ΦΑΡΙΝΕΤΤΙ Ε.

Πτυχιούχος του Πανεπιστ ημίου της Ρώμης. Υποψηφία Διδακτωρ του Πανεπιστημίου του Leiden (Ολλανδίας). Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Romma III στην εφαρμογή της γεοπληροφορικής στις ανθρωπιστικές επιστήμες  

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

·          Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) αποτελούν ένα δυναμικό εργαλείο αποθήκευσης, διαχείρησης, ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων που αφορούν τον γεωγραφικό χώρο. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν εισαγωγικά στοιχεία και πρακτικές εφαρμογές χρήσης των GIS σχετικών με τη μελέτη των πληθυσμών και της οικιστικής ιστορίας σε ένα γεωγραφικό ψηφιακό περιβάλλον. Το εργαστήριο συνδέεται με τα σεμινάρια έρευνας του εαρινού εξαμήνου του Κ. Σμπόνια, στα οποία θα υπάρξει η δυνατότητα πρακτικών εφαρμογών στα πλαίσια εργασιών των φοιτητών.

Επιλογή Βιβλιογραφίας

AldenderferM. & H.GMaschnerAnthropologySpace and Geographical Information SystemsOxford 1996.

Allen, K.M.S., S.W. Green, E.B. Zubrow (eds), Interpreting space: GIS and archaeologyLondon 1990.

Gillings, M. et al. (eds) Geographic Information Systems and Lanscape ArchaeologyOxford 1999.

Wheatley, D. & M. Gillings, Spatial Technology and Archaeology, London 2002.

McDonnell, R.A., P.A. Burrough, Principles of Geographical Information SystemsOxford 1998.