self-employment in Post war United States”, American Journal of Sociology, 94-5/march 1989, σσ. 973-1018.

·          M. STROPER, A. SCOTT, “Work organisation and local labour markets in the era of flexible production”, International Labour Review, 1990, vol. 129, No. 5, σσ. 573-591.

·          M. SUNDSTROM, “Part time work in Sweden”, Journal of Economic Issues, 1991, No. 11, σσ. 167-178.    

·          P. THOMPSON, The nature of workLondon, Macmillan, 1983.

·          H. J. WARNECKE, Τοάλλο Management. ΝέακουλτούραστηνεπιχείρησηΑθήνα, Ypsilon-Springer Verlag, χ.χ..

o         ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

α) Ζητήματα περί της εξέλιξης του πληθυσμού και της απασχόλησης: Ι) Βασικές εξελίξεις των πληθυσμιακών δεδομένων στη μεταπολεμική περίοδο, ΙΙ) Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός, Εργατικό Δυναμικό, Απασχόληση και Ανεργία. Κατανομή σύμφωνα με το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης, ΙΙΙ) Κατανομή της απασχόλησης, σύμφωνα με τη θέση στο επάγγελμα, ΙV) Εργασιακή ευελιξία και μερική απασχόληση, V) Απασχόληση και εισόδημα, VΙ) Η εξέλιξη της ανεργίας και οι τύποι της.

β) Όψεις της απασχόλησης στην Ελληνική κοινωνία: Ι) Απασχόληση και ανεργία στην Ελλάδα (1980-2001), ΙΙ) Η σημασία της αυτοαπασχόλησης στην κατανομή των απασχολουμένων, σύμφωνα με τη θέση στο επάγγελμα, ΙΙΙ) Ζητήματα διαχείρισης των μεγεθών για την εκτίμηση των φαινομένων της απασχόλησης στην Ελληνική κοινωνία,

ΙV) Απασχόληση και ευημερία στην Ελλάδα.

Βιβλιογραφία:

·          ILOLabor Statistics (1969-1999)http://www.ilo.org.

·      Α. Ν. ΛΥΤΡΑΣ, Κοινωνία και Εργασία, Αθήνα, Παπαζήση, 2000.

·      Α. Ν. ΛΥΤΡΑΣ, Προλεγόμενα στη Θεωρία της Ελληνικής Κοινωνικής Δομής, Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1993.

·          OECD, The OECD jobs study. Facts, analysis, strategies, Paris, 1994, http://www.oecd. org/sge/min/94/part 2d.htm.

·          ---, Implementing the OECD jobs strategy. Lessons from member countries’ experience, http://www.oecd.org/ sge/min/97study.htm.

·          ---,  OECDΕconomic ΟutlookΔιάφορα έτη.

·          UNDP/HDROHuman development report, http://www.undp.org/ undp/hdro, 1994-2000.

·          ---, Human development report: Statistics: Profile of people in work, http://www.un.org/undp/hdro/iwork.htm.

o         ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

α) Εργασιακές και κοινωνικές ομάδες: Ι) Η δομική ανάλυση, με κριτήριο τις παραγωγικές σχέσεις, ΙΙ) Η ανάλυση με κριτήρια το εισόδημα την κοινωνική και την πολιτική ισχύ, ΙΙΙ) Η κοινωνική ανάλυση με κριτήρια το εισόδημα το επάγγελμα και την πολιτική ισχύ.

β) Εφαρμοσμένη έρευνα και ποσοτική ανάλυση: Ι) Κλασικές και σύγχρονες εφαρμογές του σχήματος της κοινωνικής κινητικότητας, ΙΙ) Το σχήμα της στρωμάτωσης και η ποσοτική ανάλυση, ΙΙΙ) Τα διαφορετικά υποδείγματα πρόσληψης της υπαλληλικής εργασίας στην εκτίμηση της νέας μεσαίας τάξης, IV) Απασχόληση και αναλυτικές κατηγορίες: Ένα εγχείρημα εκλεκτικής σύνθεσης.

