ΚΑΡΒΕΛΑ Κ.

Πτυχιούχος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές και είναι διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει εργασθεί και εργάζεται στο Ιστορικό Αρχείο της Αγροτικής Τράπεζας, στο Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ και στο Ιδιιωτικό Αρχείο του Κ. Α. Δοξιάδη έχει δε συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

Το Σεμινάριο επικεντρώνεται στα διοικητικά, κοινωνικά και οικονοιμικά προβλήαμτα που προκύπτουν κατά την εγκατάσταση προσφυγικών πληθυσμών στη Θεσσαλία, στις αρχές του 20ου αιώνα.

·          Αναγνωστόπουλος, Η. Ν., Η Αγροτική Μεταρρύθμισις, Αθήνα 1929.

·          -,  Ο κάμπος των Σερρών, Αθήνα 1936 

·          Alivisatos, B., La réforme agraire en Grèce, Paris 1932.

·          AndersonB., Φαντασιακές Κοινότητες, Αθήνα 1997.

·          Βαρβαρέσος, Κ., Έκθεσις επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος, Αθήνα 1952

·          Γεωργακοπούλου, Φ., «Πρόσφυγες και κοινωνική κατοικία: Η στέγαση των προσφύγων στην Αθήνα και τον Πειραιά», Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Αθήνα 2003.

·          Ευελπίδης, Χ., Θεωρία και Πράξις Αγροτικής Πολιτικής και Οικονομίας, Αθήνα 1939.

-          , Η γεωργία της Ελλάδος, οικονομική και κοινωνική άποψις, Αθήνα 1944.

-          , Η χρόνια γεωργική κρίσις εις την Ελλάδα, Αθήνα 1953.

-          , Σύστημα Ελληνικής Αγροτικής Πολιτικής, τ. 2ος, Αθήνα 1923.

·          Evelpidi, C., Les États Balkaniques. Étude comparée politique, sociale, économique et financière, Rousseau et Cie, Editeurs, Paris 1930.

·          Θηβαίος, Θ., Ελληνικόν Γεωργικόν Δίκαιον, Αθήνα 1948.

·          Νάκος, Γ. Π., Το νομικό καθεστώς των τέως δημοσίων οθωμανικών γαιών 1821-1912, Θεσσαλονίκη 1984.

·          Πρόντζας, Ε. Δ., Οικονομία και Γαιοκτησία στη Θεσσαλία, Αθήνα 1992.

-          , Οικονομική μικροανάλυση των αγροτικών προσφυγικών πληθυσμών, (Πανεπιστημιακές παραδόσεις), Κέρκυρα 2001.

-          , Οικονομικός Εθνικισμός, Θεσσαλονίκη 1999.

-          , Οικονομικός Προστατευτισμός και Βαλκανική Συνεργασία, Θεσσαλονίκη 1996.

·          Ροδόπουλος, Γ. Α., «Αγροτική Πίστις», Νεοελληνική Επιθεώρησις (τ. Α΄), Αθήνα 1917.

·          Σίδερις, Α., Η ιστορική εξέλιξις της γεωργικής μας φορολογίας, Αθήνα 1931.

-          , Η γεωργική πολιτική της Ελλάδος κατά την λήξασαν εκατονταετίαν 1833-1933, Αθήνα 1935.

-          , Εισαγωγή εις το γεωργικόν δίκαιον, Αθήνα 1936.

·          Στεφανίδης, Δ. Σ., Αγροτική Πολιτική και Οικονομική Πολιτική, Αθήνα 1948.

·          Σφέτας, Σ., «Οι ανθελληνικοί διωγμοί στην Ανατολική Ρωμυλία κατά το έτος 1906 στα πλαίσια της βουλγαρικής κρατικής πολιτικής», Βαλκανικά Σύμμεικτα, 5-6, 1993-1994.

·          SandersIT., «Ο αγρότης των Βαλκανίων βαδίζει προς την εκβιομηχάνιση», Εκσυγχρονισμός και Βιομηχανική Επανάσταση στα Βαλκάνια τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1980.

·          SchultzeE., «Η σπουδαιότης της Γεωργικής Οικονομίας», Επιθεώρησις Κοινωνικής και Δημοσίας Οικονομικής, Σεπτ.-Δεκ. 1934, τχ. Γ΄, Αθήνα 1934

·          SivignonM., Θεσσαλία, Αθήνα 1992.

·          StojanovichT., «Αγρότες και γαιοκτήμονες των Βαλκανίων και οθωμανικό κράτος: οικογενειακή οικονομία, οικονομία αγοράς και εκσυγχρονισμός», Εκσυγχρονισμός και Βιομηχανική Επανάσταση στα Βαλκάνια τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1980.

·          Χατζηγιάννη, Δ. Α., Το αγροτικόν πρόβλημα της Θεσσαλίαςγένεσις, ανέλιξις και λύσις αυτού, Αθήνα 1910.

-          , Αποκατάστασις των ακτημόνων καλλιεργητών και μικρών κτηνοτρόφων, Αθήνα

     1946.