ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ.

Μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά και στην Οικονομική Ιστορία  (Διπλωματούχος ΕΜΚΑΙΣ / ΠΑΣΠΕ, 1981 και  Diplôme d’ Études Approfondies  του Τμ. Ιστορίας του Παν/μίου της Σορβόννης, 1985). Πτυχία από τη Νομική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών στα : Δημόσιο Δίκαιο – Πολιτικές Επιστήμες και Νομικά. Επίσης Πτυχίο από την ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ  στα Παιδαγωγικά. Επίκουρος καθηγητής Ιστορίας και Αρχών Συνεργατισμού στο Τμήμα Στελ. Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμ/σεων της ΣΔΟ – ΤΕΙ Μεσολογγίου. Έχει διδάξει επίσης στην ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ και σε Ιδ. Σχολή Δημοσιογραφίας. Υπήρξε συνεργάτης – εισηγητής στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο του Τομέα Νεοελληνικής Κοινωνίας  (Τμήμα Κοινωνιολογίας) του Παντείου Πανεπιστημίου. Εργάστηκε επιστημονικά- ερευνητικά σε Ερευν. Ινστιτούτα, Ιδρύματα και Κέντρα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΜΙΕΤ, Κ.Ε.Μ.Δ./ΥΠΕΠΘ, Ι.Τ.Ε., Ε.Σ.Υ.Ε.) και έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι προσανατολισμένα σε θέματα θεσμικής συγκρότησης του Ελληνικού αγροτικού χώρου και εξέλιξης των κοινωνικοοικονομικών θεσμών που αφορούν στη συλλογική δράση και τις οργανώσεις (οικονομικές, κοινωνικές-πολιτικές) του αγροτικού πληθυσμού. Το έργο του περιλαμβάνει διδακτικά εγχειρίδια σε νομικά-συνεταιριστικά θέματα καθώς και μελέτες και άρθρα νομικού, ιστορικού, συνεταιριστικού και παιδαγωγικού περιεχομένου. Μεταξύ των πιο πρόσφατων εργασιών του, που αναφέρονται σε συναφή προς τα διδαχθησόμενα στο Μ.Π.Σ. γνωστικά αντικείμενα, είναι: «Μετοχικόν Ταμείον Αλληλοβοηθείας». Πρόπλασμα των σύγχρονων συνεταιρισμών, στον ΙΑ′  τόμο της σειράς Ιστορικά, αρ. 103 (έκδοση 2002) – «Οι  Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα : κοινωνικό κίνημα ή κρατικός κορπορατισμός ;» στο Β′ τόμο (σσ.  281-310) του συλλογικού έργου: Οικονομία και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα (εκδ. 2004).

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

o         ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  Ι

Το σεμινάριο αυτό θα έχει ως γνωστικό αντικείμενο τις πληθυσμιακές διαστάσεις των Αμπελακιών και των Συντροφιών των 24 νηματοβαφείων των Αμπελακιών κατά την περίοδο 1870-1821. Οι πληθυσμιακές διαστάσεις εντοπίζονται, πρώτον, στη μετανάστευση πληθυσμών από την πεδιάδα της Θεσσαλίας και στην εγκατάστασή τους στην ορεινή περιοχή των Τεμπών και τη συγκρότηση κατ’ αυτόν τον τρόπο της κοινωνίας των Αμπελακιών, δεύτερον, στη μετακίνηση Αμπελακιωτών, με καραβάνια, για την εξαγωγή των βαμμένων νημάτων προς τα ευρωπαϊκά κέντρα, και τρίτον, στη μετακίνηση τεχνιτών προς πόλεις της κεντρικής Ευρώπης για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας της ερυθροβαφής  βαμβακερών νημάτων.

o         ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ.

Το εαρινό σεμινάριο θα έχει ως πυρήνα τον τρόπο που συγκροτήθηκαν, κατά το δέκατο ένατο αιώνα και το πρώτο ήμισυ του 20ου, οι πληθυσμοί των ελεύθερων αγροτών, (από γεννήσεις, μεταναστεύσεις, προσφυγοποιήσεις), που άρχισαν να οικοδομούν τις συνεταιριστικές μορφές συνεργασίας.

Η συνοχή μεταξύ των δύο σεμιναρίων θα αποκαθίσταται μέσα από την προσπάθειά μας να εντοπίσουμε τον τρόπο και την ιστορική στιγμή δημιουργίας εκείνων των πληθυσμών που επέτρεψαν την ανάδυση και διαμόρφωση του συνεταιριστικού φαινομένου.

Βιβλιογραφία

·          Βακαλόπουλος Ε. Α., (1973), Ιστορία του νέου Ελληνισμού, Τουρκοκρατία 1669-1812, Η οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του γένους, Θεσσαλονίκη.

·          Βακαλόπουλος Ε. Α., (2001), Πρόσφυγες και προσφυγικό ζήτημα κατά την επανάσταση του 1821, Ηρόδοτος.

·          Κατσιαρδή-Hering Ο.,(2003), Τεχνίτες και τεχνικές βαφής νημάτων. Από τη Θεσσαλία στην κεντρική Ευρώπη. (18ος-αρχές 19ου αι.), Ηρόδοτος.

·          Κορδάτος Γ., (1973), Τα Αμπελάκια κι’ ο μύθος για το συνεταιρισμό τους, Μπουκουμάνη.

·          Μελέτη Κ., Τσουραμάνης Χρ., (2004), Συνεταιριστική οικονομία και νομοθεσία, Παπαζήσης.

·          Νικολόπουλος Η.,(1988), Δομές και θεσμοί στην Τουρκοκρατία. Τα Αμπελάκια και ο κοινωνικοοικονομικός μετασχηματισμός του ελλαδικού χώρου, Κάλβος.

·          Σακελλαρόπουλος Δ. Θ., (1991), Θεσμικός Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη, Κράτος και Οικονομία στην Ελλάδα 1830-1922, Εξάντας.

·          Χαραλάμπους Κ., (1993), Ελληνικό συνεταιριστικό κίνημα, Γόρδιος.

·          Χαραλάμπους Κ., (1997), Ο συνεταιριστικός τρόπος παραγωγής και η μετάβαση στο σοσιαλισμό, Οδυσσέας.