Βιβλιογραφία

·          Α.Ν. ΛΥΤΡΑΣ, Δοκιμές στην Ταξική Ανάλυση, Αθήνα, Παπαζήση, 2004.

·          T. PARSONS, The Social SystemNew York, Free Press, 1951.

·          _, “An analytical approach to the theory of stratification”, American Journal of Sociology, 1940, 45, σσ. 841-862.

·          _, “A revised analytical approach to the theory of social stratification”, R. BENDIX, S.M. LIPSET, Class, Status and Power, Glencoe, Free Press, 1953, σσ. 92-128.

·          Ν. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ, Πολιτική εξουσία και κοινωνικές τάξεις, Αθήνα, Θεμέλιο, 1975, τ. α και β.

·          _, Κοινωνικές τάξεις στο σύγχρονο καπιταλισμό, Αθήνα, Θεμέλιο, 1984.

·          P. SOROKIN, Social and cultural mobilityNew York, The Free Press, 1959.

·          M. WEBER, Economy and SocietyBerkeleyUniversity of California Press, 1978, τΙ και ΙΙ.

·          _, Histoire economique. Esquisse d’une histoire universelle de l’economie et de la societe, Paris, Gallimard, 1991. 

·          _, Η επιστήμη ως επάγγελμα. Κριτική της θεωρίας του STAMMLER.. Η γέννηση του σύγχρονου καπιταλισμού [Επιμ. Γ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ], Αθήνα, Παπαζήσης. 

·          Ε.Ο WRIGHT, Classes, New York, Verso, 1985.

·          _, Class, crisis and the stateLondon, New Left Books, 1978.

·          _(ed.), The debate on classesNew York, Verso, 1989.

·          _, Class counts: Comparative studies in class analysisCambridge, Cambridge University Press, 1997.

o         ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

α) Αποκλεισμός και φτώχεια: Ι) Η έννοια και το περιεχόμενο του αποκλεισμού, ΙΙ) Θεωρητικά ζητήματα για τον κοινωνικό αποκλεισμό, ΙΙΙ) Οι μη οικονομικοί δείκτες για τον κοινωνικό αποκλεισμό.

β) Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού από την αγορά εργασίας: Ι) Πολλαπλές αιτίες, αλλά μια διέξοδος: η ένταξη στην αγορά εργασίας, ΙΙ) Η αναθεώρηση της κοινωνικής πολιτικής, ΙΙΙ) Εναλλακτικές λύσεις για τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Βιβλιογραφία

·          H. ANHEIER, A. BEN-NER, “Shifting boundaries: Long term changes in the size of the profit, non-profit, co-operative and government sectors”, Annals of Public and Co-operative Economics,  1997, Vol. 68, No. 3, σσ. 335-353.

·          J. BYNNER, “Use of longitudinal data in the study of Social Exclusion”, OECD EXPERT SEMINAR on Childhood Social Exclusion (CERI)χ.χ., http://www.oecd.org/als/pdfs/ceri/docs/bynner.pdf

·          M. CAMPBELL, “Synthesis Report”, στο [EUROPEAN COMMISSION], The third system employment and local developmentVolume 1, 1999, http://europa.eu.int/comm/dg05/empl&est/3syst/vol1_en.pdf.

·          J. COMBES, “Social Exclusion”, OECD EXPERT SEMINAR on Childhood Social Exclusion (CERI)χ.χ., http://www.oecd.org/els/pdfs/ceri/docs/ combes.pdf

·          S. EBERSOLD, “Exclusion and disability”, OECD EXPERT SEMINAR on Childhood Social Exclusion (CERI)χ.χ., http://www.oecd.org/ els/pdfs/Ceri/docs/ebereng.pdf.

·          P. GLOTZ,  Μανιφέστο για μια νέα Ευρωπαική Αριστερά, Αθήνα, Οδυσσέας, 1986.

