ΚΟΜΗΣ Κ.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: http://www.uoi.gr/

Οικονομικές Σπουδές / Στατιστική (ΑΒΣΠ) και Πολιτικές Επι­στή­μες (Πάντειος Σχολή). Μεταπτυχιακές Σπουδές: α) DEA από το Τμήμα «Γεωγραφίας και Χωροταξίας» στο Πανεπι­στή­μιο Paris-X (Καθηγ. GBurgel)· «Elève Stagiaire» στο Πανε­πι­στήμιο Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, στα σεμινάρια «Ιστορικής Δημογραφίας»· γ) DEA και Nouveau Do­ctorat στην «Νεο­ελ­ληνική Ιστορία», από το Πανεπιστήμιο Pa­ris-I (Καθηγ. Σπ. Ασδραχάς). Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιω­­αννίνων, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιο­λο­γίας, σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τη δημογραφική συγκρότηση και τις πληθυ­σμιακές μετακινήσεις του ελληνικού χώρου.

Συμμετοχή σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, με αντικείμενο ιστορικοδημογραφικού κυρίως ενδιαφέροντος. Βιβλία του: Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης 15ος-19ος αιώνας, Ιωάννινα 1995. Βενετικά κατάστιχα Μάνης Μπαρ­δού­νιας (αρχές 18ου αιώνα). Τεκμήρια οικο­νομίας και ιστορικής δημο­γρα­φί­ας, Αθή­να 1998. Τσιγγάνοι: Ιστορία, δημογραφία, πο­λι­­τισμός, Αθήνα 1998. Ιστορικοδημογραφικά. Μελέτες ιστο­ρί­ας και ιστορικής δημογραφίας του ελληνι­κού χώρου, Αθήνα 1999. Δημογραφικές όψεις της Πρέβεζας 16ος-18ος αιώνας, Ιωάννινα 1999. Δημογραφικές όψεις του ελληνικού νοι­κο­­κυριού. Δύο παραδείγματα από την Ήπει­ρο (18ος-19ος αιώνας), Ιω­άν­νινα 2000. Ιστορική δημογραφία του νεοε­λ­λη­νι­κού χώρου. Πηγές (19ος αιώνας), Ιω­άννινα 2002.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

·          ΒΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟ­ΓΡΑΦΕΣ: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Το υπό διεξαγωγή σεμινάριο αφορά κυ­ρί­ως σε μεθοδολογική πρόταση, στο πλαί­σιο της Ιστορικής Δημογραφίας. Κατά βά­σιν, ως παρά­δειγ­μα, πρόκειται να χρη­σι­μοποιηθούν φωτοτυ­πη­μένα αποσπά­σμα­τα από δύο απογραφές της Πρέβεζας (του 1719 και 1780 περίπου) και οκτώ των Κυθήρων (των ετών 1721, 1724, 1753, 1760 περίπου, 1770 περίπου, 1772, 1784 και 1788). Σε όλες τις περι­πτώ­σεις, στα τεκμήρια, ο πληθυσμός κατα­χω­ρί­ζε­ται αναλυτικώς, κατά νοικοκυριό. Έτσι, εκτός από το συνολικό πληθυσμιακό μέ­γε­θος, δίνεται η δυνατότητα υπο­λο­γι­σμού εξει­δικευμένων παραμέτρων, όπως: σύνθεση του πληθυσμού κατά ηλικία και φύλο, εύρος νοικοκυριών (αριθ. μελών) στο σύνολο του πληθυσμού και κατά επάγ­γελμα, νοικοκυριά χηρών σε σχέση με τα υπόλοιπα και, ακόμη, κατανομή του πληθυσμού κατά ιδιαίτερες μορφές νοι­κο­κυριών (μονομελή νοικοκυριά, νοι­κο­κυριά πυρηνικών, διευρυμένων και σύν­­θετων οικογενειών). Σε σχέση με την τε­λευταία παράμετρο, ειδικώς στο πα­ρά­δειγ­μα των Κυθήρων, όπου διατίθενται επαρ­κή (και πλήρη) διαδοχικά στοιχεία για ολόκληρο σχεδόν τον 18ο αιώνα, πα­ρέ­χεται η δυνατό­τη­τα δυναμικής εξέτα­σης: μετεξέλιξη πυρη­νικών μορφών σε διευρυμένες ή σύνθετες και αντιστρόφως.

–         Ανωγιάτης-Pelé Δημήτρης, Έξι γαλλικά υπομνήματα για τα Επτάνησα και τον απέναντι ηπειρωτικό χώρο (1798-1809), Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1993.

–         Ανωγιάτης-Pelé Δημήτρης, Πρόντζας Δ. Ευάγγελος, Η Κέκρυρα. Μεταξύ Φεουδαρχίας και αποικιοκρατίαςUniversity Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2002.

–         Απογραφές πληθυσμού Κυθήρων (18ος αι.), Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, επιμ. Χρ. Μαλτέζου, τόμ. Α΄-Γ΄, Αθήνα 1997.

–         Γιαννακοπούλου Ελ., «Βενετική απογραφή της Πρέβεζας (1737-1740). (Νέα στοιχεία από το Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας)», Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Ι. Δεσποτόπουλο. Ανάλεκτα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, επιμ. Στ. Παπαγεωργίου, Αθήνα 1995, σ. 13-51.

–         Καυταντζόγλου Ρωξάνη, Συγγένεια και οργάνωση του οικιακού χώρου. Συρράκο 1898-1930, Αθήνα 1997.

–         Κόλλας Χαρ., Χώρος και πληθυσμός της Κέρκυρας του 17ου αιώνα. Τοπωνύμια - Οικισμοί - Δημογραφικά στοιχεία, Κέρκυρα 1988.

–         Κόμης Κ., Δημογραφικές όψεις της Πρέβεζας 16ος-18ος αιώνας, Ιωάννινα 1999.

–         Kosmatou EftychiaLa population des Iles Ioniennes XVIIIémeXIXéme siècleΔιδ. διατριβή Πανεπ. Paris-I, τόμ. 1-3, Παρίσι 1999.

–         Κουρούκλη Μ., «Η οικογένεια στην Κέρκυρα του 19ου αιώνα», Δ. Τσαούσης (επιμ.), Όψεις της Ελληνικής Κοινωνίας του 19ου αιώνα, Αθήνα 1984, σ. 149-157.

–         Λάζαρη Σεβ., «Δημογραφικές πληροφορίες για τη Λευκάδα (1760, 1788, 1824)», Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού (Λευκάδα, 8-12 Σεπτ. 1993). Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας,15ος-19ος αι., Αθήνα 1996, σ. 211-255.

–         Πατρινέλης Χ., «Κατανομή ελληνικών πληθυσμών σε φύλα και σε ομάδες ηλικιών (τέλη 16ου-αρχές 19ου αιώνα)», Ελληνικά, τόμ. 34 (1982-1983), σ. 369-411.

–         Stamoulis Rodi-Angélique, Population urbaine et Alphabétisation en Grèce au XVIIIème siècle. L’exemple de Prévéza d’après les actes de ses notaires, Διδδιατριβή στο ΠανεπParis - IV, Παρίσι 1981.

–         Τομαρά-Σιδέρη Μ., Ιστορική δημογραφία. Από τις δημογραφικές διαδικασίες στις συλλογικές νοοτροπίες και συμπεριφορές, Παπαζήσης, Αθήνα 1998.