Τμήμα Ιστορίας - Ανακοίνωση του ΠΜΣ «Ιστορία και Τεκμηρίωση»
Ανακοίνωση του ΠΜΣ «Ιστορία και Τεκμηρίωση»
Social Media
Δημοσίευση: 21-03-2019 15:07 | Προβολές: 1701

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Τεκμηρίωση» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου πρόκειται να δεχθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 νέο κύκλο μεταπτυχιακών φοιτητών για τις κατευθύνσεις:

α) Ιστορία της Αρχαιότητας
β) Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας, και
γ) Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Θα γίνουν δεκτοί έως 25 φοιτητές ανά κατεύθυνση. Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων και με την περάτωση των σπουδών απονέμεται στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν πτυχιούχοι του οικείου Τμήματος, καθώς και απόφοιτοι των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ή συγγενών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να γίνουν αποδεκτοί και απόφοιτοι των θετικών επιστημών.

Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ θα επιλεγούν κατόπιν γραπτών εξετάσεων και προσωπικής συνέντευξης. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο του Τμήματος Ιστορίας, στην Κέρκυρα, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2019.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ανακοινωθεί το Μάιο 2019. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας

history.ionio.gr/postgraduate/documentation/

Όσοι επιθυμούν να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. οι θεματικές των εξετάσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία

https://history.ionio.gr/postgraduate/documentation/entry/syllabus/

 

 

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Κωνσαντίνος Σμπόνιας, Αν. Καθηγητής

 


Επιστροφή
Νέα
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020
Δημοσίευση: 18-04-2019 18:05

ICA