·          GORZ, Αντίο προλεταριάτο, Αθήνα, Νέα Σκέψη, 1986.

·          GORZ, Η αθλιότητα του σήμερα και η προοπτική για το αύριο, Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1999.

·          R. HAVEMAN, “Reducing  poverty while increasing employment: A primer on alternative strategies and a Blueprint”, The OECD Jobs Study,Working Paper, Νο. 7,  Paris, 1995.

·          ΤΖ. ΚΑΒΟΥΝΙΔΗ, “Κοινωνικός αποκλεισμός. Έννοια, κοινοτικές πρωτοβουλίες, ελληνική εμπειρία και διλήμματα πολτικής”, Δ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ et alii, Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα. Κύρια Θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής. Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Αθήνα, ΕΚΚΕ, 1996, τ. 1, σσ. 47-79.     

·          S. KLASEN, “Social Exclusion and children in OECD countries: some conceptual issues”, OECD EXPERT SEMINAR on Childhood Social Exclusion (CERI)χ.χ., http://www.oecd.org/els/pdfs/ceri/docs/klassen.pdf.

·          R. LENOIRLes Exclus, Paris, Seuil, 1974.

·          Α.Ν. ΛΥΤΡΑΣ, «Φτωχοί και πλούσιοι: Οι πραγματικότητες και το πρόβλημα του  ‘επειδή’», στο, Δ. Παπαδοπούλου (επιμ.), Κοινωνικός Αποκλεισμός. Για τους ανθρώπους που παραμερίζουμε…, Αθήνα, Αρμός, 2002, σσ. 131-142.

·          PH. R. MAGRAB, “Empowerment zones and enterprise communities: a quick overview”, OECD EXPERT SEMINAR on Childhood Social Exclusion (CERI)χ.χ., http://www.oecd.org/els/pdfs/ceri/docs/phyllis1.pdf.

·          T. PARSONS, The Social SystemNew York, Free Press, 1951.

·          J. RIFKIN, Το τέλος της εργασίας και το μέλλον της, Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1996.

·          L.M. SALAMAN, H.K. ANHEIER, The Emerging Non-Profit Sector: An OverviewManchesterManchester University Press, 1996.

·          Γ. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ, “Κοινωνικός  αποκλεισμός. Όρισμοί, πλαίσιο και ζητήματα”, Κ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ (επιμ.), Κοινωνικός αποκλεισμός. Η ελληνική εμπειρία, Αθήνα, Gutenberg, 1998, σσ. 39-65.

·          H. WESTLUND, S. WESTERDAHL, The Community Based Economy and Employment at the Local LevelStockholm, SCI/SISE, 1997.

·          S. WESTERDAHL, H. WESTLUND, “Social economy and new jobs. A summary of twenty case studies in European regions”, Annals of Public and Cooperative Economics, 1998, Vol. 69, No. 2, σσ. 193-218.

ΠΗΓΕΣ

·          “Recommendation on common criteria concerning sufficient resources and social assistance in social protection systems”, No. 92/441/EEC,  24 June 1992Official Journal, No. 245, 26-8-1992.

·          “Resolution of the Council  and of the Ministers for social affairs meeting within the Council of 29 September 1989 on combating social exclusion”,  Document no. 489Y031(01), Official Journal, C277, 31-10-1989.

·          [EUROPEAN COMMISSION], “Promoting the role of  voluntary organisations and foundations in Europe”, Communication from the  Commission, COM(97)241final, 6/6/1997, http://europa.eu.int/comm/dg23/library/lib-social_economy/ opgfd_en.pdf.

·          [EUROPEAN COMMISSION], Α concerted strategy for modernizing social protection, [Document drawn up on the basis of  COM(99)347final, adopted on 14 July 1999], 1999, http://europa.eu.int/comm/dg05/soc-prot/social/comm99-347_enpdf.

·          EUROSTATNon-Monetary Indicators of Poverty and Social Exclusion, 1998, http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/recearch/supcom.95/02/result/result02.pdf.