Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Social Media
Δημοσίευση: 29-06-2020 15:13 | Προβολές: 1969
image

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2022

και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. της παρ. 2 του άρθρου 72 «Προκήρυξη Εκλογών» του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
  2. του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει,
  3. του άρθρου 97 του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111),
  4. της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τ. Β΄/22-6-2020 «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»,
  5. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1752/22-5-2018 διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου περί εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ι.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία η οποία λήγει στις 31-8-2020, ΦΕΚ 317/4-6-2018,τ. Υ.Ο.Δ.Δ.,

προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2022.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στις 4 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη, από ώρα 10.00 έως 13.00.

Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.)

 

Το Σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών -μόνιμων και επί θητεία-, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος. Δικαίωμα συμμετοχής στο εκλεκτορικό Σώμα έχουν και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

 

Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.

 

Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή θα επαναληφθεί, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατά την επόμενη ημέρα Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020, από ώρα 10.00 έως 13.00.

Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον  το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία θα ορισθεί με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Ι.Μ.Δ., τουλάχιστον 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους, μέσα σε 2 (δύο) ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα (τηρεί Πρακτικό καταμέτρησης των ψήφων και τελικό Πρακτικό εκλογής, το οποίο υποβάλλει στον Κοσμήτορα της Σχολής (όργανο που προκηρύσσει τις εκλογές), καθώς και στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του άρθρου 23, παρ. 1 του Ν. 4485/2017, να καταθέσουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου έως την Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020, ώρα 14.00.

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Γιώργος Κεντρωτής

      

 


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 27-09-2021
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα