ΛΑΙΟΥ Σ.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: history.ionio.gr/gr/department/teachers/laiou/

Απόφοιτη του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. (1991), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Πανεπιστημίου του  Birmingham, U.K. (1993) και διδάκτορας του Α.Π.Θ. (2000). Μέλος του Turkish Studies Association και του Συνδέσμου Ελλήνων Ιστορικών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην οικονομική και κοινωνική ιστορία της οθωμανικής περιόδου.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

o         ΤΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΒΑΡΙΖ) ΩΣ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Περιγράφεται η δομή και το είδος των πληροφοριών που παραθέτουν οι τρεις κατηγορίες των οθωμανικών καταστίχων, με βάση δημοσιευμένα και μεταφρασμένα οθωμανικά κατάστιχα του ελλαδικού χώρου. Στη συνέχεια αναλύονται ο τρόπος και ο βαθμός εκμετάλλευσης των δημογραφικών δεδομένων των καταστίχων, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς στην έρευνα.

o         Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΌ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Με βάση δείγματα δημοσιευμένων οθωμανικών καταστίχων του ελλαδικού χώρου του 15ου και 16ου αιώνα επιχειρείται η ανίχνευση των αποτελεσμάτων των οθωμανικών εκστρατειών στους υφιστάμενους οικισμούς, επιδιώκοντας τον έλεγχο στην πράξη της θεωρίας περί ερειπωμένων οικισμών και αποδιάρθρωσης του οικιστικού δικτύου.

o         Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΉ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 17ου ΑΙΩΝΑ

Παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία σχετικά με τα αίτια της δημογραφικής κρίσης και περιγράφεται ο αντίκτυπός της σε δημογραφικό και οικονομικό επίπεδο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

·          Alexander J.C., “Counting the Grains: Conceptual and Methodological Issues in Reading the Mufassal Tahrir Defters”, Melanges Machiel Kiel, Arab Historical Review for Ottoman Studies 19-20 (1999)55-70.

·          Αλεξανδρόπουλος Ι.Χ., «Δύο οθωμανικά κατάστιχα του Μοριά (1460-1463)», Πρακτικά του Α΄ Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών (Καλαμάτα, 2-4 Δεκ. 1977), Αθήναι 1978, 398-407.

·          Αλεξανδρόπουλος Ι.Χ., «Φοροαπαλλαγές και διάδοση κατασκευής της μπαρούτης στην Πελοπόννησο τον 16ο αιώνα», Πρακτικά του Ε΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (6-10 Σεπτεμβρίου 1995), Αθήναι 1998, 195-233.

·          Ataman B., “Ottoman Demographic History (14th-17th centuries). Some Considerations”, JESHO XXXV (1992) 187-198.

·          Balta E., L’Eubée à la fin du Xve siècle. Économie et population. Les registres de l’année 1474, Athens 1984

·          Barkan Ö. L., “Essai sur les données statistiques des registres de recensement dans l’empire Ottoman aux Xve et XVIe siècles”, Journal of Economic and Social History of the Orient (JESHO) I 1 (1957) 9-21.

·          Barkan Ö. L., “Research on the Ottoman Fiscal Surveys”, Studies in the Economic History of the Middle East, ed. M.A. Cook, London 1970, 163-171

·          Cook M.A., Population Pressure in Rural Anatolia, 1450-1600London 1971

·          Erder L. –Faroqhi S., “Population Rise and Fall in Anatolia, 1550-1620”, Middle East Studies 15 (1979) 322-345

·          Geza D., “The Age of Unmarried Male Children in the Tahrir-defters”, Acta Orientalia Academiae Hung. XXXI (3) 1977 347-357

·          Καρύδης Δ. – Kiel M., “Σαντζάκι του Ευρίπου- 15ος-16ος αι. Συνθήκες και χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής διαδικασίας των πόλεων και των χωρίων», Τετράμηνα 28-29 (1985) 1859-1903

·          Καρύδης Δ.-Kiel M., Μυτιλήνης αστυγραφία και Λέσβου χωρογραφία. Με βάση αδημοσίευτες οθωμανικές και γαλλικές πηγές, Αθήνα 2000

·          Kiel M., “Central Greece in the Suleymanic Age. Preliminary Notes on Population Growth, Economic Expansion and its Influence on the Spread of Christian Culture”, G. Veinstein, ed., Soliman le Magnifique et son temps. Actes du Colloque de Paris, Paris 1992, 399-424

·          Kiel M., “Remarks on the Administration of the Poll Tax (cizye) in the Ottoman Balkans and Value of Poll Tax Registers (cizye defterleri) for Demographic Research”, Etudes Balkaniques 4 (1990) 70-104.

·          Kiel M.-Sauerwein F., Ost-Lokris in Türkischer und Neugriechischer Zeit (1460-1981), Passau 1994

·          Lowry H., Fifteenth Century Ottoman Realities, Istanbul 2002

·          Lowry H., Studies in DefterologyIstanbul 1992

·          Murphey Ph., “Ottoman Census Methods in the mid-Sixteenth Century: Three Case-Studies”, Studia Islamica 71 (1990) 115-126

·          Todorova M., “Was There a Demographic Crisis in the Ottoman Empire in the Seventeenth Century ?”, Etudes Balkaniques 24/2 (1988) 55-63