ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Κ.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: history.ionio.gr/gr/department/teachers/angelakos/

Διδάκτωρ Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το Φεβρουάριο του 2000 έως τον Ιανουάριο του 2003 υπηρέτησε ως πάρεδρος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Από το Φεβρουάριο του 2003 υπηρετεί ως Λέκτορας Παιδαγωγικών στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: Α.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Β. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Γ. IΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Είναι συγγραφέας και επιμελητής σχολικών εγχειριδίων και άλλων παιδαγωγικών εκδόσεων ,έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξένα παιδαγωγικά περιοδικά.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

·          ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στην ενότητα αυτή θα συζητηθούν αρχικά ορισμένα θεωρητικά ζητήματα όπως ο ρόλος των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών στις δημογραφικές αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς  η συμβολή της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση των δημογραφικών εξελίξεων. Στη συνέχεια μέσα από ένα ευρύ φάσμα πινάκων και διαγραμμάτων θα μελετηθούν οι δημογραφικές εξελίξεις στο σχολικό  πληθυσμό(μαθητικό και εκπαιδευτικό) ιδιαίτερα την τελευταία εικοσαετία στην Ελλάδα με συγκριτικά στοιχεία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα επιχειρηθεί η κριτική προσέγγιση ορισμένων δημογραφικών δεικτών εκπαίδευσης όπως ο Γενικός δείκτης εκπαίδευσης και οι ειδικοί δείκτες(κατά ηλικία ,βαθμίδα κ.τ.λ.).Παράλληλα θα σχολιαστούν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του σχολικού πληθυσμού όπως η ανοδική τάση της συμμετοχής των γυναικών στην εκπαίδευση. Τέλος θα αναλυθούν οι προοπτικές εξέλιξης του σχολικού πληθυσμού  στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ως σημαντική παράμετρος για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

·          Κοτζαμάνης Β., Μαράτου –Αλιπράντη Λ.(Επιμ): «Δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα»Λιβάνης,Αθήνα,1994.

·          Λαμπίρη-Δημάκη Ι.,Κυριαζή Ν.(επιμ): «Η ελληνική κοινωνία στο τέλος του 20ου αιώνα»Παπαζήσης ,Αθήνα 1995.

·          Μπάγκαβος Χ.: « Οι επιπτώσεις των δημογραφικών εξελίξεων για την πανεπιστημιακή και την περιπανεπιστημιακή εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα» ΚΕΚΜΟΚΟΠ,Μineo,Αθήνα,2000.

·          Μαράτου –Αλιπράντη Λ., Μπάγκαβος Χ.,Παπαδάκης Μ.,Παπλιάκου Β.: «Πληθυσμός και εκπαίδευση στην Ελλάδα:Εξελίξεις και προοπτικές» ΕΚΚΕ,Αθήνα,2002.

·          Carnoy M.: The Great Work Dilemma :Education, Employment and Wages in the New Global Economy”Economics of Education Review,vol.16,no 3,σελ.247-254.